งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Control Flow. Control flow Control flow ของภาษาใช้สำหรับกำหนด ขั้นตอนการคำนวณ แบ่งออกได้ 4 กลุ่มดังนี้ –Sequencing –Conditional –Selection –Looping (or.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Control Flow. Control flow Control flow ของภาษาใช้สำหรับกำหนด ขั้นตอนการคำนวณ แบ่งออกได้ 4 กลุ่มดังนี้ –Sequencing –Conditional –Selection –Looping (or."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Control Flow

2 Control flow Control flow ของภาษาใช้สำหรับกำหนด ขั้นตอนการคำนวณ แบ่งออกได้ 4 กลุ่มดังนี้ –Sequencing –Conditional –Selection –Looping (or iterative processing)

3 Statements and Blocks ในภาษา C ใช้เครื่องหมาย ; (semicolon) บอก จุดสิ้นสุด statement Simple statement lower = 0; upper = 300; step = 20; Null Statement ?

4 Statements and Blocks Compound Statements (block statements) { celsius = (5.0/9.0) * (fahr-32.0); printf("%3.0f %6.1f\n", fahr, celsius); fahr = fahr + step; } compound-statement : { declaration-listopt statement-listopt }

5 If-Else Statement else เป็นส่วนตัวเลือก ( จะมีหรือไม่มีก็ได้ ) expression จะถูกหาค่า ถ้าเป็นจริง ( มีค่าเป็น non-zero) จะปฏิบัติ statement 1 แต่ถ้าเป็น เท็จ ( มีค่าเป็น zero) จะปฏิบัติ statement 2 ที่ อยู่ในส่วน else if (expression) statement 1 else statement 2

6 Shortcut if(expression ?? 0)... if(expression)...

7 Dangling Else Problem ถ้าพิจารณาความหมายของการย่อหน้า คิดว่าค่า z จะมีค่าใด if (n > 0) if (a > b) z = a; else z = b; if (n > 0) if (a > b) z = a; else z = b; n=5; a=2; b=3; z=20; if (n > 0) if (a > b) z = a; else z = b; if (n > 0) if (a > b) z = a; else z = b;

8 Ambiguity Removal เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนให้ใช้ { } ระบุให้ ชัดเจน if (n > 0){ if (a > b) z = a; } else z = b; if (n > 0){ if (a > b) z = a; } else z = b; if (n > 0){ if (a > b) z = a; else z = b; } if (n > 0){ if (a > b) z = a; else z = b; }

9 Exercise จงเขียน flowchart และโค๊ดภาษา C ต่อไปนี้ –int x; – ตรวจสอบค่าของ x ถ้าค่าของ x มากกว่า 0 ค่าของ x จะถูก เพิ่มขึ้น 1 ค่า และ แสดงค่าของ x ที่ เพิ่มขึ้น 1 ค่านี้ออกมาจอภาพ มิฉะนั้นค่า ของ x จะถูกลดลง 1 ค่า

10 Else-If Statement if (expression) statement else if (expression) statement else if (expression) statement else if (expression) statement else statement option

11 Exercise พิจารณาตารางเกรดดังต่อไปนี้ จงเขียน flowchart และโปรแกรมด้วยภาษา C รับค่าคะแนนทางคีย์บอร์ดและแสดงผลลัพธ์ ออกมาเป็นเกรด 2 รูปแบบคือ 1 ใช้ if-else statement 2 ใช้ else-if statement คะแนนเกรด 100-90 A 89-80 B 79-70 C 69-60 D <60 F

12 Switch Statement รูปแบบการตัดสินใจหลายทางจาก โดย พิจารณาว่าค่า expression ตรงกับค่าคงที่ integer ใด default เป็นตัวเลือก ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขใด จะทำ statement ของ default นี้ switch (expression) { case const-expr : statements default : statements } option

13 falls through falls through หมายถึง หลังจากปฏิบัติ statement ของ case ที่เป็นจริงแล้ว โดยไม่ สนใจเงื่อนไขของ case ถัดไป ทุกๆ statements ถัดไปจะถูกปฏิบัติงานทั้งหมด วิธีการแก้ปัญหาให้ใช้ break เพื่อให้ออกจาก switch char key; switch(key){ case ‘a’ : printf(“good”); case ‘b’ : printf(“normal”); case ‘c’ : printf(“bad”); } Q ถ้า key มีค่าเป็น b ผลลัพธ์ออกทางจอภาพคืออะไร ?

14 Exercise พิจารณาตารางเกรดดังต่อไปนี้ จงเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C รับค่าคะแนนทาง คีย์บอร์ดและแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นเกรด กำหนดให้ใช้ switch statement คะแนนเกรด 100-90 A 89-80 B 79-70 C 69-60 D <60 F

15


ดาวน์โหลด ppt Control Flow. Control flow Control flow ของภาษาใช้สำหรับกำหนด ขั้นตอนการคำนวณ แบ่งออกได้ 4 กลุ่มดังนี้ –Sequencing –Conditional –Selection –Looping (or.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google