งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จริยธรรม และ กฎหมายเทคโนโลยี สารสนเทศ อ. วรพจน์ พรหมจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จริยธรรม และ กฎหมายเทคโนโลยี สารสนเทศ อ. วรพจน์ พรหมจักร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จริยธรรม และ กฎหมายเทคโนโลยี สารสนเทศ อ. วรพจน์ พรหมจักร

2 กฎหมายและจริยธรรมทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ โลกก้าวเข้าสู่ยุค สารสนเทศ ยุคไซเบอร์ โลกเสมือนจริง ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท 2 วัฒนธ รรม คุณภาพชีวิต ของคน การศึกษา การ ติดต่อสื่อส าร ธุรกิจ ความเสียหายต่อ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทุรชน

3 จริยธรรม (Ethics) คำว่า " จริยธรรม " แยกออกเป็น จริย + ธรรม ซึ่ง คำว่า จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ ควรประพฤติ ส่วนคำว่า ธรรม มีความหมาย หลายประการ เช่น คุณความดี, หลักคำสอนของ ศาสนา, หลักปฏิบัติ เมื่อนำคำทั้งสองมารวมกัน เป็น " จริยธรรม " จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า " หลักแห่งความประพฤติ " หรือ " แนวทางของ การประพฤติ " จริยธรรม หมายถึง ความสัมพันธ์ของหลักทาง ศีลธรรมอันได้แก่ ความดีและความชั่ว ความ ถูกต้องและความไม่ถูกต้อง หรือหน้าที่และ กฎเกณฑ์ทางศีลธรรม (Barger, N Robert, 2008)

4 จริยธรรม หมายถึง หลักของความถูกต้องและ ไม่ถูกต้อง ซึ่งถูกใช้เป็นตัวแทนของหลักในการ ปฏิบัติของบุคคล (Laudon, 2007) จริยธรรม เป็นสิ่งที่ควรประพฤติ มีที่มาจาก บทบัญญัติหรือคำสั่งสอนของศาสนา หรือใครก็ ได้ที่เป็นผู้มีจริยธรรม และได้รับความเคารพนับ ถือมาแล้ว จริยธรรม (Ethics)

5 องค์ประกอบของจริยธรรม จริยธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วนดังนี้ 1. ความรู้ (cognitive) คือ ความเข้าใจในเหตุผล ของความถูกต้องแยกออกจากความไม่ถูกต้องได้ 2. ความสำนึก (affective) คือ ความพึงพอใจ ศรัทธา เลื่อมใส ในจริยธรรมมาเป็นแนวในการ ประพฤติปฏิบัติ 3. องค์ประกอบด้านการแสดงออก (Moral conduct) คือ การที่บุคคลตัดสินใจประพฤติดีใน สถานการณ์ต่าง ๆ

6 กฎหมายและจริยธรรม กฎหมายเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับของ รัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับ โทษ ที่ระบุไว้ จริยธรรมเป็น สิ่งที่ควรประพฤติควร ทำ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ต้องรับ โทษทางกฎหมายบ้านเมือง แต่อาจ ถูกลงโทษทางสังคม

7 จริยธรรมในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น ใน ลักษณะตัวย่อว่า PAPA 1. ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 2. ความถูกต้อง (Accuracy) 3. ความเป็นเจ้าของ (Property) 4. การเข้าถึงข้อมูล (Data accessibility) 7

8 ความเป็นส่วนตัว (Privacy) หมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามลำพัง และเป็นสิทธิที่ เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองใน การเปิดเผยให้กับผู้อื่น ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเช่น – การเข้าไปดูข้อความของผู้อื่นที่บันทึกในเครื่อง คอมพิวเตอร์ – การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหว หรือพฤติกรรมของบุคคล – การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อ ผลประโยชน์ในการขยายตลาด – การนำหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตร เครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ขายให้กับบริษัทอื่น 8

9 ความถูกต้อง (Accuracy) ประเด็นคือ ความถูกต้องของข้อมูลที่จัด เก็บ และเผยแพร่ ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทราบได้อย่างไรว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดจากความจงใจ ผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาด ดังนั้น ควรให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้าไป ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองได้ 9

10 ความเป็นเจ้าของ (Property) สิทธิความเป็นเจ้าของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ใน การถือครองทรัพย์สิน ที่จับต้องได้ หรืออาจ เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มักจะหมายถึงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ประเภท Software สิทธิในการใช้งาน software license - ผู้ใช้ต้องซื้อสิทธิ์มา จึงจะมี สิทธิ์ใช้ได้ shareware - ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ ก่อนที่จะซื้อ freeware - ใช้งานได้ฟรี และเผยแพร่ ให้ผู้อื่นได้ 10

11 การเข้าถึงข้อมูล (data accessibility) การเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความ ยินยอมนั้น ก็ถือเป็นการผิดจริยธรรม เช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัว การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์จึงมีการกำหนด สิทธิตามระดับของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ รักษาความลับของข้อมูล และเป็นการป้องกัน การเข้าไปดำเนินการต่างๆ กับข้อมูลของผู้ใช้ที่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 11

12 บัญญัติสิบประการของการ ใช้คอมพิวเตอร์ 1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่น 2. ไม่รบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ของผู้อื่น 3. ไม่แอบดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น (hack) 4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลักขโมย แฟ้มข้อมูลของผู้อื่น (hack and crack) 5. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพยานเท็จ เช่น ตัดต่อภาพ เสียง ภาพยนตร์

13 ลักษณะของผู้มีจริยธรรม 6. ผู้มีไม่ใช้หรือทำสำเนาหรือ เผยแพร่ ซอฟต์แวร์ที่ตนไม่ได้ซื้อสิทธิ์ 7. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่สิทธิ 8. ไม่ละเมิดทรัพย์ทางปัญญาของผู้อื่น 9. คิดถึงผลต่อเนื่องทางสังคม เช่นไม่สร้าง โปรแกรมที่มุ่งร้าย (malware หรือ hacktools) 10. เคารพในสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่ง ความเป็นมนุษย์ ไม่ ดูถูก เสียดสี เหยียดหยาม ลินดา เฮอร์นดอน (Linda Herndon) : Computer Ethics, Netiquette, and Other Concerns. ลินดา เฮอร์นดอน (Linda Herndon) : Computer Ethics, Netiquette, and Other Concerns. บัญญัติสิบประการของการ ใช้คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt จริยธรรม และ กฎหมายเทคโนโลยี สารสนเทศ อ. วรพจน์ พรหมจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google