งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับ ที่ดิน ระวางที่ดิน - ระวางแผนที่หมายถึงแผนที่ แสดงตำแหน่งรูปร่างลักษณะ และขอบเขตที่ดิน แปลงที่ดินในระวางแผนที่มี 2 ชนิด คือ 1. แปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับ ที่ดิน ระวางที่ดิน - ระวางแผนที่หมายถึงแผนที่ แสดงตำแหน่งรูปร่างลักษณะ และขอบเขตที่ดิน แปลงที่ดินในระวางแผนที่มี 2 ชนิด คือ 1. แปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้เกี่ยวกับ ที่ดิน ระวางที่ดิน - ระวางแผนที่หมายถึงแผนที่ แสดงตำแหน่งรูปร่างลักษณะ และขอบเขตที่ดิน แปลงที่ดินในระวางแผนที่มี 2 ชนิด คือ 1. แปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ โฉนด 2. แปลงที่ดินที่มีเอกสาร น. ส. 3 ก

3 ประเภทของระวาง 1. ระวางศูนย์กำเนิด 2. ระวาง UTM (UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR) 3. ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ระวางศูนย์กำเนิด และ ระวาง UTM ใช้ใน การออกโฉนด ระวางรูปถ่ายทางอากาศใช้ในการ ออก น. ส. 3 ก

4 โฉนดที่ดิน หมายถึงเอกสารแสดงกรรมสิทธิ ในที่ดิน น. ส. 3 ก หมายถึง หนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ บนที่ดิน ได้สิทธิครอบครอง ไม่มี กรรมสิทธิในที่ดิน

5 ระวางศูนย์กำเนิด ชื่อระวาง ขอบระวาง = 50 x 50 ซม. เลขที่ดิน หน้าสำรวจ จำนวนเนื้อที่ดิน มาตราส่วน 1 : 4,000

6 การเรียกชื่อระวาง 1. ระวางศูนย์กำเนิด ใช้ทิศทั้ง 4 ในการเรียกชื่อระวาง โดยใช้ทิศเหนือและทิศใต้ขึ้นก่อน แล้วตามด้วย ทิศตะวันออกและตะวันตก โดยใช้ อักษรย่อดังนี้ ทิศเหนือ ใช้อักษร น ทิศใต้ ใช้ อักษร ต ทิศตะวันออก ใช้อักษร อ ทิศ ตะวันตก ใช้อักษร ฏ เช่น 8น8น 9 อ 5ฏ5ฏ 4 ต

7 1234 ฏ น อ ต 1234 1 2 3 4 1 2 3 4 2น2น 2 อ ศูนย์ กำเนิ ด 2 ก. ม.

8 มาตรา ส่วน ระวางศูนย์กำเนิด 1 : 4,000 ระวางขยาย 1 : 2,000 ระวางขยาย 1 : 1,000 ระวางขยาย 1 : 500

9 ระวาง 1:4,000 ขยายเป็น 1:2,000 จะได้ระวาง 1:2,000 จำนวน 4 ระวาง แผ่นที่ 1 แผน ที่ 2 แผนที่ 4 แผนที่ 3 5 น 4 อ ชื่อระวางจะ เขียนว่า 5 น 4อ 4อ } 1 4อ 4อ } 2

10 ระวาง 1:4,000 ขยายเป็น 1:1,000 จะได้ระวาง 1:12,000 จำนวน 16 ระวาง ชื่อระวางจะ เขียนว่า 5น5น 4อ 4อ } 5น5น 4อ 4อ 8 } 9 123 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11 ๑๘ ( ๗๒ ๑ ) ๓ - ๒ – ๘๐ รูปแปลง ที่ดิน เลขที่ ดิน หน้า สำรวจ จำนวน เนื้อที่ดิน ตัวอย่างรูปแปลงที่ดินโฉนดในระวางหรือ เอกสารสิทธิ์

12 1. เลขที่ดิน หมายถึงเลขกำกับแปลงที่ดินใน แต่ละระวางที่มี การออกเอกสาร สิทธิโฉนดหรือ น. ส. 3 ก 2. หน้าสำรวจ หมายถึงเลขกำกับแปลงที่ดินใน แต่ละตำบลที่มีการออกเอกสาร สิทธิโฉนดเท่านั้น ตัวอย่าง UTM dataltax น. ส.3

13 ระวาง UTM

14

15 ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ( น. ส. 3 ก ) มาตราส่วน 1 : 5,000 มาตราส่วนขยาย 1 : 1,250 เรียกว่ากลุ่มขยาย งาน

16

17 ความกว้างยาวของระวาง ( ขอบระวาง ) ระวางศูนย์กำเนิด 50 X 50 ซม. ระวางรูปถ่ายทางอากาศ 40 X 40 ซม. ระวางทุกระวางไม่ว่าจะมี มาตราส่วนอะไรก็ตามขอบ ระวางจะกว้างยาวเท่ากัน

18 หนังสือ รับรองการ ทำ ประโยชน์ ( นส. ๓ )

19 ๑๕ หนังสือ รับรองการ ทำ ประโยชน์ ( นส. ๓ ก.)

20 เอกสารต้น ร่างกระดาษ บาง ( รว. ๙ )

21 คำขอจด ทะเบียน สิทธิและนิติ กรรม ( ทด. ๑ ) ประเภท แบ่งแยกใน นามเดิม

22 คำขอจด ทะเบียน สิทธิและนิติ กรรม ( ทด. ๑ ) ประเภท ขาย


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับ ที่ดิน ระวางที่ดิน - ระวางแผนที่หมายถึงแผนที่ แสดงตำแหน่งรูปร่างลักษณะ และขอบเขตที่ดิน แปลงที่ดินในระวางแผนที่มี 2 ชนิด คือ 1. แปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google