งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 - การป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง: เอดส์และวัณโรค - แผนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (HRP, HRD, PMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 - การป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง: เอดส์และวัณโรค - แผนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (HRP, HRD, PMS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 - การป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง: เอดส์และวัณโรค - แผนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (HRP, HRD, PMS) - ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล - สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (Multi-sectoral cooperation)

2 Output ของการประชุมกลุ่ม 1.โรคและภัยสุขภาพเป้าหมาย ค่าเป้าหมายรายเขตสุขภาพ 2.จังหวัด/ อำเภอ/ Setting เสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัย สุขภาพในข้อ 1 3.เครือข่ายหลักในการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคและภัย สุขภาพของจังหวัด/ อำเภอ/ Setting เสี่ยงในข้อ 2 4.มาตรการและแนวทางสำคัญที่มีข้อมูลอ้างอิง (Evidence based) กิจกรรมหลักและผังกำกับการดำเนินงาน (Gantt Chart) ของ สน. สบ. สคร. กอง เพื่อให้เครือข่ายหลักข้อ 3 ร่วมดำเนินการ 5.แนวทางการติดตามประเมินผล เช่น แบบประเมิน, การสุ่ม สำรวจ เป็นต้น และ ระยะเวลาดำเนินการ

3 การป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง: เอดส์ situation/strategy settingเ ครือข่าย มาตรการM&Eค่าเป้าหมาย - จำนวนผู้ป่วย ติดเชื้อมีแนวโน้ม ลดลง - การได้รับยา ต้านไวรัสเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่าความ ต้องการการรับยา -ความชุกในการ ติดเชื้อ HIV ใน กลุ่ม MSM สูง - อัตราการใช้ ถุงยางในกลุ่ม เยาวชนต่ำ - ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ ระบบการรักษา ล่าช้า อัตราตาย ยังคงสูง -ยังขาดข้อมูล เรื่องการตีตรา ผู้ป่วยที่ไม่ เข้าถึงยา ต้านไวรัส, กลุ่มชายที่มี เพศสัมพันธ์ กับชาย กลุ่ม พนักงาน บริการ กลุ่ม แรงงานข้าม ชาติ ผู้ต้องขัง สสจ., รพ, สพฐ., กรม อนามัย, สท.พม., อปท., ก. กลาโหม, ก. มหาดไท ย (Joint KPI) NGO 1.ด้านการรักษา มาตรการที่ 1 สร้างความ ต้องการการใช้บริการและลด การตีตรา มาตรการที่ 2 พัฒนารูปแบบ บริการและคุณภาพของการ ป้องกัน การปรึกษา ฯ ฐานข้อมูล NAP+ RAC จำนวนผู้ติด เชื้อHIV สามารถเข้าถึง การรักษาด้วย ยาต้านไวรัส เพิ่มขึ้นจากปี 2557 (8,000 คน) 2. ด้านการป้องกัน มาตรการที่ 3 การส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารจัดการ ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น มาตรการที่ 4 การพัฒนา สนับสนุนนโยบาย กฎหมาย และสภาพแวดล้อมที่มี ความสำคัญต่อการดำเนินงาน รายงานการ สนับสนุน ถุงยาง อนามัย (ตอ 100) ร้อยละของ ประชากร เยาวชนใช้ ถุงยางอนามัย เมื่อมี เพศสัมพันธ์ ครั้งล่าสุดใน 12 เดือนที่ผ่าน มา (ร้อยละ70) 3. ด้านการจัดการข้อมูล มาตรการที่ 5 การพัฒนา ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการ ติดตามประเมินผล 24 + 1 จังหวัด (เขตละ 2 จังหวัด)

4 เป้าหมายลดโรคระดับกรม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับกรม ค่าเป้าหมายการ ดำเนินงานปี 2558 1.ร้อยละของประชากรเยาวชนใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดใน 12 เดือนที่ผ่านมา 70 2. จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยา ต้านไวรัสฯ (คน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (กระจายรายเขต) 8,000 3.อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่ากับค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด และแรงงานข้ามชาติ ผู้ต้องขัง คู่ผลเลือดต่าง พื้นที่เป้าหมาย : ทุกจังหวัด : พื้นที่เร่งรัด 33 จังหวัด (กรณีงบฯจำกัด)

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนผู้ติดเชื้อHIVสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยา ต้านไวรัส เพิ่มขึ้นจากปี 2557 (คน) จำนวน รวมทั่ว ประเทศ (คน) แยกรายเขตบริการสุขภาพ 12345678910111213 กทม. 8, 000 800350300900650 1, 000 500 300500400 1, 300 พื้นที่ดำเนินการ : 77 จังหวัด ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ 5 ค่าเป้าหมาย

6

7 การอภิปราย - Joint KPI เรื่องเอดส์: การพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จระดับกระทรวงฯ (สป.) กรมควบคุมโรค และก.มหาดไทย (เพิ่มค่าเป้าหมาย) - ความชัดเจนของการติดตาม ประเมินผลงานเอดส์ในระดับ สคร. - สำนักฯ สนับสนุนการดำเนินงานให้ สคร.ด้าน Baseline - สคร. สามารถใช้ข้อมูลเอดส์จาก Website ของ สปสช. เพื่อวางแผนการ ดำเนินงาน - การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Setting) ที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการ - ให้ความสำคัญกับการตรวจทางห้อง LAB ทั้ง 3 ขั้นตอน และตรวจซ้ำทุก 1 ปี เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของยา - เน้นการ Service ให้ สคร. เข้มแข็ง (โดยเฉพาะ HIVQUAL และ RTAC) - จัดเวทีสื่อสารชี้แจงด้าน Prevention งานเอดส์ให้ สคร. เพื่อการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

8 situation/strategy settingเ ครือข่าย มาตรการM&Eค่าเป้าหมาย -อัตราความสำเร็จของการ รักษาวัณโรคต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ 87) และอัตราการเสียชีวิตสูง (7.4%) -การเข้าถึงฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วย วัณโรครายบุคคลและการ นำไปใช้ประโยชน์ต่ำ -ผู้ป่วยที่มีประวัติการ รักษามาก่อน มี ผลทดสอบความไวต่อยา 38.2% (เป้าหมาย 90%) -ห้อง LAB สคร. ยังผ่าน การรับรองคุณภาพไม่ครบ ทุกแห่ง - H-QTBC ผ่านเกณฑ์ <70% 3 อำเภอ แรกของ ทุกจังหวัด ที่มีความ ชุกวัณโรค สูง LABสคร. สคร., สสจ., โรงพยาบา ล, มหาวิทยา ลัย, เรือนจำ, กทม กลยุทธ์ “ค้นให้ พบ จบด้วยหาย” 3 มาตรการ มาตรการ1 ค้นหาวัณโรคเชิง รุกในกลุ่มเสี่ยง มาตรการ2 พัฒนามาตรฐาน LAB มาตรการ 3 พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการ ดูแล รักษา (TB care) ติดตามจาก ระบบบันทึก ข้อมูลวัณโรค รอบ 3 เดือน บนเครือข่าย (Web Entry of Aggregated TB Data) www.tbthail and.org/pm dt/ สำรวจประเมิน LAB และรพ โรงพยาบาล ผ่านมาตรฐาน คุณภาพการ ดูแลรักษาวัณ โรค (H-QTBC) ร้อยละ 70 การป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง: วัณโรค

9 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่าน มาตรฐานคุณภาพการดูแลรักษา วัณโรค (Hospital Quality of TB Care : H-QTBC) ผลงาน/ค่าเป้าหมาย รายเขตสุขภาพ (ร้อยละ) 123456789101112 ภาพ รวม ผลงาน 57 70.080.036.825.956.742.964.740.778.965.039.373.155.0 เป้าหมาย 58 (แบบ 1)* 73.584.042.429.862.349.371.246.982.971.545.273.661.3 เป้าหมาย 58 (แบบ 2) 80.090.046.835.966.752.974.750.788.975.049.383.166.6 เป้าหมาย 58 (แบบ 3) 70 * ค่าเป้าหมายในแต่ละ เขตสุขภาพ. จะพิจารณาปรับตามผลการประเมินในปี งปม. 57 (แบบ 1) โดยค่าเป้าหมายเพิ่ม 5% จากผลการประเมินปี 57 ในกลุ่มที่มีผลการประเมิน ≥70% 10% จากผลการประเมินปี 57 ในกลุ่มที่มีผลการประเมิน 50-69% 15% จากผลการประเมินปี 57 ในกลุ่มที่มีผลการประเมิน ≤ 50% หมายเหตุ : เสนอ แบบ 1,2 และ 3 ให้ สคร. เลือก

10 การอภิปราย - การตกลงค่าเป้าหมายระหว่างสำนักและสคร -ในเบื้องต้นใช้ค่าเป้าหมาย “โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานคุณภาพการดูแล รักษาวัณโรค (H-QTBC) ร้อยละ 70” สำหรับการดำเนินงานปี 2558 -กรณีการย้ายถิ่นของผู้ป่วย TB ส่งผลให้การติดตามการรักษาไม่ต่อเนื่อง - การประสานขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเพื่อรายงาน จำนวนผู้ป่วย - การพัฒนาการรายงานข้อมูลผ่าน Tablet - การสนับสนุน PCR แก่ สคร. เพื่อให้สามารถตรวจ LAB ได้หลายโรค และ การพัฒนา LAB TB เพื่อผู้ป่วย MDR ในระดับสคร. -การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Setting) หรือ Hot spot ที่สำคัญและ จำเป็นต้องดำเนินการ - สนับสนุนให้มีการรายงานข้อมูลผ่าน www.tbthailand.org/pmdt/

11 situation/strategy settingเ ครือข่าย มาตรการM&Eค่า เป้าหมาย -วิเคราะห์ Gap ด้านการวางแผนและ บริหารกำลังคน, การพัฒนา กำลังคนอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง, การจัดทำCareer path, การหา ทายาททดแทน, ความผาสุกและ แรงจูงใจ, ความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ, ฐานข้อมูล, การ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ปราบปรามการทุจริต HRP : ทุก หน่วยงาน HRD : 1) รอง ผู้อำนวยการ/ หัวหน้ากลุ่ม/ ผู้รับผิดชอบ แผนงานป้องกัน ควบคุมโรคจาก หน่วยงาน ส่วนกลางและ ภูมิภาคที่ได้รับ การคัดเลือก 2) บุคลากรที่ มีความพร้อม สำหรับการ พัฒนาใน ต่างประเทศ HRM : บุคลากร กรมควบคุมโรค ภายนอกกรม : สำนักงาน ก.พ./ สำนักงาน ก.พ.ร./ สงป./ กรมบัญชีกลาง/ สธ.ฯลฯ ภายในกรม : ส.คกก.ผู้ทรงฯ - กองแผนงาน/ กพร./กองคลัง/ สลก./หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - กลุ่มพัฒนา องค์กรของ หน่วยงาน/กลุ่ม บริหารทั่วไปของ หน่วยงาน 1. การวิเคราะห์ อัตรากำลัง 2. การจัดทำ แบบบรรยาย ลักษณะงาน (Job Description) 3. การพัฒนา สมรรถนะ บุคลากรเพื่อ สนับสนุนการ ดำเนินการ ป้องกันควบคุม โรค 4.พัฒนาระบบ บริหารทรัพยากร บุคคล (HRM) ให้ได้มาตรฐาน โปร่งใส เป็น ธรรม 1. การติดตามจากการ ประชุมคณะกรรมการ 2. การรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานตามระบบที่ กรมกำหนดทุกเดือน / ทุกไตรมาส 3. การสำรวจความ คิดเห็น / การ ประเมินผลการ ดำเนินงานจาก ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย การ ดำเนินงาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล และการ พัฒนา สมรรถนะ บุคลากรกรม ควบคุมโรคมี ประสิทธิภาพ แผนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค (HRP, HRD, PMS)

12 แผนการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 เป้าหมายหน่วยงาน ในกรม โครงการ / กิจกรรม (ต.ค. – ธ.ค.57) งบประมาณ พัฒนา บุคลากร กรม เพื่อ ตอบสนอง ภารกิจกรม พัฒนา ระบบ HR เพื่อ ยกระดับ คุณภาพการ ดำเนินงาน เข้าร่วม กิจกรรมฯ วิเคราะห์/ ทบทวน/ เสนอแนะ/ กำหนด แนวทาง ดำเนินงาน สรุป รายงานผล 1)จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมฯ ปี 58-62 (Action Plan) 400,000 2) โครงการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (JD)370,000 3) โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (LDC)1,685,000 4) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยงาน (CEO)801,000 5) โครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุม โรค (EDC) 1,148,500 6)โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่250,000 7) โครงการจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (CDP) 98,500 8)ทบทวน /จัดทำหลักเกณฑ์ฯ PMS ปี 58 / ปรับปรุงและ ขยายผล PMS แบบ online (หน่วยงานนำร่อง) 90,000 รวม4,843,000 (51.22%) โครงการหลัก ที่ 13 HRPHRDPMS โครงการ 9,454,965

13 รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละของบุคลากรของกรมควบคุมโรคมีสมรรถนะตามเกณฑ์ ที่กำหนด Competency (ร้อยละ 80) 2.จำนวนบุคลากรที่ผ่านหลักสูตร LDC (29 คน) 3.จำนวนบุคลากรที่ผ่านหลักสูตร EDC (30 คน)

14 - การเตรียมสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ - การจัดทำ Job Description จำเป็นต้องพิจารณาจากตำแหน่งงาน ไม่ควรเป็น การนำงานประจำมาเขียนเท่านั้น - ต้องมีการวิเคราะห์ FTE เพื่อพิจารณาสิ่งที่เป็นอยู่และสิ่งที่ควรจะเป็น - การพัฒนาแนวทาง Core competency ที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ได้ - เพิ่มการวิเคราะห์ Job Analysis (JA) และ Job Spec (JS) ก่อนการ วิเคราะห์ JD - พัฒนาระบบ DPIS ของกองการเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนระบบ Human resource information system (HRIS) การอภิปราย

15 15 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร กรรมการจิตตปัญญา

16 situation/ strategy settingเ ครือข่าย มาตรการM&Eค่าเป้าหมาย 1.กลุ่ม พัฒนา องค์กร 2.กลุ่ม ยุทธศาสตร์ และพัฒนา องค์กร ภายนอกกรม : สำนักงาน ก.พ./ สำนักงาน ก.พ.ร./สงป./ กรมบัญชีกลาง/ สธ.ฯลฯ ภายในกรม : ส.คกก.ผู้ทรงฯ - กอง แผนงาน/กพร./ กองคลัง/สลก./ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - กลุ่มพัฒนา องค์กรของ หน่วยงาน/กลุ่ม บริหารทั่วไปของ หน่วยงาน 1.พัฒนาระบบบริหาร และ กลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้ อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนมี ประสิทธิภาพ โดยเน้นการ จัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส 2.ปลูกและปลุกจิตสำนึก ค่านิยมความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและต่อต้านการ ทุจริตในทุกรูปแบบ และสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรกรม ควบคุมโรค และการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมอย่าง เคร่งครัด 3.พัฒนาสมรรถนะและขีด ความสามารถความรู้ในด้าน กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริต - การ ประเมินผล ความพึง พอใจ/ ความรู้ ความเข้าใจ - สรุปผลการ ดำเนินงาน - ติดตามการ รายงานตาม ยุทธศาสตร์ที่ 6 - รายงานผล การดำเนินงาน ในระบบ estimates รายไตรมาส ระดับ คุณธรรมและ ความโปร่งใส ของกรม ควบคุมโรค (ระดับ 5) ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล

17 รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 1. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค (ระดับ 5) -ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยงาน นอกจาก การจัดทำบัญชี การรับ-จ่ายเท่านั้น -การปรับรายละเอียดตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสให้เหมาะสมกับระดับ สำนัก/สถาบัน/สคร. -ปรับวิธีการประเมินผลให้เป็นเชิงคุณภาพมากขึ้น การอภิปราย

18 situation/ strategy settingเ ครือข่าย มาตรการM&Eค่าเป้าหมาย บูรณาการ เข้ากับ ระบบ สุขภาพ อำเภอ (DHS) เพื่อ ป้องกัน ควบคุมโรค ในพื้นที่ เป็นไปใน ทิศทาง เดียวกัน  พื้นที่เสี่ยง/อำเภอ เสี่ยงต่อการเกิด โรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ อำเภอที่ผ่านเกณฑ์ คุณลักษณะ แต่ เกิดโรคระบาด หรือ มีอุบัติการณ์สูง อำเภอที่ไม่ผ่าน เกณฑ์คุณลักษณะ อำเภอที่สำนัก สถาบัน และ สคร. กำหนดว่าเป็นพื้นที่ เสี่ยง กลุ่มงานพัฒนา ภาคีเครือข่าย ของ สคร. กลุ่มงาน ควบคุมโรคของ สสจ. องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น 1. พัฒนา เครือข่ายความ ร่วมมือ 2. สื่อสารเชิงรุก 3. พัฒนา ศักยภาพการ ติดตามประเมิน ผลเชิงคุณภาพ 1. ประเมิน ตนเอง (Self – assessment) 2. สุ่ม ประเมินผลใน อำเภอพื้นที่ เสี่ยง (เป้าหมาย) 3. รายงาน ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามแบบ รายงาน SAR ใน ระบบ EstimatesSM ร้อยละของ อำเภอที่ผ่าน เกณฑ์ คุณลักษณะ ควบคุมโรค เข้มแข็งแบบ ยั่งยืน (ร้อยละ 80) สนับสนุนการมีส่วนร่วมขอภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (Multi-sectoal cooperation)

19 เป้าหมายหน่วยวัดปี 57ปี 58ปี 59ปี 60ปี 61 ร้อยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ร้อยละ80 90 สคร.1 ( มีอำเภอทั้งหมด 29 อำเภอ)จำนวน23 26 สคร.2 ( มีอำเภอทั้งหมด 41 อำเภอ)จำนวน33 37 สคร.3 ( มีอำเภอทั้งหมด 69 อำเภอ)จำนวน55 62 สคร.4 ( มีอำเภอทั้งหมด 62 อำเภอ)จำนวน50 56 สคร.5 ( มีอำเภอทั้งหมด 88 อำเภอ)จำนวน70 79 สคร.6 ( มีอำเภอทั้งหมด 134 อำเภอ)จำนวน107 121 สคร.7 ( มีอำเภอทั้งหมด 100 อำเภอ)จำนวน80 90 สคร.8 ( มีอำเภอทั้งหมด 54 อำเภอ)จำนวน43 49 สคร.9 ( มีอำเภอทั้งหมด 47 อำเภอ)จำนวน38 42 สคร.10(มีอำเภอทั้งหมด 103 อำเภอ)จำนวน82 93 สคร.11(มีอำเภอทั้งหมด 74 อำเภอ)จำนวน59 67 สคร.12(มีอำเภอทั้งหมด 77 อำเภอ)จำนวน61 69 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย

20 เกณฑ์การประเมิน “DHS/DC” ปี 2558 คุณลักษณะคะแนน (ปี 57) 1. มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ- 1010 2. มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ40 20 3. มีการวางแผน กำกับติดตามและประเมินผลการควบคุม โรคและภัยสุขภาพ - 10 4. มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม - 10 5. มีผลสำเร็จของการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ สำคัญ 60 50 5.1 โรคที่สำคัญตามนโยบายกสธ. 2 เรื่อง เรื่องละ 20 คะแนน 3020 5.2 โรคและภัยภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ 3 เรื่อง เรื่องละ 10 คะแนน 30 รวม100 หมายเหตุ: คุณลักษณะข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 ใช้ผลจากการประเมินผ่านบันไดขั้นที่ 3 ของทุกองค์ประกอบของ รสอ.

21 การอภิปราย ควรปรับรายละเอียดตัวชี้วัดจากการประเมินกระบวนการ (Process) เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพมากขึ้น

22 Q&A


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 - การป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง: เอดส์และวัณโรค - แผนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (HRP, HRD, PMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google