งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ บุคคล (IEP : Individualize Education Program )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ บุคคล (IEP : Individualize Education Program )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ บุคคล (IEP : Individualize Education Program )

2 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ บุคคล Individualize Education Program : IEP จัดทำให้คนพิการทุกคนเป็น รายบุคคล มุ่งพัฒนาคนพิการอย่างเต็มตาม ศักยภาพทุกด้าน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผน ครอบคลุม ยืดหยุ่นและสอดคล้อง กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินผลเป็นระยะๆ อย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีข้อมูลให้สอดคล้องกับความ ต้องการจำเป็นของคนพิการ

3 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ บุคคล (IEP : Individualize Education Program

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ บุคคล (IEP : Individualize Education Program )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google