งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Uncertainty of Measurement Dss Technical Committee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Uncertainty of Measurement Dss Technical Committee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Uncertainty of Measurement Dss Technical Committee

2 แนวทางการประมาณค่า ความไม่แน่นอนของการ วัด ปัจจุบันมีแนวทางการประมาณค่าความไม่ แน่นอนและ / หรือประมาณค่าตัวแปรในวิธี ทดสอบหลายวิธี ซึ่งข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ไม่ได้ระบุว่าต้องใช้แนวทางใด ห้องปฏิบัติการควรใช้แนวทางทางสถิติที่ ถูกต้อง (valid approaches) แนวทางที่มี ประมาณค่าความไม่แน่นอนอย่าง สมเหตุสมผลและพิจารณาแล้วว่าถูกต้อง ตามหลักวิชาการยอมรับได้จะถือว่า แนวทางทั้งหมดมีความเชื่อถือได้เท่า เทียมกัน

3 แนวทางเหล่านี้ได้แก่ 1. แนวทางการประมาณค่าความไม่ แน่นอนตาม ISO GUM Approach หรือ Bottom-up Approach แนวทางนี้เป็นแนวทางที่เข้มงวดในการ ประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด แนวทางนี้มีรูปแบบที่ชัดเจนในโครงสร้าง และการกำหนดค่าความไม่แน่นอน หาก ห้องปฏิบัติการต้องการพัฒนาทาง เทคนิคการทดสอบ โดยใช้หลักการลด - เพิ่มค่าความไม่แน่นอนในแต่ละปัจจัย แนวทางนี้จะเห็นรายละเอียด และ สามารถเห็นแนวทางการพัฒนาได้อย่าง ชัดเจน แนวทางนี้เหมาะสมกับวิธีการใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูล ตัวเลขจาก QA/QC ที่เหมาะสม

4 2. แนวทางการประมาณค่าความไม่แน่นอน จาก ข้อตกลงตามวิธีทดสอบ (Analytical Methods Approach) หรือ Top-down Approach เป็นแนวทางที่ได้จากข้อมูลของกลุ่ม ห้องปฏิบัติการ โดยการนำค่าความผิดพลาด ทั้งเชิงระบบ และเชิงสุ่ม คือ Bias, repeatability และ reproducibility มา พิจารณาหาค่าความไม่แน่นอน แนวทางนี้จะดำเนินการได้หากมีโปรแกรม การทดสอบความชำนาญอย่างเหมาะสม นั่น คือครอบคลุมช่วงการวัดและลักษณะ ตัวอย่าง หรืออาจใช้ ฟังก์ชัน Horwiz หากห้องปฏิบัติการมีค่า Lab Bias น้อย ค่าความ ไม่แน่นอนอาจสูงเกินจริง หากห้องปฏิบัติการมีค่า Lab Bias สูงมาก ค่า ความไม่แน่นอนอาจต่ำกว่าจริง

5 3. แนวทางการประมาณค่าความไม่แน่นอน จากข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบความ ใช้ได้ในวิธีการทดสอบ (Uncertainty using the information from the validation process) ความแม่นของวิธีการทดสอบอาจได้จากผล การทดสอบภายในห้องปฏิบัติการเดียว นั่น คือต้องมีการสอบกลับได้อย่างเหมาะสม ค่าความไม่แน่นอนคำนวณจากผลรวมของ องค์ประกอบจากการประกันคุณภาพของ ห้องปฏิบัติการ ค่า bias ของกระบวนการวัด และเทอมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ง่าย ปฏิบัติได้ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง ข้อจำกัดของแนวทางนี้ หากจำนวนและชนิดของ สารอ้างอิงมาตรฐานมีจำกัด และหากการสอบกลับ ได้อยู่ในระดับชั้นความแม่นต่ำ ห้องปฏิบัติการควร พิจารณาเทอมอื่นๆ เพิ่มในแหล่งความไม่แน่นอน ของการวัด ยิ่งไปกว่านั้นห้องปฏิบัติการจะต้อง ระมัดระวังตัวแปรที่อาจไม่ได้รวมในการประมาณ ค่าความแม่นของวิธีการทดสอบ

6 4. แนวทางการประมาณค่าความไม่ แน่นอนจากวิธีการทดสอบที่เป็นที่รู้จักกัน ดี “Well Recognized Test Method” วิธีการดังกล่าวได้มีการกำหนด ขีดจำกัดของแหล่งของค่าความไม่ แน่นอนหลัก และกำหนดรูปแบบการ รายงานผลการทดสอบเอาไว้แล้ว การ ทดสอบนั้นมีการระบุค่าความไม่แน่นอน สูงสุดที่ยอมรับได้ หรือขอบเขตที่ยอม ได้มากที่สุดของแต่ละการวัด และวิธีการ ทดสอบที่มีการระบุขอบเขตของสภาวะ แวดล้อม หรือปัจจัยอื่นๆ ที่รู้ว่ามีอิทธิพล อย่างมีนัยสำคัญต่อผลการทดสอบ ห้องปฏิบัติการต้องแสดงให้เห็นว่ามี ความสามารถในการทดสอบ และสามารถ ควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ระบุ ตามที่วิธีการ ทดสอบระบุอย่างเคร่งครัด


ดาวน์โหลด ppt Uncertainty of Measurement Dss Technical Committee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google