งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการตรวจจับความเร็วของ อินดักชั่นมอเตอร์โดยใช้ค่า อิมพีแดนซ์ของโรเตอร์ Speed Sensorless technique of Induction Motor Control Using Rotor Impedance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการตรวจจับความเร็วของ อินดักชั่นมอเตอร์โดยใช้ค่า อิมพีแดนซ์ของโรเตอร์ Speed Sensorless technique of Induction Motor Control Using Rotor Impedance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการตรวจจับความเร็วของ อินดักชั่นมอเตอร์โดยใช้ค่า อิมพีแดนซ์ของโรเตอร์ Speed Sensorless technique of Induction Motor Control Using Rotor Impedance กฤษ เฉยไสย วิชัย ประเสริฐเจริญสุข อังคณา เจริญมี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 บทคัดย่อ ในบทความนี้ได้พัฒนา เทคนิคการตรวจับ ความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้ค่าอิมพีแดนซ์ ของโรเตอร์ หลักการในการตรวจจับความเร็วคือ ป้อน แรงดันความถี่สูงให้กับมอเตอร์ แล้ววัดค่ากระแส ความถี่สูง มาเพื่อคำนวณหาค่าอิมพีแดนซ์ โดยที่ค่า อิมพีแดนซ์ที่วัดได้จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรเตอร์ ซึ่ง ที่ผิวของโรเตอร์ติดแผ่นอลูมิเนียมบางๆไว้ เพื่อทำให้ ค่าอิมพีแดนซ์เปลี่ยนไปตามตำแหน่ง ( มุม ) ของโรเตอร์ ในขณะที่โรเตอร์หมุนอิมพีแดนซ์เปลี่ยนแปลงตามการ หมุนของโรเตอร์ ซึ่งจะมีผลต่อการไหลของกระแส สเตเตอร์ ผลการทดสอบกับมอเตอร์ 2 แรงม้า เมื่อนำ ค่ากระแสสเตเตอร์ มาผ่านวงจรกรองความถี่ต่ำ ทำให้ ทราบความเร็วของโรเตอร์ ตั้งแต่มอเตอร์เริ่มหมุนจนถึง ช่วงความเร็วสูงสุดได้ คำสำคัญ : อินดักชั่นมอเตอร์, ตัวตรวจวัดความเร็ว, วงจรกรองความถี่ต่ำ

3 รูปที่ 1 แสดงหลักการควบคุมอินดักชั่น มอเตอร์ 1. บทนำ

4 รูปที่ 2 การนำแผ่นอลูมิเนียมบางติดที่แกน โรเตอร์ 2. หลักการ

5 รูปที่ 3 (a) การป้อนสนามแม่เหล็กความถี่สูงให้กับอินดักชั่น มอเตอร์ขนาด 2 poles (b) ขณะที่โรเตอร์จะหมุนทำให้สนามแม่เหล็ก ( ) เปลี่ยนแปลงตามการหมุนของโรเตอร์ (c) รูปคลื่นของกระแสสเตเตอร์ (i rms )

6 รูปที่ 4 การใช้ LCR meter วัดค่า อิมพีแดนซ์ ของมอเตอร์

7 ตารางที่ 1 แสดงขนาดของ แผ่นอลูมิเนียม การติดแผ่นอลูมิเนียมใส่แกน โรเตอร์ ติด 1/2 รอบ ติด 1/3 รอบ ติด 1/4 รอบ ติด 1/6 รอบ ติด 1/9 รอบ 3. ผลของขนาดของการติดแผ่น อลูมิเนียมที่มีต่อ Impedance

8 รูปที่ 5 การพันแผ่นอลูมิเนียมติดกับแกนโรเตอร์

9 รูปที่ 6 ค่าอิมพีแดนซ์ ที่วัดขั้ว U-N เมื่อติดแผ่นอลูมิเนียมใส่แกนโรเตอร์ ตามขนาดทั้ง 6 ค่า

10 4. การ ทดลอง 4.1 วงจรที่ใช้ทดลอง รูปที่ 7 วงจรที่ใช้ทดลอง

11 = 50 Hz Passband gain(Ho) = (1+R 4 /R 3 )(1+R 4 /R 3 ) = 2 รูปที่ 8 วงจร Low pass Filter ที่ใช้ใน การทดลอง Corner frequency (fc) =

12 กระแสไหลผ่าน R มีค่า 39.25 mA rms รูปที่ 9 รูปสัญญาณขนาดของกระแสขณะมอเตอร์อยู่ที่มุม 45 องศา 4.2 ผลการทดลอง 4.2.1 ผลของกระแส เมื่อมุมเปลี่ยนและแรงดันอินพุทเป็นรูปคลื่น sine wave

13 กระแสไหลผ่าน R มีค่า 36.99 mA rms รูปที่ 10 รูปสัญญาณขนาดของกระแสขณะมอเตอร์ อยู่ที่มุม 135 องศา

14 T รูปที่ 11 สัญญาณกระแสขณะที่มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ 625 rpm กระแสไหลผ่าน R มี ค่า 40 mA rms กระแสที่ผ่านวงจร LPF มีค่า 59.78 mA rms

15 รูปที่ 12 สัญญาณกระแสที่ขณะที่มอเตอร์หมุนด้วยความเร็ว 1500 rpm กระแสที่ผ่านวงจร LPF มีค่า 20.15 mA rms กระแสไหลผ่าน R มีค่า 39.88 mA rms T

16 ในรูปที่ 11 กระแสที่ผ่านวงจร LPF มีค่า 59.78 mArms คาบเวลา T = 48 mSec หาความเร็ว รอบได้จาก  r = 1/(2  48  10 -3 ) = 10.416 รอบต่อวินาที คิดเป็น 625 รอบต่อนาที รูปที่ 12 กระแสที่ผ่านวงจร LPF มีค่า 20.15 mArms คาบเวลา T = 20 mSec หาความเร็ว รอบได้จาก  r = 1/(2  20  10-3) = 25 รอบ ต่อวินาที คิดเป็น 1500 รอบต่อนาที

17 4.2.2 ผลของกระแส เมื่อมุมเปลี่ยนและ แรงดันอินพุทเป็น รูปคลื่น square wave กระแสไหลผ่าน R มีค่า 46.25 mA rms รูปที่ 13 รูปสัญญาณขนาดของกระแสขณะมอเตอร์อยู่ที่มุม 45 องศา

18 กระแสไหลผ่าน R มีค่า 44.27 mA rms รูปที่ 14 รูปสัญญาณขนาดของกระแสขณะมอเตอร์อยู่ที่มุม 135 องศา

19 กระแสไหลผ่าน R มีค่า 46.04 mA rms กระแสที่ผ่านวงจร LPF มีค่า 68.64 mA rms T รูปที่ 15 กระแสที่วัดได้ขณะที่มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วรอบ 600 rpm

20 กระแสไหลผ่าน R มีค่า 49.24 mA rms กระแสที่ผ่านวงจร LPF มีค่า 17.69 mA rms รูปที่ 16 กระแสที่วัดได้ขณะที่มอเตอร์หมุนด้วย ความเร็วรอบ 1500 rpm T

21 รูปที่ 15 กระแสที่ผ่านวงจร LPF มีค่า 68.64 mArms คาบเวลา T = 50 mSec หาความเร็ว รอบได้จาก  r = 1/(2  50  10-3) = 10 รอบ ต่อวินาที คิดเป็น 600 รอบต่อนาที รูปที่ 16 กระแสที่ผ่านวงจร LPF มีค่า 17.69 mArms คาบเวลา T = 20 mSec หาความเร็ว รอบได้จาก  r = 1/(2  20  10-3) = 25 รอบ ต่อวินาที คิดเป็น 1500 รอบต่อนาที

22 5. สรุป เมื่อป้อนแรงดันความถี่สูงให้กับมอเตอร์ที่ ติดแผ่นอลูมิเนียม ขนาด 1/3 รอบของแกนโร เตอร์ แล้ววัดค่ากระแสความถี่สูง เพื่อคำนวณหา ค่าอิมพีแดนซ์ ในขณะที่โรเตอร์หมุนอิมพีแดนซ์ เปลี่ยนแปลงตามการหมุนของโรเตอร์ ซึ่งจะมี ผลต่อการไหลของกระแสสเตเตอร์ ผลการ ทดสอบกับมอเตอร์ 2 แรงม้า เมื่อป้อนความถี่สูง รูป sine wave และ square wave ให้กับ มอเตอร์ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์ที่ ใกล้เคียงกัน จากนั้นนำสัญญาณที่ออกจาก มอเตอร์มาผ่านวงจรกรองความถี่ต่ำ จะทำให้ ทราบความเร็วของโรเตอร์ ตั้งแต่มอเตอร์เริ่ม หมุนจนถึงช่วงความเร็วสูงสุดได้

23 เอกสารอ้างอิง [1] H. Kubota, K. Matsuse, “Speed sensorless field oriented control of induction machines using flux observer” IEEE, 1994. Pages:1611 - 1615 vol.3 [2] W. Huangang, Z. Xiaoping, X. Wenli, and Y. Geng, “The speed-sensorless control of induction motors at zero frequency” ICEMS, 2001. Pages:1195 - 1198 vol.2 [3] V.-M. Leppanen, J. Luomi, “Speed sensorless induction machine control for zero speed and frequency,” IEEE, 2002. Pages:400 - 405 vol.1

24 ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการตรวจจับความเร็วของ อินดักชั่นมอเตอร์โดยใช้ค่า อิมพีแดนซ์ของโรเตอร์ Speed Sensorless technique of Induction Motor Control Using Rotor Impedance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google