งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individualize Education Program : IEP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individualize Education Program : IEP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individualize Education Program)

2 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individualize Education Program : IEP
จัดทำให้คนพิการทุกคนเป็นรายบุคคล มุ่งพัฒนาคนพิการอย่างเต็มตามศักยภาพทุกด้าน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ครอบคลุม ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินผลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการ

3 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individualize Education Program

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individualize Education Program : IEP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google