งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายธนาพันธ์ สุกสอาด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายธนาพันธ์ สุกสอาด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย นายธนาพันธ์ สุกสอาด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 10 สิงหาคม 2554

3  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมมลพิษ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง  สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์  บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน )  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  และนักวิชาการอิสระ

4 1. เพื่อศึกษาและป้องกันปัญหามลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิในอนาคต 2. เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหามลพิษ ทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

5 แหล่งกำเนิดเสียงประเภท ต่างๆ เดซิเบล คือ หน่วยวัดของเสียงในสเกลลอการิทึม ใช้ตัวย่อเป็น dB เดซิเบล (Decibel, dB) ความถี่เสียง (Frequency) หูของมนุษย์ได้ยินเสียงในช่วง 20-20000 Hz

6 InfrasoundAudible SoundsUltrasound 0.01 Hz 20 Hz 200 Hz 10 Hz 1 Hz Limits of human hearing Low Frequency Noise Vibration 100 Hz 20,000 Hz Low Frequency Noise (LFN) 10-200 Hz Audible Sounds 20-20,000 Hz

7

8 NEF > 40 NEF 35 - 40 NEF 30 - 35 Environmental Research and Training Center แผนที่ :googleearth.com

9 พารามิเตอร์ ที่ใช้ Noise Exposure Forecast (NEF) NEF ผลกระทบด้านเสียง น้อยกว่า 30 พื้นที่นั้นไม่มีผลกระทบด้านเสียงจากท่าอากาศยาน 30-35 มีเสียงรบกวนจากท่าอากาศยาน และจะต้องมีมาตรการ ในการแก้ไข 35-40 มีเสียงรบกวนจากท่าอากาศยานมาก และจะต้องมี มาตรการในการแก้ไข มากกว่า 40 มีเสียงรบกวนจากท่าอากาศยานรุนแรง และต้อง ดำเนินการเจรจา ขอซื้อที่ดินหรือจ่ายค่าชดเชย

10

11 ภายนอก ภายใน

12 B747400

13

14 จำนวนทางวิ่ง 2 ทางวิ่ง จำนวนเที่ยวบิน ประมาณ 700 เที่ยวต่อวัน

15 present

16 Forecast Aircraft movements at first year 642 flights /day After operation 760 flights /day

17  เที่ยวบินสูงสุด 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง  สัดส่วนการใช้ทางวิ่ง 80:20 มติ ครม. วันที่ 29 พ. ค. 50 และ วันที่ 31 ส. ค. 53 กรณีศึกษา ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

18 มีกำลังแรงถึง 100 ไมล์ต่อชั่วโมง กำลังของลมหมุนนี้เกิดจาก ปีก (wing) และลำตัว เครื่องบิน (fuselage) ที่ตัดผ่านอากาศ และจะเพิ่มมากขึ้น โดยกำลังดัน (thrust) จากเครื่องยนต์ของเครื่องบิน

19 การขยายตัวของ ชุมชนเพิ่มมากขึ้น บริเวณโดยรอบ ท่าอากาศยาน การเพิ่มขึ้นของ จำนวนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานมี แผนจะขยายทาง วิ่ง เส้นที่ 3 และ 4 ชุมชนที่อยู่อาศัย หลังปี 2544 ไม่ได้รับการ เยียวยา จ่ายค่าชดเชย ยังมีการอนุญาต ให้ก่อสร้าง บ้านเรือนใน บริเวณที่ได้รับ ผลกระทบด้าน เสียง

20 129 Million passengers 4 runways 592,900 aircraft movements

21 Stdev = 2.5 ผลที่ได้จาก งานวิจัย

22 Year201420192024202920342039 Aircrafts 273.0318.9370.6437.3509.4592.9 Unit: thousands

23 Year201420192024202920342039 passengers 49,23461,03375,41291,111108,723129,598 Unit: thousands

24 Aircraft Code DescriptionExample INM 7.0 CODE BSmall Turbo Prop and Regional Jet CL600, CL601, CNA172, EMB145, GASEPF CSmall Jet717200, 727200, 737300, 737400, 737500, 737800, 737D17, A319-131, A320-211, BAE146, BAE300, BAEJ31, DHC6, F10065, FK27, FK50, HS748A, MD82, MD83, MD9025 DLarge Jet757RR, 767300, 767400, 767CF6, A300-622R, A310-304, C130, DC1010, DC8QN, MD11GE EHeavy Jet747100, 747200, 74720B,747400, 777200, 777300, A330-301, A330-343, A340-211, A340-642, AN124 FCode F AircraftA380-841 CNA172717200A300-600747-400

25 2550 2551 2552 255025522551 แสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงย้อยหลัง 3 ปี เปรียบเทียบกับพื้นที่ คาดการณ์ตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553

26 14.75 % 35.75 % 35.25 % 14.75 % 35.25 % 14.75 % 35.25 % 19 R 01 L 20 R 02 L 19 L 01 R 20 L 02 R 29.50 % 70.50 %

27 4 runways. 592,900 aircraft movements. 129 million passengers a year.

28

29

30 อาคารทั้งหมด 6,618 อาคาร ที่อยู่อาศัย 4,442 อาคาร

31 อาคารทั้งหมด 12,024 อาคาร ที่อยู่อาศัย 4,454 อาคาร

32 การก่อสร้างบ้านเรือนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง การก่อสร้างบ้านเรือนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง

33

34

35  การประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ( ปัญหามลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยาน )  การประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ( การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )  การประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 ( แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน โดย ใช้เครื่องมือทางกฎหมายและทางเศรษฐศาสตร์ : กรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )  การประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 1 กันยายน 2553 ( การจัดการเชิงนโยบายภาพรวมการแก้ปัญหา )  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนบริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิต่อการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและอนาคต

36 Outcome of the project Noise exposure forecast 2039 The land-use designation in the Bangkok Local Regulation for residential restriction

37 Summary - Noise Impact Area In the future (4 runways) NEF 30-35 25.28 sq.km. NEF 35-40 6.18 sq.km. NEF > 40 0.91 sq.km. - Countermeasure for Noise reduction of Suvarnnabhumi Airport - Noise Reduction at source. Phase-out program. (Loudness aircraft) - Land use planning and Management. Noise Insulation Program (noise charge) - Noise abatement flight procedures. Departure /approach procedures for Noise reduction - operation restriction. Curfew


ดาวน์โหลด ppt โดย นายธนาพันธ์ สุกสอาด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google