งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PHP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PHP http://www.ssru.ac.th

2 การประกาศใช้ PHP การที่ตัวแปลคำสั่ง PHP จะทราบว่าส่วนใดจะเป็น ส่วนที่จะให้ทำงานในลักษณะของ PHP นั้น ก็ จะต้องมีการระบุวงเล็บคำสั่งของ PHP ก่อน วงเล็บสำหรับ PHP สามารถใช้งานได้ หลาย รูปแบบคือ – – เป็นการใช้วงเล็บแบบสั้น แต่อาจจะมี การซ้ำซ้อนกัน ถ้าหากต้องการใช้ XML ร่วม ด้วย เพราะวงเล็บแบบนี้เป็นการใช้ของ XML เช่นกัน – เป็นรูปแบบวงเล็บของภาษา ASP ของ Microsoft – ใช้ในลักษณะของ Script เหมือนกับ Java Script http://www.ssru.ac.th

3 หลักการเขียนโปรแกรม php http://www.ssru.ac.th  พื้นฐานเหมือนกับภาษา C  ใช้พื้นที่ว่างได้ โดยการเว้นบรรทัดในขณะที่ ยังเขียนคำสั่งต่างๆ ไม่จบประโยคสามารถ ทำได้  Case-Sensitive บางกรณี คือ ตัวเล็ก - ตัว ใหญ่มีความแตกต่างกันในการอ้างอิงตัวแปร แต่ถ้าเป็นการใช้คำสั่ง เช่น if ก็จะเหมือนกับ IF หรือ function อย่างเช่น empty() อาจจะ เขียนเป็น Empty() ก็ได้  ปิดคำสั่งทุกประโยคด้วย ;

4 การเขียนให้ข้อมูลแสดงออกหน้าจอ ใช้คำสั่ง echo print เช่น echo “ สุพัตรา กาญจโนภาส ”; หรือ print “ สุพัตรา กาญจโนภาส ”; ใช้คำสั่ง echo print เช่น echo “ สุพัตรา กาญจโนภาส ”; หรือ print “ สุพัตรา กาญจโนภาส ”; http://www.ssru.ac.th

5 การเชื่อมต่อข้อความหรือตัวแปร. ( จุด ), ( ลุกน้ำ ) เช่น echo “ สุพัตรา ”. “ กาญจโนภาส ”; หรือ echo “ สุพัตรา ”, “ กาญจโนภาส ”;. ( จุด ), ( ลุกน้ำ ) เช่น echo “ สุพัตรา ”. “ กาญจโนภาส ”; หรือ echo “ สุพัตรา ”, “ กาญจโนภาส ”; http://www.ssru.ac.th คำตอบ สุพัตรา กาญจโนภาส

6 การ comment โน้ตไว้ดูเองจะไม่แสดงผลออกหน้าจอ - ในกรณีบรรทัดเดียว // ข้อความ เช่น // คำสั่ง echo มีไว้สำหรับการแสดงผลลัพธ์ออกหน้าจอ - ในกรณีหลายบรรทัด โน้ตไว้ดูเองจะไม่แสดงผลออกหน้าจอ - ในกรณีบรรทัดเดียว // ข้อความ เช่น // คำสั่ง echo มีไว้สำหรับการแสดงผลลัพธ์ออกหน้าจอ - ในกรณีหลายบรรทัด http://www.ssru.ac.th /* ข้อความบรรทัด 1 ข้อความบรรทัด 2 ข้อความบรรทัด 3 */ /* ข้อความบรรทัด 1 ข้อความบรรทัด 2 ข้อความบรรทัด 3 */ /* คำสั่ง echo มีไว้สำหรับการแสดง ผลลัพธ์ออกหน้าจอ */ /* คำสั่ง echo มีไว้สำหรับการแสดง ผลลัพธ์ออกหน้าจอ */

7 การขึ้นบรรทัดใหม่ “ ” (Tag br ) เช่น echo “ สุพัตรา กาญจโนภาส ”; echo “ สุพัตรา ”,“ ”.“ กาญจโนภาส ”; Echo “ สุพัตรา ”; Echo “ กาญจโนภาส ”’ “ ” (Tag br ) เช่น echo “ สุพัตรา กาญจโนภาส ”; echo “ สุพัตรา ”,“ ”.“ กาญจโนภาส ”; Echo “ สุพัตรา ”; Echo “ กาญจโนภาส ”’ http://www.ssru.ac.th คำตอบ สุพัตรา กาญจโนภาส

8 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร …….. (Tag font) เช่น echo “ สุพัตรา ”; …….. (Tag font) เช่น echo “ สุพัตรา ”; http://www.ssru.ac.th สีขนาด แบบ คำตอบ สุพัตรา

9 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ตัวหนา …………. ตัวเอียง ………….. ตัวขีดเส้นใต้ …………. เช่น echo “ สุพัตรา ”; ตัวหนา …………. ตัวเอียง ………….. ตัวขีดเส้นใต้ …………. เช่น echo “ สุพัตรา ”; http://www.ssru.ac.th คำตอบ สุพัตรา

10 คำสั่ง ให้นักศึกษาใช้คำสั่ง php เขียนข้อความออกมา ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ภาควิชา ที่อยู่ เบอร์โทร หมายเหตุ ( กำหนดรูปแบบและสีสันตามต้องการ ) ให้นักศึกษาใช้คำสั่ง php เขียนข้อความออกมา ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ภาควิชา ที่อยู่ เบอร์โทร หมายเหตุ ( กำหนดรูปแบบและสีสันตามต้องการ ) http://www.ssru.ac.th


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google