งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นการสอนโดยที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใด อย่างหนึ่ง การอภิปรายกระทำระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นการสอนโดยที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใด อย่างหนึ่ง การอภิปรายกระทำระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เป็นการสอนโดยที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใด อย่างหนึ่ง การอภิปรายกระทำระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกัน โดยมีครูเป็นผู้ประสานงาน วิธีการสอนแบบอภิปรายจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคิด เป็น พูดเป็น และสร้างความเป็นประชาธิปไตย ความมุ่งหมายของการสอน 1. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบ ประชาธิปไตย 2. เพื่อฝึกทักษะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน 3. เพื่อฝึกทักษะในการพูด และการแสดง ความคิดสร้างสรรค์

4 ขั้นตอนการสอน 1. ขั้นเตรียมอภิปราย ผู้สอนต้องเตรียมในสิ่งต่อไปนี้ 1.1 หัวข้อและรูปแบบการอภิปราย 1.2 เตรียมตัวการอภิปรายมาล่วงหน้าทั้งด้าน เนื้อหาสาระ และประเด็นความคิดสำคัญและวิธีการ พูด 1.3 ห้องเรียน ผู้สอนควรจัดโต๊ะเก้าอี้ให้ เหมาะสมกับรูปแบบการอภิปราย - จัดแบบวงกลม หรือครึ่งวงกลม เหมาะสำหรับ การอภิปรายแบบระดมสมอง - จัดแบบรูปตัวยู หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมาะ สำหรับการอภิปรายกลุ่มใหญ่ - จัดแบบรูปตัวที หรือแบบเรียงแถวหน้ากระดาน เหมาะสำหรับการอภิปรายหมู่แบบ

5 1.4 สื่อการเรียน อาจต้องใช้เอกสารไว้แจก ประกอบการอภิปราย 2. ขั้นดำเนินการอภิปราย 2.1 บอกหัวข้อหรือปัญหาที่จะอภิปรายให้ ชัดเจน 2.2 ระบุจุดประสงค์การอภิปรายให้ชัดเจน 2.3 บอกเงื่อนไขหลักเกณฑ์การอภิปราย เช่น ระยะเวลาที่ใช้ 2.4 ให้ดำเนินการอภิปรายโดยผู้สอนควร ช่วยเหลือให้การอภิปรายดำเนินไปได้ด้วยดี 3. ขั้นสรุป ประกอบด้วย 3.1 สรุปผลการอภิปราย เป็นช่วงที่ผู้แทนกลุ่ม สรุปผลการอภิปราย 3.2 สรุปบทเรียน ผู้สอนเป็นผู้สรุปเนื้อหา สาระสำคัญที่ได้จากการอภิปราย 3.3 ประเมินผลการเรียน ผู้สอนควรมีการ ประเมินผลการอภิปรายภายหลังที่สิ้นสุดบทเรียน

6 ข้อดี 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ส่งเสริม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ ต่างๆ 3. ผู้เรียนไม่เบื่อ เพราะมีการปฏิบัติตลอดเวลาเรียน ข้อจำกัด 1. ใช้เวลามากพอสมควร ถ้าให้โอกาสผู้เรียนแสดงความ คิดเห็นอย่างทั่วถึง 2. ผู้เรียนบางส่วนอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 3. ผู้สอนอาจเกิดความขับข้องใจ ถ้าการอภิปรายครั้งนั้น ไม่สามารถสรุปผลในรูปที่ผู้สอนปรารถนา

7 เป็นกระบวนการแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่าง มีเหตุผล โดยจะเริ่มต้นด้วยปัญหา จากนั้นจึงตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน หาแนวทางแก้ปัญหา โดยอาศัยข้อมูล ที่รวบรวมมาได้ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆที่รวบรวม มาได้ จากนั้นจึงนำมาทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ แก้ปัญหา จนได้ข้อสรุปออกมา ความมุ่งหมายของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสืบสวนสอบสวนความรู้หรือ ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผล 3. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ด้วย ตนเอง

8 ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ขั้นที่ 1 การสังเกต (Observation) หลังจาก กำหนดประเด็นปัญหา ให้นักเรียนสังเกต สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหา ขั้นที่ 2 การอธิบาย (Explanation) นักเรียน จัดระบบความคิด ตั้งสมมุติ ฐานเพื่ออธิบายความคิดรูปแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 การทำนาย (Prediction) เมื่ออธิบาย ความคิดรูปแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหาแล้วให้นักเรียน ทำนายว่าเมื่อเกิดแล้วผลเป็นอย่างไรและแก้ไขอย่างไร ขั้นที่ 4 การนำไปใช้และสร้างสรรค์ (Control and Creativity) นักเรียนสามารถนำเหตุผลและความ เข้าใจในการแก้ปัญหาไปใช้ประโยชน์ให้กว้างไกลใน ชีวิตประจำวันได้

9 ข้อดี 1. นักเรียนสามารถใช้ความคิด สติปัญญาและประสบการณ์ เดิมของตนเองอย่างมีอิสระ 2. ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผลไม่ เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่ตรวจ สอบ 3. นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น กล้าแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต 1. ครูมีบทบาทสำคัญในการสอนแบบสืบสวนสอบสวน เนื่องจากครูต้องป้อนคำถาม ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปสู่การคิดค้นคว้า 2. ครูต้องให้โอกาสนักเรียนทั้งห้องในการอภิปราย วางแผน และกำหนดวิธีกาแก้ปัญหา 3. ปัญหาที่กำหนดเพื่อ สืบสวนสอบสวนไม่ควรยากเกินความสามารถของนักเรียน

10 จัดทำโดย นางสาวพิชญ์สิรี อุดแคว 551121715 โปรแกรมวิชา การ ประถมศึกษา

11 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เป็นการสอนโดยที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใด อย่างหนึ่ง การอภิปรายกระทำระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google