งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Sarabun.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Sarabun."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-Sarabun

2 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Overview

3 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งหนังสือราชการตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปีพศ.2526 โดยมีการปรับปรุงในปีพศ.2548

4 Process 8 ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนการทำงานของงานสารบรรณ Process 8 ขั้นตอนการทำงาน ร่างหนังสือ จัดเก็บ ตรวจทาน เกษียน หนังสือ-ส่งต่อ ลงนาม รับเอกสาร ลงเลขที่รับ ออกเลข ส่งด้วยความ ปลอดภัย

5 เมนูประเภทหนังสือ Ready ประเภทหนังสือครบพร้อมใช้งาน 20

6 ร่างเอกสาร Login เข้าใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงหน้าแรกของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หน้าจอ “เอกสารของฉัน”

7 คลิกปุ่ม “ร่างเอกสาร” ระบบจะแสดงประเภทของเอกสารทั้งหมดในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทำการคลิกเลือกหนังสือที่จะทำการสร้าง

8 การร่างเอกสารเริ่มจากทางด้านซ้าย แล้วจึงมากรอกข้อมูลเนื้อหา ในหน้าเอกสาร
20

9 ชั้นความเร็ว กรณีที่ต้องการกำหนดชั้นความเร็วของหนังสือให้เลือกประเภทการลงตราประทับและกำหนดวันที่ต้องการให้ดำเนินการในหนังสือแล้วเสร็จ

10 ผู้ออกเลข ระบบจะแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามสายงานที่มีหน้าที่ออกเลขหนังสือในหน่วยงาน ในแถมเมนูแรก ให้คลิกเลือก “ชื่อผู้ออกเลข” เพื่อดำเนินการออกเลข

11 ระบุเรียน ระบบจะแสดงรายชื่อที่ต้องการเรียนถึงออกมาที่แท็ป “เรียน”และหากต้องการเรียนเจ้าหน้าที่สารบรรณ ให้เลือกที่แท็ป “เจ้าหน้าที่สารบรรณ”ระบบจะแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่สารบรรณ ที่ทำหน้าที่สารบรรณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีในระบบ มาให้เลือก

12 เมื่อได้รายชื่อที่ต้องการแล้ว คลิก “ตกลง”หากต้องการเรียนมากกว่า 1 คน คลิก “เพิ่ม”

13 เอกสารอ้างถึง กรณีที่ต้องการอ้างถึงหนังสือที่มีมาก่อนหน้า หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง ระบบจะแสดงหนังสือทั้งหมดที่มีในระบบของหน่วยงานนั้น ๆ สามารถเลือกหนังสือที่มีในระบบ หรือ สามารถ กำหนดเองได้

14 สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกเลือกเลือกไฟล์ที่จะส่งพร้อมหนังสือ และคลิก อัพโหลด โปรแกรมจะทำการอัพโหลดเอกสาร

15 ผู้ลงนาม คลิกเลือก “เพิ่มผู้ลงนาม” ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนาม คลิกเลือกชื่อผู้ลงนาม

16 ทำการพิมพ์รายละเอียด และข้อความในจดหมาย
พิมพ์ชื่อส่วนราชการ เมื่อพิมพ์ข้อความแล้ว ให้คลิกเครื่องหมายถูก

17 พิมพ์ชื่อเรื่องของหนังสือ และคลิกเครื่องหมายถูก

18 พิมพ์เนื้อความของหนังสือ และคลิกเครื่องหมายตกลง

19 คลิก “บันทึกร่าง” เพื่อจัดเก็บในกรณีที่ต้องการร่างหนังสือไว้ และยังไม่ต้องการดำเนินการออกเลข

20 คลิก “ดูตัวอย่าง” เพื่อดูรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดของหนังสือที่ทำการร่างขึ้นแสดงผลในหน้าจอใหม่ (pop up)

21 คลิก “ดำเนินงานต่อ” เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการตรวจทานต่อไป
คลิก “ดำเนินงานต่อ” เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการตรวจทานต่อไป

22 “ส่งตรวจทาน” คลิก ส่งตรวจทาน
“ส่งตรวจทาน” คลิก ส่งตรวจทาน

23 เลือกผู้ที่มีหน้าที่ตรวจทาน

24 หนังสือจะถูกส่งไปยังขึ้นตอนการตรวจทาน

25 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือได้โดยการคลิกเลือก “สถานะ”

26 และให้ดำเนินการตรวจทาน และส่งลงนามต่อไปตามขึ้นตอนของการส่งหนังสือบันทึกข้อความภายในต่อไป

27 การตรวจทานหนังสือบันทึกข้อความ เลือกรายการที่ต้องดำเนินการ

28 คลิกปุ่ม “ผ่าน(ส่งต่อผู้ลงนาม)” เมื่อได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ

29 Flow status ของการแจ้งเอกสาร
สถานะของเอกสารจะถูกส่งไปรอลงนาม สามารถคลิกสถานะเพื่อตรวจสอบผู้ดำเนินการปลายทางได้ Flow status ของการแจ้งเอกสาร

30 การลงนาม และ ออกเลข เมื่อผู้มีหน้าที่ลงนาม Log in เข้าใช้ระบบงาน หนังสือที่ต้องดำเนินการ จะแสดงในหน้า “เอกสารของฉัน”

31 ระบบจะแสดงเนื้อความของเอกสาร ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และคลิกปุ่ม “ลงนาม”

32 เมื่อลงนามในหนังสือแล้ว หนังสือจะถูกส่งไปยังผู้ที่มีหน้าที่ออกเลขที่หนังสือ
เมื่อคลิกเลือกตรวจสอบรายการ ระบบจะแสดงหนังสือที่ได้ลงนามและบันทึกลายมือชื่อแล้ว

33 การออกเลขหนังสือบันทึกข้อความ
เจ้าหน้าที่สารบรรณ log in เข้าใช้งานระบบ ระบบแสดงรายการหนังสือที่ต้องการออกเลข

34 คลิกเลือกหนังสือ ระบบจะแสดงหน้าจอของหนังสือ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือแล้ว คลิก “ออกเลข”

35 ระบบจะดำเนินการออกเลขของหน่วยงาน และส่งหนังสือไปยังผู้รับปลายทาง

36 ระบบแสดงสถานะของการส่งออกหนังสือบันทึกข้อความภายใน

37 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt E-Sarabun.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google