งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี  การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน วิชา COSC2202 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี  การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน วิชา COSC2202 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี  การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน วิชา COSC2202 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

2 พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี โครงสร้าง อย่างง่าย ดังนี้ #include หรือ header file ส่วนประกาศ หรือ declaration part ส่วนนี้ใช้ประกาศตัวแปร ค่าคงที่ ชนิดของ ข้อมูล แบบ global main() ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม { คำสั่งต่าง ๆ ค่าคงที่ ฯลฯ } ฟังก์ชันย่อย (sub function) { คำสั่งต่าง ๆ ค่าคงที่ ฯลฯ }

3 Function โปรแกรมภาษาซีสามารถสร้างฟังก์ชันได้ มากกว่าหนึ่งฟังก์ชัน แต่จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า main() เพียงฟังก์ชันเดียว โดยฟังก์ชัน main จะเป็นฟังก์ชัน แรกที่เริ่มทำงาน ในภาษาซีสามารถแบ่งฟังก์ชันออก ได้เป็น 2 ประเภทคือ  ฟังก์ชั่นมาตรฐาน (Standard Libraries Function)  ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้กำหนด (User-Define Function)

4 ฟังก์ชันมาตรฐาน (Standard Libraries Function)  คือฟังก์ชันที่ตัวภาษาซี มีการกำหนดไว้แล้วในไลบรารี ให้เราเรียกใช้ได้เลย เช่น  การหารากที่ 2  sqrt ฟังก์ชันนี้เก็บอยู่ในไลบรารี math.h sqrt(4) จะได้ผลลัพธ์เป็น 2.0  การสุ่มเลข  rand() ฟังก์ชันนี้เก็บอยู่ในไลบรารี stdlib.h rand()%100 จะได้เลขสุ่มมีค่าในช่วง 0-99

5 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนด (User- Define Function)  ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้กำหนด คือ ส่วนย่อยของโปรแกรมที่ ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น โปรแกรมเครื่องคิด เลข ก็สามารถแบ่งฟังก์ชั่นออกเป็นฟังก์ชั่นของการ บวก, ฟังก์ชั่นของการลบ, การคูณ, และการหาร เป็น ต้น  ข้อดีคือ โปรแกรมเป็นสัดส่วน แต่ละส่วนทำงาน เฉพาะอย่าง ตรวจสอบความถูกต้องง่าย

6 ส่วนประกอบของ Function  โดยฟังก์ชันจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  หัวฟังก์ชัน (Function Header)  ตัวฟังก์ชัน (Function Body)

7 ส่วนประกอบของ Function ส่วนหัว ฟังก์ชัน data-type function-name (type var1,type var2,…) ส่วนตัว ฟังก์ชัน { variable declaration; statements; }

8 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนด (User- Define Function)  สำหรับในภาษาซีนั้นฟังก์ชันที่สร้างขึ้น (user- define function) จะใช้งานได้ ต้องมีการ ประกาศฟังก์ชัน (function prototype) ให้ รู้จักก่อน จึงสามารถเรียกใช้งานได้ การรับค่า การ return ค่ากลับ function_test( )

9 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนด (User- Define Function)  ไม่มีการรับค่าไม่มีการ return ค่า กลับ  ไม่มีการรับค่ามีการ return ค่ากลับ  มีการรับค่าไม่มีการ return ค่า กลับ  มีการรับค่ามีการ return ค่ากลับ

10 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนด (User- Define Function)  ไม่มีการรับค่าไม่มีการ return ค่ากลับ

11 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนด (User- Define Function)  ไม่มีการรับค่ามีการ return ค่ากลับ

12 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนด (User- Define Function)  มีการรับค่า ไม่มีการ return ค่ากลับ

13 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนด (User- Define Function)  มีการรับค่ามีการ return ค่ากลับ

14 ขอบเขตของตัวแปร  ขอบเขตของตัวแปรในภาษาซี แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  ตัวแปรแบบ Global  เป็นตัวแปรที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆ ฟังก์ชันของ โปรแกรมนั้น โดยต้องประกาศตัวแปรไว้เหนือฟังก์ชัน main()  ตัวแปรแบบ Local  เป็นตัวแปรที่สามารถใช้ได้เฉพาะในฟังก์ชันที่ประกาศตัว แปรนี้เท่านั้น โดยการประกาศจะอยู่ภายในของแต่ละ ฟังก์ชัน

15 ตัวแปรแบบ Local

16 ตัวแปรแบบ global

17 ทดสอบ  ให้นักศึกษาเขียนผลจากการรันโปรแกรมต่อไปนี้

18 แบบฝึกหัด  เขียนโปรแกรมตัดเกรด รับค่าแล้วแจ้งเกรดที่ได้รับ 80-100 (A) 70-79 (B) 60-69 (C) 50-59 (D) น้อย กว่า 50 (F)  เขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร โดย รับค่าเข้าไป 2 ตัว แล้วเลือกว่าจะให้ทำอะไร แสดง ผลลัพธ์เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง  เขียนโปรแกรมสูตรคูณ เลือกแม่ได้ ( คราวนี้ให้เขียนแบบแยกฟังก์ชัน คือไม่ให้ทำทุก อย่างใน main อันเดียว ให้กระจายงานออกมาให้ ฟังก์ชันย่อยทำ )


ดาวน์โหลด ppt  พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี  การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน วิชา COSC2202 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google