งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำวิเศษณ์ หมายถึง คำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำนาม สรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ เพื่อให้ได้ ใจความชัดเจนและละเอียดมากขึ้น คำวิเศษณ์แบ่งออกเป็น ๑๐ ชนิด ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำวิเศษณ์ หมายถึง คำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำนาม สรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ เพื่อให้ได้ ใจความชัดเจนและละเอียดมากขึ้น คำวิเศษณ์แบ่งออกเป็น ๑๐ ชนิด ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำวิเศษณ์ หมายถึง คำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำนาม สรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ เพื่อให้ได้ ใจความชัดเจนและละเอียดมากขึ้น คำวิเศษณ์แบ่งออกเป็น ๑๐ ชนิด ดังนี้ ๑. ลักษณะวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกลักษณะ ต่างๆ เช่น บอกชนิด สี ขนาด สัณฐาน กลิ่น รส บอกความรู้สึก เช่น ดี ชั่ว ใหญ่ ขาว ร้อน เย็น หอม หวาน กลม แบน เป็นต้น ๒. กาลวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์บอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น อดีต อนาคต

3 ๓. สถานวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์บอกสถานที่ เช่น ใกล้ ไกล บน ล่าง เหนือ ใต้ ซ้าย ขวา ๔. ประมาณวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์บอกจำนวน หรือ ปริมาณ เช่น หนึ่ง สอง สาม มาก น้อย บ่อย หลาย บรรดา ต่าง บ้าง ๕. ประติเษธวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่แสดงความ ปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับ ๖. ประติชญาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ใช้แสดงการ ขานรับหรือโต้ตอบ เช่น ครับ ขอรับ ค่ะ ๗. นิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกความชี้เฉพาะ เช่น นี้ นั่น โน่น ทั้งนี้ ทั้งนั้น แน่นอน ๘. อนิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกความไม่ชี้ เฉพาะ เช่น ใด อื่น ไหน อะไร ใคร ฉันใด

4 ๙. ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์แสดงคำถาม หรือ แสดงความสงสัย เช่น ใด ไร ไหน อะไร สิ่งใด ทำไม ๑๐. ประพันธวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อม คำหรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกัน เช่นคำว่า ที่ ซึ่ง อัน อย่าง ที่ว่า เพื่อว่า ให้

5 หน้าที่ของคำวิเศษณ์ มีดังนี้คือ ๑. ทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่น - คนอ้วนกินจุ ( " อ้วน " เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำนาม " คน ") - ตำรวจหลายคนจับโจรผู้ร้าย (" หลาย " เป็นคำ วิเศษณ์ขยายคำนาม " ตำรวจ ") ๒. ทำหน้าที่ขยายคำสรรพนาม เช่น - เราทั้งหมดช่วยกันทำงานให้เรียบร้อย (" ทั้งหมด " เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำสรรพนาม " เรา ") - ฉันเองเป็นคนพูด ( " เอง " เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำ สรรพนาม " ฉัน ") ๓. ทำหน้าที่ขยายคำกริยา เช่น - คนแก่เดินช้า ( " ช้า " เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำกริยา " เดิน “) - นักกีฬาว่ายน้ำเก่ง ( " เก่ง " เป็นคำวิเศษณ์ขยาย คำกริยา " ว่ายน้ำ ")

6 ๔. ทำหน้าที่ขยายคำวิเศษณ์ เช่น - ลมพัดแรงมาก (" มาก " เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำ วิเศษณ์ " แรง ") - สมชายร้องเพลงเพราะจริง (" จริง " เป็นคำวิเศษณ์ ขยายคำวิเศษณ์ " เพราะ ") ๕. ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดง เช่น - เธอสูงกว่าคนอื่น - ขนมนี้อร่อยดี

7

8 เฉลย ข้อ ๑ ตอบ ค.

9

10 เฉลย ข้อ ๒ตอบ ก.

11

12 เฉลย ข้อ ๓ ตอบ ง.

13

14 เฉลย ข้อ ๔ตอบ ค.

15

16 เฉลย ข้อ ๕ ตอบ ข.

17

18 เฉลย ข้อ ๖ตอบ ข.

19

20 เฉลย ข้อ ๗ ตอบ ง.

21

22 เฉลย ข้อ ๘ตอบ ข.

23

24 เฉลย ข้อ ๙ ตอบ ก.

25

26 เฉลย ข้อ ๑๐ตอบ ข.

27 ขอจบการ นำเสนอ เรื่อง คำ วิเศษณ์ และ คำถาม เพียงเท่านี้ ครับ


ดาวน์โหลด ppt คำวิเศษณ์ หมายถึง คำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำนาม สรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ เพื่อให้ได้ ใจความชัดเจนและละเอียดมากขึ้น คำวิเศษณ์แบ่งออกเป็น ๑๐ ชนิด ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google