งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

2 ผู้จัดทำ นางสาวจุฑามาส สงวนทรัพย์ เลขที่ 34
นางสาวจุฑามาส สงวนทรัพย์ เลขที่ 34 นางสาวน้ำฝน กาญจนา เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

3 จุดประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

4 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350,889 46.47 351,633 42.61 368,228 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 354,402 36.00 357,050 46.51 372,662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,805 23.98 354,531 19.22 370,561 21.80 คณิตศาสตร์ 353,680 28.56 356,591 14.99 372,094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,778 29.06 349,210 30.90 366,744 27.90 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,634 45.37 347,462 62.86 365,045 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 43.69 48.72

5 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

6 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

7 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

8 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

9 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

10 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาสุขษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

11 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

12 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

13 สรุป ปีการศึกษา 2552 วิชาสังคมศึกษามีจำนวนผู้เข้าสอบมากกว่าวิชาอื่นๆ ส่วนคะแนนเฉลี่ยวิชาภาไทยสูงกว่าวิชาอื่น ปีการศึกษา 2553 วิชาคณิตศาสตร์มีจำนวนผู้เข้าสอบมากกว่าวิชาอื่นๆ ส่วนคะแนนเฉลี่ยวิชาภาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงกว่าวิชาอื่น ปีการศึกษา 2554 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีจำนวน ผู้เข้าสอบมากกว่าวิชาอื่นๆ ส่วนคะแนนเฉลี่ยวิชาภาสุขศึกษาและ พลศึกษาสูงกว่าวิชาอื่น

14 แหล่งที่มา


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google