งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการวิ จัย Process of Research ภูวนัย สุวรรณธารา 17 ก. ย. 57 ที่มา ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการวิ จัย Process of Research ภูวนัย สุวรรณธารา 17 ก. ย. 57 ที่มา ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการวิ จัย Process of Research ภูวนัย สุวรรณธารา 17 ก. ย. 57 ที่มา ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต

2 นำเข้าสู่บทเรียน นำเข้าสู่บทเรียน

3 แนวคิด  การวิจัยต้องใช้วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ - ทดสอบได้ - เชื่อถือได้  Systematic approach - ความเป็นระบบ - ความเป็นสากล  Imagination - คิดนอกกรอบ

4 แนวคิด ( ต่อ )  Critical Thinking - มองจากมุมมองอื่น - อธิบายด้วยวิธีการที่แตกต่าง หรือดีกว่า - ความคิดของเราบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์อะไรบ้าง - ปัญหาเดิมแก้ด้วยวิธีใหม่ได้ ไหม - มีตัวแบบหรือคำอธิบายที่ ดีกว่าหรือไม่

5 Research Benefits Innovation “know how” Knowledge Discovery “know why”

6 ปัญหา วิจัย มาจากไหน ทดสอบได้ หรือไม่ เป็นของใคร

7 แนวคิดบางประการ เกี่ยวกับงานวิจัย ที่มาของปัญหาวิจัยอาจพิจารณาจาก  People คนผู้ทำหน้าที่หรือผู้ ปฏิบัติ  Problems ปฏิบัติแล้วมีปัญหา  Programs ปัญหาจาก โครงการ แผนงาน โปรแกรม หรือหลักสูตร  Phenomena เกิดจาก ปรากฏการณ์ต่าง ๆ การเปลี่ยน นโยบาย การเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อม

8 แนวคิดบางประการเกี่ยวกับ งานวิจัย องค์ประกอบคุณภาพงานวิจัย  Problem ปัญหา  Data ข้อมูล  Analysis การวิเคราะห์  Research Report การ นำเสนอ

9 ปัญหา  ปัญหาคืออะไร  ปัญหาชัดเจนหรือไม่  ที่มาของปัญหาคืออะไร  ปัญหาที่ศึกษามีประโยชน์ มากน้อยเพียงใด  ปัญหานั้นทดสอบได้หรือไม่

10 ข้อมูล  แหล่งข้อมูลเหมาะสมหรือไม่  ลักษณะข้อมูลเป็นอย่างไร  รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใด  ข้อมูลที่เก็บได้เชื่อถือได้หรือไม่

11 การวิเคราะห์  วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร  วิเคราะห์ข้อมูลเหมาะสมหรือไม่  การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ ทดสอบสมมติฐานได้หรือไม่  การแปลความหมายของการ วิเคราะห์เหมาะสมและถูกต้อง หรือไม่

12 ปัญหา โจทย์คำตอบ ที่ต้องการ แนวคิด ทฤษฎี ศึกษาอะไร ศึกษาใคร ศึกษาที่ไหน การออกแบบวิจัย วิธีการที่จะได้ คำตอบ

13 จะเขียนอย่างไร  ชื่อเรื่อง - ศึกษาอะไร - ศึกษากับใคร  วางแผนการบริหารเวลา - แผนงาน - แผนเวลา - แผนงาน 3. คำสำคัญ (Key words) - เชื่อมโยงกับอะไรบ้าง

14 จะเขียนอย่างไร ( ต่อ ) คิด ค้น เขียน ความรู้นอก ตัวเรา ความรู้บน กระดาษ ความรู้ใน ตัวเรา

15 จะเขียนอย่างไร ( ต่อ ) 4. ความเป็นมาของปัญหา  ทำไมจึงทำ - มีความสำคัญ - เป็นปัญหา - ปัญหาแก้ได้ด้วยการ วิจัย  บูรณาการเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

16 จะเขียนอย่างไร ( ต่อ ) 5. วัตถุประสงค์ ( และสมมติฐาน – ถ้ามี )  ทำไปเพื่อหาคำตอบอะไร  โจทย์วิจัย - ชัดเจน - หาคำตอบได้ - ทดสอบได้  คาดคะเนคำตอบไว้ ล่วงหน้าอย่างไร

17 จะเขียนอย่างไร ( ต่อ ) 6. ความสำคัญ  ทำแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไร - ใครเอาไปใช้ ใช้อย่างไร 7. ขอบเขต  เราศึกษาได้ไม่หมด จะกำหนด ขอบเขตอย่างไร - สถานที่ - เนื้อหา ตัวแปร - ประชากร กลุ่มตัวอย่าง - ระยะเวลา

18 จะเขียนอย่างไร ( ต่อ ) 8. กรอบแนวคิด - งานวิจัยของเราอาศัย แนวคิด ทฤษฎีหรืองานวิจัยอะไร เป็นพื้นฐาน - แนวคิดของใคร สรุปว่า อย่างไร แล้วสรุปเป็นกรอบ 9. นิยามศัพท์ - ศัพท์ที่เฉพาะในงานวิจัย ของเรา - สอดคล้องกับ Keyword

19 จะเขียนอย่างไร ( ต่อ ) 10. วิธีดำเนินการวิจัย  ทำอย่างไรจึงจะตอบโจทย์วิจัย ได้  ประชากร – กลุ่มตัวอย่าง - กำหนดขนาด วิธีเลือก  เครื่องมือ - ลักษณะ การสร้าง คุณภาพ  วิธีเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล

20 จะเขียนอย่างไร ( ต่อ ) 11. ผลการวิจัย  ทำแล้วพบอะไร  ตอบโจทย์วิจัยทุกประเด็น 12. สรุป อภิปรายผล  สรุปสิ่งที่ทำ วิธีทำ ข้อค้นพบ  วิพากษ์วิธีทำ และสิ่งที่ค้นพบ - ต้องอ้างอิง

21 จะเขียนอย่างไร ( ต่อ ) 13. ข้อเสนอแนะ  ผลการวิจัยนำไปทำอะไร  จะขยายงานวิจัยนี้ได้อย่างไร - ตามแนวนอน - ตามแนวตั้ง ( ต่อยอด ) 14. บรรณานุกรม  สอดคล้องกับเชิงอรรถ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการวิ จัย Process of Research ภูวนัย สุวรรณธารา 17 ก. ย. 57 ที่มา ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google