งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASEAN University Network - Quality Assurance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASEAN University Network - Quality Assurance"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASEAN University Network - Quality Assurance
AUN-QA ASEAN University Network - Quality Assurance

2 1.เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-การประกันคุณภาพ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN - QA) 2.จำนวนสมาชิก 10 ประเทศ รวมทั้ง Timor Leste เข้าร่วมการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร

3 3. สำหรับ ประเทศไทย มีจำนวน 4 มหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิก AUN-QA ได้แก่
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยมหิดล 3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.มหาวิทยาลัยบูรพา

4 4. วัตถุประสงค์ของ AUN-QA 4
4.วัตถุประสงค์ของ AUN-QA 4.1 เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ ด้านการ- ประกันคุณภาพหลักสูตร ระหว่าง ยุโรป และอาเซียนใน ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) 4.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ การเรียนและ การสอนรวมทั้งการยกระดับมาตรฐานของการประกัน คุณภาพ ในอาเซียน 4.3 เพื่อความสอดคล้องซึ่งกันและกัน ของระบบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาของอาเซียน

5 5. เครือข่ายการขับเคลื่อนประกอบด้วย 5
5.เครือข่ายการขับเคลื่อนประกอบด้วย 5.1 ASEAN University Network (AUN) 5.2 The ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) 5.3 The Southeast Asian Ministers of Education Organisation Regional Centre for Higher Education and Development (SEAMEO RIHED) 5.4 The German Academic Exchange Service (DAAD) 5.5 The German Ractors’ Conference (HRK) 5.6 The European Association for Quality A ssuranuce in Higher Education (ENQA) 5.7 Postdam University (Germany)

6 6. การพัฒนาการประกันคุณภาพ หลักสูตร ของ AUN-QA พ. ศ
6.การพัฒนาการประกันคุณภาพ หลักสูตร ของ AUN-QA พ.ศ การเริ่มการประชุม ของ AUN-QA พ.ศ ข้อตกลงร่วมกัน ของ AUN-QA พ.ศ การกำหนดนโยบาย และการดำเนิน ของ Good Practices พ.ศ การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากสภาการรับรอง มาตรฐาน และการประเมิน ระดับชาติ ณ.ประเทศอินเดีย พ.ศ การกำหนด AUN-QA Guideline รวมทั้งการ พัฒนา AUN-QA Manual พ.ศ การอบรมผู้ประเมิน AUN-QA พ.ศ.2553 การประเมินหลักสูตร ณ.ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ ฟิลิปปินส์ และประเทศเวียดนาม

7 7.แผนการดำเนินการ 7.1 การประกันคุณภาพหลักสูตรภายใน (Internal QA )
7.2 การประชุม การเสวนา และการวางแผน (Dialogue Meeting) 7.3 การดำเนินการชี้แจง ความเป็นมา AUN-QA (Introduction) 7.4 กระบวนการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใน (Preparing SAR) 7.5 การดำเนินการส่งการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใน (Submitting SAR) 7.6 การประเมินตนเอง จากเครือข่าย (Peer Assessment) 7.7 การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ

8 8. เกณฑ์การประเมิน ของ AUN-QA for Programme Level 1
8.เกณฑ์การประเมิน ของ AUN-QA for Programme Level 1.ผลลัพธ์ของความคาดหวังด้านการเรียน (Expected Learning Outcomes) 2.ความเฉพาะของหลักสูตร (Programme Specification) 3.โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content ) 4. กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) 5. การประเมินผลนิสิต(Student Assessment) 6. คุณภาพของอาจารย์ (Academic Staff Quality) : ปัจจัยนำเข้า (Input) 7. คุณภาพของเจ้าหน้าที่ (Support Staff Quality)

9 8. คุณภาพนิสิต (Student Quality)
9. การสนับสนุนและการแนะแนวให้นิสิต (Student Advice and Support) 10. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities and Infrastructures) 11. การประเมินคุณภาพของกระบวนการการเรียนและการสอน : ปัยจัย การดำเนินการ (Process) (Quality Assurance of Teaching and Learning Process) 12. กิจกรรม การพัฒนา บุคลากร (Staff Development Activities) 13. ผลสะท้อน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holders Feed back) 14.ผลลัพธ์ (Output) : ปัจจัยนำออก (Output) 15.ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Satisfaction)


ดาวน์โหลด ppt ASEAN University Network - Quality Assurance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google