งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ Upload File -การเข้าใช้งาน - เปิดโปรแกรม IE - ที่ Address bar พิมพ์ - คลิกที่ อยู่ด้านขวามือบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ Upload File -การเข้าใช้งาน - เปิดโปรแกรม IE - ที่ Address bar พิมพ์ - คลิกที่ อยู่ด้านขวามือบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ Upload File -การเข้าใช้งาน - เปิดโปรแกรม IE - ที่ Address bar พิมพ์ http://www.nic.go.thhttp://www.nic.go.th - คลิกที่ อยู่ด้านขวามือบน

2 ระบบ Upload File - ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง - เลื่อนไปคลิกที่

3 ระบบ Upload File - เลื่อนไปคลิกที่รายการ

4 ระบบ Upload File - รายละเอียดการ Upload file ขึ้น Server เพื่อให้บุคคล อื่น Download - หลักการออกแบบรายการ Upload file จะใช้หลักการ การจัดระบบตาม ลำดับขั้น (hierarchy) - รายการ Upload file ที่สร้างโดย User:thongchai_b *** รายการ Download รายการใดมีเครื่องหมาย อยู่หน้ารายการแสดงว่ารายการนั้นมี ไฟล์ให้ Download

5 ระบบ Upload File ***** หลักการออกแบบรายการ Upload file จะใช้หลักการ การจัดระบบตามลำดับขั้น (hierarchy) การจัดระบบตามลำดับขั้น (hierarchy ลำดับขั้น 1. ลำดับขั้น 1.1. ลำดับขั้น 1.1.1. ลำดับขั้น 1.1.2. ลำดับขั้น 1.1.3...... ลำดับขั้น 1.2. ลำดับขั้น 1.2.1. ลำดับขั้น 1.2.2. ลำดับขั้น 1.2.3...... ลำดับขั้น 2. ลำดับขั้น 2.1. ลำดับขั้น 2.1.1. ลำดับขั้น 2.1.2. ลำดับขั้น 2.1.3...... ลำดับขั้น 2.2. ลำดับขั้น 2.2.1. ลำดับขั้น 2.2.2. ลำดับขั้น 2.2.3......

6 -ส่วนประกอบรายการ Upload file  - Upload file code : หมายเลขรหัสโครงการลำดับขั้นก่อนหน้านี้ เช่น จากรูปลำดับขั้น ถ้าเราอยู่ ณ ตำแห่นง 1.2.3. หมายเลขรหัสโครงการลำดับขั้น ก่อนหน้าคือรหัสของหมายเลขรหัสโครงการลำดับขั้น 1.2. และ รหัสหมายเลขรหัสโครงการหลักคือลำดับขั้น 1. ระบบ Upload File 123 5 6 7 8 9 4

7 -ส่วนประกอบรายการ Upload file -  หมายเลขรหัสโครงการลำดับขั้นตำแหน่งปัจจุบัน ในที่นี้คือ ตำแหน่ง 1.2.3 และหมายเลขรหัสโครงการลำดับขั้นก่อนหน้า คือ 1.2. - รายการ Upload file นี้อนุญาติให้บุคคลอื่น Download ให้ทำ เครื่องหมาย -  รายการ Upload file นี้อนุญาติให้เฉพาะบุคคลในกลุ่มเท่านั้นที่จะ Download บุคคลทั่วไปไม่สามารถมองเห็น ระบบ Upload File 123 5 6 7 8 9 4

8 -ส่วนประกอบรายการ Upload file ระบบ Upload File 123 5 6 7 8 9 4 - การอนุญาติให้บุคคลอื่น Download - ถ้าลำดับขั้นก่อนไม่อนุญาต ลำดับถัดไปก็จะไม่ได้รับการอนุญาต เช่น ลำดับขั้น 1.2. ทำไม่อนุญาต แต่ลำดับขั้น 1.2.3. อนุญาตให้ Download บุคคลอื่น ก็ไม่สามารถ Download รายการลำดับขั้น 1.2.3. เพราะรายการลำดับ ขั้น 1.2. ไม่อนุญาตให้ Download - ถ้ารายการลำดับขั้น 2. ไม่อนุญาต แต่ลำดับขั้น 2.1.3. บุคคลอื่นก็ไม่สามารถ Download เพราะรายการลำดับขั้น 2. ไม่อนุญาตให้ Download

9 -ส่วนประกอบรายการ Upload file ระบบ Upload File 123 5 6 7 8 9 4 - Upload file title : ข้อความที่จะแสดงที่รายการ Upload file ด้านช้ายมือ -  Owner upload file : เจ้าของรายการ Upload file ระบบจะทำการดึงมาจากข้อมูล ที่ทำการลงทะเบียน -  เลือกไฟล์ที่จะทำการ Upload เลื่อนไปคลิกที่ปุ่ม Browse… - ในกรณีที่มีไฟล์เก่าให้ใช้ไฟล์เก่าที่มีการ Upload file

10 เลือกไฟล์เพื่อ Upload ขึ้น Server ตัวอย่าง การเลือกไฟล์ชื่อ D:\DownLoads\StatXml\จำนวนประชากรจากสำมะ โน.csv เพื่อ Upload ขึ้น Server - เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Browse… แล้วเลือก Drive D:\DownLoads\StatXml - เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ชื่อไฟล์ แล้วเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Open

11 -ส่วนประกอบรายการ Upload file ระบบ Upload File 123 5 6 7 8 9 4 -  Navigate Url : เมื่อคลิกเมาส์ที่รายการนี้ไห้ไปทำงานที่ Url ไหน (ยังไม่ได้ใช้) -  Navigate Url Read : เมื่อคลิกเมาส์ที่รายการนี้ไห้ไปทำงานที่ Url ไหนอ่าน อย่างเดียว (ยังไม่ได้ใช้)

12 - การอนุญาตให้บุคคลอื่น Download file การอนุญาตให้บุคคลอื่น Download มีขั้นตอนดังนี้ 1. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่รายการ Upload ที่ต้องการ 2. เลื่อนไปคลิกที่ปุ่ม Edit 3. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ อนุญาตให้ทุกคนสามารถ Download file ได้ให้มีสถานะเป็น 4. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ อนุญาตให้เฉพาะเพื่อนในกลุ่มสามารถ Download file ได้ให้มีสถานะเป็น รายการ Upload file ที่สร้างโดย User ชื่อ thongchai_b และอนุญาต ให้บุคคลอื่น Download ได้

13 ตัวอย่าง รายการ Upload ตัวอย่าง รายการ Upload file ของ User ชื่อ thongchai_b

14 การ Download file - เปิดโปรแกรม IE ที่ Address Url พิมพ์ http://www.nic.go.th ทำการ Loginhttp://www.nic.go.th - เลื่อนไปคลิกปุ่ม Download

15 การ Download file - เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่รายการที่ต้องการ Download เช่นต้องการ Download คู่มือ ระบบ Upload file รายการ Upload file ที่สร้างโดย User ชื่อ thongchai_b และอนุญาต ให้บุคคลอื่น Download ได้ รายการ Upload file ที่สร้างโดย User ชื่อ bthong009 และอนุญาตให้ บุคคลอื่น Download ได้ *** รายการ Download รายการใดมีเครื่องหมาย อยู่หน้ารายการแสดงว่ารายการ นั้นมีไฟล์ให้ Download

16 การ Download file - เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่รายการที่ต้องการ Download เช่นต้องการ Download ‘คู่มือระบบ Upload file’ แล้วจัดเก็บไว้ที่ ‘D:\Downloads\คู่มือระบบ Upload file.doc’


ดาวน์โหลด ppt ระบบ Upload File -การเข้าใช้งาน - เปิดโปรแกรม IE - ที่ Address bar พิมพ์ - คลิกที่ อยู่ด้านขวามือบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google