งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสงบ วงค์ สวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสุทัศน์ ศิริ พจนากร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสงบ วงค์ สวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสุทัศน์ ศิริ พจนากร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสงบ วงค์ สวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสุทัศน์ ศิริ พจนากร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางชนิตตา แสง พลบ รก. หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายธนพรหม สุทธิวานิช หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ ๑๑ ลูกจ้างประ จำ ๗๗ พนักงาน ราชการ ๖๖ รวม ๒๔ อัตราว่าง - ถูกยืมตัว - มาช่วย ราชการ - นายนันทวัฒน์ นันทศรี พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง จากสำนัก ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ ๓๓ พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ ๓๓ กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ ๒๒ พนักงาน ราชการ ๑๑ ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน จ้างเหมา ๒๒ กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ ๒๒ พนักงาน ราชการ ๓๓ ลูกจ้างประ จำ ๔๔ พนักงาน จ้างเหมา ๑๑ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ ๓๓ พนักงาน ราชการ ๒๒ ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด ( ๑ / ๑ )

3 ที่กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑ งานบริหารทั่วไป๘, ๗ ๐๐ ๗๐๐๑, ๕๐ ๐ ๒, ๒๐ ๐ ๒, ๘๐ ๐ ๓, ๕๐ ๐ ๔, ๓๕ ๐ ๕, ๐๐ ๐ ๕, ๖๐ ๐ ๖, ๕๐ ๐ ๗, ๑ ๐๐ ๗, ๙ ๐๐ ๘, ๗ ๐๐ ผล ๙๒ ๖ ๑, ๙ ๕๙ ๑. ๑ งานสารบรรณ ๘, ๒ ๔๐ ๙๒๖ ๑, ๘๖ ๗ ( ๑ ) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) ๒, ๓๘ ๐ ๒๖๑ ๕๗๐ ( ๒ ) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) ๑, ๗ ๐๐ ๑๘๗ ๓๓๘ ( ๓ ) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) ๑, ๗ ๐๐ ๑๘๗๓๓๘ ( ๔ ) จัดเก็บ ( เรื่อง ) ๒, ๓๘ ๐ ๒๖๑๕๗๐ ( ๕ ) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) ๘๐๓๐๕๑ ๑. ๒ การเงิน & บัญชี๓๓๐๒๗ ๖๘ ( ๑ ) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) ๓๒๐ ๒๖ ๖๕ ( ๒ ) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) ๑๐ ๑ ๓ ( ๓ ) งบประมาณ ( ครั้ง ) - - - ๑. ๓ พัสดุ๑๓๐๓ ๒๔ ( ๑ ) จัดซื้อ ( ครั้ง ) ๖๐๑๑๔ ( ๒ ) จัดจ้าง ( ครั้ง ) ๑๐๒ ( ๓ ) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) ๖๐ - -

4 Functi on ผังเมือง วัน หมดอา ยุป๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐๑๑๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗๑๘๑๙๒๐๒๒๒๓ ผังเมืองรวม จังหวัดลพบุรี ผังเมืองรวมเมือง บ้านหมี่ ๑๗ พ. ย. ๕๐ ผังเมืองรวมเมือง ลพบุรี ๕ พ. ย. ๕๑ ผังเมืองรวมเมือง โคกสำโรง ๕ พ. ย. ๕๓ ผังเมืองรวมชุมชน ลำนารายณ์ ผัง ต่อเนื่อ ง ผังเมืองรวมชุมชน แก่งเสือเต้น ผัง ต่อเนื่อ ง ผังเมืองรวม ชุมชนโคกตูม ผัง ต่อเนื่อ ง ๒๕๕๕

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๒งานด้านช่างที่ให้บริการ ๑, ๕๕ ๔ ๑๔๐๒๘๐๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐๘๐๐๙๐๐๑, ๑๐ ๐ ๑, ๒๐ ๐ ๑, ๓๐ ๐ ๑, ๔๐ ๐ ๑, ๕๕ ๔ ผล ๒๐๐ ๒๗ ๙ ๒. ๑ กรรมการ ( คณะ ) ๓๔๒๗ ๒. ๒ ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ๕๖๖๑๑ ๒. ๓ สำรวจ ( งาน ) ๒๔๓๔ ๒. ๔ ออกแบบเขียน / ตรวจ แบบ ( งาน ) ๒๔๓๔ ๒. ๕ ประมาณราคา ( งาน ) ๒๔๓๔ ๒. ๖ ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ๑, ๒๐ ๐ ๑๗๘ ๒๔๑ ๒. ๗ ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ๖๘๒๓ ๒. ๘ ตรวจการจ้าง ( งาน ) ๖๘๒๓ ๒. ๙ งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) ๕๖๑๒ ๓งานบริการด้านผังเมือง ๒๐๐๑๐๓๐๕๐๖๐๗๐๑๐๐๑๑๐๑๒๐๑๕๐๑๗๐๑๙๐๒๐๐ ผล ๔๑๗๒ ๓. ๑ กรรมการ ( คณะ ) ๓๑๑ ๓. ๒ ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ๑๕๓๑ ๓. ๓ ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) ๒๓๓๐

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๔ การตรวจสอบอาคารราชการ๑๕๐ อาคาร --- - --- - --- - ๑๐ - - --- - --- - ๕ตรวจและออกใบอนุญาต โรงแรม ๓ แห่ง --- - --- - --- - - ๑ - - --- - --- - ๖ ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์๑ ครั้ง --- - --- - --- - --- - --- - --- - ๗สำรวจ - ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารราชการ พร้อมประมาณราคา ๓ แห่ง --- - --- - --- - --- - --- - --- - ๘ รับเสด็จ - ประชุม - ดำเนินการ ประสาน การก่อสร้างพลับพลาที่ ประทับ ๓ ครั้ง --- - --- - --- - ๒๕ - - --- - --- - ๙ ออกใบอนุญาตโรงมหรสพ ประจำปี ๕๖ - ๕๗ - - ๒

7 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑ ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท กรณีอาคารภาคเอกชน ๔ แห่ง -- ๒ การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ๑๒ ครั้ง ๑ - ๓ ตรวจสอบสถานบริการและ ออกใบอนุญาต ๓ แห่ง -- ๔ ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทภาครัฐ ๑๐ แห่ง -- ๕ หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” ๑๒ ครั้ง ๑๒ ๖ คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ฯจังหวัดลพบุรี ถูก ฟ้องต่อศาลปกครอง ๒ แห่ง -- ๗ ตรวจสอบระบบความ ปลอดภัยของโรงมหรสพ ปี ๒๕๕๖ ๒ แห่ง -- ๘ ตรวจสอบโรงแรมปลอดภัย ได้มาตรฐาน ของกรมโยธาธิการและผัง เมือง ๑ แห่ง -- Agen da

8 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑งบประมาณ ทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและ งบอุดหนุน ) ๑, ๒๘๖, ๕๐๐ ล้านบาท ผล ๐. ๔๘ % ๓. ๑๕ % ๘. ๖๗ % ๑๖. ๐ ๓ % ๒๓. ๓ ๓ % ๓๓. ๕ ๐ % ๔๒. ๙๙ % ๕๓. ๔ ๐ % ๖๖. ๒ ๙ % ๗๙. ๘๕ % ๙๒. ๕ ๐ % ๑๐๐ % ๗%๗% ๒๓. ๖ ๕ % ---------- ๑. ๑ งบ ดำเนินงาน ๑, ๒๘๖, ๕๐๐ ล้านบาท ผล ๐. ๔๘ % ๓. ๑๕ % ๘. ๖๗ % ๑๖. ๐ ๓ % ๒๓. ๓ ๓ % ๓๓. ๕ ๐ % ๔๒. ๙๙ % ๕๓. ๔ ๐ % ๖๖. ๒ ๙ % ๗๙. ๘๕ % ๙๒. ๕ ๐ % ๑๐๐ % ๗%๗% ๒๓. ๖ ๕ % ---------- ๑. ๒ งบลงทุน ๑๑, ๓๐๐, ๐๐๐ ล้าน บาท ผล ----- ๐. ๓๕ % - ๒๐ % --- ๑๐๐ % ------------ ๑. ๓ งบรายจ่าย อื่น แผน ผล ------------ ------------


ดาวน์โหลด ppt นายสมชัย ฉาย ศรีศิริ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสงบ วงค์ สวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสุทัศน์ ศิริ พจนากร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google