งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2014 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม ในหลายที่มีการ จัดสัปดาห์ภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของ คริสตชน บางที่อาจจัดในช่วงวันสมโภชพระจิตเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2014 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม ในหลายที่มีการ จัดสัปดาห์ภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของ คริสตชน บางที่อาจจัดในช่วงวันสมโภชพระจิตเจ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2014

3 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม ในหลายที่มีการ จัดสัปดาห์ภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของ คริสตชน บางที่อาจจัดในช่วงวันสมโภชพระจิตเจ้า หัวข้อสำหรับสัปดาห์ภาวนาปีนี้คือ “มีการแบ่งแยกในพระคริสตเจ้ากระนั้นหรือ” (1 คร.1:13)

4 เคียร่า ลูบิคได้เขียนคำอธิบายประโยคในพระคัมภีร์ของแต่ละเดือน พระวาจาทรงชีวิตของเดือนนี้ถูกตีพิมพ์ เมื่อเดือนมกราคม ปีค.ศ.2005

5 "รากฐานที่วางไว้แล้วนี้คือพระเยซูคริสตเจ้า และไม่มีใครวางรากฐานอื่นได้อีก“ (เทียบ 1 โครินทร์ 3,11)

6 ในปีคริสตศักราช 50 นักบุญเปาโลอัครสาวกได้เดินทางไปถึง เมืองโครินทร์ นครใหญ่ของประเทศกรีก ซึ่งเป็นที่เลื่องลือในฐานะ ที่เป็นท่าเรือพานิชที่สำคัญ และวัฎจักรทางวัฒนธรรมที่ได้รับ อิทธิพลจากกระแสความคิดที่หลากหลาย

7 ท่านอัครสาวกได้ใช้เวลา อยู่ที่นั่น 18 เดือน ประกาศ พระวรสารและจัดตั้งกลุ่ม คริสตชนที่มั่นคง คนอื่นๆ ที่มาภายหลังท่าน ได้สานต่องานประกาศ พระวรสาร

8 แต่คริสตชนใหม่เหล่านี้ยึดติดอยู่ที่ตัวบุคคลผู้นำข่าวสารของ พระคริสตเจ้ามาให้พวกเขา มากกว่าองค์พระคริสต์เจ้าเอง

9 มีการแบ่งพรรคแบ่ง พวกเกิดขึ้น บ้างก็ว่า “ฉันเป็นพวกของ เปาโล” บ้างก็ว่า “ฉันเป็นพวกของ อปอลโล” หรือบ้างก็ว่า “ฉันเป็นพวกของ เปโตร” เหล่านี้เป็นต้น

10 เปาโลได้เข้าไปเผชิญหน้าอย่างแข็งขัน กับปัญหาความแตกแยก ซึ่งทำให้ชุมชนคริสตชนคลอนแคลนไม่มั่นคง ท่านเปรียบพระ- ศาสนจักรว่า เป็นเหมือนอาคารหรือวัด และกล่าวว่า แม้ผู้สร้าง พระศาสนจักรจะมีหลายคน แต่รากฐานจะมีได้เพียงหนึ่งเดียว เท่านั้น นั่นคือ พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศิลาทรงชีวิต

11 เดือนนี้ โดยเฉพาะในสัปดาห์ของการภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว ของคริสตชน คริสตจักรและชุมชนคริสตชนต่างมาชุมนุมกันเพื่อระลึก ถึงองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นรากฐานที่แท้จริงแต่ผู้เดียว โดยการ ติดตามพระองค์ และเจริญชีวิตตามพระวรสารเท่านั้น ที่จะนำพวกเขา ให้บรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์และมองเห็นได้ในหมู่พวกเขา

12 “รากฐานที่วางไว้แล้วนี้คือพระเยซูคริสตเจ้า และไม่มีใครวางรากฐานอื่นได้อีก"

13 การวางรากฐานชีวิตของเรากับพระคริสตเจ้า หมายถึงการ เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ คิดอย่างพระองค์ ปรารถนาสิ่ง เดียวกับพระองค์ และเจริญชีวิตเช่นพระองค์

14 แต่เราจะปักหลักมีรากฐานอยู่ในพระองค์ได้อย่างไร เราจะหลอมตัวเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้อย่างไร เราจะกระทำได้โดยการนำพระวรสารไปปฏิบัติในชีวิต

15 พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระวจนาตถ์ นั่นคือทรงเป็นพระวาจาของพระ เจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าพระองค์คือพระวจนาตถ์ ทรงรับสภาพ ความเป็นมนุษย์ของเรา เราจะเป็นคริสตชนที่แท้จริงได้ ก็โดยการ เป็นบุคคลที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระวาจาของพระเป็นเจ้าทั้งชีวิต

16 ถ้าเราเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระองค์ หรือยิ่งไปกว่านั้น ถ้าพระวาจาของพระองค์อยู่ในตัวเรา และทำให้เราเป็น “พระวาจา ที่มีชีวิต” เราจึงจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ราวกับว่า เราผูกติด อยู่กับพระองค์ ตัวฉันหรือเราจะไม่มีตัวตนอีกต่อไป แต่เป็นพระ วาจาของพระองค์ที่อยู่ในเราทุกคน

17 เราเชื่อว่าโดยการเจริญชีวิตเช่นนี้ เราจะช่วยทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่คริสตชน

18 ร่างกายหายใจเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ฉันใด จิตวิญญาณก็ต้องแสวงหา แหล่งที่มาของชีวิตด้วยการเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าฉันนั้น

19 ผลแรกประการหนึ่งก็คือ พระเยซูเจ้าประทับในเราและท่ามกลางเรา

20 สิ่งนี้เรียกร้องให้เราเปลี่ยนวิธีการมองสิ่งต่างๆ มันสูบฉีดเข้าไปใน หัวใจของทุกคน (ไม่ว่าเชื้อชาติใด ภาษาใด ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกัน หรืออัฟริกัน) ความรู้สึกที่ว่าพระคริสตเจ้าทรงทราบทุก สถานการณ์ทั้งที่เป็นส่วนบุคคลและสังคมเป็นส่วนรวม

21 พระวาจาที่ได้นำไปเจริญชีวิตนั้น ทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระจาก เงื่อนไขต่างๆ ของความเป็นมนุษย์ เป็นแหล่งที่มาของความสุข ความเรียบง่าย ความเต็มเปี่ยมของชีวิตและแสงสว่าง มันช่วยเรา ติดตามพระคริสตเจ้าและค่อย ๆ เป็นเหมือนพระองค์ทีละน้อย

22 “รากฐานที่วางไว้แล้วนี้คือพระเยซูคริสตเจ้า และไม่มีใครวางรากฐานอื่นได้อีก"

23 แต่มีคำเพียงคำเดียวเท่านั้นที่สรุปสิ่งอื่นทั้งหมด และนั่นคือคำว่า “ความรัก” รักพระเป็นเจ้าและรักเพื่อนพี่น้อง ในบทบัญญัติ 2 ประการที่พระเยซูเจ้าทรงสรุปก็คือ “... ธรรมบัญญัติและคำสอนของ บรรดาประกาศก” (มธ.22:40)

24 เพราะว่าพระวาจาใน หนังสือพระวรสาร แม้จะ ใช้คำในภาษาของมนุษย์ และหลากหลายวิธี แตกต่างกันออกไป แต่ก็ เป็นพระวาจาของพระเป็น เจ้า และเพราะว่าพระเป็น เจ้าทรงเป็นองค์ความรัก ดังนั้น พระวาจาทุกคำของ พระองค์จึงเป็นความรัก

25 ฉะนั้น อะไรคือเป้าหมายของเราในเดือนนี้ เราจะชิดสนิทกับ พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็น “รากแต่เพียงหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร” ได้อย่างไร เราจะทำได้ด้วยการรักตามที่พระองค์ทรงสอนเรา

26 ครั้งหนึ่งนักบุญเอากุสตินได้เคยกล่าวไว้ว่า “จงรักเถิดและท่านจะทำ อะไรก็ได้ตามใจปรารถนา” อันที่จริงท่านได้สรุปกฎแห่งความรักของ พระวรสาร เพราะว่าโดยการรัก เราจะไม่ผิดพลาด ความรักจะนำเรา ไปสู่การทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

27 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org "รากฐานที่วางไว้แล้วนี้คือพระ เยซูคริสตเจ้า และไม่มีใคร วางรากฐานอื่นได้อีก"


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2014 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม ในหลายที่มีการ จัดสัปดาห์ภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของ คริสตชน บางที่อาจจัดในช่วงวันสมโภชพระจิตเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google