งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

2 ผู้จัดทำ นางสาวจุฑามาส สงวนทรัพย์ เลขที่ 34 นางสาวน้ำฝน กาญจนา เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3 จุดประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

4 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา วิชาปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350, , , สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354, , , ภาษาอังกฤ ษ 352, , , คณิตศาสตร์ 353, , , วิทยาศาสต ร์ 349, , , สุขศึกษา และพล ศึกษา 348, , , ศิลปะ 348, , , การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี 348, , ,

5 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

6 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

7 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา

8 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา

9 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา

10 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาสุขษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา

11 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

12 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา

13 สรุป ปีการศึกษา 2552 วิชาสังคมศึกษามีจำนวนผู้ เข้าสอบมากกว่าวิชาอื่นๆ ส่วนคะแนนเฉลี่ยวิชา ภาไทยสูงกว่าวิชาอื่น ปีการศึกษา 2553 วิชาคณิตศาสตร์มีจำนวนผู้ เข้าสอบมากกว่าวิชาอื่นๆ ส่วนคะแนนเฉลี่ยวิชา ภาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงกว่าวิชาอื่น ปีการศึกษา 2554 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมมีจำนวน ผู้เข้าสอบมากกว่าวิชาอื่นๆ ส่วนคะแนนเฉลี่ย วิชาภาสุขศึกษาและ พลศึกษาสูงกว่าวิชาอื่น

14 แหล่งที่มา


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google