งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก เพื่อโครงการ รับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก เพื่อโครงการ รับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 กรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก เพื่อโครงการ รับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 กรมส่งเสริมการเกษตร

2 ภารกิจกรมส่งเสริม การเกษตร ส่วนกลาง : วางระบบการขึ้น ทะเบียน ส่วนกลาง : วางระบบการขึ้น ทะเบียน การตรวจสอบโดยใช้ IT การตรวจสอบโดยใช้ IT รับส่งข้อมูลให้ ธ. ก. ส. รับส่งข้อมูลให้ ธ. ก. ส. จังหวัด : ควบคุมกำกับการขึ้น ทะเบียน รายงานผล จังหวัด : ควบคุมกำกับการขึ้น ทะเบียน รายงานผล อำเภอ : รับแจ้งขึ้นทะเบียน บันทึกข้อมูล อำเภอ : รับแจ้งขึ้นทะเบียน บันทึกข้อมูล ประชาคม และออก ใบรับรอง ประชาคม และออก ใบรับรอง

3 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ใบรับรอ ง - ถูกต้อง - ทันเวลา

4 ขั้นตอนที่ 1 การขึ้น ทะเบียน รับแจ้งขึ้นทะเบียน รับแจ้งขึ้นทะเบียน ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบหลักฐาน

5 ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียน 1) เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทย 2) ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร ( ท. บ. ก.01) 3) เกษตรกรจะต้องเดินทางมา ขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง หาก หัวหน้าครัวเรือนไม่สามารถขึ้น ทะเบียนด้วยตนเอง ต้อง มอบหมายเป็นหนังสือให้สมาชิก ในครัวเรือนที่มีรายชื่อใน ทะเบียนเกษตรกร ( ทบก.01) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนแทน

6 ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียน ( ต่อ ) 4) เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนตาม สถานที่ตั้งแปลงปลูกในแต่ละ แปลง 5) เกษตรกรต้องเพาะปลูกข้าวใน แปลงแล้ว 15 วัน ก่อนมาขอขึ้นทะเบียน ก่อนมาขอขึ้นทะเบียน 6) เกษตรกรต้องเป็นเจ้าของ ผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในแปลง

7 ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียน ( ต่อ ) 7) เกษตรกรแต่ละครอบครัว สามารถขึ้นทะเบียนได้แปลงละ 1 ครั้งต่อรอบการผลิตข้าวที่รับ ขึ้นทะเบียน 8) เกษตรกร ที่เพาะปลูกในพื้นที่ นอกเหนือที่ทางราชการออก เอกสารสิทธิ์ เช่น ป่าสงวน ป่า เสื่อมโทรม ฯลฯ ต้องเป็น เกษตรกรรายเก่าที่เคยขึ้น ทะเบียนไว้ 9) กรณีที่เกษตรกรเช่าพื้นที่ใน เขตปฏิรูปที่ดินไม่ สามารถขึ้น ทะเบียน 9) กรณีที่เกษตรกรเช่าพื้นที่ใน เขตปฏิรูปที่ดินไม่ สามารถขึ้น ทะเบียน

8 ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียน ( ต่อ ) 10) ในกรณีที่เกษตรกรเช่าโดยไม่มี สัญญา ( เจ้าของที่ดินไม่ทำสัญญา ให้ ) ต้องมีหนังสือรับรองจาก กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร แปลงข้างเคียง 11) เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนจะต้อง เข้าร่วมประชาคมและร่วมรับรอง ข้อมูลในการประชาคมหากการสุ่ม ตรวจสอบพื้นที่จริงพบข้อมูลไม่ ถูกต้อง จะตัดสิทธิ์เฉพาะรายที่พบ และระงับการออกใบรับรองทั้งกลุ่ม ประชาคมไว้ก่อน และทำการ ตรวจสอบพื้นที่จริงอีกครั้ง

9 กรอบเวลาการขึ้น ทะเบียน กิจกรรม กลาง ตะวันออก ตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ภาคใต้ การปลูก 1 พ. ค. – 31 ต. ค.54 16 มิ. ย.54 – 28 ก. พ. 55 การเก็บเกี่ยว 1 ส. ค.54 – 28 ก. พ. 55 1 ส. ค.54 – 28 ก. พ. 55 16 ก. ย.54 – 31 มี. ค.55 การขึ้นทะเบียน 1 มิ. ย. – 30 พ. ย.54 16 ก. ค.54 – 31 มี. ค.55 การประชาคม 16 มิ. ย. – 15 ธ. ค.54 1 ส. ค.54 – 15 เม. ย.55 การออก ใบรับรอง 16 มิ. ย. – 31 ธ. ค.54 1 ส. ค.54 – 30 เม. ย.55

10 การรับแจ้งขึ้น ทะเบียน

11 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบ การประชาคม การประชาคม ตรวจสอบพื้นที่จริง ตรวจสอบพื้นที่จริง ผู้ดำเนินการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบระดับ ตำบลโดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบระดับตำบล

12 คณะกรรมการตรวจสอบ ระดับตำบล ประกอบด้วย 1.1) ปลัด อบต. ประธาน 1.2) กำนัน รองประธาน 1.3) ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ 1.4) เจ้าหน้าที่ ธ. ก. ส. กรรมการ 1.5) เกษตรตำบล กรรมการและเลขานุการ กรรมการเพิ่มเติมได้ตามความ เหมาะสม

13 การ ประชาคม

14 การสุ่ม ตรวจสอบพื้นที่

15 ขั้นตอนที่ 3 การออก ใบรับรอง จัดพิมพ์ใบรับรองรายแปลง จัดพิมพ์ใบรับรองรายแปลง - เกษตรกรลงชื่อรับรอง ผลผลิต - เกษตรกรลงชื่อรับรอง ผลผลิต - ปลัดองค์ปกครองส่วน ท้องถิ่นลงชื่อ - ปลัดองค์ปกครองส่วน ท้องถิ่นลงชื่อ รับรองข้อมูล รับรองข้อมูล - เกษตรอำเภอลงชื่อผู้ออก ใบรับรอง - เกษตรอำเภอลงชื่อผู้ออก ใบรับรอง

16 ส่วนที่ เพิ่มเติม

17 กรณีแปลงปลูกประสบภัย ธรรมชาติ

18 ผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูก ข้าว ปี 2554/55 ภาคขึ้นทะเบียนผ่านประชาคมออกใบรับรอง ประเทศ 3,297,903 1,215,833 710,176 เหนือ 773,197383,519269541 กลาง143,481121,24497,106 ตะวันออกเฉียงเหนือ2,183,727587,115225,512 ตะวันออก77,99947,12146,108 ตะวันตก120,99678,37373,230 ใต้5951930 หน่วย : ครัวเรือน ตัดยอดข้อมูลวันที่ 5 ตุลาคม 2554

19


ดาวน์โหลด ppt การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก เพื่อโครงการ รับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google