งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการใช้งบประมาณ 1 Unit 1 Project HP ประจำปีงบประมาณ 2553 ลำดั บที่ หน่วยงานชื่อโครงการระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัย เสี่ยงต่อ สุขภาพ / การ ป้องกัน โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการใช้งบประมาณ 1 Unit 1 Project HP ประจำปีงบประมาณ 2553 ลำดั บที่ หน่วยงานชื่อโครงการระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัย เสี่ยงต่อ สุขภาพ / การ ป้องกัน โรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการใช้งบประมาณ 1 Unit 1 Project HP ประจำปีงบประมาณ 2553 ลำดั บที่ หน่วยงานชื่อโครงการระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัย เสี่ยงต่อ สุขภาพ / การ ป้องกัน โรค ร้อยละ เพิ่ม คุณภาพ ชีวิต / สร้าง สุขภาพดี ร้อยละ 1 ห้องตรวจหู คอ จมูก 1) โครงการแอโรบิคเพื่อ สุขภาพ สำหรับบุคลากรห้อง ตรวจหู คอ จมูก 2) โครงการสวดมนต์ไหว้ พระและ แผ่เมตตาขณะรอตรวจ 1 ธ. ค. 52 – 1 ธ. ค ห้องตรวจนรี เวช 1) โครงการลดภาวะโลก ร้อนโดยการนำ ผ้านุ่งสำหรับเตรียม ตรวจมาจากบ้าน 2) โครงการฝึกลมหายใจ ด้วยเพลง “ ดั่งดอกไม้บาน ” สำหรับผู้ใช้บริการ ห้องตรวจฝากครรภ์ 3) โครงการพัฒนาการออก กำลังกาย เพื่อสุขภาพ (Fit & Firm) 4) โครงการโยคะเพื่อ สุขภาพสำหรับ บุคลากรห้องตรวจนรีเวช และ ห้องฝากครรภ์ 1 ต. ค. 52 – 30 ก. ย ธ. ค. 52 – 1 ธ. ค ม. ค. – 30 ก. ย ธ. ค. 52 – 1 ธ. ค

2 ลำดั บที่ หน่วยงานชื่อโครงการระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัย เสี่ยงต่อ สุขภาพ / การ ป้องกันโรค ร้อยละ เพิ่ม คุณภาพ ชีวิต / สร้าง สุขภาพดี ร้อยละ 3 ห้องตรวจ ศัลยกรรม 1) โครงการส่งเสริมการ ตรวจเต้านมด้วย ตนเองของสตรีที่ ปฏิบัติงานในแผนก การพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 มี. ค. 53 – 1 มี. ค ห้องตรวจอายุ รกรรม 1) โครงการ การ ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สุขภาพ - โรงพยาบาลปลอด บุหรี่ - ยาใจอาสาพาเลิก บุหรี่ฯ ห้องตรวจจิต เวช 1) โครงการบริหารกาย คลายเครียด 1 มิ. ย. – 30 ก. ค PCU 1) โครงการสุขภาพดีและมี ความสุขได้ ในที่ทำงาน 1 พ. ค. – 30 ต. ค หน่วยหัวใจ และหลอดเลือด หอผู้ป่วย 4 ค 1) โครงการ Slim Shape & Healthy Life 2) โครงการออกกำลังกาย เพิ่มพลังชีวิต 1 ธ. ค. 52 – 30 ก. ย ม. ค. – 30 เม. ย หอผู้ป่วย 3 ก 1) โครงการหน่วยงานสี เขียว (Green Ward) 2) โครงการพัฒนาทักษะ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง มี. ค. – ส. ค. 53 เม. ย. – ธ. ค

3 ลำดั บที่ หน่วยงานชื่อโครงการระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัย เสี่ยงต่อ สุขภาพ / การ ป้องกัน โรค ร้อยละ เพิ่ม คุณภาพ ชีวิต / สร้าง สุขภาพดี ร้อยละ 9 หอผู้ป่วย 3 ข 1) โครงการเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพ เชิงบูรณาการ ก. พ. – ต. ค หอผู้ป่วย 3 ค 1) โครงการออกกำลังกาย คลายเครียด 2) โครงการศัลย์รักษ์ สุขภาพ - เม. ย. – ธ. ค หอผู้ป่วย Burn1) โครงการบริหารร่างกาย ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย มี. ค. – ก. ค หอผู้ป่วย 2 จ 1) โครงการ “ ปิ่นโต ลด โลกร้อน ” หอผู้ป่วย 5 ก 1) โครงการสุคนธบำบัด เพื่อส่งเสริม สุขภาพ (Aromatherapy) หอผู้ป่วยรังสีรักษา 5 ก 1 มิ. ย. 53 – 31 พ. ค หอผู้ป่วย 5 จ 1) โครงการออกกำลังกาย ยามเช้า ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ ยาเคมีบำบัด 2) โครงการสมุนไพร บำบัด 1 ก. ค. – 31 พ. ค เม. ย. 53 – 31 มี. ค ลดอาการ คลื่นไส้ ได้ดีมาก 15 สำนักงานกลาง 1) โครงการพุธบ่ายคลาย เครียด 1 เม. ย. – 30 มิ. ย

4 ลำดั บที่ หน่วยงานชื่อโครงการระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัย เสี่ยงต่อ สุขภาพ / การ ป้องกัน โรค ร้อยละ เพิ่ม คุณภาพ ชีวิต / สร้าง สุขภาพดี ร้อยละ 16 หน่วยสุขศึกษา 1) โครงการอาหารกลางวัน ร่วมกัน สร้างเสริมสุขภาพ 1 พ. ค. – 31 ส. ค หน่วยการให้ สารอาหารโดย วิธีพิเศษ 1) โครงการโครงการ พัฒนาทักษะ ส่วนบุคคลการ เตรียม สารอาหาร หลอดเลือดดำในห้อง สะอาด 1 วัน หอผู้ป่วย NICU 1) โครงการกินผักผลไม้ ปลอดสารพิษ และลดมลพิษ สิ่งแวดล้อม มี. ค. 53 – ก. พ หอผู้ป่วย 6 ข 1) โครงการบริหารร่างกาย วันละนิด ชีวิตเป็นสุข พ. ย. 52 – ต. ค หอผู้ป่วยจิต เวช 1) โครงการสุขภาพของ บุคลากร และผู้ป่วยใน โรงพยาบาล หอผู้ป่วย 5 ง 1) โครงการยืดเส้น ยืดสาย สุขกาย สบายใจ 1 พ. ค. – มิ. ย หอผู้ป่วย 2 ก 1) โครงการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้าง สุขภาพในหอผู้ป่วย 2 ก 1 มิ. ย. – 1 พ. ย หอผู้ป่วย 2 ข 1) โครงการขยับนิดจิต แจ่มใส 1 มิ. ย. – 1 ก. ค ของ บุคลากร / วัน 100

5 ลำดั บที่ หน่วยงานชื่อโครงการระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัย เสี่ยงต่อ สุขภาพ / การ ป้องกัน โรค ร้อยละ เพิ่ม คุณภาพ ชีวิต / สร้าง สุขภาพดี ร้อยละ 24 หอผู้ป่วย 5 ข 1) โครงการยืดกล้ามเนื้อ เพื่อสุขภาพ มิ. ย. – ส. ค หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 12 1) โครงการน้ำสมุนไพร... เพื่อสุขภาพ 2) โครงการพัฒนาการถู พื้นด้วยสมุนไพร มะกรูด ต. ค. 52 – ธ. ค. 53 พ. ค. – ธ. ค หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 15 1) โครงการ การดูแล สิ่งแวดล้อม ภายในหอผู้ป่วย ม. ค. – เม. ย ภาควิชาวิสัญญี วิทยา 1) โครงการสร้าง สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อสุขภาพ 1 เม. ย. – 30 ก. ย ภาควิชาปรสิต วิทยา 1) โครงการ การใช้ กระดาษแก้ว และกรวยกระดาษ ทดแทนการใช้ กระป๋องพลาสติก และ กรวยแก้ว ในกระบวนการเตรียม อุจจาระ ด้วยวิธี Formalin ethyl acetate concentration technique (FECT) งานห้องสมุด 1) โครงการออกกำลังกาย คลายโรค สำหรับบุคลากรห้องสมุด ต. ค. 52 – ก. ย


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการใช้งบประมาณ 1 Unit 1 Project HP ประจำปีงบประมาณ 2553 ลำดั บที่ หน่วยงานชื่อโครงการระยะเวลา ผลลัพธ์ ลดปัจจัย เสี่ยงต่อ สุขภาพ / การ ป้องกัน โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google