งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ นางสาวภาวนา เผือก ผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการพิเศษ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 นางสาวภาวนา เผือก ผาสุข นักทรัพยากรบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ นางสาวภาวนา เผือก ผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการพิเศษ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 นางสาวภาวนา เผือก ผาสุข นักทรัพยากรบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ นางสาวภาวนา เผือก ผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการพิเศษ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 นางสาวภาวนา เผือก ผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการพิเศษ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552

2 ผังการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตาม พ. ร. บ. ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 ว 7/34, ว 12/33 ว 5/36, ว 15/47 ว 4/48 ว 10/4 8 ชำนาญ การพิเศษ ว9/44ว9/44 ว 9/35, ว 3/48 ว 34/ 47 ว 22/4 0 ว 16 /38 ปฏิบัติงาน อาวุโส ชำนาญ งาน ทักษะ พิเศษ ปฏิบัติการ ชำนาญ การ ยกเว้นสาย งานแพทย์ / ทันตแพทย์ ว 5/36 ว 6/36 เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุ ฒิ อำนวยกา รต้น อำนวยกา รสูง บริหารต้น บริหารสูง ว 10/4 8 ว 16/3 8 ว 22/ 40 11 ว  11 บส. ว 9/35 10 ว  11 บส. ว 22/40 10 ว  10 บส. ว 9/35 11 ว  10 บส. ว 9/35 เจ้าตัวยินยอม ว 22/ 40 การย้ายในประเภท เดียวกันใช้ ว 9/35, ว 34/47, ว 16/38, ว 16/48 ว9/44ว9/44 ว 9 /3 5 ว 22 /40 ว 7/ 52 ว 11/ 52 ว 16/ 52 ว 9/ 35 ว 22 /40 ว 9/ 35 ว 22/ 40 ว 9/ 35 ว 22 /40 ว 13/49, ว 11/42, ว 9/44 ว 9 /3 5 ประเภท ทั่วไป ประเภท วิชาการ ประเภท บริหาร ประเภท อำนวยการ

3 การแต่งตั้งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชุมชน ระดับ เชี่ยวชา ญ ขั้นตอนที่ 3 ระดับ ชำนาญ การพิเศษ ว 220/17 ต. ค. 51 ว 22/40 ว 5/46 ว 16/38 ( ตำแหน่งว่าง 1 ต. ค. 51)

4 การแต่งตั้งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชุมชน มติ ก. พ. ขั้นตอนที่ 3 หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1006.2/43 ลว. 29 เม. ย. 52 หนังสือ สป. ที่ สธ 0201.036/ ว 103 ลว. 21 พ. ค. 52

5 การเลื่อน นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 1. เฉพาะใน รพศ. / รพท. / สสจ. 2. มีคุณสมบัติตาม spec นักจัดการงานทั่วไป - มีวุฒิปริญญาตรี - เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 4 ปี - ให้เทียบระดับตาม ว 12/51 - เฉพาะการแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ ว 19/51 - มีวุฒิปริญญาตรี - เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 4 ปี - ให้เทียบระดับตาม ว 12/51 - เฉพาะการแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ ว 19/51

6 ระดับตำแหน่งตาม พ. ร. บ.35 ระดับตำแหน่งตาม พ. ร. บ.51 ระดับ 1-4 ประเภท ทั่วไป ปฏิบัติงาน (O1) ระดับ 5-6 ประเภท ทั่วไป ชำนาญงาน (O2) ระดับ 7-8 ประเภท ทั่วไป อาวุโส (O3) ระดับ 9 ขึ้นไปประเภท ทั่วไป ทักษะพิเศษ (O4) ระดับ 3-5 ของสายงาน เริ่ม 3 หรือ 4 ประเภท วิชาการ ปฏิบัติการ (K1) ระดับ 6-7 ของสายงาน เริ่ม 3 หรือ 4 ประเภท วิชาการ ชำนาญการ (K2) ระดับ 8 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ประเภท วิชาการ ชำนาญการ พิเศษ (K3) ระดับ 9 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4 ประเภท วิชาการ เชี่ยวชาญ (K4) ระดับ 10-11 ของสายงาน เริ่ม 3 หรือ 4 ประเภท วิชาการ ทรงคุณวุฒิ (K5)

7 การเลื่อน นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 1. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1006/48 ลว. 2 มิ. ย. 52 2. หนังสือ สป. ที่ สธ 0201.036 / ว 137 ลว. 17 มิ. ย. 52

8 การเลื่อน นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ 3. คัดเลือก / ออกคำสั่ง ภายใน 30 กันยายน 2552 4. ใช้หลักเกณฑ์ตาม ว 22/40 5. จังหวัดดำเนินการตาม ว 5/46 ข้อสังเกต คณะกรรมการ สรรหาเบื้องต้นของจังหวัด

9 - ตำแหน่ง K2 – K3 ต้องคัดเลือกตาม ว 10 / 48 1. รับโอน ปัญหาที่พบปัญหาที่พบ - ตำแหน่ง O2 ต้องคัดเลือกตาม ว 34 / 47 - เทียบตาม ว 12 / 51 2. บรรจุกลับข้าราชการ ( ตาม พ. ร. บ. ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2535)

10 - ตาม พ. ร. บ. ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ. ศ. 2551 3. อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ปัญหาที่พบปัญหาที่พบ - ตาม พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534

11 - ต้องถึงลำดับที่สอบได้ 4. การบรรจุสอบแข่งขันได้ ปัญหาที่พบปัญหาที่พบ - ตำแหน่งต้องว่าง

12 - ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ 5. การย้ายเปลี่ยนสายงานแพทย์ ปัญหาที่พบปัญหาที่พบ - ย้อนหลังตั้งแต่วันที่มารายงานตัวที่ สป.

13 จบแล้ว ค่ะ....


ดาวน์โหลด ppt LOGO การบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ นางสาวภาวนา เผือก ผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการพิเศษ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 นางสาวภาวนา เผือก ผาสุข นักทรัพยากรบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google