งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป.1 19 78. 55 79-- 74. 684 70.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป.1 19 78. 55 79-- 74. 684 70."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป.1 19 78. 55 79-- 74. 684 70. 05 82. 45 73. 65 -- 72. 85 -- 70.4 5 -- ป.2ป.2 26 68. 808 67.0 77 -- 75. 231 70. 692 70. 269 72. 538 -- 72. 577 -- 69.7 308 -- ป.3ป.3 17 68. 235 71.4 71 --74 71. 059 73. 412 70. 529 -- 72. 118 -- 69.3 529 -- ป.4ป.4 20 74. 55 71.1 5 --71 70. 55 78. 5 73. 5 73. 35 70. 85 72. 5 68.6 5 ป.5ป.5 22 71. 955 68.6 36 -- 69. 818 68. 604 77. 682 72. 273 72. 091 73. 909 73. 91 67.6 818 ป.6ป.6 19 73. 263 76.3 68 -- 72. 842 74. 474 78. 526 76. 526 72. 961 75. 053 72. 79 69.2 632 ม.1ม.1 25 72. 2 74.2 8 66. 28 68. 12 74. 4 75. 04 71. 84 73. 48 72. 48 70.2 4 72. 96 ม.2ม.2 15 79. 6 75.7 33 75.9 33 70. 267 72. 733 77. 867 74 71. 467 77. 867 73. 6 73.7 333 76. 467 ม.3ม.3 12 71. 25 73.6 67 70.9 17 69. 583 68. 417 74. 833 73. 5 70 70. 583 71. 25 66.0 833 74. 296 สรุ ป 175 658.41 657. 38 221. 13 643.71 634.70 687.94 661.56 431.71 659.29 436.53 625. 19 223.72 เฉ ลี่ย 73. 16 73.0 4 73.7 1 71. 52 70. 52 76. 44 73. 51 71. 95 73. 25 72. 75 69.4 7 74. 57 873. 90 72. 82

3 สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2553 ชั้น จำนว น สาระการเรียนรู้ นักเรี ยน ท ท /2 ทพตคค /2 ค. เพิ่ม ค. เพิ่ม / 2 วว /2 สส /2 พ.พ. พ./2 ศ.ศ. ศ./2 ดนต รีง.ง. ง./2 ป.1 20 76. 21 -- 72. 00 72. 55 -- 74. 97 -- 73. 74 -- 80. 05 -- 80. 05 -- 74. 11 -- ป.2 20 62. 18 -- 62. 90 71. 93 -- 70. 23 -- 70. 13 -- 71. 30 -- 67. 03 -- 72. 70 -- ป.3 20 64. 14 -- 68. 30 65. 48 -- 67. 00 -- 67. 64 -- 67. 86 -- 72. 43 -- 67. 41 -- ป.4 15 70. 17 -- 75. 03 69. 37 -- 65. 17 -- 64. 03 -- 76. 20 -- 72. 53 -- 69. 20 -- ป.5 18 70. 61 -- 70. 61 68. 50 -- 61. 81 -- 64. 28 -- 76. 28 -- 71. 89 -- 73. 89 -- ป.6 23 74. 30 -- 77. 93 74. 48 -- 75. 57 -- 59. 41 -- 74. 91 -- 75. 80 -- 70. 87 -- ม.1 15 70. 80 -- 70. 59 67. 88 70. 24 65. 48 71. 00 70. 13 73. 93 72. 67 72. 63 74. 80 71. 47 70. 87 ม.2 22 74. 68 -- 74. 68 -- 75. 93 -- 70. 27 -- 70. 27 -- 75. 32 -- 60. 50 -- 71. 47 74. 18 -- ม.3 12 72. 00 -- 74. 68 -- 70. 92 -- 73. 83 -- 74. 54 -- 77. 75 -- 66. 25 -- 70. 00 81. 38 -- สรุป 165 635.09 70. 80 426.78 642. 26 67. 88 21 7.0 9 65. 48 624. 32 65.4 8 615. 04 70. 13 673.61 72. 67 639. 10 74. 80 141.47 655. 20 70.8 7 เฉลี่ ย 70. 57 70. 80 71. 13 71. 36 67. 88 72. 36 65. 48 69. 37 65. 48 68. 34 70. 13 74. 85 72. 67 71. 01 74. 80 70. 73 72. 80 70. 87

4 สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2553 ชั้น จำนวนสาระการเรียนรู้ นักเรีย นคอม. คอม./2 ออ /2 อ. เพิ่มอ. เพิ่ม /2 ประวัติฯประวัติฯ /2 ป.1 20-- 67.79-- 75.84-- ป.2 20-- 67.80-- 70.40-- ป.3 20-- 60.00-- 63.55-- ป.4 15 --61.80-- 59.70-- ป.5 18 --68.61-- 65.28-- ป.6 23 --68.70-- 61.61-- ม.1 15 68.4768.3380.5368.8079.2479.2070.2474.07 ม.2 22 73.60--78.59--79.77--74.07-- ม.3 12 73.75--75.92--87.83--72.73-- สรุป 165 215.8268.33 629.7 468.80 246.8 479.20 613.4 174.07 เฉลี่ ย 71.9468.3369.9768.8082.2879.2068.1674.07 1853.3 8 71. 28

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป.1 19 78. 55 79-- 74. 684 70.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google