งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคและวิธีการ ปฏิบัติงาน. การวางแผน การปฏิบัติงาน การวางแผน การปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ สถานการณ์ กำหนดยุทธศาสตร์ และแผนการ ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคและวิธีการ ปฏิบัติงาน. การวางแผน การปฏิบัติงาน การวางแผน การปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ สถานการณ์ กำหนดยุทธศาสตร์ และแผนการ ปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคและวิธีการ ปฏิบัติงาน

2 การวางแผน การปฏิบัติงาน การวางแผน การปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ สถานการณ์ กำหนดยุทธศาสตร์ และแผนการ ปฏิบัติงาน ( เดือน / ภาคเรียน ) จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามแผน ( วัน เวลา สถานที่ ) รวบรวมข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานเข้า ระบบ สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้บังคับบัญชาและต้นสังกัด

3 ก่อนออกปฏิบัติงานควร เตรียมพร้อมอะไรบ้าง 1. การแต่งกาย 2. ข้อมูล ประกอบการปฏิบัติงาน 3. ยานพาหนะ 4. อุปกรณ์ ประกอบการปฏิบัติงาน * ปากกา / ดินสอ * สมุดบันทึก * แบบ พสน. * วิทยุมือถือ * โทรศัพท์มือถือ * กล้องถ่ายรูป * กล้องส่องทางไกล ( อย่าลืมเตรียม ใจนะครับ )

4 การแบ่งหน้าที่ใน ทีมปฏิบัติงาน การแบ่งหน้าที่ใน ทีมปฏิบัติงาน 1. หัวหน้า ทีม 2. จด บันทึก 3. จัด ระเบียบ 4. อบรมสั่ง สอน 5. ประสานงาน / สื่อสาร 6. สังเกตการณ์ 7. บันทึกภา พ 8. พนักงานขับ รถยนต์

5 จะทำอย่างไร ? เมื่อพบ นร. นศ. มีพฤติกรรม ดังนี้ 1. ชู้สาว 2. กินเหล้า สูบบุหรี่ 3. เล่น เกม 9. เล่นสนุก เกอร์ 6. เที่ยว เตร่ 5. เสพสาร เสพติด 10. มั่วสุม บ้าน / หอพัก ฯลฯ 4. ทะเลาะ วิวาท 7. พกพาอาวุธ 8. แต่งกายไม่เรียบร้อย

6 ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ * แต่งกายไม่เรียบร้อย * เที่ยวเตร่ * แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ 1. ทักทาย 2. สอบถามหา ข้อเท็จจริง 3. จดบันทึก 4. ว่ากล่าว ตักเตือน อบรม แนะนำ 5. ปฏิบัติการ ( นอก )... ปล่อยตัว ( ใน )... แจ้ง... นำส่ง 6. ติดตามผล * มั่วสุม * ก่อความ เดือดร้อนรำคาญ

7 ความผิดร้ายแรง ทำ ให้เสื่อมเสีย ความผิดร้ายแรง ทำ ให้เสื่อมเสีย 1. เล่นการพนัน เสพสารเสพติด 2. ประพฤติตนทำนองชู้สาว คบ ค้ากับหญิง ประพฤติตนเพื่อค้าประเวณี 3. เข้าสถานบริการ การพนัน ร่วมงานสังสรรค์ สถานที่ค้าประเวณี 4. พกพาอาวุธ 5. ก่อการทะเลาะวิวาท

8 เล่นการพนัน เสพ สารเสพติด เล่นการพนัน เสพ สารเสพติด ขั้นตอนการดำเนินการ 1. หาข้อมูลเพื่อวางแผน 2. เข้าดำเนินการและควบคุมสถานการณ์ 3. ตรวจค้นและรวบรวมหลักฐาน 4. นำออกจากสถานที่ไปยังที่ที่เหมาะสม โดย.. รถยนต์หรือเดินเท้า 5. สอบถามหาข้อเท็จจริงและจดบันทึก 6. อบรม แนะนำ ตักเตือน 7. ปฏิบัติการ ( แจ้งหรือนำส่งสถานศึกษา ) 8. ติดตามผล

9 ประพฤติตนทำนองชู้สาว คบค้า กับหญิงที่ค้าประเวณี ประพฤติตนทำนองชู้สาว คบค้า กับหญิงที่ค้าประเวณี ขั้นตอนดำเนินการ 1. ทักทาย 2. นำตัวไปยังที่ที่ เหมาะสม 3. สอบถามหา ข้อเท็จจริง ( แยกตัวสอบ ) 4. บันทึกข้อมูล 5. อบรม แนะนำ ตักเตือน 6. แจ้งหรือนำส่ง สถานศึกษา 7. ติดตามผล

10 พกพา อาวุธ ขั้นตอน ดำเนินการ 1. สังเกตสถานการณ์ 2. ทักทายสร้างความคุ้นเคย 3. ควบคุมสถานการณ์ 4. ตรวจค้นและยึดอาวุธ 5. นำตัวออกจากสถานที่ 6. แยกสอบหาข้อเท็จจริง 7. บันทึกข้อมูล 8. อบรม แนะนำ ตักเตือน 9. นำส่ง / แจ้งสถานศึกษา 10. ติดตามผล

11 เข้าไปในสถานที่ที่ ไม่เหมาะสม เข้าไปในสถานที่ที่ ไม่เหมาะสม ขั้นตอนดำเนินการ 1. หาข้อมูล ทางหนีทีไล่ 6. บันทึก 2. เข้าดำเนินการ ควบคุมสถานการณ์ 7. อบรม แนะนำ ตักเตือน และประสานงานกับเจ้าของ 8. นำตัวส่ง... หรือแจ้ง 3. รวบรวมหลักฐานในเหตุการณ์ ( ผู้ปกครอง.. โรงเรียน ) 4. นำออกจากสถานที่ไปในที่เหมาะสม 9. ติดตามผล 5. แยกสอบถามหาข้อเท็จจริง

12 ทะเลาะวิวาท ขั้นตอนการดำเนินการ  สังเกตการณ์ รุนแรง : ประสาน ของความช่วยเหลือ ไม่รุนแรง : ดำเนินการโดย 1. เข้าควบคุมสถานการณ์ 2. แยกคู่กรณีออกจากกัน 3. หาข้อเท็จจริง 4. บันทึกข้อมูล 5. อบรม แนะนำ ตักเตือน 6. นำส่ง / แจ้งสถานศึกษา 7. ติดตามผล

13 เทคนิคการตรวจค้น และ ควบคุมสถานการณ์ 1. สังเกตการณ์และหาข้อมูล 2. ตรึงสถานการณ์และกำหนด วิธีควบคุม 3. แยกสลายกลุ่ม 3.1 เด็ดหัว 3.2 สอยหาง 3.3 ส่งตัวแทนเจรจา 4. สอบถามหาข้อเท็จจริงและ ดำเนินการตามระเบียบ 5. ติดตามผล

14 เทคนิค การแนะนำ อบรม ตักเตือน 1. ทำให้เกิดความ “ สำนึกผิด ” 2. ชี้ผลการ กระทำผิด 3. กำหนดแนวทาง “ ปฏิบัติ ” 5. ติดตาม ผล 4. ให้คำมั่น สัญญา

15 มือ อาชีพ มือ อาชีพ มือ อาชีพ ทำงาน รวดเร็ว ผิดพลาด น้อย ความรู้ ความสา มารถ ทักษะ ประสบก ารณ์ การ วางแผน การ จัดการ

16 “ ขณะนี้รู้สึกกันทั่วไปว่า มีปัญหาเยาวชนในบ้านเมือง มากขึ้นเนื่องจากเหตุหลายกระแส ความจริงเยาวชน มิได้ต้องการที่จะทำตัวให้ยุ่งยากแต่อย่างใด แต่โดย เหตุที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควรและขาดที่ พึ่ง ขาดผู้ที่จะให้ความรู้ ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม เขาจึงต้องกลายไปเป็นบุคคลที่เป็นปัญหา แก่สังคม เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลาย ผู้ที่เป็นครูเป็น อาจารย์เป็นผู้บริหารการศึกษาที่จะต้องช่วยเหลือเขา ด้วยหลักวิชาและความสามารถทุกคน ได้เรียน วิชาการแนะแนวมาแล้ว ควรจะได้นำหลักการมา ปฏิบัติเพื่อให้เยาวชนได้รับประโยชน์อันแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะแนวทางความประพฤติ และจิตใจซึ่งสำคัญมาก ขอให้เพียรพยายามปลูกฝัง ความรู้ความคิดที่ปราศจากโทษให้แก่เขาโดยเสมอ หน้า แนะนำอบรมด้วยเหตุผลและด้วยความจริงใจ ประกอบด้วยความเมตตาปรานี สงเคราะห์อนุเคราะห์ และนำพาไปสู่ทางที่ถูกที่เจริญ เยาวชนก็จะเกิดมี ความมั่นใจและมีกำลังใจที่จะทำความดี เพื่อจะได้มี อนาคตที่มั่นคงแจ่มใสในวันข้างหน้า ” ( พระ บรมราโชวาทพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว ปี 2515)

17 ขอจบการ นำเสนอ 2


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคและวิธีการ ปฏิบัติงาน. การวางแผน การปฏิบัติงาน การวางแผน การปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ สถานการณ์ กำหนดยุทธศาสตร์ และแผนการ ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google