งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔

2 ที่ทำการสายตรวจตำบล บ้านโคน สภ. พญาแมน จว. อุตรดิตถ์

3 สรุปผลการปฏิบัติใน ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ( เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาใน ห้วงระยะเวลาเดียวกัน )

4 สรุปสถิติ คดีอาญา ๕ กลุ่ม ปี ๒๕๕๓ เปรียบเทียบ ๒๕๕๔

5 คดีกลุ่มที่ ๑ อุกฉกรรจ์และ สะเทือนขวัญ เปรียบเทียบ ประเภท ความผิด รับ แจ้ ง จับ ได้ คดีค้าง เก่า รับ แจ้ ง คนคน รายคนคน คนคน เทีย บ + เพิ่ม - ลด เป้าหมาย ตร. จับกุ ม ร้อย ละ / บรรลุ + ไม่ บรรลุ - ฆ่าผู้อื่นโดย เจตนา - ปล้นทรัพย์ - ชิงทรัพย์ ( รวม ) + บาดเจ็บ + ไม่ บาดเจ็บ - ลักพาเรียก ค่าไถ่ - วางเพลิง รว ม ระยะตั้งแต่ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ พ. ค. ๒๕๕๔ ไม่มีเหตุเกิด

6 คดีกลุ่มที่ ๒ ประทุษร้ายต่อ ชีวิต, ร่างกายและเพศ ประเภท ความผิด รับ แจ้ ง จับ ได้ คดีค้าง เก่า รับ แจ้ ง คนคน รายคนคน คนคน เทียบ + เพิ่ม - ลด เป้าหมาย ตร. จับกุ ม ร้อย ละ / บรรลุ + ไม่ บรรลุ - ฆ่าผู้อื่นโดย เจตนา - ฆ่าผู้อื่นโด ไม่เจตนา - กระทำโดย ประมาท - พยายามฆ่า - ทำร้าย ร่างกาย - ข่มขืนกระทำ ชำเรา รว ม ระยะตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๒๕๕๓๒๕๕๔ ๑ ๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑

7 คดีกลุ่มที่ ๓ ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ประเภท ความผิด ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ รับ แจ้ ง จับ ได้ คดีค้าง เก่า รับ แจ้ ง คนคน รายคนคน คนคน เทีย บ + เพิ่ม - ลด เป้าหมาย ตร. จับกุ ม ร้อย ละ / บรรลุ + ไม่ บรรลุ - ลักทรัพย์ - วิ่งราวทรัพย์ - รีดเอาทรัพย์ - กรรโชก ทรัพย์ + บาดเจ็บ + ไม่ บาดเจ็บ - ปล้นทรัพย์ - รับของโจร - ทำให้เสีย ทรัพย์ รว ม ระยะตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๒๒๒๑๑๑ -๑-๑ ๒๒๒๑ ๑๑ -๑-๑

8 คดีกลุ่มที่ ๔ คดี น่าสนใจ ประเภท ความผิด รับ แจ้ ง จับ ได้ คดีค้าง เก่า รับ แจ้ ง คนคน รายคนคน คนคน เทียบ + เพิ่ม - ลด เป้าหมาย ตร. จับกุ ม ร้อย ละ / บรรลุ + ไม่ บรรลุ - โจรกรรมรถ จยย. - โจรกรรมรถยนต์ - โจรกรรมโค กระบือ - โจรกรรมเครื่อง การเกษตร - ปล้น - ชิงรถ โดยสาร - ข่มขืนกระทำ ชำเรา - ลักพาเรียกค่าไถ่ - ฉ้อโกง - ยักยอกทรัพย์ รว ม ระยะแต่ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ไม่มีเหตุเกิด

9 คดีกลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐ เป็นผู้เสียหาย ประเภท ความผิด จับกุมได้ คนคน รา ย คนคน เทียบ + เพิ่ม - ลด - อาวุธปืน - ปืนธรรมดา - ปืนสงคราม - วัตถุระเบิด. - การพนัน - การพนัน ทั่วไป - สลากกินรวบ - ยาเสพติด - ปราบปราม ค้าประเวณี - สถานบริการ - โรงแรม - มีและเผยแพร่ วัตถุลามก รว ม ๑ ๑๑๑ ๒๖๑๑ ๒๕๕๓๒๕๕๔ ระยะตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๑๕

10 ๒. จำนวนข่าวดำเนินการไปสู่ การจับกุม จำนวน ๔ ครั้ง ๓. การรักษาที่เกิดเหตุ จำนวน ๒ ครั้ง

11 ๔. งานชุมชนสัมพันธ์ จำนวน ๗๕ ครั้ง แจ้งเหตุทางวิทยุจำนวน ๒๐ ครั้ง แจ้งเหตุทางโทรศัพท์ ๙ ครั้ง ๕. การแจ้งเหตุทางวิทยุ และทาง โทรศัพท์

12 ๖. การระงับเหตุ จำนวน ๑๕ ครั้ง ๗. ไกล่เกลี่ยคดีอาญา เบื้องต้น จำนวน ๕ ครั้ง ๘. เว็บไซต์ของสายตรวจตำบล และ อินเตอร์เน็ตที่ติดต่อได้ กำลังดำเนินการ

13 ๙. ผลการปฏิบัติในการจัดทำ บัญชีครัวเรือน - ดำเนินการจัดทำให้เป็น ปัจจุบันกี่หลังคาเรือน - ยังไม่ได้ดำเนินการกี่ หลังคาเรือน ผลการจัดทำบัญชีครัวเรือนของที่ทำ การสายตรวจตำบลบ้านโคนในพื้นที่ รับผิดชอบมีจำนวน ๘ หมู่บ้าน แยกเป็น - ชาย ๒, ๕๐๐ คน - หญิง ๒, ๖๑๔ คน - รวม ๕, ๑๑๔ คน โดยการออกสำรวจควบคู่กับการออก ตรวจพื้นที่เป็นประจำ

14 ๑๐. กิจกรรมด้านจิตอาสา

15 ๑๑. ติดรูปเจ้าหน้าที่ตำรวจและเบอร์ โทรศัพท์ไว้ ณ ที่ทำการ อยู่ตรงนี้ครับ... ทั้งภาพถ่าย และเบอร์โทร

16 ๑๒. การซักซ้อมแผน เผชิญเหตุ

17 คณะกรรมการ กพร. ตรวจ ประเมินสายตรวจต้นแบบ

18 การออกปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ พร้อม อส. ตร. บ้านโคน


ดาวน์โหลด ppt โครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google