งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลของพระวิญญาณ กท 5:22-23 เริ่มจากเมล็ด โตขึ้นโดยพระวิญญาณและพระวจนะไม่มีพระธรรมตอนใดที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตของผู้เชื่อที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณกับคนที่ถูกควบคุมโดยวิสัยบาปของมนุยษ์อย่างชัดเจนเท่ากับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลของพระวิญญาณ กท 5:22-23 เริ่มจากเมล็ด โตขึ้นโดยพระวิญญาณและพระวจนะไม่มีพระธรรมตอนใดที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตของผู้เชื่อที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณกับคนที่ถูกควบคุมโดยวิสัยบาปของมนุยษ์อย่างชัดเจนเท่ากับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลของพระวิญญาณ กท 5:22-23 เริ่มจากเมล็ด โตขึ้นโดยพระวิญญาณและพระวจนะไม่มีพระธรรมตอนใดที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตของผู้เชื่อที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณกับคนที่ถูกควบคุมโดยวิสัยบาปของมนุยษ์อย่างชัดเจนเท่ากับ กท 5:16-26 เปาโลเน้นว่า พระวิญญาณละวิสัยบาปกำลังต่อสู้กัน

2 ผลของพระวิญญาณ (กท 5:22-23)
ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี

3 ฝ่ายพระวิญญาณ ของประทาน 1 คร 12:4-10 ถ้อยคำแห่งสติปัญญา
การรักษาโรค การสังเกตวิญญาณ ของประทาน ฝ่ายพระวิญญาณ 1 คร 12:4-10 การพูดภาษาแปลกๆ ถ้อยคำแห่งความรู้ กิจการ 1:8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านท้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลาบแผ่นดินโลก การแปลภาษาแปลกๆ ความเชื่อ การทำอิทธิฤทธิ์ การเผยพระวจนะ

4 ความสำคัญที่แตกต่างกัน
ผลของพระวิญญาณ และ ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ

5 ความสำคัญของผลพระวิญญาณ มัทธิว 6:33
ความสำคัญของผลพระวิญญาณ มัทธิว 6:33 “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” แสวงหาอาณาจักรและความชอบธรรมของพระเจ้า ก่อนสิ่งอื่นใด แผ่นดินของพระเจ้า-การครอบครองและฤทธิ์เดช

6 ความสัมพันธ์ของต้นไม้และผล
ปฐก 2:15-16 “พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอ เดน ให้ทำและรักษาสวน และ,,,” วว 22:1-2 “ท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำที่มี น้ำแห่งชีวิต ใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่ นั่งของพระเจ้า และพระที่นั่งของพระเมษโปดก ไหลไปตามถนนในนครนั้น และริมแม่น้ำทั้งสองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งออกผลสิบสองชนิด ออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หาย”

7 พระประสงค์ของพระเจ้า
ยน 15:5 “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็น แขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจาก เราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” ยน 15:16 “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน”

8 ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
สดด 92:12-14 “คนชอบธรรม ก็งอกขึ้นอย่างต้นอินทผลัม เจริญขึ้นอย่างต้นสน สีดาร์ในเลบานอน” “คนได้ปลูกมันไว้ในพระนิเวศของพระเจ้า มันเจริญขึ้นในบริเวณของพระเจ้าของเราทั้งหลาย” “มันแก่แล้วก็ยังเกิดผล มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่” ต้องฝังรากลงในดินดี

9 การเกิดผลฝ่ายวิญญาณ (สดด1:1-3)
คนชอบธรรมมีชีวิตที่เกิดผล 1 ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคน อธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป.... 2 แต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า ..... 3 เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น ปฎิเสธบาป ดำรงอยู่ในความเชื่อ ปิติยินดีในพระบัญญัติ และติดสนิทกับพระคริสต์....รากของชีวิตต้องฝังลึกในดินดี

10 เราเกิดผลโดยพระเยซู ผู้ชอบธรรมเกิดผลโดยกระบวนการที่เหนือธรรมชาติ
ยน 15:1-2 “เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น” ลก 13:6-9 “คำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อไม่มีผล” ผู้เชื่อที่ยังไม่ละทิ้งบาป พระเจ้าให้โอกาสอย่างเพียงพอที่จะกลับใจ แต่พระองค์จะไม่ยอมทนต่อบาปตลอดเวลา วันหนึ่งจะถูกลงโทษอย่างไม่ปรานี

11 มนุษย์ฝ่ายวิญญาณและมนุษย์เนื้อหนัง
กท 5:16 “จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง” กท 5:25 “ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” กท 5:17 “ทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน” กท 5:13-15 “อย่าปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ” คริสเตียนต้องปฎิบัติคุณธรรมเหล่านี้เสมอ ไม่มีบทบัญญัติใดห้ามไม่ให้ดำเนินชีวิตตามหลักการเหล่านี้ ยากอบ 3:10-12 “คำสรรเสริญและคำแช่งด่า บ่อน้ำจืดและบ่อน้ำเค็ม

12 การงานของเนื้อหนัง “การล่วงประเวณี การโสโครก การลามก”(กท 5:19)
“การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน”(กท 5:20) “การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆในทำนองนี้” (กท 5:21) พฤติกรรมของวิสัยบาป คือน้สัยมนุษย์ที่เต็มไปด้วยตัณหาที่เสื่อมทราม วิสัยบาปยังคงอยู่ภายในชีวิตคริสเตียนหลังจากที่เขากลับใจใหม่แล้ว และเป็นศัตรูที่นำไปสู่ความต่าย จะไม่ได้รับอาษาจักรของพระเจ้า ต้องต่อต้านมันอยู่เสมอ

13 รู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน
มธ 7:15-20 ต้นไม้ดีย่อมให้ผลดี ต้นไม้เลวย่อมให้ผลเลว ท่านจะรู้จักเขาด้วยผลของเขา มธ 12:33 ต้นดีผลก็ดี หรือต้นเลวผลก็เลวด้วย เราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน

14 จงอุตสาห์จนสุดกำลัง เอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม
เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้ เอาธรรมเพิ่มขันตี เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มธรรม และเอาความรักคนทั่วไป เพิ่มความรักฉันพี่น้อง (2 ปต 1:4-8) พ้นจากความเสื่อมโทรมเพราะตัณหาของโลกนี้ เพิ่มความดี 7 ประการเข้ากับความเชื่อ

15 เติบโตสู่ความไพบูรณ์ของพระคริสต์
2 ปต 1:8 “ถ้าท่านทั้งหลายเพียบพร้อม ด้วยของประทานเหล่านี้แล้ว ก็จะทำให้ท่าน เกิดประโยชน์ และเกิดผลที่ได้ซาบซึ้งในพระเยซูคริสต เจ้าของเรา” อฟ 5:9 “ด้วยว่าผลของความสว่างนั้น คือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวล และความจริงทั้งสิ้น” (จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง) การเป็นเกลือและความสว่างของโลก ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรม และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์


ดาวน์โหลด ppt ผลของพระวิญญาณ กท 5:22-23 เริ่มจากเมล็ด โตขึ้นโดยพระวิญญาณและพระวจนะไม่มีพระธรรมตอนใดที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตของผู้เชื่อที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณกับคนที่ถูกควบคุมโดยวิสัยบาปของมนุยษ์อย่างชัดเจนเท่ากับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google