งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Sarabun. Overview ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Sarabun. Overview ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-Sarabun

2 Overview ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

3 SMART Aor Por Tor 3 เป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งหนังสือราชการ ตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ ปีพศ.2526 โดยมีการปรับปรุงในปีพศ.2548 ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

4 SMART Aor Por Tor 4 ขั้นตอนการทำงานของงานสารบรรณ Process 8 ขั้นตอนการทำงาน เกษียน หนังสือ-ส่งต่อ จัดเก็บ ส่งด้วยความ ปลอดภัย รับเอกสาร ลงเลขที่รับ ตรวจทาน ร่างหนังสือ ออกเลข ลงนาม

5 SMART Aor Por Tor 20 เมนู ประเภทหนังสือ Ready ประเภทหนังสือครบพร้อม ใช้งาน 5

6 SMART Aor Por Tor ร่างเอกสาร Login เข้าใช้งานระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงหน้าแรกของระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้าจอ “ เอกสารของฉัน ” 6

7 SMART Aor Por Tor 7 คลิกปุ่ม “ ร่างเอกสาร ” ระบบจะแสดงประเภทของเอกสารทั้งหมด ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทำการคลิกเลือกหนังสือ ที่จะทำการสร้าง

8 SMART Aor Por Tor 20 การร่างเอกสารเริ่มจากทางด้านซ้าย แล้วจึงมากรอกข้อมูลเนื้อหา ในหน้าเอกสาร 8

9 SMART Aor Por Tor 9 ชั้นความเร็ว กรณีที่ต้องการกำหนดชั้นความเร็วของหนังสือ ให้เลือกประเภทการลงตราประทับและกำหนดวันที่ต้องการ ให้ดำเนินการในหนังสือแล้วเสร็จ

10 SMART Aor Por Tor 10 ผู้ออกเลข ระบบจะแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามสาย งานที่มีหน้าที่ออกเลขหนังสือในหน่วยงาน ในแถม เมนูแรก ให้คลิกเลือก “ ชื่อผู้ออกเลข ” เพื่อ ดำเนินการออกเลข

11 SMART Aor Por Tor 11 ระบุเรียน ระบบจะแสดงรายชื่อที่ต้องการเรียนถึงออกมาที่ แท็ป “ เรียน ” และหากต้องการเรียนเจ้าหน้าที่สารบรรณ ให้ เลือกที่แท็ป “ เจ้าหน้าที่สารบรรณ ” ระบบจะแสดงรายชื่อ เจ้าหน้าที่สารบรรณ ที่ทำหน้าที่สารบรรณของหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่มีในระบบ มาให้เลือก

12 SMART Aor Por Tor 12 เมื่อได้รายชื่อที่ต้องการแล้ว คลิก “ ตกลง ” หากต้องการ เรียนมากกว่า 1 คน คลิก “ เพิ่ม ”

13 SMART Aor Por Tor 13 เอกสารอ้างถึง กรณีที่ต้องการอ้างถึงหนังสือที่มีมาก่อนหน้า หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง ระบบจะ แสดงหนังสือทั้งหมดที่มีในระบบของหน่วยงานนั้น ๆ สามารถเลือกหนังสือที่มีในระบบ หรือ สามารถ กำหนดเองได้

14 SMART Aor Por Tor 14 สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกเลือกเลือกไฟล์ที่จะส่งพร้อมหนังสือ และคลิก อัพ โหลด โปรแกรมจะทำการอัพโหลดเอกสาร

15 SMART Aor Por Tor 15 ผู้ลงนาม คลิกเลือก “ เพิ่มผู้ลงนาม ” ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ที่มี อำนาจลงนาม คลิกเลือกชื่อผู้ลงนาม

16 SMART Aor Por Tor 16 ทำการพิมพ์รายละเอียด และข้อความในจดหมาย พิมพ์ชื่อส่วนราชการ เมื่อพิมพ์ข้อความแล้ว ให้คลิก เครื่องหมายถูก

17 SMART Aor Por Tor 17 พิมพ์ชื่อเรื่องของหนังสือ และคลิกเครื่องหมายถูก

18 SMART Aor Por Tor 18 พิมพ์เนื้อความของหนังสือ และคลิกเครื่องหมาย ตกลง

19 SMART Aor Por Tor 19 คลิก “ บันทึกร่าง ” เพื่อจัดเก็บในกรณีที่ต้องการร่างหนังสือไว้ และยังไม่ต้องการดำเนินการออกเลข

20 SMART Aor Por Tor 20 คลิก “ ดูตัวอย่าง ” เพื่อดูรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดของหนังสือ ที่ทำการร่างขึ้นแสดงผลในหน้าจอใหม่ (pop up)

21 SMART Aor Por Tor 21 คลิก “ ดำเนินงานต่อ ” เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการตรวจทาน ต่อไป

22 SMART Aor Por Tor 22 “ ส่งตรวจทาน ” คลิก ส่งตรวจทาน

23 SMART Aor Por Tor 23 เลือกผู้ที่มีหน้าที่ตรวจทาน

24 SMART Aor Por Tor 24 หนังสือจะถูกส่งไปยังขึ้นตอนการตรวจทาน

25 SMART Aor Por Tor 25 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือได้ โดยการคลิกเลือก “ สถานะ ”

26 SMART Aor Por Tor 26 และให้ดำเนินการตรวจทาน และส่งลงนามต่อไปตามขึ้นตอน ของการส่งหนังสือบันทึกข้อความภายในต่อไป

27 SMART Aor Por Tor 27 การตรวจทานหนังสือบันทึกข้อความ เลือกรายการที่ต้องดำเนินการ

28 SMART Aor Por Tor 28 คลิกปุ่ม “ ผ่าน ( ส่งต่อผู้ลงนาม )” เมื่อได้ทำการตรวจสอบ ความถูกต้องของหนังสือ

29 SMART Aor Por Tor 29 สถานะของเอกสารจะถูกส่งไปรอลงนาม สามารถคลิกสถานะเพื่อ ตรวจสอบผู้ดำเนินการปลายทางได้ Flow status ของการแจ้งเอกสาร

30 SMART Aor Por Tor 30 การลงนาม และ ออกเลข เมื่อผู้มีหน้าที่ลงนาม Log in เข้าใช้ระบบงาน หนังสือที่ต้องดำเนินการ จะ แสดงในหน้า “ เอกสารของฉัน ”

31 SMART Aor Por Tor 31 ระบบจะแสดงเนื้อความของเอกสาร ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และคลิกปุ่ม “ ลงนาม ”

32 SMART Aor Por Tor 32 เมื่อลงนามในหนังสือแล้ว หนังสือจะถูกส่งไปยังผู้ที่มีหน้าที่ออก เลขที่หนังสือ เมื่อคลิกเลือกตรวจสอบรายการ ระบบจะแสดงหนังสือที่ได้ลง นามและบันทึกลายมือชื่อแล้ว

33 SMART Aor Por Tor 33 การออกเลขหนังสือบันทึกข้อความ เจ้าหน้าที่สารบรรณ log in เข้าใช้งานระบบ ระบบแสดงรายการ หนังสือที่ต้องการออกเลข

34 SMART Aor Por Tor 34 คลิกเลือกหนังสือ ระบบจะแสดงหน้าจอของหนังสือ เมื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือแล้ว คลิก “ ออกเลข ”

35 SMART Aor Por Tor 35 ระบบจะดำเนินการออกเลขของหน่วยงาน และส่งหนังสือ ไปยังผู้รับปลายทาง

36 SMART Aor Por Tor 36 ระบบแสดงสถานะของการส่งออกหนังสือบันทึกข้อความ ภายใน

37 SMART Aor Por Tor 37 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt E-Sarabun. Overview ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google