งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบที่ 1 คิดเลขเร็ว)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบที่ 1 คิดเลขเร็ว)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบที่ 1 คิดเลขเร็ว)
ณ โรงเรียนบ้านกรงปินัง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 – 9.20 น.

2 1. 48, ,356 – 7,867 = 

3 2. 26,954 – 3, ,289 = 

4 3. 65,407 – (24, ) = 

5 X ( ) = 

6 5. 23,140 – (75 x 44)= 

7 6. (900 x 289) – 17,856 = 

8 (1764 ÷ 21)= 

9 8. (445 ÷ 5) + (1, ,149)= 

10 9. (5.80 – 2.40) = 

11 10. (60 – 5.75) = 

12 = 

13 12. (60 x 0.8) – (50 x 0.05) = 

14

15 14. (3,333 ÷ 11) + ( 15,000+7,000) = 

16

17

18 ,322 -  = 32,614

19 18.  - 24,836 = 3,264

20 19.  ÷ 45 = 23 เศษ 18

21 20. ถ้า X + 25 = 50 และ Y – 25 = 50 แล้ว X + Y = 

22 การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบที่ 2 โจทย์ปัญหา)
ณ โรงเรียนบ้านกรงปินัง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 9.30 – น.

23 ข้อที่ 1. ผ้าห่มราคาผืนละ 450 บาท ซื้อมา 5 ผืน ซื้อผ้าเช็ดตัว 4 ผืน ราคาผืนละ 105 บาท ยังเหลือเงิน 125 บาท เดิมมีเงินกี่บาท

24 ข้อที่ 2. แม่อายุ 36 ปี 4 เดือน พ่ออายุมากกว่าแม่ 3 ปี 6 เดือน พ่ออายุเท่าไร

25 ข้อที่ 3. แม่ทำงานได้เงินเดือน เดือนละ 7,600 บาท พ่อได้เงินเดือน เป็น 3 เท่าของเงินเดือนแม่ พ่อได้รับเงินเดือนเดือนละเท่าไร

26 ข้อที่ 4. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย 1,309 คน
มีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 526 คน โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

27 ข้อที่ 5. มดหนึ่งตัวจะกินขาวไดครึ่งเมล็ดใน 1 ชั่วโมง
ถามีขาวอยู 100 เมล็ด จะตองใชมดกี่ตัว จึงจะกินขาว หมดในเวลา 2 ชั่วโมง

28

29 ข้อที่ 7. 1 , 4 , 8 , 13 , 19 ,  ,  จงหาผลบวกของสองจํานวนตอไป
ในลําดับที่กําหนด

30 ข้อที่ 8. ในการสอบครั้งหนึ่ง มีข้อสอบ 20 ข้อ กติกาในการทำข้อสอบเป็นดังนี้ ข้อที่ทำถูกได้คะแนนข้อละ 5 คะแนน ข้อที่ทำผิดจะถูกหักคะแนนข้อละ 3 คะแนน ถ้าน้องแก้วทำข้อสอบทุกข้อ และได้คะแนน 52 คะแนน อยากทราบว่าน้องแก้วทำข้อสอบถูกกี่ข้อ

31 ข้อที่ 9. กำหนด  2 = 6 15  7 = 8 12  4 = 3 8  4 = 12 จงหาค่า {(17)  (20 12)}  4

32 ข้อที่ 10. AÔC = 90 องศา , BÔD = 90 องศา ดังนั้น AÔB + CÔD เท่ากับพี่องศา


ดาวน์โหลด ppt การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบที่ 1 คิดเลขเร็ว)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google