งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ : คำสั่ง WHILE คำสั่ง DO….WHILE บทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ : คำสั่ง WHILE คำสั่ง DO….WHILE บทที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ : คำสั่ง WHILE คำสั่ง DO….WHILE บทที่ 5

2 2 โครงสร้างควบคุม (Control Structure) การควบคุมโปรแกรมให้ทำงานได้ตาม ต้องการ เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงสร้างควบคุมของการเขียนภาษา โปรแกรม ประกอบด้วย  ลำดับการทำงาน (Sequence)  ทางเลือก, ตัดสินใจ (Decision)  การวนซ้ำ (Iteration)

3 การเขียนโปรแกรมแบบ วนซ้ำ คำสั่ง for คำสั่ง while คำสั่ง do..while

4 การใช้ while ลูป while จะทำการตรวจสอบ เงื่อนไขก่อน หากพบว่าเงื่อนไขเป็นจริงจะเข้าไป ทำงานภายใน เครื่องหมาย { และ } หากพบว่าเงื่อนไขเป็นเท็จจะไม่เข้า ไปทำ Statement( คำสั่ง ) ภายในลูป

5 คำสั่ง while กำหนดค่า เริ่มต้น เงื่อ นไข คำสั่งต่าง ๆ จริง เท็จ เปลี่ยนแปลง ค่าตัวแปร คำสั่งถัดไป start End

6 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,..,100 ( คำสั่ง while) int num= 1 num< =100 จริง เท็จ num++ start Print num End

7 คำสั่ง while รูปแบบ while( เงื่อนไข ) { คำสั่งในลูป ; // สามารถมีได้ มากกว่า 1 คำสั่ง คำสั่งเปลี่ยนแปลงค่า ; }

8 ตัวอย่าง ให้แสดงข้อมูล 20,15,10,5,0 int x=20; while(x>0) { printf(“%d”,x); x=x-5; } printf(“End Program”); 20 15 10 5 End Program

9 แบบฝึกหัด  ให้แสดงข้อมูล 1-100  ระหว่างเลข 1 – 100 ให้แสดง เฉพาะเลขคู่  เขียนโปรแกรมให้รับค่าข้อมูล ตัวเลขแล้วแสดงค่าตัวเลขนั้น ทางหน้าจอแต่ถ้าระบุตัวเลขเป็น 999 จึงหยุด

10 โจทย์ 1. ให้รับค่าข้อมูลคะแนน ทางแป้นพิมพ์ทีละคน จากนั้น แสดงผลคะแนนดังกล่าว 2. สอบถามผู้ใช้ว่าต้องการทำงานต่อ หรือไม่ (Y/N) ถ้า Y ให้รับค่าข้อมูลคนต่อไป ถ้า N ให้ออกจากโปรแกรม

11 โจทย์ ให้รับค่าข้อมูล ชื่อ และคะแนนสอบทาง แป้นพิมพ์ทีละคน ถ้าคะแนน 50 ขึ้นไปคือสอบผ่าน ถ้าน้อยกว่า 50 คือสอบไม่ผ่าน จากนั้นสอบถามผู้ใช้ว่า ต้องการทำงานต่อหรือไม่ (Y/N) ถ้า Y ให้รับค่าข้อมูลคนต่อไป ถ้า N ให้ออกจากโปรแกรม กรุณาระบบชื่อ : som กรุณาระบุคะแนน : 77 ผลสอบของ som คือ : Pass ต้องการทำงานต่อหรือไม่ [y/n] : y กรุณาระบบชื่อ : yai กรุณาระบุคะแนน : 30 ผลสอบของ yai คือ : Fail ต้องการทำงานต่อหรือไม่ [y/n] : n End Progam

12 โจทย์สำหรับนักศึกษา ข้อ 3) จงเขียนโปรแกรม คำนวณผลบวก ลบ คูณ และ หาร จากตัวเลข 2 ตัวที่รับเข้า ไปจากผู้ใช้แล้วนำตัวเลข 2 ตัว นี้ไปคำนวณผลตามที่ผู้ใช้ ต้องการโดยให้ผู้ใช้เลือกจาก หัวข้อดังนี้ 1. Plus ( บวก ) 2. Subtract ( ลบ ) 3. Multiply ( คูณ ) 4. Divide ( หาร ) 5. End Program ( ออก โปรแกรม )

13 แนะนำคำสั่ง break และ continue break; ถ้าโปรแกรมพบคำสั่งนี้ จะหลุด ออกจากลูปการทำงานทัน continue; ถ้าโปรแกรมพบคำสั่งนี้ จะทำให้ หยุดการทำงานที่จุดนั้นแล้วย้อนกลับไป เริ่มต้นการทำงานที่ต้นลูปใหม่

14 การใช้ do…. while การใช้ do..while นั้น จะใช้เมื่อ เราต้องการเข้าสู่การทำงานของลูป (Loop) อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยจะวางนิพจน์ทดสอบค่า ( เงื่อนไข ) ไว้ตอนท้ายของ Loop

15 คำสั่ง do…while เงื่อ นไข คำสั่งต่าง ๆ ภายในลูป จริง เท็จ start End กำหนดค่ าตัวแปร เริ่มต้น ตัว แปรเปลี่ย นแปลงค่า

16 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,..,100 ( คำสั่ง do…while) int num=1 num< =100 จริง เท็จ num+ + start Print num End

17 คำสั่ง do…while รูปแบบ ตัวแปรกำหนดค่าเริ่มต้น do{ คำสั่งในลูป ; // สามารถมีได้มากกว่า 1 คำสั่ง คำสั่งเปลี่ยนแปลงค่า ; } while( เงื่อนไข );

18 เปรียบเทียบ

19 โจทย์  แสดงข้อมูล 1-100 2. เขียนโปรแกรมให้รับค่าข้อมูล ตัวเลขแล้วแสดงค่าตัวเลขนั้น ทาง หน้าจอแต่ถ้าระบุตัวเลขเป็น 999 จึงหยุด

20 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมสามารถรับค่าตัวเลขได้ เรื่อย ๆไม่จำกัดจำนวนรอบ เมื่อ User ต้องการจบการทำงาน ให้ป้อนเลข 0 จากนั้น แสดงผลรวม (sum) ตัวเลขทั้งหมด ที่ป้อนเข้าไป และข้อความ “Bye..Bye..End of Program”

21 ตัวอย่าง โปรแกรม

22 โจทย์ เขียนโปรแกรมให้สามารถระบุจำนวน ที่ต้องการ input คะแนน จากนั้นนำคะแนนที่ input ไปตัดเกรด 0-49F 50-59D 60-69C 70-79B 80-100A เมื่อครบจำนวน ให้แสดงข้อมูล คะแนนและผลเกรดที่ได้

23 โจทย์สำหรับนักศึกษา ข้อ 4) ให้รับข้อมูลราคา สินค้า ( รับทศนิยมได้ ) และ จำนวนสินค้าที่ซื้อของรายการนั้น โดยสามารถรับราคา และจำนวน ไม่จำกัดจำนวนรอบ จนกระทั้ง ผู้ใช้ ป้อนข้อมูลเป็น 000 จึงสรุป ผลรวมของยอดเงิน ที่ต้องจ่าย

24 การบ้านเพิ่มเติม ให้นำโจทย์ที่ให้เขียนโปรแกรม นำไปเขียน เป็น Flow Chart

25 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,..,100 ( คำสั่ง do…while) int num=1 num< =100 จริง เท็จ num+ + start Print num End

26 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,..,100 ( คำสั่ง while) int num= 1 num< =100 จริง เท็จ num++ start Print num End


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ : คำสั่ง WHILE คำสั่ง DO….WHILE บทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google