งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร ในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ บรรยายในโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะ ศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร ในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ บรรยายในโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะ ศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร ในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ บรรยายในโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะ ศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร. วิทยาเขตอีสาน 1 กรกฎาคม 2557

2 MBU’s target…

3

4 Because… Excellence is not an act, It’s a habit

5 Let’s to Make It Happen !! If all are Ok ….

6 Curriculum Development: How to attain the academic excellence ? Undergraduate Degree Graduate Degree

7 Basic concepts for curriculum development Why Aim How Act What Content Curriculum document Curriculum implementing

8 Holistic Picture whenever you work

9

10 What is the aim of Education ? students’ learning

11 What are learning expectations ?

12 learning expectation in 21 century pedagogy ? 1956 2001

13 What ??

14 Key words…always to keep in mind

15 What more… for 21st Century Pedagogy ? 2007

16

17 So Education in 21 st century aims to…. Achieve higher level of Bloom’s Taxonomy from “Remembering” to “creating” Add the Digital Bloom’s Taxonomy from “Remembering” to “creating”

18

19

20 Main problem in 20th century…. Just focus on “Remembering” From old concept: Teach = Talk, Listen = Learn

21 So… The main concept you need for your effective curriculum development is ……….. E ducation for learning and L earning for the future (of s tudents)

22 Knowledge society Global society

23 Future -the digital society, 21 st century society ? Curriculum for digital society / 21 st century society / knowledge society

24 So…Change !!! Aim change !! Situation change !! Content has to change !! And also method has to change !!

25 Content & Method have to change !! HOW ?

26 focused on pedagogy for 21 st century Not just remembering and understanding level, but more to applying, analyzing, evaluating, and creating level. Reflect on writing …… Rational Coursework Course description …… Focus on pedagogy for 21 st century (not for 20 th century)

27 21 st century concepts to keep in your mind whenever you develop the curriculum

28 Treat student… as 21 st century learner

29 Use digital technology… as an integral part of students’ life

30 Use online resources… for teaching and learning

31 Example: 3 in1 for English program How to Use Skype to Teach English http://www.ehow.com/how_5805156_use-skype-teach-english.html How to Teach English on the Internet http://www.ehow.com/how_5047781_teach-english-internet.html How to Teach the English Language Online http://www.ehow.com/how_7337354_teach-english-language-online.html Curriculum for Teaching English As a Second Language http://www.ehow.com/about_6600800_curriculum-teaching-english-second-language.html How to Use the Internet in English Language Learning http://www.ehow.com/how_7796471_use-internet-english-language-learning.html How to Make Students Interested in Learning English by Using the Internet http://www.ehow.com/how_7930887_make-learning-english-using-internet.html Learn English Listening Skills http://www.youtube.com/watch?v=ssuiqtreiBg More in https://www.google.co.th/search?q=are+you+sure%3F&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Wei wU_cSkMa4BOzWgKgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=739#q=how+to+teach+English %2C+you+tube&tbm=isch&imgdii=_ https://www.google.co.th/search?q=are+you+sure%3F&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Wei wU_cSkMa4BOzWgKgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=739#q=how+to+teach+English %2C+you+tube&tbm=isch&imgdii=_

32 Example: 3 in1 for …………… 21st century education https://www.google.co.th/search?q=are+you+sure%3F&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei= WeiwU_cSkMa4BOzWgKgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=739#q=21st+century+ed ucation&tbm=isch Leadership https://www.google.co.th/search?q=are+you+sure%3F&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei= WeiwU_cSkMa4BOzWgKgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=739#q=leadership&tbm =isch ASEAN community https://www.google.co.th/search?q=are+you+sure%3F&source=lnms&tbm=i sch&sa=X&ei=WeiwU_cSkMa4BOzWgKgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600 &bih=739#q=asean+community&tbm=isch

33 หนังสือสองเล่มนี้เขียนจาก online resources 99%

34 Create learning culture… for 21 st century

35

36 Develop Teachers’ skills… for 21 st century

37 Use teaching style… for 21 st century Less us, … More them Study less, …. More learn Teach less, … More learn Teacher

38 Focus on… know how to learn than to know

39 know how to learn for 21 st century… (online) Inquiry-based learning

40 know how to learn for 21 st century… (online) Problem-based learning

41 know how to learn for 21 st century… (online) Project-based learning

42 know how to learn for 21 st century… Anytime, anywhere learning Life long learning

43 classroom for 21 st century… digital classroom

44

45

46 21 st century leader

47 Finally !!

48 ข้อแนะนำภาคปฏิบัติ จาก concepts ต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น หากท่าน Keep all in Mind แล้ว ก็ควรลงมืออภิปรายร่วมกัน และเขียน เอกสารหลักสูตรร่วมกัน โดยหัวข้อที่สำคัญ คือ 1) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมา พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร... ผลกระทบต่อการพัฒนา หลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน.... และ ความสัมพันธ์ ( ถ้ามี ) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 2) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) แผนพัฒนาปรับปรุง ( ผู้เรียน ) 4) รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก และรายวิชาพื้นฐานอื่นๆ ( ถ้ามี ) ในเวลาจำกัด จุดเน้นควรอยู่ที่ “ อักษรสีแดง ” โดยเฉพาะ รายวิชาบังคับ

49 ข้อคิดขอฝาก การจัดทำเอกสารหลักสูตร เป็นจุดเริ่มต้นของการ “ พัฒนา ผู้เรียน ” ที่ถูกทิศทาง ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับสภาพ สังคมแห่งอนาคต เป็นสังคมของผู้เรียน เพราะผู้เรียนในวันนี้ โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ใหญ่ในสังคมแห่ง อนาคต เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แตกต่าง จากสังคมที่เราๆ เคยผ่านมา ต้องพัฒนาพวกเขาให้สามารถ ยืนหยัดในสังคมแห่งอนาคตนั้นได้อย่างมีศักดิ์ศรีและอย่างมี ความสุข โดยเฉพาะ “ รายวิชา ” ที่จะกำหนดในหลักสูตร จะต้องทบทวนถามตัวเราเองหลายๆ ครั้งว่า “ จะทำให้ผู้เรียน มีความเก่ง มีความดี มีทักษะ มีความสามารถ มีศักยภาพ เพียงพอที่จะไปแข่งขันกับผู้เรียนในสถาบันอื่นๆ รวมทั้ง สามารถหางานทำ รวมทั้งทำงานได้อย่างมีความสุข และมี ความก้าวหน้าในวิชาชีพของเขาในอนาคตหรือไม่ ” ให้ ตระหนักว่า สิ่งที่เราทำในปัจจุบัน หมายถึง “ ชีวิตของ ผู้เรียน ” ดังนั้น ตั้งใจทำให้ดีที่สุด (Do the best)

50 หลักสูตรปริญญาเอกสาขา บริหารการศึกษา ทำเช่นนี้หรือไม่ ?

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 ที่ควรหลีกเลี่ยงมากๆ คือ การ รับนักศึกษาเกินกำหนด ที่ ส่งผลต่อการบริหารหลักสูตร ที่ผิดไปจากมาตรฐานของ หลักสูตรและเกณฑ์ของ สกอ..... อันตราย หากมีการ ตรวจสอบแล้วจะเกิดปัญหา

63


ดาวน์โหลด ppt แนวการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร ในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ บรรยายในโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะ ศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google