งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้าง ภาษาซี เบื้องต้น สมาชิกในกลุ่ม นาย กามารูซามัน อูมาร์ 565703035 นาย สุทธิศักดิ์ บำรุงรัตน์ 565703067.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้าง ภาษาซี เบื้องต้น สมาชิกในกลุ่ม นาย กามารูซามัน อูมาร์ 565703035 นาย สุทธิศักดิ์ บำรุงรัตน์ 565703067."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้าง ภาษาซี เบื้องต้น สมาชิกในกลุ่ม นาย กามารูซามัน อูมาร์ 565703035 นาย สุทธิศักดิ์ บำรุงรัตน์ 565703067

2  ภาษาซีพัฒนาขึ้นมาในปี 1970 โดย Dennis Ritchie แห่ง Bell Telephone Laboratories, Inc. ( ปัจจุบันคือ AT&T Bell Laboratories)  ต้นกำเนิดมาจากภาษา 2 ภาษา คือ ภาษา BCPL และ ภาษา B  ภาษาซีนั้นถูกใช้งานอยู่ เพียงใน Bell Laboratories จนกระทั่งปี 1978 Brian Kernighan และ Ritchie นั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ "K&R C"  ในกลางปี 1980 ภาษาซีก็กลายเป็นภาษาที่ได้รับ ความนิยม ประวัติภาษาซี

3  ภาษาที่เป็นโครงสร้าง  คำสั่งประกอบด้วยพจน์ (term) ซึ่งจะมีลักษณะ เหมือนกับนิพจน์ทางพีชคณิต  มีส่วนขยายเป็นคำหลัก (keyword) ในภาษาอังกฤษ เช่น if, else, for, do และ while  สามารถใช้งานในระดับต่ำ (low-level) ได้  สามารถใช้กับงานด้านโปรแกรมระบบ (system programming) เช่น เขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือใช้กับงานทั่ว ๆ ไป  สามารถย้ายไปทำงานในเครื่องอื่นได้ แนะนำภาษาซี

4 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี void main(void) { } Statements ; Local Declarations Preprocessor directive Global Declarations main function User define functions int function () { } Statements ; Local Declarations โครงสร้างภาษาซี ประกอบด้วยหลายส่วน แต่ ในการเขียนไม่จำเป็นจะต้อง เขียนทุกส่วน

5 #include#define#undef#if #ifdef#ifndef#else#elif #endif#line#error#pragma  ทุกโปรแกรมต้องมี  ใช้เรียกไฟล์ที่โปรแกรมใช้ในการทำงานร่วมกัน  ใช้กำหนดค่าคงที่ให้กับโปรแกรม #  เริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย #  ที่เราจะใช้กันมี 2 directives คือ  #include ใช้สำหรับเรียกไฟล์ที่โปรแกรมใช้ในการ ทำงาน  #define ใช้สำหรับกำหนดมาโครที่ให้กับโปรแกรม การใช้ Preprocessor Directive

6 การใช้ #include วิธีการใช้งาน ตัวอย่าง #include ( เป็นการเรียกใช้ไฟล์ stdio.h เข้ามาในโปรแกรม ) #include ( เป็นการเรียกใช้ไฟล์ mypro.h เข้ามาในโปรแกรม ) <> “” #include หรือ #include “ ชื่อไฟล์ ” “ ” จะเรียกไฟล์ใน directory ที่กำหนดโดยตัว คอมไพล์เลอร์ “ ” จะเรียกไฟล์ใน directory ทีทำงานอยู่ใน ปัจจุบัน

7 การใช้ #define #define ชื่อ ค่าที่ต้องการ วิธีการใช้งาน ตัวอย่าง #define START 10 ( กำหนดค่า START = 10) #define A 3*5/4 ( กำหนดค่า A=3*5/4) #define pi 3.14159 ( กำหนดค่า pi = 3.14159) #define sum(a,b) a+b ( กำหนดค่า sum( ตัวแปรที่ 1, ตัวแปรที่ 2) = ตัวแปรที่ 1+ ตัวแปรที่ 2

8 ส่วนประกาศ (Global Declarations)  เป็นการประกาศตัวแปรเพื่อใช้งานในโปรแกรม โดย ตัวแปรนั้นสามารถใช้ได้ในทุกที่ในโปรแกรม  เป็นส่วนที่ใช้ในการประกาศ Function Prototype ของโปรแกรม  ส่วนนี้ในบางโปรแกรมอาจจะไม่มีก็ได้ ตัวอย่าง int summation(float x, float y) ; ( ประกาศ function summation) int x,y ; ( กำหนดตัวแปร x,y เป็นจำนวนเต็ม ) float z=3;( กำหนดตัวแปร z เป็นจำนวนจริง )

9 ส่วนประกาศ (Global Declarations) ตัวอย่าง #include int feet,inches; void main() { feet = 6; inches = feet * 12; printf( " Height in inches is %d ",inches); } Height in inches is 72 ผลการทำงาน

10 ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม (Main Function)  ส่วนนี้ทุกโปรแกรมจะต้องมี โดยโปรแกรมหลักจะ เริ่มต้นด้วย main() และตามด้วยเครื่องหมายปีกกา เปิด ‘{’ และปีกกาปิด ‘}’  ระหว่างปีกกาจะประกอบไปด้วยคำสั่ง (Statement) ต่างๆ ที่จะให้โปรแกรมทำงาน  แต่ละคำสั่งจะต้องจบด้วยเซมิโคลอน ‘ ; ’ (Semicolon) #include void main(void) {... Statement ; }

11 ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม (Main Function) ตัวอย่าง #include int feet,inches; void main() { feet = 6; inches = feet * 12; printf( " Height in inches is %d ",inches); } Height in inches is 72 ผลการทำงาน

12 การสร้างฟังก์ชันใช้งานเอง (User Define Function) #include int function() void main(void) {... Statement ; } int function() { Statement ;... return (int value); }  สร้างฟังก์ชันหรือคำใหม่ ขึ้นมาใช้งานตามที่เรา ต้องการ  ระหว่างปีกกาจะประกอบด้วยคำสั่ง (Statement) ต่างๆ ที่จะให้ฟังก์ชันทำงาน  สามารถเรียกใช้ภายในโปรแกรมได้ทุกที่

13 การสร้างฟังก์ชันใช้งานเอง (User Define Function) ตัวอย่าง #include int Feet2Inch(int); int feet,inches; void main() { feet = 6; inches = Feet2Inch( feet); printf("Height in inches is %d",inches); } int Feet2Inch (int f) { return f*12; }

14 การใช้คำอธิบาย (Program Comments) การเขียนส่วนอธิบายโปรแกรม (comments) ทำได้ 2 วิธีคือ // // สำหรับคำอธิบายไปจนถึงท้ายบรรทัด และ /**/ /* คำอธิบาย */ ลักษณะการใช้เหมือนวงเล็บนั้นเอง  ใช้เขียนส่วนอธิบายโปรแกรม ( คอมเมนต์ )  ช่วยให้ผู้ศึกษาโปรแกรมภายหลังเข้าใจการทำงาน ของโปรแกรม  ส่วนของคำอธิบายจะถูกข้ามเมื่อคอมไพล์โปรแกรม

15 การใช้คำอธิบาย (Program Comments) ตัวอย่าง // #include // Change Feet to Inches // void main()// main function // {// Start int feet,inches; // feet = 6;// feet  6 // inches = feet * 12;// inches  feet * 12 printf( " Height in inches is %d ", inches); // // write inches // }// Stop


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้าง ภาษาซี เบื้องต้น สมาชิกในกลุ่ม นาย กามารูซามัน อูมาร์ 565703035 นาย สุทธิศักดิ์ บำรุงรัตน์ 565703067.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google