งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบ นางอรุณรัตน์ ลาธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบ นางอรุณรัตน์ ลาธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบ นางอรุณรัตน์ ลาธรรม
การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ผู้รับผิดชอบ นางอรุณรัตน์ ลาธรรม

2 วิธีการดำเนินงาน สร้างรูปแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้แก่ เลขที่ประวัติ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ชั้นเรียน ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายการพร้อมมูลค่าการรักษา การนัดหมายครั้งต่อไป รวมถึงการรักษาที่ต้องทำการรักษาต่อไป โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล จัดทำรายการผู้ป่วยนัดในแต่ละวันเพื่อแจ้งทางผู้ประสานงานในระบบไมโครซอฟเวริ์ด โดยดึงข้อมูลการโปรแกรมในข้อ 1 มาใช้ จัดทำข้อมูลรายงานผลตามชนิดของผู้ต้องการรับข้อมูล

3 ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสามารถสืบค้นได้โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน เช่น ค้นเอกสารมาจัดทำข้อมูลใหม่ เพียงใช้การกรองข้อมูลหรือการจัดเรียงข้อมูลที่บันทึกมาใช้งาน ซึ่งลดระยะเวลาในการทำงาน มีรูปแบบการบันทึกเรียบร้อยสวยงาม

4 ข้อจำกัดที่พบในการปฏิบัติงาน
การบันทึกข้อมูลต้องอาศัยทักษะในการพิมพ์จึงจะทำให้การบันทึกข้อมูลรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ใช้งานได้ไม่แพร่หลาย ตารางการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้อง ทำให้การบันทึกทำได้ล่าช้ากว่าความคาดหมาย ทางคลินิกฯมีแผนการแก้ไขโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานโดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2556 เป้าหมายการเก็บข้อมูลในปีนี้ยังไม่ชัดเจน เช่น ข้อมูลที่จะต้องส่งทาง สปสช. หรือ ข้อมูลที่จะต้องส่งทางภาควิชาทันตกรรมชุมชน โดยในปี 2556 ได้นำรูปแบบในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทาง

5 ตัวอย่างตารางการบันทึกข้อมูล
การบันทึกข้อมูลที่ผ่านเดิมทำเพื่อบันทึกการรักษาเพียงอย่างเดียวภายหลังจากการปฏิบัติงานทำให้เห็นว่าสามาถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้บางส่วน เช่นผู้รักษา DN. ชื่อ – ผู้ป่วย โรงเรียน ชั้นเรียน ซี่งสามารถยกไปใช้ในการทำใบรับ-ส่งได้โดยไม่ต้องมาเขียนในแบบฟอร์มการรับ-ส่งอี่กครั้ง ทั้งยังอ่านง่ายสบายตา

6 ตัวอย่างการใช้ตัวกรองข้อมูล
การใช้ตัวกรองข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเช่นดังตัวอย่างต้องการหาผู้ป่วยโรงเรียนบ้านคำไฮ ทำได้โดยการเลือกพื้นที่ข้อมูลทั้งหมด เลือกคำสั่งตัวกรอง จากคำสั่งบนแถบ”ข้อมูล” หลังจากนั้น เลือกเครื่องหมายตรงหัวคอลัมโรงเรียน จะพบชื่อโรงเรียนทั้งหมด เลือกทำเครื่องหมายหน้าชื่อโรงเรียนบ้านคำไฮ จะปรากฎข้อมูลที่ระบุโรงเรียนบ้านคำไฮทั้งหมด

7 ตัวอย่างการนำข้อมูลมาใช้งาน
ภาพที่ 1 ข้อมูลจากโปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล ภาพที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมเอ็กเซลที่นำมาใช้ในใบรับ-ส่ง การทำใบรับ-ส่งนักเรียนทำได้โดยการการคัดลอกข้อมูลจากโปรแกรมไมโครอ็กเซอฟเซล เลือกข้อมูล(ดังภาพ)แล้วนำไปวางในไมโครซอฟเวริ์ด แล้วทำการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก

8 ตัวอย่างใบรับ-ส่งนักเรียน
ตัวอย่างใบรับ-ส่งนักเรียน ปี2555 ตัวอย่างใบรับ-ส่งนักเรียน ปี 2556 ใบรับส่งปี 2556 ปรับปรุงเพิ่มข้อมูลงานที่ต้องรักษาไว้เพื่อให้ทำล่วงหน้าและสามารถนำไปบันทึกในสมุดนัดได้เลยโดยไม่ต้องเปิดดูงานคงเหลืออีกครั้ง

9 ตัวอย่างการใช้สูตรเพื่อคำนวณ
ในพื้นที่สีส้ม จะใช้สูตรการหาผลรวม(sum)เพื่อหาปริมาณงานทั้งหมด เช่นผลรวมผู้ป่วยเคลือบผนึกหลุมร่องฟันทั้งหมด 891 ซี่ ในพื้นที่สีม่วง จะใช้สูตรการนับอย่างมีเงื่อนไข(countif) เพื่อนับจำนวน เช่นจำนวนผู้ป่วยเคลือบผนึกหลุมร่องฟัน 299 ราย

10 สรุปรายงานผลการรักษา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2555
สรุปรายงานผลการรักษา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2555


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบ นางอรุณรัตน์ ลาธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google