งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SW OT. กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ความหมายของ SWOT SWOT เป็นคำย่อมาจากคำว่า Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายใน องค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กรนำมาใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SW OT. กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ความหมายของ SWOT SWOT เป็นคำย่อมาจากคำว่า Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายใน องค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กรนำมาใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SW OT

2 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ความหมายของ SWOT SWOT เป็นคำย่อมาจากคำว่า Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายใน องค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กรนำมาใช้ เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การ ดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ดี Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่ เป็นลบและด้อยความสามารถ ซึ่ง องค์กรไม่สามารถนำมาใช้เป็น ประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การ ดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ไม่ดี

3 Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ ภายนอกที่เอื้ออำนวยให้การทำงาน ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินการของ องค์กร Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ ขัดขวางการทำงานขององค์กรไม่ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหา ต่อองค์กร บางครั้งการจำแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้สถานการณ์ที่เคยเป็น โอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้

4 การวิเคราะห์เพื่อจัดวาง กลยุทธ์ โดยการทำ SWOT Analysis นี้จะดำเนินการได้ โดยนำปัจจัยหรือสภาวะ แวดล้อมภายในและภายนอก ขององค์กรหรือปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อองค์กรมา พิจารณาว่าจะนำมาใช้เพื่อ ความสำเร็จขององค์กรได้ อย่างไร

5 ปัจจัยภายใน (INTERNAL ENVIRONMENT) โครงสร้าง (Structure)=S1 ระบบ / กิจกรรม (System/Service)=S2 บุคลากร (Man)=M1 เงิน / งบประมาณ (Money)=M2 อุปกรณ์ / เครื่องมือ (Material)=M3 การบริหารจัดการ (Management)=M4

6 ปัจจัยภายนอก ( EXINTERNAL ENVIRONMENT) สังคม / วัฒนธรรม (Social/Culture)=S เทคโนโลยี (Technology)=T เศรษฐกิจ (Economic)=E การเมืองการปกครอง (Political)=P

7 ปัจจัย ภายใน ปัจจัย ภายนอก S จุดแข็งภายในองค์กร W จุดอ่อนภายในองค์กร O โอกาส ภายนอก SO การนำข้อได้เปรียบของจุด แข็ง ภายในและโอกาส ภายนอกมาใช้ WO การแก้ไขจุดอ่อนภายในโดย พิจารณาจากโอกาสภายนอก ที่เป็นผลดีต่อองค์กร T อุปสรรค ภายนอก ST การแก้ไขหรือลดอุปสรรค ภายนอกโดยนำจุดแข็ง ภายในมาใช้ WT การแก้ไขหรือลดความเสียหาย อันเกิดจากจุดอ่อนภายในองค์กร และ อุปสรรคภายนอก SWOT กับ กลยุทธ์

8 SO มีจุดแข็งและมี โอกาส WO มีจุดอ่อนและมี โอกาส ST มีจุดแข็งและมี อุปสรรค WT มีจุดอ่อนและมี อุปสรรค SWOT กับ กลยุทธ์

9 กลยุทธ์ SO เป็นการนำจุดแข็งและ โอกาสภายนอก ที่องค์กรพึงมีหรือพึงจะหา ได้มาใช้ประโยชน์ให้ได้มาก ที่สุด

10 กลยุทธ์ ST เป็นการนำจุดแข็งภายในของ องค์กรมาใช้ประโยชน์ ให้มากที่สุดและแก้ไขหรือทำให้ อุปสรรคภายนอกลดน้อยลงที่สุด เท่าที่จะเป็นได้ แม้ว่าในบางครั้งจุด แข็ง ขององค์กรอาจไม่ สามารถลบล้างอุปสรรคให้หมดไป ได้ แต่ก็ เป็นการลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

11 กล ยุทธ์ WO เป็นการหาวิธีแก้ไขจุดอ่อนหรือ จุดด้อยภายในองค์กรโดย พิจารณานำโอกาสภายนอกที่จะ เอื้ออำนวยผลดี หรือ ผลประโยชน์ต่อองค์กรมาใช้ให้ มากที่สุด

12 กล ยุทธ์ WT เป็นการพยายามแก้ไขหรือลด ความเสียหายอันเกิดจาก จุดอ่อนภายในขององค์กรและ อุปสรรค จากผลกระทบภายนอก ซึ่งอาจมีผลรุนแรงต่อการ ดำเนินการขององค์กร องค์กร จำเป็นต้องหาทางหลีกเลี่ยง จาก ความเสียหายเหล่านั้น

13 ผลการประเมินสถานภาพองค์กร ตำแหน่งที่ 1 Stars O+O+ S+S+ T - W-W- สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส และ สภาพแวดล้อม ภายในเป็นจุดแข็ง ต่าง เป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพ เรียกว่า สภาพดาวรุ่ง

14 ตำแหน่งที่ 2 Question marks O + S+S+ T - W-W- สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส เป็น ปัจจัยเอื้อ แต่สภาพแวดล้อมภายในเป็น จุดอ่อน ส่งผลให้มีข้อจำกัด ใน การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเรียก สภาพปัญหา

15 ตำแหน่งที่ 3 Cash cows O+O+ S+S+ W-W- T- สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค สภาพ ภายในเป็นจุดแข็งที่เอื้อต่อการพัฒนา ซึ่งต้อง รักษาความสามารถภายในไว้ พร้อมที่จะ ก้าวต่อไปเมื่อโอกาสมาถึงเรียก สภาพวัวแม่ลูก อ่อน

16 ตำแหน่งที่ 4 Dogs O+O+ S+S+ W-W- T- สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค และสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน จึงมีข้อจำกัดในการพัฒนาโรงเรียนให้มี ประสิทธิภาพเรียก สภาพสุนัขจนตรอก

17 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt SW OT. กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ความหมายของ SWOT SWOT เป็นคำย่อมาจากคำว่า Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายใน องค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กรนำมาใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google