งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ และประโยชน์ ของมัลติมีเดีย กลุ่ม บัวลอยไข่หวาน นายกฤษณะ มหิงษา เลขที่ 16 น. ส. พิชญา บัวคำ เลขที่ 38.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ และประโยชน์ ของมัลติมีเดีย กลุ่ม บัวลอยไข่หวาน นายกฤษณะ มหิงษา เลขที่ 16 น. ส. พิชญา บัวคำ เลขที่ 38."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบ และประโยชน์ ของมัลติมีเดีย กลุ่ม บัวลอยไข่หวาน นายกฤษณะ มหิงษา เลขที่ 16 น. ส. พิชญา บัวคำ เลขที่ 38

2 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มัลติมีเดียสามารถจำแนกองค์ประกอบของสื่อต่างๆ ได้ เป็น 5 ชนิด ประกอบด้วย มัลติมีเดียสามารถจำแนกองค์ประกอบของสื่อต่างๆ ได้ เป็น 5 ชนิด ประกอบด้วย  ข้อความหรือตัวอักษร (Text)  ข้อความหรือตัวอักษร (Text)  ภาพนิ่ง (Still Image)  ภาพนิ่ง (Still Image)  ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  เสียง (Sound)  เสียง (Sound)  ภาพวิดีโอ (Video)  ภาพวิดีโอ (Video)  แล้วนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อใช้สำหรับการปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบ (Interaction) ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้ สามารถเลือกกระทำต่อมัลติมีเดียได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ได้ทำ การเลือกรายการและตอบคำถามผ่านทางจอภาพของเครื่อง คอมพิวเตอร์ จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ก็จำทำการประมวลผลและแสดงผล ลัพธ์ย้อนกลับผ่านทางจอภาพให้ผู้ใช้เป็นอีกครั้ง เป็น ต้น นอกจากนี้ ยังมีการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและรูปแบบที่จะนำมาประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างเช่น การสร้างปุ่มเมนูหรือข้อความที่มีสีแตกต่างจากข้อความปกติ เมื่อผู้ใช้มี ปฏิสัมพันธ์กับส่วนนี้ ระบบก็จะเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจ เป็นไปได้ทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือวิดีโอ ตามที่ได้มี การออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น จึงถือได้ว่าการปฏิสัมพันธ์ในมัลติมีเดีย เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่นๆ สำหรับ หัวข้อย่อยของเนื้อหาส่วนนี้ ประกอบด้วย 1. ข้อความหรือ ตัวอักษร (Text)2. ภาพนิ่ง (Still Image)3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation)4. เสียง (Sound)5. ภาพวิดีโอ (Video)

3 ประโยชน์ของมัลติมีเดีย  ง่ายต่อการใช้งาน  สัมผัสได้ถึงความรู้สึก  สร้างเสริมประสบการณ์  สร้างเสริมประสบการณ์  เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้  เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้  เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น  เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น  คุ้มค่าในการลงทุน  คุ้มค่าในการลงทุน  เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้  เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้ สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากมัลติมีเดียมีมากมาย นอกจากจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนินงานแล้ว ยังเพิ่มประสิทธิผลของความคุ้มค่าใน การลงทุนอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดนั่นเอง เอกสารอ้างอิง กิตติ ภักดีวัฒนกุล, มัลติมีเดียฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด 2546.Strauss, Roy & Patrick Hogan.Developing Effective Website. USA:Focal Press, 2001.


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ และประโยชน์ ของมัลติมีเดีย กลุ่ม บัวลอยไข่หวาน นายกฤษณะ มหิงษา เลขที่ 16 น. ส. พิชญา บัวคำ เลขที่ 38.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google