งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการใช้งบประมาณ 1 Unit 1 Project HP ประจำปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการใช้งบประมาณ 1 Unit 1 Project HP ประจำปีงบประมาณ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการใช้งบประมาณ 1 Unit 1 Project HP ประจำปีงบประมาณ 2553
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ/การ ป้องกันโรค ร้อยละ เพิ่มคุณภาพชีวิต/ สร้างสุขภาพดี ร้อยละ 1 ห้องตรวจหู คอ จมูก 1) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ สำหรับบุคลากรห้องตรวจหู คอ จมูก 2) โครงการสวดมนต์ไหว้พระและ แผ่เมตตาขณะรอตรวจ 1 ธ.ค. 52 – 1 ธ.ค. 53 100 - 2 ห้องตรวจนรีเวช 1) โครงการลดภาวะโลกร้อนโดยการนำ ผ้านุ่งสำหรับเตรียมตรวจมาจากบ้าน 2) โครงการฝึกลมหายใจด้วยเพลง “ดั่งดอกไม้บาน” สำหรับผู้ใช้บริการ ห้องตรวจฝากครรภ์ 3) โครงการพัฒนาการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ (Fit & Firm) 4) โครงการโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับ บุคลากรห้องตรวจนรีเวชและ ห้องฝากครรภ์ 1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 53 90

2 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ/การ ป้องกันโรค ร้อยละ
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ/การ ป้องกันโรค ร้อยละ เพิ่มคุณภาพชีวิต/ สร้างสุขภาพดี ร้อยละ 3 ห้องตรวจศัลยกรรม 1) โครงการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วย ตนเองของสตรีที่ปฏิบัติงานในแผนก การพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 มี.ค. 53 – 1 มี.ค. 54 - 4 ห้องตรวจอายุรกรรม 1) โครงการ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สุขภาพ - โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ - ยาใจอาสาพาเลิกบุหรี่ฯ 5 ห้องตรวจจิตเวช 1) โครงการบริหารกายคลายเครียด 1 มิ.ย. – 30 ก.ค. 52 90.4 6 PCU 1) โครงการสุขภาพดีและมีความสุขได้ ในที่ทำงาน 1 พ.ค. – 30 ต.ค. 53 7 หน่วยหัวใจ และหลอดเลือด หอผู้ป่วย 4ค 1) โครงการ Slim Shape & Healthy Life 2) โครงการออกกำลังกายเพิ่มพลังชีวิต 1 ธ.ค. 52 – 30 ก.ย. 53 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 53 71.42 8 หอผู้ป่วย 3ก 1) โครงการหน่วยงานสีเขียว (Green Ward) 2) โครงการพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มี.ค. – ส.ค. 53 เม.ย. – ธ.ค. 53 100

3 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ/การ ป้องกันโรค ร้อยละ
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ/การ ป้องกันโรค ร้อยละ เพิ่มคุณภาพชีวิต/ สร้างสุขภาพดี ร้อยละ 9 หอผู้ป่วย 3ข 1) โครงการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ เชิงบูรณาการ ก.พ. – ต.ค. 53 - 10 หอผู้ป่วย 3ค โครงการออกกำลังกายคลายเครียด 2) โครงการศัลย์รักษ์สุขภาพ เม.ย. – ธ.ค. 53 84.98 11 หอผู้ป่วย Burn 1) โครงการบริหารร่างกายผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย มี.ค. – ก.ค. 53 100 12 หอผู้ป่วย 2จ 1) โครงการ “ปิ่นโต ลดโลกร้อน” 13 หอผู้ป่วย 5ก 1) โครงการสุคนธบำบัด เพื่อส่งเสริม สุขภาพ (Aromatherapy) หอผู้ป่วยรังสีรักษา 5ก 1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค. 54 90 14 หอผู้ป่วย 5จ 1) โครงการออกกำลังกายยามเช้า ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 2) โครงการสมุนไพรบำบัด 1 ก.ค. – 31 พ.ค. 52 1 เม.ย. 53 – 31 มี.ค. 54 80 ลดอาการคลื่นไส้ได้ดีมาก 15 สำนักงานกลาง โครงการพุธบ่ายคลายเครียด 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 53

4 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ/การ ป้องกันโรค ร้อยละ
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ/การ ป้องกันโรค ร้อยละ เพิ่มคุณภาพชีวิต/ สร้างสุขภาพดี ร้อยละ 16 หน่วยสุขศึกษา 1) โครงการอาหารกลางวันร่วมกัน สร้างเสริมสุขภาพ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 53 - 17 หน่วยการให้สารอาหารโดยวิธีพิเศษ 1) โครงการโครงการพัฒนาทักษะ ส่วนบุคคลการ เตรียมสารอาหาร หลอดเลือดดำในห้องสะอาด 1 วัน 18 หอผู้ป่วย NICU 1) โครงการกินผักผลไม้ปลอดสารพิษ และลดมลพิษสิ่งแวดล้อม มี.ค. 53 – ก.พ. 54 19 หอผู้ป่วย 6ข 1) โครงการบริหารร่างกายวันละนิด ชีวิตเป็นสุข พ.ย. 52 – ต.ค. 53 90 20 หอผู้ป่วยจิตเวช 1) โครงการสุขภาพของบุคลากร และผู้ป่วยในโรงพยาบาล 50 80 21 หอผู้ป่วย 5ง 1) โครงการยืดเส้น ยืดสาย สุขกาย สบายใจ 1 พ.ค. – มิ.ย. 53 22 หอผู้ป่วย 2ก 1) โครงการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพในหอผู้ป่วย 2ก 1 มิ.ย. – 1 พ.ย. 53 60 23 หอผู้ป่วย 2ข 1) โครงการขยับนิดจิตแจ่มใส 1 มิ.ย. – 1 ก.ค. 53 10 ของบุคลากร/วัน 100

5 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ/การ ป้องกันโรค ร้อยละ
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ/การ ป้องกันโรค ร้อยละ เพิ่มคุณภาพชีวิต/ สร้างสุขภาพดี ร้อยละ 24 หอผู้ป่วย 5ข 1) โครงการยืดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ มิ.ย. – ส.ค. 53 80 - 25 หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 12 1) โครงการน้ำสมุนไพร...เพื่อสุขภาพ 2) โครงการพัฒนาการถูพื้นด้วยสมุนไพร มะกรูด ต.ค. 52 – ธ.ค. 53 พ.ค. – ธ.ค. 53 96 90 26 หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 15 1) โครงการ การดูแลสิ่งแวดล้อม ภายในหอผู้ป่วย ม.ค. – เม.ย. 53 91 27 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 1) โครงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อสุขภาพ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 53 28 ภาควิชาปรสิตวิทยา 1) โครงการ การใช้กระดาษแก้ว และกรวยกระดาษทดแทนการใช้ กระป๋องพลาสติก และกรวยแก้ว ในกระบวนการเตรียมอุจจาระ ด้วยวิธี Formalin ethyl acetate concentration technique (FECT) 29 งานห้องสมุด 1) โครงการออกกำลังกายคลายโรค สำหรับบุคลากรห้องสมุด ต.ค. 52 – ก.ย. 53 85.7


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการใช้งบประมาณ 1 Unit 1 Project HP ประจำปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google