งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฎิบัติด้านพิธีการทูต มารยาทสากล และ การจัดงานเลี้ยงรับรอง โดย นายปรีชา แก่นสา กองรับรอง กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฎิบัติด้านพิธีการทูต มารยาทสากล และ การจัดงานเลี้ยงรับรอง โดย นายปรีชา แก่นสา กองรับรอง กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฎิบัติด้านพิธีการทูต มารยาทสากล และ การจัดงานเลี้ยงรับรอง โดย นายปรีชา แก่นสา กองรับรอง กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

2 ประวัติวิทยากร 1 ชื่อ : นายปรีชา แก่นสา 2 ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ 3 สังกัด : กองรับรอง กรมพิธีการทูต กระทรวงการ ต่างประเทศ 4 การศึกษา : ปริญญาโท ( เศรษฐศาสตร์ ) 5 ประวัติการทำงาน : ในประเทศ - กรมการค้าต่างประเทศ, กรมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ, กรมอาเซียน, กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ต่างประเทศ - สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐ อิสลามอิหร่าน - สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

3 พิธีการทูต คือระเบียบแบบอย่างหรือขนบธรรมเนียมที่ถือเป็นหลักเกณฑ์ สำหรับการปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งวางไว้หรือยอมรับ กันโดยทั่วไปว่า เป็นหลักเกณฑ์ด้านพิธีการ ที่รัฐบาล ผู้แทนของรัฐบาลหรือ ราชการจะต้องปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความมีมารยาทระหว่าง ประเทศ พิธีการทูต คือระเบียบแบบอย่างหรือขนบธรรมเนียมที่ถือเป็นหลักเกณฑ์ สำหรับการปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งวางไว้หรือยอมรับ กันโดยทั่วไปว่า เป็นหลักเกณฑ์ด้านพิธีการ ที่รัฐบาล ผู้แทนของรัฐบาลหรือ ราชการจะต้องปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความมีมารยาทระหว่าง ประเทศ โดยมีความมุ่งหมาย ที่จะกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้แต่ละคนที่ทำหน้าที่ ทางการทูตของแต่ละประเทศให้ได้รับเกียรติ ได้รับการปฏิบัติอันเหมาะสม และถูกต้องสมกับฐานะของตน โดยมีความมุ่งหมาย ที่จะกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้แต่ละคนที่ทำหน้าที่ ทางการทูตของแต่ละประเทศให้ได้รับเกียรติ ได้รับการปฏิบัติอันเหมาะสม และถูกต้องสมกับฐานะของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ เป็นแนวทางดำเนินการอย่างมีแบบแผนอันเป็นที่ยอมรับระหว่าง ประเทศเป็นแนวทางดำเนินการอย่างมีแบบแผนอันเป็นที่ยอมรับระหว่าง ประเทศ ประมวลความมีมารยาทระหว่างประเทศเพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรีประมวลความมีมารยาทระหว่างประเทศเพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรี เป็นการวางระเบียบของการสมาคมระหว่างประเทศอย่างผู้เจริญเป็นการวางระเบียบของการสมาคมระหว่างประเทศอย่างผู้เจริญ สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศชาติหรือกลุ่มประเทศสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศชาติหรือกลุ่มประเทศ สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ

4 พิธีการทูต เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้ พิธีการทูต เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้ 1. การเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีระหว่างประเทศ สิ่งใดที่ เกี่ยวกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศ เช่น ธงชาติ ประมุขรัฐและบุคคล สำคัญของรัฐ จะได้รับความเคารพนับถือและปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องตามพิธี การทูต 2. การจัดลำดับความสำคัญ/ลำดับอาวุโส (Orders of Precedence) บุคคลที่เป็นตัวแทนแห่งรัฐ จะต้องได้รับการปฏิบัติต่ออย่างมี เกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน แต่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันใน เรื่องเดียวกันและขณะเดียวกันพร้อมกันทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงต้องมี การจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง หรือที่เรียกว่า “การจัดลำดับอาวุโส” โดยมีหลัก ดังนี้ 2. การจัดลำดับความสำคัญ/ลำดับอาวุโส (Orders of Precedence) บุคคลที่เป็นตัวแทนแห่งรัฐ จะต้องได้รับการปฏิบัติต่ออย่างมี เกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน แต่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันใน เรื่องเดียวกันและขณะเดียวกันพร้อมกันทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงต้องมี การจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง หรือที่เรียกว่า “การจัดลำดับอาวุโส” โดยมีหลัก ดังนี้ การจัดลำดับอาวุโสแห่งรัฐ นิยมใช้หลักการจัดลำดับอาวุโส ตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อประเทศการจัดลำดับอาวุโสแห่งรัฐ นิยมใช้หลักการจัดลำดับอาวุโส ตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อประเทศ ธงชาติ เพลงชาติ หรือตัวแทนของชาติ ให้ยึดหลักเกณฑ์ ตามหลักการจัดลำดับอาวุโสแห่งชาติธงชาติ เพลงชาติ หรือตัวแทนของชาติ ให้ยึดหลักเกณฑ์ ตามหลักการจัดลำดับอาวุโสแห่งชาติ ลำดับอาวุโสสำหรับคณะทูต มีการจัดที่เคร่งครัด โดยให้ยึด เอาวันที่เข้ารับหน้าที่เป็นหลักลำดับอาวุโสสำหรับคณะทูต มีการจัดที่เคร่งครัด โดยให้ยึด เอาวันที่เข้ารับหน้าที่เป็นหลัก 3. การแสดงอัธยาศัยไมตรี การแสดงอัธยาศัยไมตรีถือว่าเป็น เรื่องสำคัญในทางการทูต เช่น การแสดงความยินดีและแสดงความเสียใจ ในโอกาสต่าง ๆ การส่งผู้แทนไปร่วมงานพิธีการต่าง ๆ ของรัฐ หรือแม้แต่ การส่งผู้แทนระดับต่าง ๆ ไปเยือนซึ่งกันและกัน และการแสดงอัธยาศัย ไมตรีทางการทูตย่อมมีหลักเกณฑ์และพิธีการทั้งสิ้น

5 การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะ การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะ State Visit : การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ เป็นการเยือนระดับสูงสุด มีพิธีการต้อนรับและส่งเต็มรูปแบบ (ขึ้นแท่น รับความเคารพ/ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศฯ/ยิ่งสลุต 21 นัด/พิธี มอบกุญแจเมือง/งาน state banquet ฯลฯ)State Visit : การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ เป็นการเยือนระดับสูงสุด มีพิธีการต้อนรับและส่งเต็มรูปแบบ (ขึ้นแท่น รับความเคารพ/ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศฯ/ยิ่งสลุต 21 นัด/พิธี มอบกุญแจเมือง/งาน state banquet ฯลฯ) Private Guest : การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์Private Guest : การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล Official Visit : การเยือนอย่างเป็นทางการ มีพิธีต้อนรับ-ส่งเต็มOfficial Visit : การเยือนอย่างเป็นทางการ มีพิธีต้อนรับ-ส่งเต็ม รูปแบบของแขกรัฐบาล (ผู้นายกฯ ไปรับที่ สนามบิน/ขึ้นแท่นรับความ เคารพและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ (ที่ทำเนียบ) การหารือ/งานเลี้ยง อย่างเป็นทางการ ฯลฯ) Working Visit : การเยือนเพื่อการเจรจาทำงาน ปรับลดด้านพิธีการWorking Visit : การเยือนเพื่อการเจรจาทำงาน ปรับลดด้านพิธีการ As Guest of the Government : การเยือนที่รัฐบาลรับเป็นแขก ไม่มี พิธีการต้อนรับAs Guest of the Government : การเยือนที่รัฐบาลรับเป็นแขก ไม่มี พิธีการต้อนรับ การเยือนในฐานะแขกกระทรวง : ไม่มีพิธีการ แต่มีการต้อนรับและอำนวย ความสะดวกด้านต่าง ๆ ตามสมควร การเยือนในฐานะแขกกระทรวง : ไม่มีพิธีการ แต่มีการต้อนรับและอำนวย ความสะดวกด้านต่าง ๆ ตามสมควร

6

7 การต้อนรับพระราชอาคันตุกะ มีขั้นตอน ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี นาถ จะเสด็จฯ ไปทรงรับพระราชอาคันตุกะ ที่ท่าอากาศยานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี นาถ จะเสด็จฯ ไปทรงรับพระราชอาคันตุกะ ที่ท่าอากาศยาน ทรงยืนบนแท่นรับการเคารพพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะทรงยืนบนแท่นรับการเคารพพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะ กองทหารเกียรติยศผสมฯ ถวายการเคารพ ปืนใหญ่ยิงสลุต 21 นัดกองทหารเกียรติยศผสมฯ ถวายการเคารพ ปืนใหญ่ยิงสลุต 21 นัด แตรวงบรรเลงเพลงชาติพระราชอาคันตุกะและเพลงสรรเสริญแตรวงบรรเลงเพลงชาติพระราชอาคันตุกะและเพลงสรรเสริญ พระบารมี พระบารมี พระราชอาคันตุกะตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมฯ โดยมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ร่วมไปด้วยพระราชอาคันตุกะตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมฯ โดยมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ร่วมไปด้วย เสด็จฯ พร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะ จากท่าอากาศยานไปยัง กรุงเทพมหานคร เพื่อรับการถวาย/มอบกุญแจเมือง ณ ลานพลับ พลามหาเจษฎาบดินทร์เสด็จฯ พร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะ จากท่าอากาศยานไปยัง กรุงเทพมหานคร เพื่อรับการถวาย/มอบกุญแจเมือง ณ ลานพลับ พลามหาเจษฎาบดินทร์

8 พิธีการที่ท่าอากาศยาน

9

10

11

12 มีขั้นตอน ดังนี้ ผู้แทนนรม. ไปรับ-ส่ง ที่สนามบิน จัดห้องรับรองพิเศษ จัดขบวนรถยนต์รับรอง จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ จัดการหารือข้อราชการ จัดการลงนามความตกลง (หากมี) จัดการแถลงข่าวร่วมกัน (หากมี) จัดงานเลี้ยงรับรองเป็นเกียรติ

13 การต้อนรับ-ส่งที่สนามบิน

14 พิธีต้อนรับ อย่างเป็น ทางการ ที่ทำเนียบ รัฐบาล

15

16 มีขั้นตอน ดังนี้ ผู้แทนที่เหมาะสมไปรับ-ส่ง ที่สนามบิน จัดห้องรับรองพิเศษ จัดรถยนต์รับรอง จัดการหารือข้อราชการ จัดการลงนามความตกลง (หากมี) จัดการแถลงข่าวร่วมกัน (หากมี) จัดงานเลี้ยงรับรองเป็นเกียรติ

17 การรับรองแขกที่กระทรวงการ ต่างประเทศ

18

19 การจัดที่นั่งในรถยนต์รับรอง การเข้าเยี่ยมคารวะ การประชุมสองฝ่าย การประชุมนานาชาติ การลงนามความตกลง

20

21 การจัดที่นั่งในรถยนต์รับรอง – แขกเกียรติยศ/VIP นั่งเบาะหลังตรงกัน ข้ามคนขับ –คนที่สองนั่งเบาะ หลังด้านคนขับ – ส่วนคนที่สาม (หาก มี) นั่งตรงกลาง – เบาะหน้าคู่กับ คนขับรถให้จนท. ติดตาม/องครักษ์ – กรณีรถตู้ ให้ VIP นั่งเบาะหลังแถวแรก VIP 2 VIP 3 (if any) VIP 1 LO/Security

22

23 จัดที่นั่งแบบ โซฟา หรือ แบบตัว U โดยให้แขกนั่งด้านขวามือของเจ้าภาพ 1. การเข้าเยี่ยมคารวะ

24 2. การประชุมสองฝ่าย จัดที่นั่แบบตัว I ให้หัวหน้าคณะแต่ละฝ่ายนั่งตรงกลางคนละข้างส่วนผู้ติดตามให้แต่ละฝ่ายนั่งตามลำดับอาวุโส

25 3. การประชุมนานาชาติ นั่งเรียงตามอักษรโดยจัดที่นั่งรูป ต่าง ๆ โดยเจ้าภาพ นั่งกลางหรือหัวโต๊ะทำหน้าที่ประธาน

26 การเข้าเยี่ยม คารวะ

27

28 ธงชาติอยู่ขวาธงอื่น (มอง ออก) หรืออยู่อันดับแรกธงชาติอยู่ขวาธงอื่น (มอง ออก) หรืออยู่อันดับแรก เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็น จำนวนคี่ให้ธงชาติอยู่ กลางเมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็น จำนวนคี่ให้ธงชาติอยู่ กลาง หากเป็นจำนวนคู่ ให้ธง ชาติอยู่กลางด้านขวา หากเป็นจำนวนคู่ ให้ธง ชาติอยู่กลางด้านขวา 1.การประชุมสองฝ่าย หรือหลายฝ่าย

29 ประดับในโอกาสอื่น ๆ ประชุมหลายฝ่าย ให้เรียงตามลำดับ อักษร (วนตามเข็ม นาฬิกา)ประชุมหลายฝ่าย ให้เรียงตามลำดับ อักษร (วนตามเข็ม นาฬิกา) ธงเล็กไช้บอกที่นั่ง (บอกบุคคล)ธงเล็กไช้บอกที่นั่ง (บอกบุคคล) รถยนต์ ประดับธง ชาติอยู่ด้านคนขับรถยนต์ ประดับธง ชาติอยู่ด้านคนขับ

30

31 การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมสถานที่ โต๊ะลงนาม พร้อมอุปกรณ์โต๊ะลงนาม พร้อมอุปกรณ์ เก้าอี้สำหรับประธานสักขีพยาน และเก้าอี้สำหรับผู้ลงนามเก้าอี้สำหรับประธานสักขีพยาน และเก้าอี้สำหรับผู้ลงนาม ธงเล็กตั้งโต๊ะสองฝ่าย (ตั้งตามที่นั่งของผู้ลงนาม)ธงเล็กตั้งโต๊ะสองฝ่าย (ตั้งตามที่นั่งของผู้ลงนาม) ธงชาติสองฝ่าย ตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือ การแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ปรับปรุงแก้ไขปี 2546ธงชาติสองฝ่าย ตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือ การแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ปรับปรุงแก้ไขปี 2546 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมความตกลง/บันทึกความเข้าใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมความตกลง/บันทึกความเข้าใจ ลำดับพิธีลงนาม ลำดับพิธีลงนาม พิธีกรเชิญสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธี เข้านั่งประจำที่ ณ ห้องลงนามพิธีกรเชิญสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธี เข้านั่งประจำที่ ณ ห้องลงนาม เจ้าหน้าที่พิธีการเชิญประธานในพิธี/ผู้ลงนามทั้งสองฝ่าย ไปยังห้องลงนาม และ นั่งในที่นั่ง ณ โต๊ะลงนาม ที่จัดไว้เจ้าหน้าที่พิธีการเชิญประธานในพิธี/ผู้ลงนามทั้งสองฝ่าย ไปยังห้องลงนาม และ นั่งในที่นั่ง ณ โต๊ะลงนาม ที่จัดไว้ พิธีกรประกาศเริ่มพิธีลงนามพิธีกรประกาศเริ่มพิธีลงนาม ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายลงนาม และแลกเปลี่ยนความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายลงนาม และแลกเปลี่ยนความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ประธานสัมผัสมือแสดงความยินดีกับผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายประธานสัมผัสมือแสดงความยินดีกับผู้ลงนามทั้งสองฝ่าย ประธานในพิธี/ผู้ลงนาม และสักขีพยานดื่มแสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกัน หมายเหตุ : ก่อนดื่มแสดงความยินดีอาจมีการกล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ (เจ้าภาพเริ่มก่อน)ประธานในพิธี/ผู้ลงนาม และสักขีพยานดื่มแสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกัน หมายเหตุ : ก่อนดื่มแสดงความยินดีอาจมีการกล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ (เจ้าภาพเริ่มก่อน) เสร็จพิธี เสร็จพิธี * กรณีประเทศมุสลิมงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

32

33

34 มารยาทสากลทั่วไป 1. มารยาทในการเรียกชื่อบุคคล ใช้คำนำหน้าเสมอ (Mr. / Mrs. / Miss / Ms. / Dr. / Prof.)ใช้คำนำหน้าเสมอ (Mr. / Mrs. / Miss / Ms. / Dr. / Prof.) อย่าเรียกชื่อต้นหากไม่สนิทสนมอย่าเรียกชื่อต้นหากไม่สนิทสนม อย่าเรียกชื่อย่อ เช่น เจมส์ เป็น จิม รอเบิร์ต เป็น บ็อบ ไมเคิล เป็น ไมค์ วิลเลียม เป็น บิล จิล เลียน เป็น จิล เจนนิเฟอร์ เป็น เจนนีอย่าเรียกชื่อย่อ เช่น เจมส์ เป็น จิม รอเบิร์ต เป็น บ็อบ ไมเคิล เป็น ไมค์ วิลเลียม เป็น บิล จิล เลียน เป็น จิล เจนนิเฟอร์ เป็น เจนนี พระราชวงศ์ หรือบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญ ต้อง เรียกให้ถูกต้อง ดังนี้พระราชวงศ์ หรือบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญ ต้อง เรียกให้ถูกต้อง ดังนี้ เอกอัครราชทูต : His/Her (Your) Excellency เอกอัครราชทูต : His/Her (Your) Excellency รัฐมนตรี : His/Her (Your) Excellency, The Honourable รัฐมนตรี : His/Her (Your) Excellency, The Honourable นายกรัฐมนตรี : His/Her (Your) Excellency, The (Right) Honourable นายกรัฐมนตรี : His/Her (Your) Excellency, The (Right) Honourable ขุนนางอังกฤษ : Sir/Lady (ใช้กับชั้นอิศ วิน/Knight) Lord/Mrs. (ใช้กับชั้น Baron) ขุนนางอังกฤษ : Sir/Lady (ใช้กับชั้นอิศ วิน/Knight) Lord/Mrs. (ใช้กับชั้น Baron) พระราชวงศ์ : His/Her (Your) Majesty / His/Her (Your) Imperial Highness/ His/Her (Your) Royal Highness / His/Her (Your) Serene Highness / His/Her (Your) Highness พระราชวงศ์ : His/Her (Your) Majesty / His/Her (Your) Imperial Highness/ His/Her (Your) Royal Highness / His/Her (Your) Serene Highness / His/Her (Your) Highness 2. มารยาทในการแนะนำบุคคล แนะนำผู้มีอาวุโสน้อยให้ผู้อาวุโสมากรู้จัก แนะนำบุรุษให้สตรีรู้จัก ให้เอ่ยชื่อผู้อาวุโสก่อน โดยต้องใช้คำเชื่อมให้ เหมาะสม คือ หากเป็นทางการใช้ present นอกนั้นให้เลือกใช้ ตามความเหมะสม คือ introduce this is แต่ ไม่นิยมใช้ to meet หากต้องแนะนำต้วเอง ให้แนะนำชื่อต้นก่อน แล้ว เว้นวรรคไปชั่วอึดใจแล้วค่อยบอกชื่อเต็ม เช่น I’m John …. John Smith. เริ่มด้วยคำพูด-สัมผัสมือ (handshaking) หรือ สวมกอด (hugging) -จุมพิต (kissing) การสัมผัสมือ ไม่บีบแรง(bone-crushing)-ไม่ นุ่มนิ่ม(finger-tip holder)-ไม่สรวมถุงมือ (Glove handshake) 3. มารยาทในการสนทนา มีท่าทีเป็นมิตร เป็นธรรมชาติ และผ่อนคลาย เริ่มต้นด้วยเรื่องทั่วไปแล้วค่อยขยับเข้าไปถึง ความสนใจ บางครั้งอาจใช้การสนทนาแบบเรื่องง่าย ๆ (small talk) โดยทักทาย-คำชมเครื่องแต่งตัว สภาพแวดล้อมทั่วไป… หัวข้อสนทนามี 2 ประเภท คือ เรื่องทั่วไป (friendly topics) เช่น จราจร อาหาร ดนตรี หนัง กีฬา หนังสือ แฟชั่น การงาน ฯลฯ เรื่อหนัก (hardcore topics) เช่น ธุรกิจ การเมือง ศาสนา การเงิน ฯลฯ

35 การทักทายและ การต้อนรับ (greeting) การแสดงการต้อนรับ การต้อนรับด้วยคำพูดการต้อนรับด้วยคำพูด การต้อนรับด้วยการ สัมผัสมือ (handshaking) การต้อนรับด้วยการ สัมผัสมือ (handshaking) การต้อนรับด้วยการ สวมกอด (hugging) การต้อนรับด้วยการ สวมกอด (hugging) การต้อนรับด้วยการ จุมพิต (kissing) การต้อนรับด้วยการ จุมพิต (kissing) จุมพิตมือ (hand kissing)จุมพิตมือ (hand kissing) จุมพิตแก้ม (cheek kissing)จุมพิตแก้ม (cheek kissing) จุมพิตอากาศ (air kissing)จุมพิตอากาศ (air kissing)

36 หลักการสัมผัสมือ ไม่บีบมือ (bone-crushing)ไม่บีบมือ (bone-crushing) ไม่จับแบบแตะมือ (fingertips- holding)ไม่จับแบบแตะมือ (fingertips- holding) ถอดถุงมือก่อนถอดถุงมือก่อน ไม่จับมือขณะที่มืออีกข้างอยู่ไม่จับมือขณะที่มืออีกข้างอยู่ในกระเป๋า จับมือสตรีเช่นเดียวกับบุรุษ จับมือสตรีเช่นเดียวกับบุรุษ ลุกขึ้นจับมือ ลุกขึ้นจับมือ หากมีหลายคนต้องจับทุกคน หากมีหลายคนต้องจับทุกคน หากจำเป็นจับด้วยมือซ้ายก็ได้ หากจำเป็นจับด้วยมือซ้ายก็ได้ เตรียมพร้อมเสมอเพื่อการจับมือ เตรียมพร้อมเสมอเพื่อการจับมือ

37

38 การแต่งกาย การแต่งกายหมายรวมถึงทุกสิ่งตั้งแต่ หัว จรดเท้า การแต่งกายเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง อุปนิสัย ใจคอ รสนิยม หน้าที่การงาน การศึกษา และ สถานะทาง สังคม การแต่งกายที่ดีจึงมีองค์ประกอบ ๓ ประการคือ มีความสะอาดสะอ้าน มีความสุภาพเรียบร้อย เหมาะแก่โอกาสและสถานที่ (กาละและเทศะ) "ดูดี เหมาะสม ลงตัว"

39 การแต่งกายแบบสากล ชุดลำลอง (Casual) : แต่งตัวแบบตามสบายสำหรับงานที่เป็น กันเองในกลุ่มคนสนิทหรือเจ้าภาพต้องการให้งานเป็นแบบ กันเอง ชุดลำลอง (Casual) : แต่งตัวแบบตามสบายสำหรับงานที่เป็น กันเองในกลุ่มคนสนิทหรือเจ้าภาพต้องการให้งานเป็นแบบ กันเอง ชุดสุภาพ (Smart Casual) : งานที่ไม่เป็นทางการนัก ชุดสุภาพ (Smart Casual) : งานที่ไม่เป็นทางการนัก ชุดสากล (Suit) ชุดสากล (Suit) ชุดสากกลางวัน (Lounge Suit) : ชุดสากลสีอ่อนชุดสากกลางวัน (Lounge Suit) : ชุดสากลสีอ่อน ชุดสากลกลางคืน(Dark Suit) : ชุดสากลสีเข้มชุดสากลกลางคืน(Dark Suit) : ชุดสากลสีเข้ม ชุดกึ่งพิธีการ (Black Tie) : งานที่เป็นทางการแต่ไม่มีพิธีการ มากนัก ชุดกึ่งพิธีการ (Black Tie) : งานที่เป็นทางการแต่ไม่มีพิธีการ มากนัก ชุดพิธีการ ชุดพิธีการ พิธีการกลางวัน (Morning Coat)พิธีการกลางวัน (Morning Coat) พิธีการกลางคืน (Evening Dress / White Tie)พิธีการกลางคืน (Evening Dress / White Tie) สุภาพสตรี (Short Dress and Long Dress) ให้ดูความสั้นหรือ ความยาวของกระโปรงเป็นเกณฑ์ สุภาพสตรี (Short Dress and Long Dress) ให้ดูความสั้นหรือ ความยาวของกระโปรงเป็นเกณฑ์

40 ชุดลำลอง (Casual)

41 ชุดลำลองสุภาพ (Smart Casual)

42 ชุดสากล (Suit) ชุดสากลสีอ่อน/ Lounge suit ชุดสากลสีเข้ม / Dark Suit

43 ชุดพิธีการ

44

45

46 งานเลี้ยงทางการทูต งานเลี้ยงถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียง เพื่อให้ผู้ได้รับเชิญมาร่วมงาน ได้มีโอกาสกินอาหารอิ่มอร่อยเท่านั้น หากเป็นการแสดงออกถึงความมีอัธยาศัยไมตรี ที่มุ่งหวังให้ทุกคน ที่มาร่วมงานเลี้ยงได้มีความสุขสดชื่น และ รื่นเริงกับบรรยากาศใน งานเลี้ยงนั้น ๆ เป็นการสร้างบรรยายกาศแห่งมิตรภาพเพียบพร้อมไป ด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ งานเลี้ยงถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียง เพื่อให้ผู้ได้รับเชิญมาร่วมงาน ได้มีโอกาสกินอาหารอิ่มอร่อยเท่านั้น หากเป็นการแสดงออกถึงความมีอัธยาศัยไมตรี ที่มุ่งหวังให้ทุกคน ที่มาร่วมงานเลี้ยงได้มีความสุขสดชื่น และ รื่นเริงกับบรรยากาศใน งานเลี้ยงนั้น ๆ เป็นการสร้างบรรยายกาศแห่งมิตรภาพเพียบพร้อมไป ด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ งานเลี้ยงทางการทูตจะต้องจัดอย่างพิถึพิถันและปราณีต นักการทูต ที่ดีต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง เพื่อ งานเลี้ยงทางการทูตจะต้องจัดอย่างพิถึพิถันและปราณีต นักการทูต ที่ดีต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง เพื่อ ให้นักการทูตเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่รักใคร่ ซึ่งถือว่าเป็น เครื่องมือช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แสดงถึงการยกย่อง ให้เกียรติ และเป็นส่วนเสริมการทูตแบบส่วนตัว และช่วยลดความตึง เครียด นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยความในใจ หรือแม้แต่การหาข่าวทั้งจากพันธมิตรและฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย ให้นักการทูตเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่รักใคร่ ซึ่งถือว่าเป็น เครื่องมือช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แสดงถึงการยกย่อง ให้เกียรติ และเป็นส่วนเสริมการทูตแบบส่วนตัว และช่วยลดความตึง เครียด นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยความในใจ หรือแม้แต่การหาข่าวทั้งจากพันธมิตรและฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย

47 (1) งานเลี้ยงรับรองทั่วไป (Reception) เป็น งานเลี้ยงที่เรียกชื่อตามวัตถุประสงค์ ของงาน เป็นอย่างเดียวกับงานเลี้ยง Cocktail ซึ่งเรียกตามชื่อเครื่องดื่มที่ เสิร์ฟ เป็น งานเลี้ยงที่เรียกชื่อตามวัตถุประสงค์ ของงาน เป็นอย่างเดียวกับงานเลี้ยง Cocktail ซึ่งเรียกตามชื่อเครื่องดื่มที่ เสิร์ฟ งานเลี้ยงประเภทนี้ เจ้าภาพสามารถเชิญ แขกได้เป็นจำนวนมากและไม่ยุ่งยากนัก ในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ต้องจัด เก้าอี้สำหรับแขก อาหารที่เสิร์ฟจะจัดใส่ ถาดมาบริการถึงตัว เป็นอาหารที่สามารถ หยิบจับได้สะดวก (finger food) เป็นชิ้น ขนาดพอดีคำ แขกสามารถยืนคุยไปกิน ไปได้ ซึ่งถือว่าถูกต้องตามมารยาทของ คนไปงานเลี้ยงรับรอง ส่วนใหญ่จะจัดขึ้น ช่วงระหว่างเวลา 18.00 - 20.00 น. งานเลี้ยงประเภทนี้ เจ้าภาพสามารถเชิญ แขกได้เป็นจำนวนมากและไม่ยุ่งยากนัก ในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ต้องจัด เก้าอี้สำหรับแขก อาหารที่เสิร์ฟจะจัดใส่ ถาดมาบริการถึงตัว เป็นอาหารที่สามารถ หยิบจับได้สะดวก (finger food) เป็นชิ้น ขนาดพอดีคำ แขกสามารถยืนคุยไปกิน ไปได้ ซึ่งถือว่าถูกต้องตามมารยาทของ คนไปงานเลี้ยงรับรอง ส่วนใหญ่จะจัดขึ้น ช่วงระหว่างเวลา 18.00 - 20.00 น. หากเจ้าภาพมีเวลาน้อยและเชิญแขกไม่ มากนัก (เชิญเดี่ยว) มักนิยมจัดในช่วง เที่ยงวัน ซึ่งเรียกว่างาน Vin d’honneur หากเจ้าภาพมีเวลาน้อยและเชิญแขกไม่ มากนัก (เชิญเดี่ยว) มักนิยมจัดในช่วง เที่ยงวัน ซึ่งเรียกว่างาน Vin d’honneur ประเภทของงานเลี้ยง

48 (2) งานเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารค่ำ (Luncheon and Dinner) (Luncheon and Dinner) งานอาหารกลางวัน จะเป็นทางการหรือมีพิธีรีตองมาก กว่างาน reception แต่น้อยกว่างาน dinner แขกผู้ร่วมงาน มักจะแต่งกายด้วยชุดสากลสีอ่อน (lounge suit)งานอาหารกลางวัน จะเป็นทางการหรือมีพิธีรีตองมาก กว่างาน reception แต่น้อยกว่างาน dinner แขกผู้ร่วมงาน มักจะแต่งกายด้วยชุดสากลสีอ่อน (lounge suit) งานเลี้ยงอาหารค่ำ ถือว่าเป็นงานเลี้ยงที่มีรูปแบบและพิธี การละเอียดอ่อนเคร่งครัดและมีพิธีรีตองมาก จะต้องใส่ใจ ให้มากในการเชิญแขก การจัดเตรียมอาหาร การจัดโต๊ะ อาหาร และด้านพิธีการอื่น ๆ การแต่งกายสำหรับงานนี้ โดยมากจะแต่งกายด้วยชุดสากลสีเข้ม (dark suit) หรือ หากเป็นงานที่มีพิธีการมากจะใส่ชุดราตรีสโมสรที่เรียกว่า “ Black tie หรือ White tie ” แล้วแต่ความสำคัญและลักษณะ ของงานงานเลี้ยงอาหารค่ำ ถือว่าเป็นงานเลี้ยงที่มีรูปแบบและพิธี การละเอียดอ่อนเคร่งครัดและมีพิธีรีตองมาก จะต้องใส่ใจ ให้มากในการเชิญแขก การจัดเตรียมอาหาร การจัดโต๊ะ อาหาร และด้านพิธีการอื่น ๆ การแต่งกายสำหรับงานนี้ โดยมากจะแต่งกายด้วยชุดสากลสีเข้ม (dark suit) หรือ หากเป็นงานที่มีพิธีการมากจะใส่ชุดราตรีสโมสรที่เรียกว่า “ Black tie หรือ White tie ” แล้วแต่ความสำคัญและลักษณะ ของงาน

49 ขั้นตอนการเตรียมการงานเลี้ยง เจ้าภาพงานเลี้ยง เจ้าภาพงานเลี้ยง กำหนดประเภทงานเลี้ยง / สถานที่จัดงาน กำหนดประเภทงานเลี้ยง / สถานที่จัดงาน รายชื่อแขกที่จะเชิญ รายชื่อแขกที่จะเชิญ บัตรเชิญ / บัตรวางโต๊ะ บัตรเชิญ / บัตรวางโต๊ะ รายการอาหาร (เมนูอาหาร) รายการอาหาร (เมนูอาหาร) ผังที่นั่ง ผังที่นั่ง การจัดโต๊ะอาหาร การจัดโต๊ะอาหาร

50 บัตรเชิญ

51 บัตรเชิญ

52 การเลือกรูปแบบโต๊ะสำหรับงานเลี้ยง ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่ จำนวนคน และประเภทของงานเลี้ยง ซึ่งมีหลาย รูปแบบ ทั้งโต๊ะรูปตัว I รูปตัว U รูปตัว T รูปตัว E รูปหวี รูปเกือกม้าและโต๊ะกลม การเลือกรูปแบบโต๊ะสำหรับงานเลี้ยง ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่ จำนวนคน และประเภทของงานเลี้ยง ซึ่งมีหลาย รูปแบบ ทั้งโต๊ะรูปตัว I รูปตัว U รูปตัว T รูปตัว E รูปหวี รูปเกือกม้าและโต๊ะกลม (Table Setting)

53 โต๊ะรูปแบบต่าง ๆ ก โต๊ะรูปตัว I โต๊ะยาว โต๊ะรูปตัว U โต๊ะรูปตัว T โต๊ะรูปตัว E โต๊ะรูปหวี โต๊ะกลม โต๊ะรูปเกือกม้า

54 การจัดโต๊ะอาหารที่ทำเนียบรัฐบาล

55 หลักการจัดผังที่นั่งสำหรับงานเลี้ยง หลักการจัดผังที่นั่งสำหรับงานเลี้ยง การจัดผังที่นั่งสำหรับงานเลี้ยงถือว่ามี ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการแสดง ถึงการให้เกียรติแก่แขก หากจัดที่นั่งไม่ ถูกต้องเหมาะสมอาจทำให้แขกรู้สึกขุ่นเคือง ใจได้ เพราะถือว่าไม่ได้รับเกียรติสมฐานะ อย่างไรก็ตาม ในการจัดผังที่นั่ง มี หลักเกณฑ์ ดังนี้ การจัดผังที่นั่งสำหรับงานเลี้ยงถือว่ามี ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการแสดง ถึงการให้เกียรติแก่แขก หากจัดที่นั่งไม่ ถูกต้องเหมาะสมอาจทำให้แขกรู้สึกขุ่นเคือง ใจได้ เพราะถือว่าไม่ได้รับเกียรติสมฐานะ อย่างไรก็ตาม ในการจัดผังที่นั่ง มี หลักเกณฑ์ ดังนี้ กำหนดที่นั่งของเจ้าภาพและแขก เกียรติยศให้เหมาะสม โดยให้แขก เกียรติยศนั่งในที่นั่งสำคัญ (power seat)กำหนดที่นั่งของเจ้าภาพและแขก เกียรติยศให้เหมาะสม โดยให้แขก เกียรติยศนั่งในที่นั่งสำคัญ (power seat) จัดลำดับอาวุโสของแขกที่เหลือโดยสลับ ฝ่าย (ไทย-ต่างประเทศ)จัดลำดับอาวุโสของแขกที่เหลือโดยสลับ ฝ่าย (ไทย-ต่างประเทศ) จัดสลับเพศหญิง/ชายจัดสลับเพศหญิง/ชาย หากอาวุโสเท่ากัน ควรให้เกียรติฝ่าย ต่างประเทศ (ฝ่ายแขก)หากอาวุโสเท่ากัน ควรให้เกียรติฝ่าย ต่างประเทศ (ฝ่ายแขก) หากเห็นเหมาะสมให้ผู้ที่มีภารกิจ คล้ายกันนั่งใกล้กันหากเห็นเหมาะสมให้ผู้ที่มีภารกิจ คล้ายกันนั่งใกล้กัน หลีกเลี่ยงการให้หญิงนั่งปลายโต๊ะหลีกเลี่ยงการให้หญิงนั่งปลายโต๊ะ(ปิดโต๊ะ) การจัดผังที่นั่ง (Seating Plan)

56 87 65 43 2 เจ้าภาพ แขก เกียรติยศ 1 2 5 3 1 6 4 78 ฝ่ายแขกฝ่ายเจ้าภาพ การจัดแผนผังที่นั่งแบบตัว I สำหรับงานเลี้ยงอาหาร ณ กระทรวงการต่างประเทศ ( เชิญเดี่ยว )

57 การจัดผังที่นั่งงานเลี้ยงแบบโต๊ะกลม ประตู เจ้าภาพ 2 3 4 5 6 6 แขก vip 2 3 4 5 เจ้าภาพ / ไทย แขกตปท.

58

59 การเตรียมตัว เข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ของงานเลี้ยง เข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ของงานเลี้ยง การตอบรับ – ตอบปฏิเสธบัตรเชิญ การตอบรับ – ตอบปฏิเสธบัตรเชิญ ศึกษาขั้นตอนหรือลำดับของงานเลี้ยง ศึกษาขั้นตอนหรือลำดับของงานเลี้ยง ข้อมูลรูปแบบการจัดโต๊ะอาหาร (มีผังที่นั่งหรือไม่มีผัง) ข้อมูลรูปแบบการจัดโต๊ะอาหาร (มีผังที่นั่งหรือไม่มีผัง) บุคคลสำคัญและจำนวนแขกที่เชิญร่วมงาน บุคคลสำคัญและจำนวนแขกที่เชิญร่วมงาน เตรียมของขวัญ (หากจำเป็น) เตรียมของขวัญ (หากจำเป็น)

60 มารยาทสำคัญในงานเลี้ยง ไปงานเลี้ยงให้ตรงเวลา ไปงานเลี้ยงให้ตรงเวลา ทักทายเจ้าภาพและแขกอื่นและอำลาเจ้าภาพเมื่อ ทักทายเจ้าภาพและแขกอื่นและอำลาเจ้าภาพเมื่อ งานเลิก งานเลิก ส่งเสริมบรรยากาศของงานโดยการร่วมสนทนา พูดคุยตามสมควร ส่งเสริมบรรยากาศของงานโดยการร่วมสนทนา พูดคุยตามสมควร อย่าอยู่นานเกินไป อย่าอยู่นานเกินไป (Oh, don’t leave. Do stay longer) (Oh, don’t leave. Do stay longer) อย่าลืมของขวัญและการขอบคุณ อย่าลืมของขวัญและการขอบคุณ

61 กินดื่มด้วยความสุภาพ เรียบร้อย ให้ถูกต้องตาม ลักษณะวัฒนธรรม วางตัวให้เหมาะสมในโต๊ะ อาหาร โดยร่วมการ สนทนาพูดคุยตามสมควร กล่าวสุนทรพจน์ (หากมี) การใช้อุปกรณ์บนโต๊ะ อาหารที่ถูกต้อง มีด/ช้อน (อยู่ด้านขวา) ส้อม (อยู่ด้านซ้าย) แก้วน้ำและแก้วไวน์ วางอยู่ ด้านขวามือเหนือ มีดและ ช้อน ผ้าเช็ดปาก อาจวางอยู่บน จานรองหรือบนโต๊ะข้างส้อม ขนมปัง อยู่ด้านซ้ายมือ มารยาทบนโต๊ะอาหาร M B W B = bread /ขนมปัง M = meal /อาหาร W = water / เครื่องดื่ม

62


ดาวน์โหลด ppt แนวปฎิบัติด้านพิธีการทูต มารยาทสากล และ การจัดงานเลี้ยงรับรอง โดย นายปรีชา แก่นสา กองรับรอง กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google