งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลพบุรี นายสมชัย ฉายศรีศิริ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลพบุรี นายสมชัย ฉายศรีศิริ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลพบุรี นายสมชัย ฉายศรีศิริ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายสงบ วงค์สวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางชนิตตา แสงพลบ รก.หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายสมชัย ฉายศรีศิริ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลพบุรี นายธนพรหม สุทธิวานิช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายสุทัศน์ ศิริพจนากร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (๑/๑)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - พนักงานจ้างเหมา กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - อัตราว่าง - ถูกยืมตัว มาช่วยราชการ - นายนันทวัฒน์ นันทศรี พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง จากสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ลาเรียน อัตรา บรรจุ ข้าราชการ ๑๑ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวม ๒๔

3 Function ๙๒๖ ๑,๙๕๙ ที่ กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งานบริหารทั่วไป ๘,๗๐๐ ๗๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๒๐๐ ๒,๘๐๐ ๓,๕๐๐ ๔,๓๕๐ ๕,๐๐๐ ๕,๖๐๐ ๖,๕๐๐ ๗,๑๐๐ ๗,๙๐๐ ผล ๙๒๖ ๑,๙๕๙ ๑.๑ งานสารบรรณ ๘,๒๔๐ ๑,๘๖๗ (๑) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) ๒,๓๘๐ ๒๖๑ ๕๗๐ (๒) ส่งหนังสือ (เรื่อง) ๑,๗๐๐ ๑๘๗ ๓๓๘ (๓) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (๔) จัดเก็บ (เรื่อง) (๕) ส่ง (เรื่อง) ๘๐ ๓๐ ๕๑ ๑.๒ การเงิน & บัญชี ๓๓๐ ๒๗ ๖๘ (๑) ฎีกาเบิก (เรื่อง) ๓๒๐ ๒๖ ๖๕ (๒) เงินส่งคลัง (ครั้ง) ๑๐ (๓) งบประมาณ (ครั้ง) - ๑.๓ พัสดุ ๑๓๐ ๒๔ (๑) จัดซื้อ (ครั้ง) ๖๐ ๑๔ (๒) จัดจ้าง (ครั้ง) (๓) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 Function ๒๕๕๕ ๒๕๕๕ ผังเมือง วันหมดอายุ ป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๒๓ ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ ๑๗ พ.ย.๕๐ ผังเมืองรวมเมืองลพบุรี ๕ พ.ย.๕๑ ผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง ๕ พ.ย.๕๓ ผังเมืองรวมชุมชนลำนารายณ์ ผังต่อเนื่อง ผังเมืองรวมชุมชนแก่งเสือเต้น ผังเมืองรวมชุมชนโคกตูม ๒๕๕๕ ๒๕๕๕

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งานด้านช่างที่ให้บริการ ๑,๕๕๔ ๑๔๐ ๒๘๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐ ๙๐๐ ๑,๑๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๓๐๐ ๑,๔๐๐ ผล ๒๐๐ ๒๗๙ ๒.๑ กรรมการ (คณะ) ๓๔ ๒.๒ ให้คำปรึกษา (ครั้ง) ๕๖ ๑๑ ๒.๓ สำรวจ (งาน) ๒๔ ๒.๔ ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) ๒.๕ ประมาณราคา (งาน) ๒.๖ ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) ๑๗๘ ๒๔๑ ๒.๗ ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) ๖๘ ๒.๘ ตรวจการจ้าง (งาน) ๒.๙ งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) งานบริการด้านผังเมือง ๑๐ ๓๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๕๐ ๑๗๐ ๑๙๐ ๔๑ ๗๒ ๓.๑ กรรมการ (คณะ) ๓.๒ ให้คำปรึกษา (ครั้ง) ๑๕ ๓๑ ๓.๓ ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ (เรื่อง) ๒๓

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. การตรวจสอบอาคารราชการ ๑๕๐ อาคาร - ๑๐ ตรวจและออกใบอนุญาตโรงแรม แห่ง ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ครั้ง สำรวจ-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารราชการ พร้อมประมาณราคา รับเสด็จ-ประชุม-ดำเนินการประสาน การก่อสร้างพลับพลาที่ประทับ ออกใบอนุญาตโรงมหรสพประจำปี ๕๖-๕๗

7 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท กรณีอาคารภาคเอกชน ๔ แห่ง - การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ๑๒ ครั้ง ตรวจสอบสถานบริการและออกใบอนุญาต ๓ แห่ง ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทภาครัฐ ๑๐ แห่ง หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯจังหวัดลพบุรี ถูกฟ้องต่อศาลปกครอง ๒ แห่ง ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ ปี ๒๕๕๖ ตรวจสอบโรงแรมปลอดภัยได้มาตรฐาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ๑ แห่ง

8 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ๑,๒๘๖,๕๐๐ ล้านบาท ผล ๐.๔๘% ๓.๑๕% ๘.๖๗ % ๑๖.๐๓% ๒๓.๓๓% ๓๓.๕๐% ๔๒.๙๙% ๕๓.๔๐% ๖๖.๒๙% ๗๙.๘๕% ๙๒.๕๐% ๑๐๐% ๗% ๒๓.๖๕% - ๑.๑ งบดำเนินงาน ๑.๒ งบลงทุน ๑๑,๓๐๐,๐๐๐ ๐.๓๕% ๒๐% ๑.๓ งบรายจ่ายอื่น แผน


ดาวน์โหลด ppt ลพบุรี นายสมชัย ฉายศรีศิริ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google