งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการตามธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าสู่บทเรียน

2 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับปรากฏการตามธรรมชาติภายในโลกอย่างไรบ้าง
หน้าหลัก ฟ้าแล็บ ฟ้าร้อง นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับปรากฏการตามธรรมชาติภายในโลกอย่างไรบ้าง แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ออกจากบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ย้อนกลับ จบบทเรียน

3 1.ปรากฏการทางธรรมชาติคืออะไร
แบบทดสอบก่อนเรียน 1.ปรากฏการทางธรรมชาติคืออะไร ก. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ข. สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นเอง โดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมา ค. สิ่งที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ และสัตว์เป็นผู้สร้างขึ้นมา ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา หน้าหลัก

4 ถูกต้อง หน้าหลัก

5 ผิด ลองใหม่นะจ๊า กลับไปทำข้อสอบใหม่

6 แนะนำบทเรียน หน้าหลัก การที่มนุษย์เรามองเห็นฟ้าแล็บ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
คือปรากฏการธรรมชาติที่มนุษย์เราสามารถมอง เห็นได้ด้วยตาเปล่า ปรากฏการตามธรรมคือ สิ่งที่ สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ หน้าหลัก

7 เนื้อหา หน้าหลัก ปรากฏการตามธรรม คือสิ่งสามารถเกิดขึ้น
ได้เองตามธรรมชาติ เช่น การเกิดฟ้าผ่า การเกิดฟ้าร้อง การเกิดฟ้าแล็บ การเกิดรุ้ง กินน้ำ เป็นต้น หน้าหลัก

8 1.ข้อใดคือปรากฏการตามธรรม ง.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
แบบทดสอบหลังเรียน 1.ข้อใดคือปรากฏการตามธรรม ก.ฟ้าแล็บ ข.ฟ้าร้อง ค.รุ้งกินน้ำ หน้าหลัก ง.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

9 ถูกต้อง หน้าหลัก

10 ผิด ลองคิดใหม่นะจ๊า กลับไปทำข้อสอบใหม่

11 สามารถสอบถามได้นะจ๊า
จบแล้วจ๊า ใครมีคำถามบ้างน๊า สามารถสอบถามได้นะจ๊า หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google