งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

12 สิงหาคม 2013 แม่เป็นของขวัญจากพระเจ้า แม่เป็นของขวัญจากพระเจ้า กำเนิดของครอบครัว ปฐก 1:27 ครอบครัวคือโรงเรียน สภษ 1:7-9 พื้นฐานการสอน - จงยำเกรงพระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "12 สิงหาคม 2013 แม่เป็นของขวัญจากพระเจ้า แม่เป็นของขวัญจากพระเจ้า กำเนิดของครอบครัว ปฐก 1:27 ครอบครัวคือโรงเรียน สภษ 1:7-9 พื้นฐานการสอน - จงยำเกรงพระเจ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 12 สิงหาคม 2013

3 แม่เป็นของขวัญจากพระเจ้า แม่เป็นของขวัญจากพระเจ้า กำเนิดของครอบครัว ปฐก 1:27 ครอบครัวคือโรงเรียน สภษ 1:7-9 พื้นฐานการสอน - จงยำเกรงพระเจ้า สภษ 1:7 ความรับผิดชอบของพ่อ / แม่ สภษ 1:8 การเชื่อฟังของลูก สภษ 1:9 สัญญารับพระพร สภษ 1:7,9

4 “ แม่ ” ปรากฏในพระคัมภีร์ ประมาณ “ แม่ ” ปรากฏในพระคัมภีร์ ประมาณ – 300 ครั้ง ได้รับการยกย่องอย่างสูงและมี อิทธิพล ไม่มีแม่คนใดในพระคัมภีร์ดีเลิศ แต่ทุกคนมีความเชื่อที่เข้มแข็ง มาก “ ความเป็นแม่ ” มีคุณค่าสูงสุดที่ พระเจ้าประสงค์จะเห็นในชีวิตของ แม่

5 ผู้มีพระคุณ ผู้ให้กำเนิด ให้น้ำนม ลูกดื่มกิน ให้ความรัก ความเมตตา และปกป้องดูแลลูกจนเติบใหญ่ ผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อลูกๆ คอยดูแลเอาใจใส่และประคบประ หงมลูกจนเติบใหญ่ ความรักของแม่ถือว่าเป็นความรัก ที่บริสุทธิ์ แม่รักลูกยิ่งชีวิต พร้อม จะตกระกำลำบากเพื่อลูกของตน โดยไม่สำนึกเสียใจ ความรักของแม่ถือว่าเป็นความรัก ที่บริสุทธิ์ แม่รักลูกยิ่งชีวิต พร้อม จะตกระกำลำบากเพื่อลูกของตน โดยไม่สำนึกเสียใจ คำว่า “ แม่ ” ทุกภาษาและ วัฒนธรรมมีคุณค่ามาก

6 “ พระนางบัทเชบาจึงเข้าเฝ้าพระราชา ซาโลมอน..... และพระราชาทรงลุกขึ้น ต้อนรับพระนาง และทรงคำนับพระนาง แล้วก็เสด็จประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ รับสั่ง ให้นำพระเก้าอี้มาถวายพระชนนี พระ นางก็ เสด็จที่เบื้องขวาของ พระองค์ ” 1 พกษ 2:19

7 “ ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้ คนโง่ย้อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน ” “ บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังคำเตือนของพ่อเจ้า และอย่าทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้า ” “ เพราะทั้งสองนั้นเป็นมงคลงามสวมศีรษะของเจ้า เป็นจี้ห้อยคอของเจ้า ”

8 “ จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า นี้เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระ สัญญาไว้ด้วย ” “ เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนาน ที่แผ่นดินโลก ”

9 1 ปต 3:7 “ ท่าน ทั้งหลายที่ เป็นสามีก็ เช่นกัน........ จงให้เกียรติ แก่ภรรยา ” อฟ. 5:33 อฟ. 5:33 “.... ท่านทุกคน จงต่างก็รัก ภรรยาของ ตนเหมือน รักตนเอง ”

10 #10 “ ใครจะพบภรรยาที่ดี เธอ ประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก ” #28 “ ลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญ เธอ ”

11 อิทธิพลของ ภรรยา “ ภรรยาดีเป็นมงกุฎ ของสามีตน แต่นางผู้ ที่นำความอับอายมา ก็เหมือนความเน่า เปื่อยในกระดูกสามี ” สภษ.12: 4

12 มาลาคี 2:15 “ แต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติจะ กระทำอย่างนี้ ผู้มีสตินั้น ย่อมประสงค์สิ่งใด ย่อม ประสงค์ลูกหลานที่เชื่อ ฟังพระเจ้า ดังนั้นจงระวังตัว ให้ดี อย่าให้ผู้ใดทรยศต่อ ภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่ม นั้น ”

13

14

15 บทบาท ของแม่ ผู้อำนวยการ – สาธารณะสุข การศึกษา และสวัสดิภาพ เลขาธิการ – การเงินและทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่าย – ต้อนรับ การรื่นเริง และ ประชาสัมพันธ์ ประธาน – คณะกรรมการกฎระเบียบ ผู้รับใช้ - - งานทุกอย่าง รวมทั้งประกาศ ข่าวประเสริฐ !!! เ งิ น เ ดื อ น ?

16 ทิตัส 2:3-5

17

18 มือทำงานดี – สภษ 31 ปากพูดดี – สภษ 31 ใจรักดี – สภษ 31

19 เปาโล (1 ธส. 2:7) “... ด้วย ความสุภาพอ่อนโยน เหมือน มารดาที่เลี้ยงดูลูกของตน ” พระเจ้า ( อสย. 66:13) “ ดั่ง ผู้ที่มารดาของตนเล้าโลม เรา จะเล้าโลมเจ้าเช่นนั้น ” พระเยซู ( ลก. 13:34) “ เราใคร่จะ รวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือน แม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน ”

20 คุณลักษณะของแม่ : ห่วงใย 1 ธส 2:6-9 #6 ไม่แสวงหาศักดิ์ศรี #7 สุภาพอ่อนโยน #8 ใจรักและเผื่อแผ่เจือจาน #9 เหน็ดเหนื่อย ยากลำบาก ทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน #9 ประกาศข่าวประเสริฐ

21 แม่รัก และ ห่วงใ ยลูก อย่าง ไร ? ให้อาหาร ( ร่างกาย ) สอนเรื่อง พระเยซู ( วิญญาณ ) ดีต่อลูก ( จิตใจ )

22 พระเจ้าตรัสดังนี้ : “--- ดั่งผู้ที่ มารดาของตนเล้าโลม เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั้น ” เมื่อเจ็บปวดหรือไม่สบายทางร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ ลูกจะร้องหาแม่มากกว่าสิ่ง อื่นใด

23 เฮโรด : สุนัขจิ้งจอก พระเยซู : แม่ไก่ #34.... เราใคร่จะ รวบรวมลูก ของเจ้าไว้ เนืองๆ เหมือนแม่ไก่ กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน

24 : ตั้งครรภ์และเลี้ยงดู คุณลักษณะของแม่ : ตั้งครรภ์และเลี้ยงดู ปญจ. 11:5 “... และกระดูกมีขึ้น ในมดลูกของ หญิงที่มีครรภ์.....” เจ็บท้องและ คลอด รักและห่วงใย ปลอบใจและ ปกป้อง ไม่คาดหวังการ ยกย่อง

25

26 พระคุณ ของแม่ พระคุณ ของแม่

27

28


ดาวน์โหลด ppt 12 สิงหาคม 2013 แม่เป็นของขวัญจากพระเจ้า แม่เป็นของขวัญจากพระเจ้า กำเนิดของครอบครัว ปฐก 1:27 ครอบครัวคือโรงเรียน สภษ 1:7-9 พื้นฐานการสอน - จงยำเกรงพระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google