งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ. อนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สพป. ชร 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ. อนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สพป. ชร 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ. อนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สพป. ชร 2

2 สื่อ หรือ วัสดุที่ใช้เก็บบันทึก สารสนเทศ อาจเก็บได้ในหลาย รูปแบบในการบันทึก มีทั้ง ตัวอักษร ข้อความ รูปภาพ และ เสียง ทรัพยากรห้องสมุดแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3 เมื่อได้รับหนังสือเข้ามาในห้องสมุด บรรณารักษ์ ต้องดำเนินการดังนี้ - ตรวจสอบกับฐานข้อมูล ทรัพยากรห้องสมุด - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลถูกต้อง หรือไม่ - ลงรายการทางบรรณานุกรม - พิมพ์ป้ายติดสันหนังสือ - จัดทำบรรณานุกรมใหม่ - จัดนิทรรศการ / ประชาสัมพันธ์ หนังสือใหม่

4  ปกนอก ปกใน  หน้าลิขสิทธิ์คำนำ  สารบัญบทนำ  บรรณานุกรม ภาคผนวก

5

6  เลขหมู่ ตามการแบ่งหนังสือด้วยระบบ ดิวอี้ ได้แก่เลขหมู่ 000 – 999 รวมทั้ง อักษรแทนเลขหมู่หนังสือบางประเภท เช่น - นวนิยาย ใช้อักษรแทน เลขหมู่ น - รวมเรื่องสั้น ใช้อักษรแทน เลขหมู่ รส - หนังสือสำหรับเด็ก ใช้อักษรแทน เลขหมู่ ภ

7  เลขหนังสือ เป็นเครื่องหมายประจำหนังสือเพื่อช่วยใน การจดจำ ช่วยในการจัดเก็บและค้นหา ได้รวดเร็วขึ้น ประกอบด้วย - อักษรผู้แต่ง - เลขผู้แต่ง - อักษรชื่อเรื่อง

8 1. พยัญชนะตัวแรกของชื่อผู้แต่ง 2. รูปพยัญชนะ หรือรูปสระใด เกาะติดพยัญชนะตัวแรก 3. ผู้แต่งเป็นคณะ / สำนักพิมพ์ใช้ชื่อหนังสือ

9 อักษรตัวที่ 2 ใช้เลข อักษรย่อ 1 ก ข ซ ค ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ 2 ฐ ฑ ฒ ฌ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ 3 พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤา ล ภ ภา 4 ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 5 ะ - ั ั - ะ า ำ ิ ี ึ 6 ื ุ ู เ - เ - ะ เ - า เ - าะ เ - ิ 7 เ - ี เ - ีะ เ - ื เ - ืะ แ - แ - ะ 8 โ - โ - ะ ใ - ไ - 9

10 ชื่อผู้แต่ง / หนังสือ การ พิจารณา ผลที่ได้ ว. วชิรเมธีว / อักษรย่อ / ว ว 15 ศิริวรรณศ / อิศ7ศ7 สามก๊กส / อาส6ส6 เครือวัลย์ค/รค/รค4ค4 ธรรมชาติเพื่อ สุขภาพ ธ/รธ/รธ4ธ4 ผู้การเรือเร่ผ / อูผ7ผ7

11  ส่วนประกอบ เพิ่มเติม - สัญญา ลักษณ์พิเศษ - บอกเนื้อหา - ปีที่พิมพ์

12  จัดหมวดหมู่ตามเนื้อหาวิชาเป็น อันดับแรก หลังจากนั้นจึงพิจารณา รูปแบบการเขียน  ให้เลขหมู่ตรงกับเนื้อหาวิชามาก ที่สุด และครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด  หนังสือบันเทิงคดีบางประเภทไม่ ต้องให้เลขตามระบบดิวอี้ สามารถใช้ อักษรพิเศษแทนได้

13  ตรวจสอบรายการหนังสือของ ห้องสมุดว่าเคยมีหรือไม่ - ให้ต่อเลขฉบับซ้ำ ( ฉ ) เมื่อเป็น เรื่องเดียวกัน - พิมพ์ ปีต่างกันใช้เลขหมู่เดิม เปลี่ยนปี พศ.  แยกหนังสือเป็นหมวดๆ  อ่านเนื้อหาและพิจารณา ระบุ หมวดหมู่ สำหรับการติด / เขียนเลข เรียกหนังสือนั้น ขอแนะนำ ให้ใช้ ขนาด A 8 25 X 38 mm

14 เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) ชาวอเมริกัน เป็นผู้คิดระบบนี้ขึ้นใน ขณะที่เป็นผู้ช่วย บรรณารักษ์ เรียกย่อ ๆ ว่าระบบ D.C. หรือ D.D.C เป็นระบบการจัด หมู่ที่นิยมใช้แพร่หลาย ที่สุดระบบหนึ่ง

15

16 การแบ่งครั้งที่ 2 คือการแบ่งหมวดใหญ่แต่ ละหมวดออกเป็น 10 หมวดย่อย รวมเป็น 100 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบแทน สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป 010 บรรณานุกรม 020 บรรณารักษศาสตร์ และ สารนิเทศศาสตร์ 030 สารานุกรมไทยทั่วไป 040 ความเรียงทั่วไป 050 วารสารทั่วไป

17 การแบ่งครั้งที่ 3 คือการแบ่งหมวดย่อย แต่ละหมวดออกเป็น 10 หมู่ย่อย รวมเป็น 1,000 หมู่ย่อย โดยใช้เลขหลักหน่วย แทนสาขาวิชา ตัวอย่างหมวดย่อย 330 แบ่ง ออกเป็นหมู่ย่อยดังนี้ 330 เศรษฐศาสตร์ 331 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 332 เศรษฐศาสตร์การเงิน 333 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน 334 สหกรณ์

18 การแบ่งครั้งที่ 4 จากการแบ่งเป็นหมู่ย่อย หรือการแบ่งครั้งที่ 3 ยังสามารถแบ่งให้ ละเอียดออกไปได้โดยใช้จุดทศนิยม เพียง ระบุเนื้อหาวิชาเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหมู่ย่อย 332 แบ่งออกเป็นจุด ทศนิยมดังนี้ 332 เศรษฐศาสตร์การเงิน 332.1 ธนาคารและการธนาคาร 332.11 ธนาคารกลางของ ประเทศ ธนาคารแห่งชาติ 332.12 ธนาคารพาณิชย์ 332.178 บริการพิเศษ เช่น บัตร เครดิต

19 1 2 3. 4 5 6 หมวดใหญ่ (Classes) หมู่ย่อย (Section) หมวดย่อย (Division) จุดทศนิยม

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ. อนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สพป. ชร 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google