งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

2 ความสำคัญของภาษาไทย 1. ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ
2. ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับคนทั้งชาติ 3. ภาษาไทยช่วยสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ 4. ภาษาเป็นเครื่องมือสืบสายวัฒนธรรมของชาติ 5. ภาษาไทยแสดงความเป็นเอกราชของชาติ

3 การใช้คำเพื่อการสื่อสาร
1. ใช้คำให้ถูกตามระเบียบของภาษา - การใช้วรรณยุกต์ในภาษาไทย - การใช้สระในภาษาไทย - การใช้พยัญชนะ - การใช้คำลักษณะนาม - การใช้บุพบท - การใช้คำสันธาน

4 การใช้คำเพื่อการสื่อสาร
2. ใช้คำให้ถูกตามความหมาย - ความหมายหลัก - ความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง - ความหมายตามบริบท - ความหมายตามจิตประวัติ

5 การใช้คำเพื่อการสื่อสาร
3. ใช้คำให้ถูกตามระดับของภาษา - ภาษาแบบแผน - ภาษากึ่งแบบแผน - ภาษาปากหรือภาษาพูด - ภาษาต่ำ

6 การใช้คำเพื่อการสื่อสาร
4. ใช้คำให้เหมาะสมกับระดับของบุคคล - การใช้ราชาศัพท์ 5. ใช้คำให้มีนำหนัก - ใช้คำกระชับ - ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย - ไม่ย่อคำจนเกินไป - ใช้คำเพื่อเน้นน้ำหนัก

7 การใช้คำเพื่อการสื่อสาร
6. ใช้คำที่คนทั่วไปเข้าใจและยอมรับ - คำศัพท์เฉพาะวงการ - คำพ้นสมัย - คำที่ใช้เฉพาะในบทประพันธ์ - คำย่อ - คำตัดสั้น - คำต่างประเทศ - คำภาษาถิ่น

8 การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
1. ประโยคกรรตุ 2. ประโยคกรรม 3. ประโยคกริยา 4. ประโยคการิต

9 การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ลักษณะที่ควรหลีกเลี่ยง 1. ประโยคไม่สมบูรณ์ 2. ประโยคที่ใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ 3. ประโยคที่เรียงลำดับคำผิด 4. ประโยคกำกวม 5. ประโยคที่ใช้คำหรือข้อความฟุ่มเฟือย 6. ประโยคที่เว้นวรรคผิด

10 การใช้สำนวนเพื่อการสื่อสาร
- ความเป็นมาของสำนวนไทย - ประเภทของสำนวนไทย 1 สุภาษิต 2. คำพังเพย 3. คำคม 4. คติพจน์

11 หลักการใช้สำนวนไทย 1. ใช้ให้ตรงกับเรื่องและพูดเชื่อมโยงให้เข้ากับเรื่อง อย่างกลมกลืน 2. ใช้ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา 3. ใช้สำนวนไทยให้ถูกต้องตามความเดิมที่ใช้กันอยู่

12 กิจกรรมที่ 2

13 กิจกรรมที่ 2 1. ในฐานะที่นักศึกษาเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร นักศึกษาคิดว่า “ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร” สำคัญอย่างไร 2. นักศึกษาคิดว่า “การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ควรทำอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google