งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน (Flowchart)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน (Flowchart)

2 ผังงาน (Flowchart) คืออะไร?

3 ประเภทของผังงาน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ผังงานระบบ (System Flowchart)
ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

4 ผังงานระบบ (System Flowchart)
เป็นผังงานที่แสดงขั้นตอนการทำงานภายในระบบที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด เพื่อให้ทราบถึงความเกี่ยวกับของระบบตั้งแต่เริ่มต้นว่ามีการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนอย่างไร แต่ผังงานระบบนี้ยังไม่สามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้

5 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)
เป็นผังงานที่แสดงขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการรับข้อมูลการคำนวณหรือการประมวลผลจนถึงการแสดงผลลัพธ์ การเขียนผังงานจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเขียนโปรแกรม

6 ประโยชน์ของผังงาน 1. มองเห็นรูปแบบของงานทั้งหมดได้รวดเร็ว 2. สามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้ทุกภาษา 3. ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้รวดเร็ว 4. หากมีการพัฒนาระบบงานต่อไป สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

7 สัญลักษณ์ของผังงาน 1. การเริ่มต้นและสิ้นสุด (Terminal) 2. การประมวลผล (Process) 3. การรับข้อมูล (Input)

8 สัญลักษณ์ของผังงาน 4. การแสดงข้อมูล (Display) 5. การตัดสินใจ (Decision) 6. การแสดงทิศทาง (Flow line)

9 หลักการเขียนผังงาน 1. ภาพสัญลักษณ์ 1 ภาพ แทนคำสั่ง 1 คำสั่ง 2. ทิศทางการทำงานจะทำจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา 3. ผังงานใดงานหนึ่งจะมีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่เดียวเท่านั้น

10 ตัวอย่างผังงานแบบลำดับ
เริ่มต้น เดินไปปากซอยเข้าบ้าน นั่งรถโดยสาร ถึงโรงเรียน จบ

11 ตัวอย่างผังงานแบบทางเลือก
เริ่มต้น เดินไปปากซอยเข้าบ้าน รถโดยสารคนเยอะ นั่งมอไซค์รับจ้าง นั่งรถสามล้อ ถึงโรงเรียน จบ

12 แบบฝึกหัด ให้นักเรียนเขียนผังงานจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้
ปัญหา : สายชลทำงานได้เงิน ชั่วโมงละ 210 บาท ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง ทำทุกวัน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ วันอาทิตย์ ได้ค่าแรงเพิ่มอีกวันละ 50 บาท สายชลได้รับเงินเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google