งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Survillance servey Kalasin Hospital........25 July 20121.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Survillance servey Kalasin Hospital........25 July 20121."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 survillance servey Kalasin Hospital........25 July 20121

2 1.ควรกำหนดโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน เพื่อนำ ข้อมูลอุบัติการณ์ที่มีอยู่มาจำแนก ทบทวนประสิทธิผลของการ จัดการในแต่ละโปรแกรม หากพบปัญหานำไปกำหนดเป็น เป้าหมายร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมPCT ENV IC 2.บทบาทของทีมคณะกรรมการความเสี่ยง คือ การ รวบรวมข้อมูลและแจกจ่ายไปให้ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์แก้ไข ปัญหา คกก.เป็นผู้ติดตามผลลัพท์ เพื่อประเมินภาพรวม 3.ทำความเข้าใจ เป้าหมายและ บทบาทของหน่วยงานในการ บริหารความเสี่ยง 5.การทำความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ต่อระดับความรุนแรง 6.การรายงานอุบัติการณ์ทางคลินิก การเสียชีวิต ควรมีการ รายงานเพื่อทบทวน 7. การกำหนด Clinical Specific Risk / Eary warning sing ที่ สำคัญ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการเยี่ยมสำรวจครั้งที่ผ่านมา

3 โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ ญาติและเจ้าหน้าที่ ระดับบุคคล : เจ้าหน้าที่รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับความเสี่ยง หน่วยงาน/โรงพยาบาล : 1) มีการเฝ้าระวังและค้นหาความเสี่ยง 2) มีมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 3) การจัดให้ระบบค้นหาความพลั้งพลาดให้ ปรากฏเพื่อหยุดยั้งได้ทัน ลดความสูญเสีย 4) หน่วยงานสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เป้าหมายการบริหารความ เสี่ยง

4 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วย ระบบงาน เจ้าหน้าที่ องค์กร

5 คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง นิยาม ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะประสบกับความ เสียหายหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ อุบัติการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ เกิดขึ้นแล้วนอกเหนือความคาดหมายจาก ก่อให้เกิด ความสูญเสีย Near miss (เกือบพลาด) หมายถึง ความเสี่ยงระดับ A/B คือมีโอกาสเกิดอุบัติการณ์/ความเสี่ยงได้แต่ยังไม่ เกิด หรือ เกิดความคลาดเคลื่อน แต่ตรวจพบได้ก่อน จะเกิดอุบัติการณ์หรือตรวจพบก่อนโดยยังไม่ถึงผู้ป่วย/ ผู้รับผลงาน

6 Sentinel Event ( เหตุการณ์พึงสังวรณ์) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดการณ์มาก่อน และมีผลทำให้เกิดความเสียหายจนถึงแก่ชีวิตหรือ ส่งผลร้ายแรง ทางด้านจิตใจ และอาจทำให้เสื่อมเสีย ชื่อเสียงของรพ. ต้องรายงานทันที และบันทึก อุบัติการณ์ภายใน 24 ชม. **ต้องทบทวนระบบ ( RCA) แม้ว่าระดับความรุนแรง ไม่ถึงระดับ E ก็ตาม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์กำหนดไว้ 10 ข้อ ได้แก่

7 1.ผ่าตัดหรือทำหัตถการ ผิดคน ผิดข้าง ผิดอวัยวะ 2.การพลัดตกหกล้ม ในระหว่างการดูแลรักษา และส่งผล กระทบต่อผู้ป่วยทำให้ต้องรักษาเพิ่มเติม 3. ลืมเครื่องมือหรือวัสดุทางการแพทย์ในตัวผู้ป่วยจากการ ผ่าตัด 4. มารดาเสียชีวิต หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเนื่องจากการ เจ็บครรภ์และการคลอดบุตร 5. ให้เลือด ผิดคน ผิดชนิด ผิดกลุ่ม 6. ให้ยาผิดคน ผิดชนิด ผิดกลุ่ม แล้วเกิดปฏิกิริยารุนแรง Sentinel Event

8 7. การลักพาตัวเด็ก / การส่งมอบทารกแก่มารดาผิดคน 8. ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย หรือถูกฆ่า ขณะอยู่ในโรงพยาบาล 9. ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด (unexpected death) ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล 10. อุบัติการณ์ที่คาดว่าอาจมีผลกระทบร้ายแรงกับ โรงพยาบาลหรือผู้ป่วย เช่น ไฟไหม้ อุบัติภัยต่างๆ

9

10 survillance servey Kalasin Hospital........25 July 201210 โปรแกรมความเสี่ยงของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

11 ความเสี่ยงทั่วไป (General Risk) คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง  ไฟไหม้  น้ำท่วม  เอกสารการเงินสูญหาย  ทรัพย์สินสูญหาย  การคุกคาม / ขมขู่  สิ่งแวดล้อมเป็นอันตราย / ปนเปื้อน ตัวอย่ าง

12 ความเสี่ยงทางคลินิกทั่วไป (Common Clinical Risk)  ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ/เอกซ์เรย์ผิดพลาด  การให้เลือดผิดพลาด  การให้ยาผิดพลาด  การให้สารน้ำผิดพลาด  การติดเชื้อในโรงพยาบาล  แผลกดทับ  ตกเตียง  ฆ่าตัวตาย/ถูกฆาตกรรม ตัวอย่ าง

13 ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค ของPCT ภาวะไม่พึงประสงค์เฉพาะโรค /สาขา ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค ของPCT ภาวะไม่พึงประสงค์เฉพาะโรค /สาขา

14 การค้นหาความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วิเคราะห์จากกระบวนการดูแลผู้ป่วย ทบทวนเวชระเบียน ( Trigger) ประสบการณ์ของสมาชิกใน หน่วยงาน เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น เช่นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ สำรวจสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ระหว่างทำงาน ( รายงาน อุบัติการณ์ ) ทบทวนการดูแลผู้ป่วยอย่าง สม่ำเสมอ บันทึกข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

15 การค้นหาความเสี่ยงจากบันทึกที่มีอยู่แล้ว รายงานตัวชี้วัด รายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาล รายงานเวรตรวจการ บันทึกประจำวันของหน่วยงาน บันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน รายงานการตรวจสอบเพื่อป้องกันอัคคีภัย บันทึกการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ รายงานการควบคุมคุณภาพของอาหาร รายงานด้านอาชีวอนามัย รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยด้านรังสีวิทยา รายงานของหน่วยรักษาความปลอดภัย

16 การประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เป้าหมาย เพื่อ : สามารถ บอกระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ตามมาได้ คาดการณ์แนวโน้ม โอกาสเกิดของความเสี่ยงได้ สามารถประเมินระดับและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยง เพื่อวางแนวทางป้องกัน แก้ไขให้ เหมาะสมในแต่ละระดับ

17 ระดับคำจำกัดความ 1 (A)มีโอกาสเกิดอุบัติการณ์/ความเสี่ยงได้แต่ยังไม่ เกิด ( เช่น รู้ว่าผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทางเดินหายใจแต่มีการดูแลตามแนวทาง อย่างเคร่งครัด ผู้ป่วยปลอดภัย ) 1 (B)เกิดความคลาดเคลื่อน แต่ตรวจพบได้ก่อนจะ เกิดอุบัติการณ์หรือตรวจพบก่อนโดยยังไม่ถึง ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน เช่น จัดยาผิดแต่ตรวจพบ ก่อนให้ยาผู้ป่วย การแบ่งระดับความรุนแรงทางคลินิก 9 ระดับ ความเสี่ยงทั่วไป 4ระดับ

18 ระดับคำจำกัดความ 2 (C)เกิดอุบัติการณ์ แต่ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน/สิ่งของ ไม่ได้รับอันตราย/ไม่มีผลกระทบ ไม่เสียหาย เช่น ให้ยาผิดแต่ไม่มีอันตรายหรือสูญเสีย ทรัพย์สินของโรงพยาบาล≤1,000 บาท 2 (D)เกิดอุบัติการณ์ ส่งผลให้ต้องมีการเฝ้าระวัง ติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดอันตรายหรือ สูญเสียทรัพย์สินของโรงพยาบาลตั้งแต่ 1,001 - 5,000 บาท คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

19 ระดับคำจำกัดความ 3 (E)เกิดอุบัติการณ์ส่งผลให้เกิดอันตราย/เสียหาย ชั่วคราว ต้องได้รับการรักษา/แก้ไข/ซ่อมแซม 3 (F)เกิดอุบัติการณ์ส่งผลให้เกิดอันตราย/เสียหาย ต้องได้รับการรักษา/แก้ไข/ซ่อมแซม หรือต้อง อยู่โรงพยาบาลนานขึ้น หรือสูญเสียทรัพย์สิน ของโรงพยาบาลตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

20 ระดับ คำจำกัดความ 4(G)เกิดอุบัติการณ์ส่งผลให้เกิดอันตรายถาวรหรือทุพพล ภาพ 4 (H)เกิดอุบัติการณ์ส่งผลให้ต้องทำการช่วยชีวิต หรือ เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล 4 (I)เกิดอุบัติการณ์เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตโดยไม่ คาดคิดขณะผู้ป่วยอยู่ในความดูแลทางการแพทย์ใน โรงพยาบาลหรือเกิดความเสียหาย/สูญเสียร้ายแรง มาก ก่อให้เกิดการฟ้องร้อง ส่งผลต่อความเสื่อม เสียชื่อเสียงของโรงพยาบาลหรือสูญเสียทรัพย์สิน > 20,000 บาท คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

21 ประเมินระดับความเสี่ยง (จัดทำตารางประเมิน Risk Metrix ) 1 2 2 4 3 4 3 4 6 8 6 8 9 12 1612

22 การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงแต่ละระดับ ระดับ ความเสี่ยง คะแนนแทนด้วยสีการจัดการ เกือบพลาด1-2 เขียว เฝ้าระวัง ยกเว้น Sentinel ต้อง ทบทวนมาตรการ รุนแรงต่ำ3-6 เหลือง กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมไม่ให้สูงขึ้น รุนแรงสูง8-9 ส้ม ทบทวนระบบวางแนวทาง แก้ไขปัญหา ลดความรุนแรง ของสถานการณ์ /กำหนด มาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ วิกฤต12-16 แดง ทบทวนระบบป้องกันการเกิด ซ้ำ /ทำแผนลดความรุนแรง / กำหนดแนวทางดูแลเจ้าหน้าที่ เยียวยาผู้ป่วย/ ลดการฟ้องร้อง

23 การช่วยเหลือ ผู้ป่วย & การเยียวยา การป้องกัน การฟ้องร้อง & การดูแล บุคลากรที่ ประสบปัญหา การทบทวน & ปรับปรุงระบบ เพื่อป้องกัน การเกิดซ้ำ การจัดการระดับวิกฤต

24 จัดทำบัญชีความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

25 Damage control ควบคุมการสูญเสีย / ลดความ รุนแรง หลักการ : – รู้เร็ว – จัดการเป็น (Immediate) ระบบรายงานอุบัติการณ์และคำร้องเรียน

26 มีการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติจำนวนมาก การรายงานทันการ (ระบบดี, มีประสิทธิภาพ) 26 ระบบรายงานอุบัติการณ์ เป้าหมาย : เหตุการณ์ที่สำคัญ/มีความเสี่ยงสูงได้รับ การรายงาน (Specific clinical risks) เชิงรับ :

27

28 ช่องทางการรายงาน ใบรายงานอุบัติการณ์ ใบแสดงความคิดเห็น/บันทึกข้อความ คอมพิวเตอร์(โปรแกรมความเสี่ยง) วาจา โทรศัพท์

29 คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ระยะเวลาการรายงาน

30 ขั้นตอนการรายงาน ความรุนแรงระดับ 1 / A-B รายงานหัวหน้างาน คณะกรรมการ RM ภายใน 3 วัน หน่วยงานหาแนวทางป้องกันละแก้ไขภายใน รวบรวมสถิติ /จัดทำบัญชีความเสี่ยง

31 ความรุนแรงระดับ 2 / C-D รายงานอุบัติการณ์ หัวหน้างาน คณะกรรมการ RM ภายใน 2 วัน หน่วยงาน/ทีมที่เกี่ยวข้อง หาแนวทาง ป้องกันละแก้ไขภายใน เฝ้าระวังการเกิดซ้ำ /รวบรวมสถิติ /จัดทำบัญชีความเสี่ยง

32 ความรุนแรงระดับ 3 / E-F รายงานหัวหน้างาน คณะกรรมการ RM ภายใน 1 วัน ทีมที่เกี่ยวข้อง ทบทวนเชิงระบบ ( RCA) หาแนวทางป้องกันและแก้ไข ส่ง คกก.RM ที่ศูนย์คุณภาพ ภายใน 15 วัน เฝ้าระวังการเกิดซ้ำ /รวบรวมสถิติ /พัฒนา คุณภาพงาน /จัดทำบัญชีความเสี่ยง

33 ความรุนแรงระดับ 4 / G-H-I รายงานทันทีด้วยวาจา ผู้พบเห็น /หัวหน้าเวร รายงาน หัวหน้างาน/แพทย์เจ้าของไข้ หัวหน้างาน/แพทย์เจ้าของไข้รายงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน/แพทย์หัวหน้ากลุ่มงาน รายงาน ผู้อำนวยการ ทีมที่เกี่ยวข้อง ทบทวนเชิงระบบ ( RCA) หาแนวทาง ป้องกันและแก้ไขส่ง คกก.RM ที่ศูนย์คุณภาพ ภายใน 30 วันหลังเหตุการณ์สงบ เฝ้าระวังการเกิดซ้ำ /รวบรวมสถิติ/ พัฒนา คุณภาพงาน /จัดทำบัญชีความเสี่ยง

34 บทบาทการจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์สาเหตุ ระดับหน่วยงาน พบเหตุการณ์ รายงาน หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/แพทย์เจ้าของไข้ บันทึกอุบัติการณ์ ส่ง ทีม RM หน่วยงานและทีมที่เกี่ยวข้อง ร่วมทบทวน กรณีรุนแรงระดับสูง ทบทวน RCA ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังเหตุการณ์สงบ สรุปแนวทางป้องกันและแก้ไข / กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ระบบที่สำคัญ แก้ไขปัญหาบื้องต้น ลดความรุนแรง ติดตาม การเกิดซ้ำ

35 การจัดการความเสี่ยงของทีมนำ รายงาน อุบัติการณ์ ทีม RM ประสานหน่วยงาน/ทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการความเสี่ยงแต่ละระดับ รวบรวมแนวทางการป้องกันแก้ไข / จัดทำบัญชีความเสี่ยงระดับโรงพยาบาล แยกประเภท รวบรวมสถิติ ตอบกลับ ติดตาม การเกิดซ้ำ บทบาทของ RM Team

36 อุบัติการณ์ที่ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ (RCA) อุบัติการณ์ระดับความรุนแรง 3- 4 หรือ ระดับ E ขึ้นไป Sentinel events ทุกระดับ อุบัติการณ์ระดับ 2 หรือ C-D ที่เกิดซ้ำ > 3-5 ครั้ง/เดือน

37 การประเมินผล/ติดตาม 1.การติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงของหน่วยงานประจำเดือน 2.การทบทวนเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับอุบัติการณ์ ทางคลินิกระดับวิกฤต และอุบัติการณ์ที่เกิดซ้ำ คำถาม - อุบัติการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่มีมาตรการแล้ว - อุบัติการณ์เกี่ยวข้องกับปัจจัย /ระบบใด - มีแนวทางหรือระบบใหม่เกิดขึ้นจากการทบทวน อย่างไรบ้าง

38 คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ตัวชี้วัด 1.จำนวนรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 2.อัตราการเกิดซ้ำในความเสี่ยงระดับ G-H-I 3.อัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับความ รุนแรง E ขึ้นไป ได้รับการ RCA 4.อัตราส่วนอุบัติการณ์ Near miss : Miss

39 จำนวนรายงานอุบัติการณ์ ปี 53-56

40 40 จำนวนอุบัติการณ์แยกตามระดับความรุนแรง

41 สัดส่วนการเกิดอุบัติการณ์โปรแกรมต่าง ๆ การดูแลรักษา 53.44% การผ่าตัด/วิสัญญี 41.54% การคลอด 5.01%

42 survillance servey Kalasin Hospital........25 July 201242

43

44

45

46

47

48 48 -ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ( Patient Safety Goal ) -แนวทางการป้องกันความเสี่ยงทางคลินิกที่ สำคัญ (Risk Prevention) -การจัดการอุบัติการณ์ในระดับรุนแรง (Critical Incident Management) -การทบทวนการดูแลผู้ป่วย ค้นหา สาเหตุ แก้ไขปัญหาเชิงระบบ (RCA)

49 การเตรียมพร้อมของหน่วยงานทางคลินิก 1.นโยบายบริหารความเสี่ยง 2.คู่มือบริหารความเสี่ยง / Early Warning sign ในโรคที่สำคัญ ( Specific Clinical Risk ) 3. รายงานอุบัติการณ์ ซ้อมรายงานทางInternet หรือ รายงานอุบัติการณ์ทางเอกสาร 4. บัญชีความเสี่ยง 5.ผลการทบทวน RCA 6.แนวทางเชิงระบบ /CQI นวัตกรรม ที่ได้จากการ ทบทวน 7.เตรียม SIMPLE Gap Analysis Patient safety ที่เกี่ยวข้อง

50 สรุป ระดับหน่วยงาน สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน ตนเอง ตลอดจนทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อ ป้องกันการเกิดซ้ำ มีการรายงานเมื่อพบความเสี่ยง โดย ไม่มีการจับผิด ( รวบรวมอุบัติการณ์ / RCA /จัดทำ Risk Profile ) การทบทวน case ที่มีปัญหาโดยเฉพาะกลุ่มความรุนแรง ระดับ GHI ควรมีการทำ RCA 100%

51 1)การทบทวน Clinical population ที่เป็นบริบทของ รพ.กาฬสินธุ์ และกลุ่มที่เป็น Population เฉพาะสาขา 2)จัดทำและปรับปรุง Clinical tracer ในกลุ่มโรคที่สำคัญ ตลอดจนมีการกำหนด treatment goal ในแต่ละกลุ่มโรค และให้มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือ ทีมงานต่างๆ ในการดูแลแต่ละกลุ่ม การเตรียมของทีมนำ /หน่วยงาน ทางคลินิก

52 เราเคยพบปัญหาการเฝ้าระวังและประเมินอาการ เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง เตรียม การจัดระบบเฝ้าระวัง และประเมินความ เปลี่ยนแปลงความรุนแรงการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ที่รัดกุม โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อให้ปรับแผนการ รักษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และบันทึกเวชระเบียนเพื่อ การสื่อสารในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

53 ตัวอย่างประเด็นคุณภาพ ความเสี่ยง ของหน่วยงาน BACK OFFICE

54 ประเด็นคุณภาพประเด็นย่อยที่ต้องทบทวนพัฒนา การป้องกันการปนเปื้อน การรวบรวม การเคลื่อนย้าย การจัดแบ่ง พื้นที่ การจัดระบบไหลเวียน การทำความ สะอาด การห่อเครื่องมือ การจัดเก็บ ความเพียงพอ ปริมาณเครื่องมือ ระบบการหมุนเวียน ระบบ การสำรองเครื่องมือ ประสิทธิภาพ การใช้น้ำยา การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องนึ่ง การติดตามประสิทธิภาพของการ นึ่ง/การทำให้ปราศจากเชื้อ การตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการ ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา สะอาดปราศจากเชื้อ อาชีวอนามัย/ความ ปลอดภัย การป้องกันการติดเชื้อ การยศาสตร์ อันตรายทางกายภาพ (การถูกของมีคม เสียง ความร้อน สารเคมี ) ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของ หน่วยจ่ายกลาง

55 ประเด็นคุณภาพ ประเด็นย่อยที่ต้องทบทวนพัฒนา การป้องกันการ ปนเปื้อน การคัดแยก/การจัดเก็บผ้าเปื้อน การขนย้าย การ แยกทำความสะอาด การตากผ้า การพับ การ จัดเก็บ การจัดแบ่งพื้นที่ในหน่วยงาน ความเพียงพอ ปริมาณผ้า ระบบหมุนเวียน ระบบสำรองในกรณี ฉุกเฉิน/นอกเวลา ความเพียงพอตามฤดูกาล ประสิทธิภาพ การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ การถนอมเนื้อผ้า การ บำรุงรักษาเครื่องมือ การใช้พลังงาน การตอบสนอง ผู้รับบริการ ความสะอาด ความทันเวลา ความเพียงพอ ความถูกต้อง การชำรุดของผ้า อาชีวอนามัย/การ สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการติดเชื้อ การยศาสตร์ อันตรายทาง กายภาพ (การถูกของมีคม เสียง ความร้อน ฝุ่นผ้า สารเคมี ) ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของ หน่วยซักฟอก

56 ประเด็นคุณภาพประเด็นย่อยที่ต้องทบทวน การป้องกันการปนเปื้อน การจัดสถานที่ การจัดระบบไหลเวียน การล้างทำ ความสะอาด การจัดเก็บของสด/ของแห้ง การ เคลื่อนย้าย สถานที่และระบบผลิตอาหารเหลว ประสิทธิภาพ การประเมินผู้ป่วย การสั่ง การรับคำสั่ง การกำหนด รายการ/ประเภท กระบวนการปรุงอาหารทั่วไป อาหาร เฉพาะโรค/การจัด แจกอาหาร โภชนบำบัด คุณภาพของอาหาร ความสด การควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บ ความ สะอาดของวัตถุดิบ การปนเปื้อน ปริมาณอาหารคุณค่า อาหารตามหลักโภชนาการ การตอบสนองผู้รับบริการ ความทันเวลา ความสะอาด รสชาด เพียงพอตามความ ต้องการ อาหารตรงตามหลักศาสนา อาชีวอนามัย/การสร้าง เสริมสุขภาพ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ อันตรายทางกายภาพ (การถูกของมีคม เสียง ความร้อน ) ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของ หน่วยโภชนาการ

57 ประเด็นคุณภาพประเด็นย่อยที่ต้องทบทวน ประสิทธิภาพ (ความรวดเร็ว ความคงทน) ระบบการซ่อมใน กรณีเร่งด่วน กรณีปกติ การส่งซ่อมภายนอก การสำรองอะไหล่ ความสามารถในการซ่อม การบำรุงรักษา เครื่องมือช่าง ระยะเวลาในการซ่อม การซ่อมซ้ำ การตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการ ความพร้อมใช้ของเครื่องมือ ความรวดเร็วในการ เข้าถึงงานซ่อม ความรวดเร็วในการซ่อม ความ คงทนในการใช้งาน ความประหยัด อาชีวอนามัย/การสร้าง เสริมสุขภาพ การจัดสถานที่ในการทำงาน อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง(แสง เสียง ท่าทาง ในการทำงาน) การป้องกันตนเองและผู้ที่ เกี่ยวข้องในขณะซ่อม การตรวจสุขภาพ การ รวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยในการทำงาน ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของ หน่วยซ่อมบำรุง

58 ประเด็นคุณภาพประเด็นย่อยที่ต้องทบทวน ประสิทธิภาพของการ จัดหา การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การวางแผนความต้องการ ระบบการจัดหา (ถูกต้อง ทันเวลา ครบถ้วน) ประสิทธิภาพการคงคลัง แผนการสำรอง ระบบการบันทึกบัญชี ระบบการเบิก-จ่าย ระบบการสำรอง(รายการที่ สำรอง จำนวนที่สำรอง) ระบบการตรวจสอบการ คงเหลือของพัสดุ ระบบการจำหน่ายพัสดุ การจัดเก็บที่ปลอดภัย สถานที่ มิดชิดป้องกันสัตว์/แมลงกัดแทะ/ถูก โจรกรรม อุณหภูมิที่เหมาะสม การจัดเรียงเป็น ระเบียบ การป้องกันภาวะฉุกเฉินอัคคีภัย/น้ำท่วม การตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการ ความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา คุณภาพของพัสดุ ความเป็นมิตร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อมูลพัสดุที่เป็นปัจจุบัน อาชีวอนามัยการค้นหาความเสี่ยงในการทำงาน ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของ หน่วยพัสดุ

59 ประเด็นคุณภาพที่สำคัญประเด็นย่อยที่ต้องทบทวน ประสิทธิภาพ (ถูกต้อง ทันเวลา เป็น ปัจจุบัน) ระบบการรับ-จ่าย-บันทึกบัญชี การ ติดตามหนี้สิน ระบบรายงานข้อมูล ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การติดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ความปลอดภัย การก็บรักษาเงิน ระบบการนำเงินส่ง ธนาคาร การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล ทางการเงิน การป้องกันการถูก โจรกรรม การตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการ การเบิก - จ่ายที่ถูกต้อง ตรงเวลา ระบบรายงานเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตามระเบียบ อาชีวอนามัย/การสร้างเสริมสุขภาพการค้นหาความเสี่ยงในการทำงาน ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของหน่วยการเงินและบัญชี

60 ประเด็นคุณภาพที่สำคัญประเด็นย่อยที่ต้องทบทวน ประสิทธิภาพ(ถูกต้อง ทันเวลา ไม่สูญหาย) การคัดแยกหนังสือ การเสนอหนังสือ การส่งหนังสือ การจัดเก็บหนังสือ การ ติดตามหนังสือ การค้นหา การตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการ การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติ ความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลาในการ ให้บริการ ความเป็นมิตร อาชีวอนามัย/การสร้างเสริมสุขภาพการจัดสถานที่ในการทำงาน ท่าทาง ในการทำงาน การค้นหาความเสี่ยงใน การทำงาน ประเด็นคุณภาพที่สาคัญของ หน่วยธุรการ

61 ประเด็นคุณภาพที่สำคัญประเด็นย่อยที่ต้องทบทวน ประสิทธิภาพการสรรหา การพัฒนา การประเมินผล การปฏิบัติงาน การจัดการสิทธิประโยชน์/สวัสดิการ การจัดทำประวัติและข้อมูลเจ้าหน้าที่ การรักษาความลับ การเข้าถึงข้อมูลระบบ การยืมประวัติ ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของหน่วย ทรัพยากรบุคคล

62 ประเด็นคุณภาพประเด็นย่อยที่ต้องทบทวน ความพร้อมใช้ การรับคำสั่ง การจัดรถ/พนักงานขับรถ การตรวจสอบเตรียมความพร้อมใช้ประจำวัน การบำรุงรักษายานพาหนะ การเปลี่ยนอะไหล่ตาม ระยะเวลา การตรวจสอบอุปกรณ์ในรถพยาบาล (เครื่องมือ ออกซิเจน) ความปลอดภัย การจัดเวร ความพร้อมของพนักงานขับรถ การ พักผ่อนของพนักงานขับรถ ความเร็ว วิธีการขับขี่ ที่ปลอดภัย การตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการ ความพร้อมใช้รถ ความสะอาดของรถ ถึงที่หมายทันเวลา ขับขี่ปลอดภัย มีความเป็นมิตร และการให้ความช่วยเหลือ อาชีวอนามัยท่าทางในการขับรถ การคาดเข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์ในการขับรถ การตรวจสุขภาพที่จำเป็น ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของหน่วยยานพาหนะ

63 ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของ ระบบบำบัดน้ำเสีย

64 อย่ากังวลกับการประเมินรับรองซํ้า แต่... ให้ใส่ใจกับผู้คน ใส่ใจกับข้อมูลต่างๆ ที่จะสร้างการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพได้อย่างยั่งยืน

65 Criteria Re-Accredit 1.ประเมินการบรรลุเป้าหมายองค์กร ( Part 4) 2.ผลลัพธ์ทางคลินิกดีขึ้น (ผลการดำเนินงาน 7 PCT ) 3.ประเมินประสิทธิภาพระบบ ( ผลการดำเนินงานระบบที่ สำคัญ การสื่อสาร เชื่อมโยง ทีมนำ – หน่วยงาน) 4.นวตกรรมการเรียนรู้ 5.วัฒนธรรมความปลอดภัย ( การค้นหาความเสี่ยง การรับรู้ รายงาน การจัดการความเสี่ยงในแต่ละระดับ การทบทวนเชิง ระบบเพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้หน้า งาน และระหว่างทีม อย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องความปลอดภัย การเยี่ยมในพื้นที่ของผู้นำทุกระดับ –หัวหน้าเวร -หัวหน้างาน –หัวหน้าทีม – ผู้นำองค์กร )

66 4)PCT ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนกลุ่มผู้ป่วยเสียชีวิตจาก ภาวะ Sepsis ( Specific Clinical Risk ) ทบทวน แนวทางการดูแลรักษา Early warning sign Early Goal Directed Therapy แล ะ Sepsis Management Bundle การเฝ้าระวังและติดตามการดูแลต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่เป็นปัจจุบัน

67 5) การทบทวนกลุ่มผู้ป่วยที่ Re-Admit แต่ละสาขา โดยการตามรอยกระบวนการที่ส่งผล ต่อการป่วยกลับ ซ้ำและ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่แรกรับ จนกระทั่งจำหน่ายกลับบ้าน และต่อเนื่องไปยังใน ชุมชน โดยมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนที่ดูแล ต่อเนื่อง มีการวางแผนจำหน่าย และดูแลต่อเนื่องที่ เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายชัดเจน

68 6) ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยด้าน การจัดการความ ปวด การบันทึก หรือแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบ ประคับประคอง และ ระยะสุดท้าย (Palliative care) 7) ทบทวนการประเมินสมรรถนะเฉพาะที่เป็นความ เชี่ยวชาญขององค์กร และหน่วยงาน

69 8) ทุกทีมตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของเวช ระเบียน และการบันทึกที่สอดคล้องกับปัญหา และสห วิชาชีพ ที่ร่วมดูแลผู้ป่วย แบบบันทึกที่เป็นแนวทาง เดียวกัน 9) การบันทึกอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับระดับความรุนแรงของผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt Survillance servey Kalasin Hospital........25 July 20121.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google