งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ. อนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สพป. ชร 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ. อนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สพป. ชร 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ. อนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สพป. ชร 2

2 สื่อ หรือ วัสดุที่ใช้เก็บบันทึก สารสนเทศ อาจเก็บได้ในหลาย รูปแบบในการบันทึก มีทั้ง ตัวอักษร ข้อความ รูปภาพ และ เสียง ทรัพยากรห้องสมุดแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3 เมื่อได้รับหนังสือเข้ามาในห้องสมุด บรรณารักษ์ ต้องดำเนินการดังนี้ - ตรวจสอบกับฐานข้อมูล ทรัพยากรห้องสมุด - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลถูกต้อง หรือไม่ - ลงรายการทางบรรณานุกรม - พิมพ์ป้ายติดสันหนังสือ - จัดทำบรรณานุกรมใหม่ - จัดนิทรรศการ / ประชาสัมพันธ์ หนังสือใหม่

4  ปกนอก ปกใน  หน้าลิขสิทธิ์คำนำ  สารบัญบทนำ  บรรณานุกรม ภาคผนวก

5

6  เลขหมู่ ตามการแบ่งหนังสือด้วยระบบ ดิวอี้ ได้แก่เลขหมู่ 000 – 999 รวมทั้ง อักษรแทนเลขหมู่หนังสือบางประเภท เช่น - นวนิยาย ใช้อักษรแทน เลขหมู่ น - รวมเรื่องสั้น ใช้อักษรแทน เลขหมู่ รส - หนังสือสำหรับเด็ก ใช้อักษรแทน เลขหมู่ ภ

7  เลขหนังสือ เป็นเครื่องหมายประจำหนังสือเพื่อช่วยใน การจดจำ ช่วยในการจัดเก็บและค้นหา ได้รวดเร็วขึ้น ประกอบด้วย - อักษรผู้แต่ง - เลขผู้แต่ง - อักษรชื่อเรื่อง

8 1. พยัญชนะตัวแรกของชื่อผู้แต่ง 2. รูปพยัญชนะ หรือรูปสระใด เกาะติดพยัญชนะตัวแรก 3. ผู้แต่งเป็นคณะ / สำนักพิมพ์ใช้ชื่อหนังสือ

9 อักษรตัวที่ 2 ใช้เลข อักษรย่อ 1 ก ข ซ ค ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ 2 ฐ ฑ ฒ ฌ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ 3 พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤา ล ภ ภา 4 ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 5 ะ - ั ั - ะ า ำ ิ ี ึ 6 ื ุ ู เ - เ - ะ เ - า เ - าะ เ - ิ 7 เ - ี เ - ีะ เ - ื เ - ืะ แ - แ - ะ 8 โ - โ - ะ ใ - ไ - 9

10 ชื่อผู้แต่ง / หนังสือ การ พิจารณา ผลที่ได้ ว. วชิรเมธีว / อักษรย่อ / ว ว 15 ศิริวรรณศ / อิศ7ศ7 สามก๊กส / อาส6ส6 เครือวัลย์ค/รค/รค4ค4 ธรรมชาติเพื่อ สุขภาพ ธ/รธ/รธ4ธ4 ผู้การเรือเร่ผ / อูผ7ผ7

11  ส่วนประกอบ เพิ่มเติม - สัญญา ลักษณ์พิเศษ - บอกเนื้อหา - ปีที่พิมพ์

12  จัดหมวดหมู่ตามเนื้อหาวิชาเป็น อันดับแรก หลังจากนั้นจึงพิจารณา รูปแบบการเขียน  ให้เลขหมู่ตรงกับเนื้อหาวิชามาก ที่สุด และครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด  หนังสือบันเทิงคดีบางประเภทไม่ ต้องให้เลขตามระบบดิวอี้ สามารถใช้ อักษรพิเศษแทนได้

13  ตรวจสอบรายการหนังสือของ ห้องสมุดว่าเคยมีหรือไม่ - ให้ต่อเลขฉบับซ้ำ ( ฉ ) เมื่อเป็น เรื่องเดียวกัน - พิมพ์ ปีต่างกันใช้เลขหมู่เดิม เปลี่ยนปี พศ.  แยกหนังสือเป็นหมวดๆ  อ่านเนื้อหาและพิจารณา ระบุ หมวดหมู่ สำหรับการติด / เขียนเลข เรียกหนังสือนั้น ขอแนะนำ ให้ใช้ ขนาด A 8 25 X 38 mm

14 เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) ชาวอเมริกัน เป็นผู้คิดระบบนี้ขึ้นใน ขณะที่เป็นผู้ช่วย บรรณารักษ์ เรียกย่อ ๆ ว่าระบบ D.C. หรือ D.D.C เป็นระบบการจัด หมู่ที่นิยมใช้แพร่หลาย ที่สุดระบบหนึ่ง

15

16 การแบ่งครั้งที่ 2 คือการแบ่งหมวดใหญ่แต่ ละหมวดออกเป็น 10 หมวดย่อย รวมเป็น 100 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบแทน สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป 010 บรรณานุกรม 020 บรรณารักษศาสตร์ และ สารนิเทศศาสตร์ 030 สารานุกรมไทยทั่วไป 040 ความเรียงทั่วไป 050 วารสารทั่วไป

17 การแบ่งครั้งที่ 3 คือการแบ่งหมวดย่อย แต่ละหมวดออกเป็น 10 หมู่ย่อย รวมเป็น 1,000 หมู่ย่อย โดยใช้เลขหลักหน่วย แทนสาขาวิชา ตัวอย่างหมวดย่อย 330 แบ่ง ออกเป็นหมู่ย่อยดังนี้ 330 เศรษฐศาสตร์ 331 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 332 เศรษฐศาสตร์การเงิน 333 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน 334 สหกรณ์

18 การแบ่งครั้งที่ 4 จากการแบ่งเป็นหมู่ย่อย หรือการแบ่งครั้งที่ 3 ยังสามารถแบ่งให้ ละเอียดออกไปได้โดยใช้จุดทศนิยม เพียง ระบุเนื้อหาวิชาเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหมู่ย่อย 332 แบ่งออกเป็นจุด ทศนิยมดังนี้ 332 เศรษฐศาสตร์การเงิน ธนาคารและการธนาคาร ธนาคารกลางของ ประเทศ ธนาคารแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ บริการพิเศษ เช่น บัตร เครดิต

19 หมวดใหญ่ (Classes) หมู่ย่อย (Section) หมวดย่อย (Division) จุดทศนิยม

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สพฐ. อนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สพป. ชร 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google