งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการพัฒนา คุณภาพ HA SPA SAR 2011 HA Scoring Guideline 2011 นพ. สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ 26/01/2012 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการพัฒนา คุณภาพ HA SPA SAR 2011 HA Scoring Guideline 2011 นพ. สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ 26/01/2012 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการพัฒนา คุณภาพ HA SPA SAR 2011 HA Scoring Guideline 2011 นพ. สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ 26/01/2012 1

2 มาตรฐาน HA มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ สุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี ประยุกต์จาก TQA (THAILAND QUALITY AWARD) 2

3 3 ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหาร องค์กร

4 เป้าหมายของการใช้ มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการ ออกแบบระบบงานที่ เหมาะสม และใช้ประเมิน เพื่อหาโอกาสพัฒนา 4

5 SPA นำมาตรฐาน HA (Standard) มาถ่ายทอดโดย ยกตัวอย่างรูปธรรมการปฏิบัติ (Practice) และให้ โรงพยาบาลประเมินผลการ ปฏิบัติ (Assessment) 5

6 Assessment ผลการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐาน และการเรียนรู้หรือ บทเรียน (Learning) ที่เกิดขึ้น ขององค์กร ทีม และหน่วยงาน ต่างๆ 6

7 Learning Evaluation Improvement Innovation Integration Outcome 7

8 SAR 2011 ขยาย Assessment เป็นหัวข้อ และตั้งคำถามให้ตอบเป็น รูปธรรมได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ตอบมาตรฐาน HA (SPA) ได้กระชับและตรงประเด็น 8

9 SPA I มาตรฐานการ บริการ ใช้มาตรฐาน TQA 9

10 10 SPA II, III ระบุรายละเอียด การจัด กระบวนการของโรงพยาบาล ใช้มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ Best Practice 10

11 11 การตอบแบบ ประเมินตนเอง SPA I, SPA II, SPA III ใช้แนวทาง ADLI 11

12 ADLI 12 A = Approach = ออกแบบระบบการทำงาน ( พัฒนา ) D = Deploy = การนำระบบไปปฏิบัติ ( ทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา ) L = Learning = การเรียนรู้จากการปฏิบัติตาม ระบบ I = Integrate = บูรณาการการเรียนรู้

13 13 การตอบแบบ ประเมินตนเอง SPA I, SPA II, SPA III ตอบ Learning 13

14 14 การตอบแบบ ประเมินตนเอง SPA І v ตอบ LeTCI 14

15 LeTCI 15 Le = Level = ผลลัพธ์ ( ผลงานที่ผ่าน มา ) T = Trend = แนวโน้ม ( ผลงานที่ คาดการณ์ในอนาคต ) C = Comparison = เปรียบเทียบผลลัพธ์กับ องค์กรอื่น I = Integration = ผลลัพธ์บรรลุเป้าประสงค์ ขององค์กร

16 16 การตอบแบบ ประเมินตนเอง SPA І v ตอบ - Level - วิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ผ่านมา - Trend 16

17 17 SPA ( กระดาษ คำถาม ) SAR 2011 ( กระดาษคำตอบ ) HA Scoring 2011 ( เกณฑ์ให้คะแนน ) 17

18 ระดับโรงพยาบาล ทีมนำทางคลินิก ทีมนำในระบบงานสำคัญ หอผู้ป่วยหน่วยงานอื่นๆ Hospital Profile 2008 & ผลลัพธ์ (IV) มาตรฐานโรงพยาบาลตอนที่ I-III CLT Profile Clinical Tracer / Highlight Service Profile มาตรฐานส่วนที่เกี่ยวข้อง ระดับของเอกสารการ ประเมินตนเอง Option: Detailed Scorebook

19 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรือได้ ดำเนินการพัฒนาอะไร ระบบงานที่ได้พัฒนาขึ้นหรือที่ ปฏิบัติเป็นมาตรฐานนั้นมี ลักษณะสำคัญอย่างไร ผลการดูแลผู้ป่วยที่เกี่ยวกับ เรื่องที่นำเสนอเป็นอย่างไร การจัดทำแบบ ประเมิน

20 การนำเสนออาจจะนำเสนอ เปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้ม และความแตกต่าง หรือ นำเสนอสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือนำเสนอในลักษณะการ ประเมินเชิงคุณภาพก็ได้ และ ควรพยายามเขียนรายงานแต่ ละประเด็นให้สั้น กระชับ โดย เริ่มต้นจำกัดไว้ที่ 3 บรรทัด ก่อน ถ้าเห็นว่ายังมีข้อมูล สำคัญที่ควรนำเสนอก็สามารถ เพิ่มเติมได้ การจัดทำแบบ ประเมิน

21 21 รพ. ได้ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายใน รพ. ด้วย การเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต เช่น ประสาทหลอน เพิ่มจากที่เคย มุ่งเน้นเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการ ซึมเศร้า ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ลงมือ ฆ่าตัวตายลดลงจากปีละ 10 ราย เหลือ 0-1 ราย ประเมินตนเอง 3 ประเด็น 3 บรรทัด ทำอะไร ทำอย่างไร ผลเป็นอย่างไร

22 22 ความคาดหวังต่อการเขียน แบบประเมิน การเขียนแบบประเมินตนเองควร สะท้อนให้เห็นบทเรียน (lesson learned ) คือ ถ้า ….. จะเกิด อะไรขึ้น ซึ่งบทเรียนจะอธิบายเหตุการณ์และ เงื่อนไขที่เกิดขึ้น และคำอธิบายจะต้องมีคุณค่าในการ นำไปปฏิบัติ คำอธิบาย ที่ชัดเจนจะต้องมีตัวชี้วัดที่ดี ที่สะท้อน ว่าเกิดอะไรขึ้น และเกิดการเรียนรู้อะไร บทเรียน จะต้องระบุว่า อะไรใหม่ (what ) หรือ อะไรคือข้อมูลใหม่ ( อาจจะ +, ลบ )

23 การเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ ควรแสวงหาคำตอบว่าได้ บทเรียนอะไร หากมีผลสืบเนื่องที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกัน ต้องพยายามตอบให้ได้ว่า อะไรสำคัญที่สุด และ ทำไมจึง สำคัญ แนวทางการเตรียมการให้ได้ ข้อมูลในการเขียนแบบประเมิน ตนเอง

24 บทเรียนมิใช่ ความแตกต่างที่ เกิดขึ้นระหว่างสิ่งที่คาดหมาย กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพราะสิ่ง นั้นคือ สมมุติฐาน แต่หากมีสิ่ง ที่ไม่ได้ตามคาดหมายที่ เกิดขึ้นแสดงว่า มีอะไรทำให้ เกิดความแตกต่าง และ อะไร ที่ไปทำให้เกิดความแตกต่าง นั้นก่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรม อย่างไร สิ่งนั้นคือ บทเรียน แนวทางการเตรียมการให้ได้ ข้อมูลในการเขียนแบบ ประเมินตนเอง

25 เราวางแผนกันอย่างไร อะไร คือจุดหมายของการปฏิบัติการ เมื่อเราดำเนินการกิจกรรมไป ได้ระยะหนึ่งแล้ว สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งใดไม่เป็นไป ตามแผนที่วางแผนไว้ / ทำไม ถึงเป็นเช่นนั้น สิ่งใดเป็นไปตามที่วางแผนไว้ / ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น คำถามที่ใช้ในการวิเคราะห์หลังการพัฒนา / การทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ / ข้อมูลมาใช้ใน การเขียนสรุปแบบประเมินตนเอง


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการพัฒนา คุณภาพ HA SPA SAR 2011 HA Scoring Guideline 2011 นพ. สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ 26/01/2012 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google