งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 กรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 กรมส่งเสริมการเกษตร

2 ภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่วนกลาง : วางระบบการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบโดยใช้ IT รับส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. จังหวัด : ควบคุมกำกับการขึ้นทะเบียน รายงานผล อำเภอ : รับแจ้งขึ้นทะเบียน บันทึกข้อมูล ประชาคม และออกใบรับรอง

3 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ใบรับรอง - ถูกต้อง - ทันเวลา

4 ขั้นตอนที่ 1 การขึ้นทะเบียน
รับแจ้งขึ้นทะเบียน ตรวจสอบหลักฐาน

5 ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียน
1) เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทย 2) ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ท.บ.ก.01) 3) เกษตรกรจะต้องเดินทางมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง หากหัวหน้าครัวเรือนไม่สามารถขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ต้องมอบหมายเป็นหนังสือให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนแทน

6 ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียน (ต่อ)
4) เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนตามสถานที่ตั้งแปลงปลูกในแต่ละแปลง 5) เกษตรกรต้องเพาะปลูกข้าวในแปลงแล้ว 15 วัน ก่อนมาขอขึ้นทะเบียน 6) เกษตรกรต้องเป็นเจ้าของผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในแปลง

7 ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียน (ต่อ)
7) เกษตรกรแต่ละครอบครัวสามารถขึ้นทะเบียนได้แปลงละ 1 ครั้งต่อรอบการผลิตข้าวที่รับขึ้นทะเบียน 8) เกษตรกร ที่เพาะปลูกในพื้นที่นอกเหนือที่ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์ เช่น ป่าสงวน ป่าเสื่อมโทรม ฯลฯ ต้องเป็นเกษตรกรรายเก่าที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ 9) กรณีที่เกษตรกรเช่าพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ สามารถขึ้นทะเบียน

8 ผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียน (ต่อ)
10) ในกรณีที่เกษตรกรเช่าโดยไม่มีสัญญา (เจ้าของที่ดินไม่ทำสัญญาให้) ต้องมีหนังสือรับรองจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรแปลงข้างเคียง 11) เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนจะต้องเข้าร่วมประชาคมและร่วมรับรองข้อมูลในการประชาคมหากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่จริงพบข้อมูลไม่ถูกต้อง จะตัดสิทธิ์เฉพาะรายที่พบ และระงับการออกใบรับรองทั้งกลุ่มประชาคมไว้ก่อน และทำการตรวจสอบพื้นที่จริงอีกครั้ง

9 กรอบเวลาการขึ้นทะเบียน
กิจกรรม กลาง ตะวันออก ตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ภาคใต้ การปลูก 1 พ.ค. – 31 ต.ค.54 16 มิ.ย.54 – 28 ก.พ. 55 การเก็บเกี่ยว 1 ส.ค.54 – 28 ก.พ. 55 16 ก.ย.54 – 31 มี.ค.55 การขึ้นทะเบียน 1 มิ.ย. – 30 พ.ย.54 16 ก.ค.54 – 31 มี.ค.55 การประชาคม 16 มิ.ย. – 15 ธ.ค.54 1 ส.ค.54 – 15 เม.ย.55 การออกใบรับรอง 16 มิ.ย. – 31 ธ.ค.54 1 ส.ค.54 – 30 เม.ย.55

10 การรับแจ้งขึ้นทะเบียน

11 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบ
การประชาคม ตรวจสอบพื้นที่จริง ผู้ดำเนินการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลโดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบระดับตำบล

12 คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล
ประกอบด้วย 1.1) ปลัด อบต ประธาน 1.2) กำนัน รองประธาน 1.3) ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ 1.4) เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส กรรมการ 1.5) เกษตรตำบล กรรมการและเลขานุการ กรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

13 การประชาคม

14 การสุ่มตรวจสอบพื้นที่

15 ขั้นตอนที่ 3 การออกใบรับรอง
จัดพิมพ์ใบรับรองรายแปลง - เกษตรกรลงชื่อรับรองผลผลิต - ปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นลงชื่อ รับรองข้อมูล - เกษตรอำเภอลงชื่อผู้ออกใบรับรอง

16 ส่วนที่เพิ่มเติม

17 กรณีแปลงปลูกประสบภัยธรรมชาติ

18 ผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55
หน่วย: ครัวเรือน ภาค ขึ้นทะเบียน ผ่านประชาคม ออกใบรับรอง ประเทศ 3,297,903 1,215,833 710,176 เหนือ 773,197 383,519 269541 กลาง 143,481 121,244 97,106 ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,183,727 587,115 225,512 ตะวันออก 77,999 47,121 46,108 ตะวันตก 120,996 78,373 73,230 ใต้ 595 193 ตัดยอดข้อมูลวันที่ 5 ตุลาคม 2554

19 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 กรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google