งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป.1 19 78. 55 79-- 74. 684 70.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป.1 19 78. 55 79-- 74. 684 70."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป ป.2ป ป.3ป ป.4ป ป.5ป ป.6ป ม.1ม ม.2ม ม.3ม สรุ ป เฉ ลี่ย

3 สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2553 ชั้น จำนว น สาระการเรียนรู้ นักเรี ยน ท ท /2 ทพตคค /2 ค. เพิ่ม ค. เพิ่ม / 2 วว /2 สส /2 พ.พ. พ./2 ศ.ศ. ศ./2 ดนต รีง.ง. ง./2 ป ป ป ป ป ป ม ม ม สรุป เฉลี่ ย

4 สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2553 ชั้น จำนวนสาระการเรียนรู้ นักเรีย นคอม. คอม./2 ออ /2 อ. เพิ่มอ. เพิ่ม /2 ประวัติฯประวัติฯ /2 ป ป ป ป ป ป ม ม ม สรุป เฉลี่ ย

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป.1 19 78. 55 79-- 74. 684 70.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google