งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลของพระวิญญาณ ( กท 5:22-23 ) ความรัก ความปลาบ ปลื้มใจ สันติสุข ความอด กลั้นใจ ความ ปรานี ความดี ความสัตย์ ซื่อ ความสุภาพ อ่อนน้อม การรู้จัก บังคับตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลของพระวิญญาณ ( กท 5:22-23 ) ความรัก ความปลาบ ปลื้มใจ สันติสุข ความอด กลั้นใจ ความ ปรานี ความดี ความสัตย์ ซื่อ ความสุภาพ อ่อนน้อม การรู้จัก บังคับตน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลของพระวิญญาณ ( กท 5:22-23 ) ความรัก ความปลาบ ปลื้มใจ สันติสุข ความอด กลั้นใจ ความ ปรานี ความดี ความสัตย์ ซื่อ ความสุภาพ อ่อนน้อม การรู้จัก บังคับตน

3 ถ้อยคำแห่งสติปัญญา ถ้อยคำแห่ง ความรู้ ความเชื่อ การรักษา โรค การทำอิทธิฤทธิ์ การเผยพระวจนะ การสังเกต วิญญาณ การพูด ภาษา แปลกๆ การแปลภาษา แปลกๆ

4

5 ความสำคัญของผลพระ วิญญาณ มัทธิว 6:33 “ “ แต่ท่านทั้งหลายจง แสวงหาแผ่นดินของพระ เจ้า และความชอบธรรมของ พระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่ง ทั้งปวงเหล่านี้ให้ ”

6 ความสัมพันธ์ของต้นไม้และผล ปฐก 2:15-16 “ พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์ นั้นอยู่ในสวนเอ เดน ให้ทำ และรักษาสวน และ,,,” วว 22:1-2 “ ท่านได้ชี้ให้ ข้าพเจ้าดูแม่น้ำที่มี น้ำแห่ง ชีวิต ใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่ นั่งของพระเจ้า และพระที่นั่งของพระ เมษโปดก ไหลไปตามถนนในนครนั้น และริม แม่น้ำทั้งสองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่ง ออกผลสิบสองชนิด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดา ประชาชาติให้หาย ”

7 พระประสงค์ของพระเจ้า ยน 15:5 “ เราเป็นเถาองุ่น ท่าน ทั้งหลายเป็น แขนง ผู้ที่เข้า สนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้า แยกจาก เราแล้วท่านจะทำสิ่ง ใดไม่ได้เลย ” ยน 15:16 “ ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้ แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไป เกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา ในนามของเรา พระองค์จะได้ประทาน สิ่งนั้นให้แก่ท่าน ”

8 ความสัมพันธ์ของเรากับ พระเจ้า สดด 92:12-14 “ คนชอบธรรม ก็งอกขึ้นอย่างต้นอินทผลัม เจริญขึ้นอย่างต้นสน สีดาร์ในเลบานอน ” “ คนได้ปลูกมันไว้ในพระนิเวศของพระเจ้า มันเจริญขึ้นในบริเวณของพระเจ้าของเรา ทั้งหลาย ” “ มันแก่แล้วก็ยังเกิดผล มันมีน้ำเลี้ยงเต็ม และเขียวสดอยู่ ”

9 การเกิดผลฝ่ายวิญญาณ ( สดด 1:1-3 ) คนชอบธรรมมีชีวิตที่ เกิดผล 1 ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตาม คำแนะนำของคน อธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป.... 2 แต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระ ธรรมของพระเจ้า..... 3 เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่ง เกิดผลตามฤดูกาล........ การทุกอย่างซึ่ง เขากระทำก็จำเริญขึ้น ปฎิเสธบาป ดำรงอยู่ในความเชื่อ ปิติยินดีในพระบัญญัติ และติด สนิทกับพระคริสต์.... รากของชีวิต ต้องฝังลึกในดินดี

10 ผู้ชอบธรรมเกิดผลโดยกระบวนการที่เหนือ ธรรมชาติ ยน 15:1-2 “ เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของ เราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา แขนงทุกแขนงในเราที่ ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนง ทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ ออกผลมากขึ้น ” ลก 13:6-9 “ คำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อไม่มีผล ” ผู้เชื่อที่ยังไม่ละทิ้งบาป พระเจ้าให้โอกาส อย่างเพียงพอที่จะกลับใจ แต่พระองค์จะไม่ยอม ทนต่อบาปตลอดเวลา วันหนึ่งจะถูกลงโทษ อย่างไม่ปรานี

11 กท 5:16 “ จงดำเนินชีวิตตามพระ วิญญาณ อย่าสนองความต้องการ ของเนื้อหนัง ” กท 5:25 “ ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระ วิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระ วิญญาณด้วย ” กท 5:17 “ ทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ” กท 5:13-15 “ อย่าปล่อยตัวไปตามเนื้อ หนัง แต่ดำเนินชีวิตตามพระ วิญญาณ ” มนุษย์ฝ่ายวิญญาณและมนุษย์ เนื้อหนัง

12 การงานของเนื้อหนัง o “ การล่วงประเวณี การโสโครก การ ลามก ”( กท 5:19) o “ การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยา กัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียง กัน การแตกก๊กกัน ”( กท 5:20) o “ การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็น พาลเกเร และการอื่นๆในทำนองนี้ ” ( กท 5:21)

13 รู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน มธ 7:15-20 ต้นไม้ดีย่อมให้ผลดี ต้นไม้เลวย่อมให้ผลเลว ท่านจะรู้จักเขาด้วยผล ของเขา มธ 12:33 ต้นดีผลก็ดี หรือต้นเลว ผลก็เลวด้วย เราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผล ของมัน

14 จงอุตสาห์จน สุดกำลัง เอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรู้ เพิ่มคุณธรรม เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้ เอา ธรรมเพิ่มขันตี เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มธรรม และเอา ความรักคนทั่วไป เพิ่มความรักฉันพี่น้อง (2 ปต 1:4-8) เพิ่มความดี 7 ประการเข้ากับความเชื่อ

15 เติบโตสู่ความไพบูรณ์ ของพระคริสต์ 2 ปต 1:8 “ ถ้าท่านทั้งหลาย เพียบพร้อม ด้วยของประทานเหล่านี้แล้ว ก็จะทำ ให้ท่าน เกิดประโยชน์ และเกิดผลที่ได้ ซาบซึ้งในพระเยซูคริสต เจ้าของเรา ” อฟ 5:9 “ ด้วยว่าผลของ ความสว่างนั้น คือความ ดีทุกอย่างและ ความชอบธรรมทั้งมวล และความจริงทั้งสิ้น ” ( จงดำเนินชีวิตอย่างลูก ของความสว่าง )


ดาวน์โหลด ppt ผลของพระวิญญาณ ( กท 5:22-23 ) ความรัก ความปลาบ ปลื้มใจ สันติสุข ความอด กลั้นใจ ความ ปรานี ความดี ความสัตย์ ซื่อ ความสุภาพ อ่อนน้อม การรู้จัก บังคับตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google