งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ

2 กระบวนการแก้ปัญหา

3 การจำลองความคิด ในการแก้ปัญหาขั้นตอนที่สำคัญ คือ การ วางแผน การจำลองความคิดเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการ วางแผนในการแก้ปัญหา การจำลองความคิดออกมาในลักษณะเป็น ข้อความ หรือแผนภาพ จะช่วยให้สามารถ แก้ปัญหาได้ดี อัลกอริทึม (Algorithm) คือการจำลองความคิด เพื่อวางแผนขั้นตอนในการแก้ปัญหาทาง คอมพิวเตอร์ ในการแก้ปัญหาขั้นตอนที่สำคัญ คือ การ วางแผน การจำลองความคิดเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการ วางแผนในการแก้ปัญหา การจำลองความคิดออกมาในลักษณะเป็น ข้อความ หรือแผนภาพ จะช่วยให้สามารถ แก้ปัญหาได้ดี อัลกอริทึม (Algorithm) คือการจำลองความคิด เพื่อวางแผนขั้นตอนในการแก้ปัญหาทาง คอมพิวเตอร์

4 มี 2 ลักษณะ 1. ข้อความหรือคำบรรยาย เป็นการเขียนเค้าโครงด้วยการบรรยายเป็น ภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกัน หรือ ภาษาที่ใช้ เขียนโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการจำลองความคิด

5 ตัวอย่าง 1 : หาพื้นที่สามเหลี่ยมซึ่ง กำหนดค่าฐานและความสูงให้จำลอง ความคิดในรูปของข้อความ คือ เริ่มต้น 1. กำหนดค่าฐาน 2. กำหนดค่าสูง 3. คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมจากสูตร พ. ท. สามเหลี่ยม =1/2 x ฐาน x สูง 4. แสดงผลลัพธ์ที่ได้ จบ

6 ตัวอย่าง 2 : การวางแผนไปโรงเรียน จำลองความคิดในรูปแบบของข้อความ คือ เริ่มต้น 1. ตื่นเช้า 2. อาบน้ำแต่งตัว 3. ทานข้าว 4. ไปโรงเรียน จบ

7 การเขียนข้อความเพื่อการบรรยายขั้นตอนวิธีใน การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ เรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า รหัสเทียม (Pseudo code)

8 หลักการทั่วไปในการเขียนรหัสเทียม 1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ต่างๆ จะถูกใช้งานตามปกติคือ บวก +, ลบ -, คูณ *, หาร / 2. กำหนดชื่อข้อมูล ( ที่เก็บข้อมูล ) 3. การกำหนดค่าให้แก่ชื่อข้อมูล เช่น pi 3.14 หรือ pi :=3.14 หรือ pi =3.14 4. คำสงวนบางคำที่ใช้ในภาษาระดับสูงทั่วไปอาจ ถูกนำมาใช้เช่น Read หรือ Enter สำหรับรับ ข้อมูลเข้า และ Write หรือ Print สำหรับการ แสดงข้อมูลออก 5. การเพิ่มหรือลดระยะย่อหน้าอย่างเหมะสม เพื่อ แสดงระดับของขั้นตอนการทำงานใน โครงสร้างควบคุมการทำงานในกลุ่มเดียวกัน

9 ใบงานที่ 2.2 คำชี้แจง ให้นักเรียนจำลองความคิดเป็น ข้อความเพื่อแก้ปัญหาตามที่โจทย์กำหนด 1. จงจำลองความคิดแสดงการซักผ้าจนกระทั่ง ตากโดยใช้ข้อความ 2. การหาค่ามากที่สุดของจำนวนเต็ม X, Y, Z ( โดย ค่าแต่ละค่าสามารถซ้ำกันได้ ) เริ่มต้น ……..…………………………….…..…….…….…………………….…. ………..……………………..…….. จบ

10 1. จงจำลองความคิดแสดงการซักผ้า จนกระทั่งตากโดยใช้ข้อความ เริ่มต้น 1. แยกผ้าที่จะซัก 2. ละลายผงซักฟอก 3. ขยี้ผ้า 4. ซักน้ำเปล่า 5. บิดผ้า 6. ตากผ้า จบ เริ่มต้น 1. แยกผ้าที่จะซัก 2. ละลายผงซักฟอก 3. ขยี้ผ้า 4. ซักน้ำเปล่า 5. บิดผ้า 6. ตากผ้า จบ

11 2. การหาค่ามากที่สุดของจำนวนเต็ม X, Y, Z ( โดยค่าแต่ละ ค่าสามารถซ้ำกันได้ ) เริ่มต้น 1. รับค่า x,y,z 2. กำหนดให้ x เป็นค่ามากที่สุด 3. กำหนดให้ N เก็บค่า x 4. เปรียบเทียบ N กับ y - ถ้า y มากกว่าให้ N เก็บค่า y และทำขั้นตอนต่อไป - ถ้า y น้อยหรือเท่ากับ N ทำขั้นตอนต่อไป 5. เปรียบเทียบ N กับ z - ถ้า z มากกว่าให้ N เก็บค่า z และทำขั้นตอนต่อไป - ถ้า z น้อยหรือเท่ากับ N ทำขั้นตอนต่อไป 6. แสดงค่า N จบ เริ่มต้น 1. รับค่า x,y,z 2. กำหนดให้ x เป็นค่ามากที่สุด 3. กำหนดให้ N เก็บค่า x 4. เปรียบเทียบ N กับ y - ถ้า y มากกว่าให้ N เก็บค่า y และทำขั้นตอนต่อไป - ถ้า y น้อยหรือเท่ากับ N ทำขั้นตอนต่อไป 5. เปรียบเทียบ N กับ z - ถ้า z มากกว่าให้ N เก็บค่า z และทำขั้นตอนต่อไป - ถ้า z น้อยหรือเท่ากับ N ทำขั้นตอนต่อไป 6. แสดงค่า N จบ


ดาวน์โหลด ppt หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google