งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ 2. ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับคนทั้งชาติ 3. ภาษาไทยช่วยสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ 4. ภาษาเป็นเครื่องมือสืบสายวัฒนธรรมของชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ 2. ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับคนทั้งชาติ 3. ภาษาไทยช่วยสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ 4. ภาษาเป็นเครื่องมือสืบสายวัฒนธรรมของชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ 2. ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับคนทั้งชาติ 3. ภาษาไทยช่วยสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ 4. ภาษาเป็นเครื่องมือสืบสายวัฒนธรรมของชาติ 5. ภาษาไทยแสดงความเป็นเอกราชของชาติ 1. ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ 2. ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับคนทั้งชาติ 3. ภาษาไทยช่วยสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ 4. ภาษาเป็นเครื่องมือสืบสายวัฒนธรรมของชาติ 5. ภาษาไทยแสดงความเป็นเอกราชของชาติ

3

4

5

6

7

8 การใช้ประโยคเพื่อการ สื่อสาร 1. ประโยค กรรตุ 2. ประโยค กรรม 3. ประโยค กริยา 4. ประโยค การิต 1. ประโยค กรรตุ 2. ประโยค กรรม 3. ประโยค กริยา 4. ประโยค การิต

9 การใช้ประโยคเพื่อการ สื่อสาร ลักษณะที่ควรหลีกเลี่ยง 1. ประโยคไม่สมบูรณ์ 2. ประโยคที่ใช้สำนวน ภาษาต่างประเทศ 3. ประโยคที่เรียงลำดับ คำผิด 4. ประโยคกำกวม 5. ประโยคที่ใช้คำหรือ ข้อความฟุ่มเฟือย 6. ประโยคที่เว้นวรรคผิด ลักษณะที่ควรหลีกเลี่ยง 1. ประโยคไม่สมบูรณ์ 2. ประโยคที่ใช้สำนวน ภาษาต่างประเทศ 3. ประโยคที่เรียงลำดับ คำผิด 4. ประโยคกำกวม 5. ประโยคที่ใช้คำหรือ ข้อความฟุ่มเฟือย 6. ประโยคที่เว้นวรรคผิด

10 การใช้สำนวนเพื่อการ สื่อสาร - ความเป็นมาของ สำนวนไทย - ประเภทของ สำนวนไทย 1 สุภาษิต 2. คำพังเพย 3. คำคม 4. คติพจน์ - ความเป็นมาของ สำนวนไทย - ประเภทของ สำนวนไทย 1 สุภาษิต 2. คำพังเพย 3. คำคม 4. คติพจน์

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt 1. ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ 2. ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับคนทั้งชาติ 3. ภาษาไทยช่วยสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ 4. ภาษาเป็นเครื่องมือสืบสายวัฒนธรรมของชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google