งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“โลกทัศน์ คือ วิถีทางที่มนุษย์แต่ละคนใช้มอง ดูโลก วิถีทางนั้น จะไปกำหนดวิธีการที่คนใช้ใน การเรียนรู้ข้อมูลที่ได้รับเข้ามา เกิดภูมิปัญญา และ พฤติกรรมตอบสนอง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“โลกทัศน์ คือ วิถีทางที่มนุษย์แต่ละคนใช้มอง ดูโลก วิถีทางนั้น จะไปกำหนดวิธีการที่คนใช้ใน การเรียนรู้ข้อมูลที่ได้รับเข้ามา เกิดภูมิปัญญา และ พฤติกรรมตอบสนอง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 “โลกทัศน์ คือ วิถีทางที่มนุษย์แต่ละคนใช้มอง ดูโลก วิถีทางนั้น จะไปกำหนดวิธีการที่คนใช้ใน การเรียนรู้ข้อมูลที่ได้รับเข้ามา เกิดภูมิปัญญา และ พฤติกรรมตอบสนอง” ข้อมูลคิด / เรียนรู้ภูมิปัญญาพฤติกรรม

7

8 สีไม่มีในโลก มีแต่คลื่นแสงมากระทบตาในขนาดต่าง ๆ กัน สีทั้งหลายเป็นเพียงมายา แต่เราเห็นเป็นของจริง อาทิตย์พันดวง ก็ไม่ช่วยให้ดวงตาโง่ เห็นอะไรให้ถูกต้องได้

9

10

11

12 ผู้ขยันหมั่นเพียร ก็ไม่แน่ว่าจะประสบความสำเร็จ ผู้ขยันหมั่นเพียร บางครั้งก็น่าสงสาร พวกเขายุ่งมากเกินไป และ อาจกลายเป็นคนจนสองเด้ง คือจนทั้งเงินทอง และจนทั้งเวลา โดยไม่รู้ตัว อย่ามัวก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียว รู้จักหยุดคิดเสียบ้าง

13

14 คณุอาน่ได้มยั้ ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้ คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอสวคมรเลยนะ คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แล่หะที่อาน่ได้ ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า ฉนัเข้าใจสงิ่ที่ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้ มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยน ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จด ก่าลวว่า มนัไม่สคำญเลย ว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่ มนัสคำญแค่ว่า ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำนนั้อู่ยในตนำแห่งที่ถกูตอ้ง ที่เลืหอ ! นนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไร คณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่มีปหญัา ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้ ไม่ได้อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย แต่อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ สดุยอดเลยใช่มยั้ล่ะ ใช่เลย แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ ถ้าคณุอาน่บควาบมนี้ได้ ชว่ยสง่ตอ่ให้คนือนอ่านหอน่ยนะ

15 +12 + 3 1 2 1 2 3 + + 4 5 1 2 3 45 + 6 ?

16 +12 + 3 1 2 1 2 3 + + 4 5 1 2 3 45 + 6 ? +12 + + 4 5 + 6 1 2 + 3 1 2 3 1 2 3 4 5 ?

17 บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหา

18

19

20

21

22 แนวตั้ง ทางเลือก แนวข้าง ทางเลือก

23

24

25 +

26

27 Anthony Robbins

28 รู้ผลลัพธ์ที่ต้องการของตัวเอง

29 ลงมือทำในกิจกรรมที่เชื่อว่าจะมีโอกาส ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากที่สุด รู้ผลลัพธ์ที่ต้องการของตัวเอง

30 ลงมือทำในกิจกรรมที่เชื่อว่าจะมีโอกาส ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากที่สุด รู้ผลลัพธ์ที่ต้องการของตัวเอง เรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ที่จะทำให้เกิด ทักษะในกิจกรรมที่ลงมือทำนั้น

31 ลงมือทำในกิจกรรมที่เชื่อว่าจะมีโอกาส ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากที่สุด รู้ผลลัพธ์ที่ต้องการของตัวเอง เรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ที่จะทำให้เกิด ทักษะในกิจกรรมที่ลงมือทำนั้น เรียนรู้เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของตน จนกระทั่งได้ในสิ่งที่ต้องการ

32 ลงมือทำในกิจกรรมที่เชื่อว่าจะมีโอกาส ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากที่สุด รู้ผลลัพธ์ที่ต้องการของตัวเอง เรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ที่จะทำให้เกิด ทักษะในกิจกรรมที่ลงมือทำนั้น เรียนรู้เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของตน จนกระทั่งได้ในสิ่งที่ต้องการ

33 ไม่พูด ไม่คุย 1 ไม่เปิด ไม่รับ 2 ไม่ปรับ ไม่เรียน 3 ไม่เพียร ไม่ทำ 4

34

35

36 เป้าหมาย ลงมือทำ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย สร้างสภาวะที่ เกื้อหนุนต่อการ บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 David C. McClelland ได้ให้ความหมายของ คำว่า Competency หรือ สมรรถนะไว้ว่า คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้าง ผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่ กำหนด ในงานที่ตนรับผิดชอบโดยสมรรถนะ อาจเป็นได้ ดังนี้ Skills :ทักษะสิ่งที่บุคคลกระทำได้ดี Knowledge :ความรู้เฉพาะด้าน Self-concept :ทัศนคติ ค่านิยม ความคิดเห็น หรือความเชื่อ เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน Trait :บุคลิกลักษณะประจำตัว Motive :แรงจูงใจ หรือแรงขับภายในของบุคคลนั้น

50 Scott B.Parry ได้ให้ความหมายว่า สมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมี ผลกระทบต่องานหลัก ของตำแหน่ง งานหนึ่ง ๆ ซึ่งสามารถวัดผล เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้าง ขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรม และการ พัฒนาบุคลากร

51 Dr.Ganesh Shermon ให้ความหมายว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ ของแต่ ละบุคคล ที่จะสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ในขอบเขตงานที่ตน รับผิดชอบ และสมรรถนะ ยังหมายถึง คุณสมบัติ หรือสมรรถนะที่บุคคล จำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากร ที่มีขีดสมรรถนะที่จำเป็นต่องาน จะส่งผล ให้มีพฤติกรรมทั้งด้านความคิดและการ กระทำที่เหมาะสม และส่งผลสุดท้ายที่ ก่อให้เกิดการสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดี ต่อองค์กรตามไปด้วย

52 ด้านเทคนิค ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคนิค ด้านบริหารจัดการ ทักษะความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะ ความรู้ (Knowledge) ข้อมูล หรือเนื้อหาเฉพาของวิชาชีพ “บุคคลต้องมีความรู้อะไรบ้าง” จึงจะปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จ คุณลักษณะ (Attributes) “บุคคลต้องมีคุณลักษณะอย่างไร” ได้แก่ แรงจูงใจ, อุปนิสัย, ทัศนคติ, ค่านิยม, โลกทัศน์, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ทักษะ (Skill) ความสามารถ หรือความ ชำนาญใน การทำงาน ทั้งด้านการ ใช้อวัยวะของ ร่างกาย และการใช้ ทักษะการคิดทาง สมอง “บุคคลต้อง สามารถทำอะไรได้”

53 เป้าหมายที่ต้องการเป้าหมายที่ต้องการ ทักษะ ความรู้ คุณลักษณะ

54 สมรรถนะ 5.ขั้นเกจิอาจารย์5.ขั้นเกจิอาจารย์ 4.ขั้นก้าวหน้า4.ขั้นก้าวหน้า เด็ดกิ่งไผ่แทนกระบี่ เริ่มไม่สะสมอาจารย์ มองเห็น ปัญหาต่าง ๆ เป็นเรื่องไม่น่าตื่นเต้น เพราะสามารถ แก้ไขได้ ด้วยความรู้ที่ตนมี งานใช้แรงน้อยลง ใช้ สมองมากขึ้น มีผู้คนอยากเข้าพบ ซักถาม ขอความรู้ ให้ความเคารพ มีเทคนิคเฉพาะของตนเอง ที่ทำให้งานประสบ ความสำเร็จ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่สะสมมาเป็น เวลานาน สามารถประยุกต์ความรู้ต่างๆ ให้เข้ากับ ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เป็นอย่างดี เป็นผู้นำในการ เปลี่ยนแปลง สามารถสอนผู้อื่นให้สำเร็จอย่างตนได้ มีประสบการณ์การมากขึ้น มองสถานการณ์ได้ กว้างไกล เข้าใจปัญหาต่าง ๆ จากประสบการณ์ได้ดี ขึ้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าต้องคำนึงถึงสิ่ง ใดบ้างในการทำงาน สามารถชี้นำและให้การ ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้ ขอความ ช่วยเหลือจากผู้อื่นน้อยลง เริ่มมีประสบการณ์ ทำได้ และเริ่มแยกแยะออกว่า ปัญหาใดควรให้ความสนใจ ปัญหาใดควรวางเฉย เพราะไม่สำคัญ แต่ยังขาดความยืดหยุ่นในการ ทำงาน และต้องการความช่วยเหลือในด้านการ จัดการ เพื่อให้งานออกมาได้ผลดี และยังต้องการ ฝึกฝนทักษะเพิ่มขึ้น ยังไม่มีประสบการณ์ ต้องอาศัยการชี้นำจึงจะทำได้ มีความสนใจเฉพาะสิ่งที่มองเห็น หรือจับต้องได้ ทำ ได้เฉพาะเรื่องพื้น ๆ ที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก ยังมี สภาพเป็นผู้เริ่มต้น พอทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง

55 สมรรถนะ 5.ขั้นเกจิอาจารย์5.ขั้นเกจิอาจารย์ 4.ขั้นก้าวหน้า4.ขั้นก้าวหน้า - องค์ความรู้

56 อะไรคือเป้าหมายสูงสุด ของความเป็นครูยาง

57 ครูยางต้องมีสมรรถนะอะไรบ้าง ถึงจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ ทักษะความรู้ คุณลักษณะ

58


ดาวน์โหลด ppt “โลกทัศน์ คือ วิถีทางที่มนุษย์แต่ละคนใช้มอง ดูโลก วิถีทางนั้น จะไปกำหนดวิธีการที่คนใช้ใน การเรียนรู้ข้อมูลที่ได้รับเข้ามา เกิดภูมิปัญญา และ พฤติกรรมตอบสนอง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google