งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น นิพจน์ (Expressions)  ความหมายทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นนิพจน์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น นิพจน์ (Expressions)  ความหมายทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นนิพจน์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์

2 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น นิพจน์ (Expressions)  ความหมายทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นนิพจน์ที่ ใช้ในการคำนวณ ซึ่งนิพจน์ทางคณิตศาสตร์นั้น จะมีรูปแบบเหมือนกับสมการคณิตศาสตร์ แต่จะ ประกอบไปด้วย ค่าคงที่หรือ ตัวแปร ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า ตัวถูกดำเนินการ (Operand) แล้วเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายทาง คณิตศาสตร์ หรือเรียกอีกอย่างว่า ตัวดำเนินการ (Operator) นั่นเอง  รูปแบบ [ ตัวถูกดำเนินการตัวแรก ] [ ตัวดำเนินการ ] [ ตัวถูกดำเนินการตัวที่สอง ]

3 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการความหมาย + บวก - ลบ * คูณ / หาร % หารเอาเศษหรือ Modulus ++ เพิ่มค่าครั้งละ 1 -- ลดค่าครั้งละ 1

4 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ ทางคณิตศาสตร์ ตัวตำเนินการลำดับความสำคัญ ++,--16 - ( เครื่องหมายลบหน้า ตัวเลข ) 15 *, /, %13 +, -12 ( ยิ่งมากยิ่งสำคัญ )

5 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า  ตัวดำเนินการที่ใช้ในการกำหนดค่านั้นจะเป็น เครื่องหมาย = การทำงานของตัวดำเนินการนี้ จะทำการ นำค่าที่อยู่ทางด้านขวาของตัวดำเนินการไปเก็บไว้ในตัว แปรทางด้านซ้ายของตัวตำเนินการ สิ่งที่อยู่ด้านขวาของ ตัวดำเนินการนั้นอาจจะเป็นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ หรือ จะเป็นตัวแปรก็ได้  รูปแบบ [ ตัวแปร ] = [ นิพจน์ ]  Simple Assignments จะมีรูปแบบเหมือนกับรูปแบบ ด้านบน หรือเหมือนกับสมการทางคณิตศาสตร์ทั่วไป  Compound Assignments เป็นการกำหนดที่สั้นกว่า แบบ Simple Assignments ซึ่งจะใช้ตัวดำเนินการ 5 ตัว ด้วยกัน ดังนี้ *=, /=, %=, += และ -=

6 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ความหมายของตัวดำเนินการ นิพจน์แบบ Compound เทียบเท่ากับนิพจน์แบบ Simple x *= yx = x * y x /= yx = x / y x %= yx = x % y x += yx = x + y x -= yx = x - y

7 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ตัวดำเนินการ ++ และ --  ตัวดำเนินการ ++ จะทำการเพิ่มค่าของตัวแปรอีก 1 ส่วน -- นั้นจะทำการลดค่าของตัวแปรลง 1 ซึ่งการสร้างนิพจน์ ด้วยตัวดำเนินการ 2 ตัวนี้ จะมี 2 แบบ คือ แบบ Postfix รูปแบบ [ ตัวแปร ] [ ตัวดำเนินการ ] ตัวอย่าง A++ A-- ค่าของ a ตอน แรก นิพจน์ผลลัพธ์ของ นิพจน์ ค่าของ a ตอน หลัง 10A++1011 10A--109

8 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ตัวดำเนินการ ++ และ - ( ต่อ ) แบบ Prefix รูปแบบ [ ตัวดำเนินการ ] [ ตัวแปร ] ตัวอย่าง ++A --A ค่าของ a ตอน แรก นิพจน์ผลลัพธ์ของ นิพจน์ ค่าของ a ตอน หลัง 10A++1011 10A--109


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น นิพจน์ (Expressions)  ความหมายทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นนิพจน์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google