งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

19 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "19 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 19 มิ. ย. 57

2 ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

3 ตรวจความเรียบร้อยของกำลังพล ตาม จุด รปภ. จุดตรวจ ร่วม พตท. ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และการ รปภ. สถานที่สำคัญ

4 การประชุมโต๊ะข่าวร่วม พตท. ณ ศปก. ตรภ. จว. ช. ย. เน้นย้ำ การขออนุญาต ออกอากาศของ สถานีวิทยุชุมชน ให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ ของ คสช. อย่าง เคร่งครัด

5 การปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรม ห้วง ๑๘ – ๒๔ มิ. ย. ๕๗

6 การปฏิบัติการด้านกิจการ พลเรือน กิจกรรมมีส่วนร่วมสร้างความสุขให้แก่ ประชาชน ที่ว่าการ อ. ซับใหญ่ จว. ช. ย.

7 การปฏิบัติการด้านกิจการ พลเรือน จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ วัดศรีเมืองทอง ต. ห้วย ยายจิ๋ว อ. เทพสถิต จว. ช. ย.

8 สรุปผลการปฏิบัติของ ชป. มวลชน ๑๖ ชป. ลำดับ ชป. จำนวน ตำบล ตำบลที่ ลง จำนวน หมู่บ้าน หมู่บ้าน ที่ลงร้อยละ จำนวน ปชช. ๑ ชป. อ. จัสตุรัส๙๓๑๑๙๔๐๓๓. ๖๑๑๔๐๐ ๒ ชป. อ. หนอง บัวระเหว๕๒๕๘๑๘๓๑. ๐๓๓๕๐ ๓ ชป. อ. บ้านเข ว้า๖๖๘๘๒๑๒๓. ๘๖๑๕๐๐ ๔ ชป. อ. บ้าน แท่น๕๓๖๖๓๘๕๗. ๕๗๑๔๐๐ ๕ ชป. อ. ภักดี ชุมพล๔๔๔๗๑๕๓๑. ๙๑๒๐๐๐ ๖ ชป. อ. เกษตร สมบูรณ์๑๑ ๑๑๔๓๕๓๐. ๗๐๑๑๐๐ ๗ ชป. อ. คอน สาร๘๕๘๕๔๗๕๕. ๒๙๖๖๐ ๘ ชป. อ. หนอง บัวแดง๘๔๑๓๐๕๔๔๑. ๕๓๑๒๘๘ ๙ ชป. อ. ภูเขียว๑๑๒๑๖๑๐๖๒. ๕๐๕๐๐ ๑๐ ชป. อ. ซับ ใหญ่๓๒๓๗๒๓๖๒. ๑๖๔๐๐ ๑๑ ชป. อ. บำเหน็จ ณรงค์๙๔๙๕๒๔๒๕. ๕๓๒๒๑๐ ๑๒ ชป. อ. เทพ สถิต๕๒๙๒๓๐๓๒. ๖๐๒๐๐๐ ๑๓ ชป. อ. เนิน สง่า๔๔๔๘๒๐๔๑. ๖๖๗๐๐ ๑๔ ชป. อ. คอน สวรรค์๙๒๑๑๓๙๗. ๙๖๑๕๕๐ ๑๕ ชป. อ. แก้งคร้อ๑๓๗๑๒๖๖๗๕๓. ๑๗๑๑๘๕ ๑๖ ชป. อ. เมือง ช. ย. ๐๐๒๕๑๔๕๖. ๐๐๓๕๒๐ รวม ๑๑๐๖๑ ๑๒๕ ๙๔๖๕ ๓๖. ๙ ๓ ๒๑ ๗๖๓

9 การปฏิบัติการด้านกิจการพล เรือน รอง ผบ. กกล. ฯ เข้าพบปะพูดคุย กับผู้ที่อยู่ในโครงการอบรมฟื้นฟู สมรรถภาพ / ผู้ติดยาเสพติด

10 การปฏิบัติการด้านกิจการพล เรือน รอง เสธ. กกลฯ พบปะ บรรยายในเรื่อง สถานการณ์บ้านเมือง การสร้างความรัก ความสามัคคี และคืนความสุขให้กับ ประชาชน ให้กับ อสม. ๕ ตำบล ในเขต อ. เมือง ช. ย. จำนวน ๒๐๐ คน

11 รายการ จำนวนคน ( ราย ) จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อย ละ ยอดเต็ม ๑๖, ๐๒ ๐ ๘๑๖, ๖๓๑, ๗ ๗๖. ๔๕ ผลการทำ สัญญา ๑๖, ๐๑ ๙ ๘๑๖, ๕๑๓, ๕ ๔๘. ๙๕ ๙๙. ๙๘ จ่ายเงินกู้ สะสม ๑๖, ๐๑ ๙ ๘๑๖, ๕๑๓, ๕ ๔๘. ๙๕ ๙๙. ๙๘ คงเหลือรอ จ่าย ๑ ๑๑๘, ๒๒ ๗. ๕๐ ส รุปการจ่ายเงินตามโครงการ รับจำนำข้าว ประจำวันที่ ๑๕ มิ. ย. ๕๗ เหลือผู้ที่ยังไม่มาทำสัญญา ๑ ราย นายอุบล พาขุนทด ทำงานที่ จ. ภูเก็ต จะเดินทางมา ดำเนินการขอรับเงินใน วันที่ ๑๙ มิ. ย. ๕๗

12 การสกัดกั้นยับยั้งการกระทำ ความผิดกฎหมาย ยาเสพติด จับ ๒๕ ราย ผู้ต้องหา ๒๕ คน ของกลาง ยาบ้า ๙๓๐ เม็ด ยาไอซ์ ๒ กรัม ของกลาง ยาบ้า ๕๒ เม็ด ยาไอซ์ ๒. ๕๖ กรัม กัญชาแห้ง ๒ ถุง อาวุธปืนธรรมดาจับ ๕ รายผู้ต้องหา ๕ คนของกลาง ปืน สั้น. ๓๘ ไม่มีทะเบียน ๑ กบ. ปืนแก๊บยาว ไม่มีทะเบียน ๑ กบ. การพนันจับ ๑๖ ราย ผู้ต้องหา ๖๓ คน การพนันสลากกินรวบ จับ ๒๔ ราย ผู้ต้องหา ๒๔ คน

13 ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ เป้าหมายหมู่บ้านประเภท ง.

14 19 มิ. ย. 57


ดาวน์โหลด ppt 19 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google