งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผัง งาน (Flowchart). ผังงาน (Flowchart) คืออะไร ? ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เขียน แทนคำอธิบายข้อความหรือ คำพูดที่ใช้ในการจำลองความคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผัง งาน (Flowchart). ผังงาน (Flowchart) คืออะไร ? ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เขียน แทนคำอธิบายข้อความหรือ คำพูดที่ใช้ในการจำลองความคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผัง งาน (Flowchart)

2 ผังงาน (Flowchart) คืออะไร ? ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เขียน แทนคำอธิบายข้อความหรือ คำพูดที่ใช้ในการจำลองความคิด เพราะการใช้รูปภาพหรือ สัญลักษณ์ทำให้เข้าใจขั้นตอนได้ ตรงกัน และง่ายต่อการใช้คำพูด หรือข้อความ

3 ประเภทของผังงาน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ผังงานระบบ (System Flowchart) 2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

4 ผังงานระบบ (System Flowchart) เป็นผังงานที่แสดงขั้นตอน การทำงานภายในระบบที่ เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด เพื่อให้ ทราบถึงความเกี่ยวกับของระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นว่ามีการปฏิบัติแต่ละ ขั้นตอนอย่างไร แต่ผังงานระบบนี้ ยังไม่สามารถนำไปเขียน โปรแกรมได้

5 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) เป็นผังงานที่แสดงขั้นตอนใน การทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่ เริ่มต้นในส่วนของการรับข้อมูล การคำนวณหรือการประมวลผล จนถึงการแสดงผลลัพธ์ การเขียน ผังงานจะช่วยเพิ่มความสะดวกใน การเขียนโปรแกรม

6 ประโยชน์ของผังงาน 1. มองเห็นรูปแบบของงาน ทั้งหมดได้รวดเร็ว 2. สามารถนำไปเขียนโปรแกรม ได้ทุกภาษา 3. ตรวจสอบข้อผิดพลาดของ โปรแกรมได้รวดเร็ว 4. หากมีการพัฒนาระบบงาน ต่อไป สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

7 สัญลักษณ์ของผังงาน 1. การเริ่มต้นและสิ้นสุด (Terminal) 2. การประมวลผล (Process) 3. การรับข้อมูล (Input)

8 สัญลักษณ์ของผังงาน 4. การแสดงข้อมูล (Display) 5. การตัดสินใจ (Decision) 6. การแสดงทิศทาง (Flow line)

9 หลักการเขียนผังงาน 1. ภาพสัญลักษณ์ 1 ภาพ แทน คำสั่ง 1 คำสั่ง 2. ทิศทางการทำงานจะทำจาก บนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา 3. ผังงานใดงานหนึ่งจะมี จุดเริ่มต้นและจุดจบที่เดียว เท่านั้น

10 ตัวอย่างผังงานแบบ ลำดับ เริ่มต้น เดินไปปาก ซอยเข้าบ้าน นั่งรถโดยสาร ถึงโรงเรียน จบ

11 ตัวอย่างผังงานแบบ ทางเลือก เริ่มต้น เดินไปปาก ซอยเข้าบ้าน ถึงโรงเรียน จบ รถ โดยสา รคน เยอะ นั่งมอไซค์ รับจ้าง นั่งรถสามล้อ

12 แบบฝึกหัด  ให้นักเรียนเขียนผังงานจาก โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ ปัญหา : สายชลทำงานได้เงิน ชั่วโมงละ 210 บาท ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง ทำทุกวัน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ วันอาทิตย์ ได้ค่าแรง เพิ่มอีกวันละ 50 บาท สายชลได้รับเงินเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผัง งาน (Flowchart). ผังงาน (Flowchart) คืออะไร ? ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เขียน แทนคำอธิบายข้อความหรือ คำพูดที่ใช้ในการจำลองความคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google