งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ. ศูนย์เอกสารประเทศไทย (TIC) ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้าน สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งประเทศ ในเอเชียอาคเนย์ ทำงานแบบเบ็ดเสร็จIndividual.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ. ศูนย์เอกสารประเทศไทย (TIC) ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้าน สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งประเทศ ในเอเชียอาคเนย์ ทำงานแบบเบ็ดเสร็จIndividual."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ

2 ศูนย์เอกสารประเทศไทย (TIC) ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้าน สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งประเทศ ในเอเชียอาคเนย์ ทำงานแบบเบ็ดเสร็จIndividual Consultationสนองความต้องการรวดเร็ว ที่มา / มูลเหตจูงใจ

3

4 ผู้รับบริการได้รับเอกสารล่าช้า เอกสารไม่อยู่ในแฟ้ม คนอุปกรณ์ เอกสาร กระบวนการ สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

5 ผู้รับบริการได้รับเอกสารล่าช้า คน จนท. หยิบไป โดยไม่แจ้ง จัดเก็บเอกสาร ผิดที่ เอกสาร กระบวนการ แจ้งเตือนให้ จนท. ปฏิบัติให้ถูกต้อง จนท.ขาดทักษะ ในการจัดเก็บ จัดทำ WI

6 ผู้รับบริการได้รับเอกสารล่าช้า อุปกรณ์ เครื่องมือช่วย การจัดเก็บเอกสาร ไม่ทันสมัย ( ใช้สมุดบันทึก ) ใช้ IT ช่วยในการบันทึก การจัดเก็บเอกสาร โดยพัฒนาฐานข้อมูล

7 ผู้รับบริการได้รับเอกสารล่าช้า กระบวนการ ไม่เรียงเอกสาร ก่อนจัดเก็บ แจ้งเตือนให้ จนท. ปฏิบัติให้ถูกต้อง

8 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ปัญหา เอกสารจัดเก็บบนชั้นแล้วหายไปไหน? จะค้นหาอย่างไรให้รวดเร็ว ทันความต้องการใช้เอกสาร ของผู้รับบริการ จัดทำ WI จัดเก็บเอกสารผิดที่

9

10

11

12

13

14

15

16 ตรวจสอบรายการเอกสาร Bookdrop/DDS/Pol Sc

17 ระยะเวลาในการค้นหาเอกสารลดลง (ร้อยละ 85) ระบบเดิม (สมุดบันทึก)ระบบใหม่ (Database System)  เฉลี่ยรายการละ 12 นาทีเฉลี่ยรายการละ 0:08 นาที (8 วิ นาที) ลดลงร้อยละ 98.88  44751 - 0:40 นาที  01969 - 32:01 นาที  44550 - 4:16 นาที  79246 - 3:02 นาที  68925 - 3:44 นาที  80055 - 1:40 นาที  61790 - 1:21 นาที  77918 - 1:09 นาที  78305 - 18:49 นาที  35542 - 54:11 นาที ผลลัพธ์การดำเนินการ

18 นอกจากเป้าหมายหลักแล้ว  ระยะเวลาในการค้นหาเอกสารที่จัดเก็บไม่ถูกแฟ้มลดลง ร้อยละ 85 เป้าหมาย / อนาคต R2R ยังมีเป้าหมายต่อยอด นั่นคือ R2R  สถิติการใช้เอกสารที่ได้จากการจัดเก็บนี้ จะถูกนำไป ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป

19 สรุปผลการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ

20 สมาชิกกลุ่ม TIC ที่ปรึกษาวาสนา อภิญญาวงศ์ ฐิตยารัตน์ อินทวงศ์ ประธานวราวรรณ วีร์วรวงศ์ 084 706 6553 สมาชิกสุนทรี ศุภวงศ์ รุ่งฤดี นิลวิเชียร กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ วัฒนา พูลสมบัติ กองมี ภานุเวศ เลขานุการธำรงค์ มะลิอ่อง 081 874 2079


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ. ศูนย์เอกสารประเทศไทย (TIC) ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้าน สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งประเทศ ในเอเชียอาคเนย์ ทำงานแบบเบ็ดเสร็จIndividual.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google