งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Emerald Management eJournals โดย รุจิรดา ระ วีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Emerald Management eJournals โดย รุจิรดา ระ วีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Emerald Management eJournals โดย รุจิรดา ระ วีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

2 เป็นฐานข้อมูลครอบคลุม สาขาวิชา ทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการ บัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและ จริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การ ผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การ จัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการ จัดการภาครัฐบาล การจัดการ ข้อมูลข่าวาร และความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้ และการพัฒนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์และ สารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การ จัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และ วิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการ ขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและ ประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ ปี 1994 - ปัจจุบัน ขอบเขตเนื้อหา

3 •Search For ระบุคำค้นหาด้วย ตนเอง แล้วระบุประเภทเอกสารที่ ต้องการสืบค้น •Advanced Search •Browse เลือกค้นหาตามกลุ่มสิ่งพิมพ์ เรียงตามอักษร A-Z •Quick Access ค้นหาบทความ / เอกสารจากลุ่มหัวเรื่อง วิธีการสืบค้น

4 •Abstract •HTML •PDF File รูปแบบผลลัพธ์

5 ช่องทางการเข้าใช้ ฐานข้อมูล - ต้องทำการ SSL VPN ดาวน์โหลด SSL VPN โดยพิมพ์ https://secure.mfu.ac.th https://secure.mfu.ac.th 1. ใช้งานนอกเครือข่าย มหาวิทยาลัย

6

7 กรณีมีคำถาม หรือเข้าใช้งานไม่ได้ โปรดติดต่อฝ่ายระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร RE โทร. 0-5391-6397 หรือ E-mail: network@mfu.ac.th 1. การเข้าใช้นอกเครือข่ายม.

8 1 2 3

9 1 2

10 1 2 3

11

12 1 2

13 www.mfu.ac.thwww.mfu.ac.th -  ห้องสมุด 2. การใช้งานภายในเครือข่าย มหาวิทยาลัย

14 2. กรณีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย --> สืบค้นได้ทันที www.mfu.ac.th/center/lib ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ ( eResources )

15 การสืบค้น ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ ( eResources )

16 เลือกกลุ่มฐานข้อมูล Online Databases

17 จากนั้นเลือกที่ฐานข้อมูล Emerald

18 หน้าสืบค้นหลัก 1. Search For ระบุคำค้นด้วยตนเอง และเลือก สิ่งพิมพ์ที่ต้องการค้นได้ ตย. Carbon credit จาก All content 1 การสืบค้นแบบที่ 1 : Search For

19 ผลลัพธ์ 1. แสดงจำนวนผลลัพธ์แต่ละประเภทเอกสาร 2. เลือกแสดงผลลัพธ์แยกตามประเภทของเนื้อหา เช่น Journals Books 3. Modify search ปรับปรุงการ ค้นอีกครั้ง 1 2 3

20 Modify search 123 1. ระบุคำค้นเพิ่มเติม โดยใช้ตัวเชื่อม AND 2. กำหนดช่วงเวลาข้อมูล 1990-2011 3. คลิก ปุ่ม Search

21 ผลลัพธ์ที่ปรับปรุง 1 2 1. แสดงผลลัพธ์ 2. สิทธิ์ในการได้เอกสารฉบับ เต็ม 3. รายละเอียดบทความแต่ละรายการ 3 EarlyCite คือ ดูวารสารก่อน ตีพิมพ์ Backfiles คือ บทความ ย้อนหลัง จาก วารสารกว่า 120 ชื่อเรื่อง

22 http://info.emeraldinsight.com/backfiles

23 รูปแบบการแสดง ผลลัพธ์

24 แสดงผลลัพธ์ใน รูปแบบ html 1 2 3 1. รายละเอียดของวารสาร 2. บรรณานุกรมที่ใช้ในเอกสารนี้ 3. ดูรูปแบบการเขียนอ้างอิงบทความนี้

25 Article citation (copy & paste)

26 Marked lists จัดการบรรณานุกรม หลายรายการ 1 2 3 1. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ จะแสดงรายการและ block ขึ้นมา 2. คลิกเลือกบทความโดยทำ เครื่องหมายถูกใน block 3. คลิกที่เมนู Marked lists

27 Export, ส่งเข้ามูลเข้า e-mail

28 การสืบค้นแบบที่ 2 : Browse 1. Browse เลือกสืบค้นแบบไล่เรียงตามกลุ่มสิ่งพิมพ์ 2. ผลลัพธ์จะแสดงตาม A-Z 12

29 แสดงข้อมูลตัวเล่มวารสาร รายละเอียด ฉบับ ล่าสุดและฉบับย้อนหลัง

30 แสดงบทความภายในเล่ม

31 การสืบค้นแบบ Quick Access

32 แสดงผลลัพธ์ และเลือก รูปแบบการจัดการผลลัพธ์ ผลลัพธ์

33 กรณีวารสารยังไม่ตีพิมพ์จะปรากฏ EarlyCite ผู้ใช้ต้อง Register ก่อนถึงเปิดอ่านได้

34 การสร้างแฟ้มส่วนบุคคล (Your Profile) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

35 การสร้างแฟ้มส่วนบุคคล (Your Profile) ต่อ เมื่อกำหนดรหัสการใช้ รหัสผ่าน และข้อมูล ครบถ้วน ให้คลิกที่ Submit

36 ระบบแจ้งสถานะ Login แก้ไข ข้อมูล ส่วนตัวได้

37 ประโยชน์ของการสร้าง Profile Marked lists รายชื่อที่ทำเครื่องหมายไว้ สามารถดู สร้าง และจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ใน ภายหลัง Digest & Newsletters บทสรุปและ จดหมายข่าว ได้รับจดหมายข่าวสรุปรายสัปดาห์ Table of contents alerts ระบบแจ้งเตือน หน้า สารบัญ ได้รับการแจ้งหน้าสารบัญ วารสารที่เป็นสมาชิกฉบับ ล่าสุดที่ตีพิมพ์ออนไลน์ Your favorites รายการที่ท่านชื่อชอบ Saved search alerts การแจ้งเตือนบน หน้าบันทึก การสืบค้น

38 ตัวอย่าง การ Add / save / search / alert เพิ่มบทความไว้ในบันทึกการสืบค้น จะมีผลอัตโนมัติและผลลัพธ์การ สืบค้นจะถูกส่งอีเมล์ถึงท่าน

39 ตั้งชื่อ / หัวเรื่อง ที่ จะให้ระบบแจ้ง เตือน

40 หากต้องการคำแนะนำการ สืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.th Tel.0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt Emerald Management eJournals โดย รุจิรดา ระ วีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google