งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบ นางอรุณรัตน์ ลาธรรม. วิธีการดำเนินงาน 1. สร้างรูปแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้แก่ เลขที่ประวัติ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ชั้น เรียน ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบ นางอรุณรัตน์ ลาธรรม. วิธีการดำเนินงาน 1. สร้างรูปแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้แก่ เลขที่ประวัติ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ชั้น เรียน ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยแต่ละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบ นางอรุณรัตน์ ลาธรรม

2 วิธีการดำเนินงาน 1. สร้างรูปแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้แก่ เลขที่ประวัติ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ชั้น เรียน ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยแต่ละ รายการพร้อมมูลค่าการรักษา การ นัดหมายครั้งต่อไป รวมถึงการรักษาที่ ต้องทำการรักษาต่อไป โดยใช้ โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล 2. จัดทำรายการผู้ป่วยนัดในแต่ละวัน เพื่อแจ้งทางผู้ประสานงานในระบบไม โครซอฟเวริ์ด โดยดึงข้อมูลการ โปรแกรมในข้อ 1 มาใช้ 3. จัดทำข้อมูลรายงานผลตามชนิดของ ผู้ต้องการรับข้อมูล

3 ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ข้อมูลสามารถสืบค้นได้โดยไม่ต้อง ทำงานซ้ำซ้อน เช่น ค้นเอกสารมา จัดทำข้อมูลใหม่ เพียงใช้การกรอง ข้อมูลหรือการจัดเรียงข้อมูลที่บันทึกมา ใช้งาน ซึ่งลดระยะเวลาในการทำงาน มีรูปแบบการบันทึกเรียบร้อยสวยงาม

4 ข้อจำกัดที่พบในการ ปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลต้องอาศัยทักษะใน การพิมพ์จึงจะทำให้การบันทึกข้อมูล รวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ใช้งานได้ไม่ แพร่หลาย ตารางการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้อง ทำให้การบันทึกทำได้ล่าช้ากว่าความ คาดหมาย ทางคลินิกฯมีแผนการแก้ไข โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตารางการ ปฏิบัติงานโดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2556 เป้าหมายการเก็บข้อมูลในปีนี้ยังไม่ ชัดเจน เช่น ข้อมูลที่จะต้องส่งทาง สปสช. หรือ ข้อมูลที่จะต้องส่งทาง ภาควิชาทันตกรรมชุมชน โดยในปี 2556 ได้นำรูปแบบในปีที่ผ่านมาเป็น แนวทาง

5 ตัวอย่างตารางการบันทึก ข้อมูล

6 ตัวอย่างการใช้ตัวกรองข้อมูล

7 ตัวอย่างการนำข้อมูลมาใช้ งาน ภาพที่ 1 ข้อมูลจากโปรแกรมไมโคร ซอฟเอ็กเซล ภาพที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมเอ็ก เซลที่นำมาใช้ในใบรับ - ส่ง

8 ตัวอย่างใบรับ - ส่งนักเรียน ตัวอย่างใบรับ - ส่งนักเรียน ปี 2555 ตัวอย่างใบรับ - ส่งนักเรียน ปี 2556

9 ตัวอย่างการใช้สูตรเพื่อ คำนวณ

10 สรุปรายงานผลการรักษา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2555


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบ นางอรุณรัตน์ ลาธรรม. วิธีการดำเนินงาน 1. สร้างรูปแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้แก่ เลขที่ประวัติ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ชั้น เรียน ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google