งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการตาม ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของโลก โรงเรียนบ้าน ทุ่งหงาว เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการตาม ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของโลก โรงเรียนบ้าน ทุ่งหงาว เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการตาม ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของโลก โรงเรียนบ้าน ทุ่งหงาว เข้าสู่บทเรียน

3 หน้าหลัก ปรากฏการตาม ธรรมชาติ นักเรียนมี ความรู้เกี่ยวกับ ปรากฏการตาม ธรรมชาติ ภายในโลก อย่างไรบ้าง แนะนำบทเรียน ฟ้าแล็บ ฟ้าร้อง แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน จบบทเรียน ย้อนกลับ ออกจากบทเรียน

4 แบบทดสอบก่อน เรียน 1. ปรากฏการทางธรรมชาติคืออะไร ก. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ข. สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นเอง โดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมา ค. สิ่งที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ และสัตว์เป็นผู้สร้างขึ้นมา ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา หน้าหลัก

5 ถูกต้อง หน้าหลัก

6 ผิด ลองใหม่นะจ๊า กลับไปทำข้อสอบใหม่

7 แนะนำบทเรียน หน้าหลัก การที่มนุษย์เรามองเห็นฟ้าแล็บ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า คือปรากฏการธรรมชาติที่มนุษย์เราสามารถมอง เห็นได้ด้วยตาเปล่า ปรากฏการตามธรรมคือ สิ่งที่ สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ

8 เนื้อหา หน้าหลัก ปรากฏการตามธรรม คือสิ่งสามารถเกิดขึ้น ได้เองตามธรรมชาติ เช่น การเกิดฟ้าผ่า การเกิดฟ้าร้อง การเกิดฟ้าแล็บ การเกิดรุ้ง กินน้ำ เป็นต้น

9 หน้าหลัก แบบทดสอบหลัง เรียน ก. ฟ้า แล็บ ก. ฟ้า แล็บ 1. ข้อใดคือปรากฏ การตามธรรม ข. ฟ้า ร้อง ข. ฟ้า ร้อง ค. รุ้งกิน น้ำ ค. รุ้งกิน น้ำ ง. ถูกทุกข้อที่ กล่าวมา ง. ถูกทุกข้อที่ กล่าวมา

10 ถูกต้อง หน้าหลัก

11 ผิด ลองคิดใหม่นะจ๊า กลับไปทำข้อสอบใหม่

12 จบแล้วจ๊า ใครมีคำถามบ้างน๊า สามารถสอบถามได้นะจ๊า หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการตาม ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของโลก โรงเรียนบ้าน ทุ่งหงาว เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google