งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554

2 ผู้จัดทำ นางสาวจุฑามาส สงวนทรัพย์ เลขที่ 34 นางสาวน้ำฝน กาญจนา เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3 จุดประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554

4 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554 วิชาปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350,88946.47351,63342.61368,22841.88 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354,40236.00357,05046.51372,66233.39 ภาษาอังกฤ ษ 352,80523.98354,53119.22370,56121.80 คณิตศาสตร์ 353,68028.56356,59114.99372,09422.73 วิทยาศาสต ร์ 349,77829.06349,21030.90366,74427.90 สุขศึกษา และพล ศึกษา 348,63445.37347,46262.86365,04554.61 ศิลปะ 348,63437.75347,46232.62365,04528.54 การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี 348,63432.98347,46243.69365,04548.72

5 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554

6 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554

7 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552 - 2554

8 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552 - 2554

9 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552 - 2554

10 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาสุขษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552 - 2554

11 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554

12 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554

13 สรุป ปีการศึกษา 2552 วิชาสังคมศึกษามีจำนวนผู้ เข้าสอบมากกว่าวิชาอื่นๆ ส่วนคะแนนเฉลี่ยวิชา ภาไทยสูงกว่าวิชาอื่น ปีการศึกษา 2553 วิชาคณิตศาสตร์มีจำนวนผู้ เข้าสอบมากกว่าวิชาอื่นๆ ส่วนคะแนนเฉลี่ยวิชา ภาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงกว่าวิชาอื่น ปีการศึกษา 2554 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมมีจำนวน ผู้เข้าสอบมากกว่าวิชาอื่นๆ ส่วนคะแนนเฉลี่ย วิชาภาสุขศึกษาและ พลศึกษาสูงกว่าวิชาอื่น

14 แหล่งที่มา http://www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google