งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต มิถุนายน 2012 มิถุนายน 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต มิถุนายน 2012 มิถุนายน 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต มิถุนายน 2012 มิถุนายน 2012

3 «อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสลายไป แต่จงหา อาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตร แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน» (ยอห์น 6, 27)

4 หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปังเลี้ยง ประชาชนแล้ว ก็เสด็จไปยังอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบทีเบเรียส เขตเมืองคาเปอรนาอุมอย่างเงียบๆ เพื่อหลบจากฝูงชน ที่ต้องการแต่งตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์

5 กระนั้นก็ดี มีคนจำนวนมากที่เสาะหาพระองค์จนพบ แต่พระองค์ก็มิได้ทรงยอมทำตามความประสงค์ ของพวกเขา

6 พวกเขาได้กินขนมปังอัศจรรย์ก็จริง แต่ก็หยุดอยู่เพียงแค่ ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุเท่านั้น มิได้เข้าใจความหมาย ลึกซึ้งของขนมปัง ซึ่งแสดงออกมาทางองค์พระเยซูเจ้า ผู้ที่พระบิดาทรงส่งมาเพื่อให้ชีวิตแท้แก่โลก

7 พวกเขาเห็นพระองค์เป็นผู้วิเศษ เป็นพระเมสสิยาห์ เจ้าแผ่นดิน สามารถบันดาลอาหารด้านวัตถุให้ได้อย่าง อุดมและราคาถูก ด้วยเหตุผลนี้พระเยซูเจ้าจึงทรงกล่าว กับพวกเขาว่า

8 «อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสลายไป แต่จงหา อาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตร แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน»

9 อาหารที่ “ไม่เสื่อมสลายไป” ก็คือพระเยซูเจ้าเอง รวมทั้ง คำสั่งสอนของพระองค์ เหตุว่าคำสอนของพระเยซูเจ้า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์เอง

10 หากเราอ่านพระวรสาร ตอนนี้ต่อไปอีกหน่อย เราจะเห็นว่า “ขนมปังที่ไม่เสียไป” นี้ก็คือพระกาย ในศีลมหาสนิทนั่นเอง

11 เหตุฉะนี้เราจึงพูดได้ว่า “ขนมปังที่ไม่เสื่อมสลายไป” ก็คือตัวพระเยซูเจ้าเอง ซึ่งทรงมอบแก่เราทางพระวาจา และในศีลมหาสนิท

12 «อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสลายไป แต่จงหา อาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตร แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน»

13 การใช้รูปแบบของปังและน้ำเป็นสัญลักษณ์ มีการกล่าวถึง บ่อยครั้งในพระคัมภีร์ ปังและน้ำเป็นอาหารที่สำคัญ และขาด ไม่ได้สำหรับชีวิตมนุษย์

14 พระเยซูเจ้าก็ทรงใช้รูปแบบของปังให้หมายถึงพระองค์เอง หมายถึงตัวพระองค์เอง และคำสอนของพระองค์ว่า เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตฝ่ายจิตของมนุษย์ เช่นเดียวกับที่ขนมปังมีความสำคัญต่อร่างกาย

15 แน่นอน ปังเป็นสิ่งจำเป็น และพระเยซูเจ้าได้ทรงทำ อัศจรรย์ทวีขนมปังเพื่อเลี้ยงประชาชน แต่แค่นี้ยังไม่พอ

16 ในตัวมนุษย์ยังมีสิ่งอื่นอีก แม้ว่ามนุษย์จะไม่ได้รู้ตัวดีนักก็ตาม ได้แก่ ความกระหายที่จะรู้ความจริง ความต้องการความยุติธรรม ความดี ความรัก ความบริสุทธิ์ แสงสว่าง สันติ ความยินดี ความไม่ สิ้นสุด นิรันดรภาพ ซึ่งไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะทำให้พออกพอใจได้

17 พระเยซูเจ้าทรงเสนอพระองค์เองเป็นผู้ที่ จะดับความกระหายภายในของมนุษย์ได้

18 «อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสลายไป แต่จงหา อาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตร แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน»

19 ถึงแม้พระเยซูเจ้าจะทรงเสนอพระองค์เองเป็น “ปังแห่งชีวิต” ก็ตาม พระองค์ก็มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่เน้นให้เห็นถึงความจำเป็น ในการรับพระองค์มาเป็นอาหารเลี้ยงชีวิต นั่นก็คือ จำต้องเชื่อ ในพระวาจาเพื่อจะมีชีวิตนิรันดรเท่านั้น แต่ทรงปรารถนาที่จะ กระตุ้นเรา ให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับพระองค์

20 ด้วยพระวาจาของพระองค์ที่ว่า “อย่าแสวงหาอาหารที่เสื่อม สลายไป” เป็นพระวาจาที่เรียกร้องเรา หมายความว่าให้เรา ออกแรง ใช้สติปัญญาความรู้ทุกอย่างเพื่อแสวงหาอาหารนี้ พระเยซูเจ้าเองมิได้บังคับ แต่ปรารถนาให้เราแสวงหาจนพบ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระองค์

21 แน่นอน ด้วยกำลังของตนเอง มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงพระ เยซูเจ้าได้ จะทำได้ก็ด้วยพระพรของพระเจ้า กระนั้นก็ ตาม พระเยซูเจ้าก็ทรงเชื้อเชิญมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ให้เปิดตัวที่จะรับพระพรซึ่งพระองค์จะประทานให้

22 ด้วยการพยายามออกแรงในการนำพระวาจาของ พระองค์มาปฏิบัติ มนุษย์จึงจะบรรลุถึงความเชื่อใน พระองค์อย่างเต็มเปี่ยม จะลิ้มรสพระวาจาของพระองค์ เสมือนลิ้มรสปังที่กลิ่นหอมและรสอร่อย

23 «อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสลายไป แต่จงหา อาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตร แห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน»

24 พระวาจาของเดือนนี้ มิได้ต้องการเน้นคำสอนของพระเยซูเจ้าใน จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ ( เช่น การให้อภัยผู้ทำผิดต่อเรา การตัด ใจจากทรัพย์สมบัติ ฯลฯ ) แต่มุ่งนำเราไปให้ถึงรากฐานของชีวิต คริสตชน ซึ่งก็คือ ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเยซูเจ้า

25 ดิฉันคิดว่าผู้ที่ได้เริ่มเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระองค์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพระบัญญัติแห่งความรักต่อพี่น้อง ซึ่งรวมพระวาจาของ พระเจ้า และพระบัญญัติอื่นๆทั้งหมด อย่างน้อยจะรู้สึกได้ว่า พระเยซู เจ้าทรงเป็น“ปัง” แห่งชีวิตของเขา สามารถดับความปรารถนาซ่อนเร้น ในจิตใจ เป็นธารแห่งความยินดีและแสงสว่าง

26 เมื่อได้นำพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติก็จะเห็นว่า พระวาจานั้น เป็นคำตอบแท้ต่อปัญหาของมนุษย์และของโลกอย่างไร โดยที่พระ เยซูเจ้า “ปังแห่งชีวิต” ทรงมอบพระองค์เองเป็นพระพรสูงสุดใน ศีลมหาสนิท ผู้ที่ได้เริ่มเจริญชีวิตตามพระวาจา ก็จะเข้าไปรับศีล มหาสนิทด้วยความรัก และศีลมหาสนิทนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใน ชีวิตของเขา

27 ผู้ใดในพวกเราที่ได้มี ประสบการณ์ดังที่พระ เยซูเจ้าทรงกระตุ้นให้ แสวงหา “ปังแห่งชีวิต” แล้ว ก็คงจะไม่เก็บ ประสบการณ์เช่นนี้ไว้ คนเดียว แต่จะถ่ายทอด ให้คนอื่น เพื่อเขาจะพบ พระเยซูเจ้าดังที่ใจ ปรารถนาด้วย

28 นี่จะเป็นกิจการแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถให้แก่ ผู้อื่น เพราะว่าพวกเขาจะได้รู้ด้วยว่า อะไรคือชีวิตแท้ ตั้งแต่บนโลกนี้ และจะได้มีชีวิตไม่รู้ตาย ใครจะ ปรารถนาอะไรมากกว่านี้อีกเล่า

29 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อปี ค.ศ.1985 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี-อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org «อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อม สลายไป แต่จงหา อาหารที่คงอยู่ และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้ บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน» ( ยอห์น 6,27)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต มิถุนายน 2012 มิถุนายน 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google