งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยากรณ์โรค. AgentAgent Environment HostHost People Spread Severity Change Vector Epidemiology Behavior Perception Risk com. DIS. การผูกดวงพยากรณ์โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยากรณ์โรค. AgentAgent Environment HostHost People Spread Severity Change Vector Epidemiology Behavior Perception Risk com. DIS. การผูกดวงพยากรณ์โรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยากรณ์โรค

2 AgentAgent Environment HostHost People Spread Severity Change Vector Epidemiology Behavior Perception Risk com. DIS. การผูกดวงพยากรณ์โรค

3 การแพร่ของเชื้อ (spread ) - อุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ - อุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ - ความยากง่ายของการแพร่เชื้อ - ความยากง่ายของการแพร่เชื้อ - ช่องทางการแพร่ระบาด - ช่องทางการแพร่ระบาด - ฯลฯ - ฯลฯ

4 ความรุนแรงของเชื้อ ( Severity ) - ชนิดของเชื้อ - ชนิดของเชื้อ - การกลายพันธุ์ - การกลายพันธุ์ - อันตรายจากการก่อโรคของเชื้อ - อันตรายจากการก่อโรคของเชื้อ - ฯลฯ - ฯลฯ

5 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (Change ) - สภาวะโลกร้อน - สภาวะโลกร้อน - ฤดูกาล - ฤดูกาล - อุณหภูมิ - อุณหภูมิ - ฯลฯ - ฯลฯ

6 พาหะนำโรค ( vector ) การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ( ecology ) การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ( ecology ) ปริมาณหรือความชุกชุม ปริมาณหรือความชุกชุม การเคลื่อนย้ายหรือการกระจาย การเคลื่อนย้ายหรือการกระจาย ฯลฯ ฯลฯ

7 ระบาดวิทยาของโรค ( Epidemiology ) เวลา (Time ) เวลา (Time ) สถานที่ ( Place ) สถานที่ ( Place ) คน ( Person ) คน ( Person ) สถานการณ์ของโรค ( situation ) สถานการณ์ของโรค ( situation )

8 พฤติกรรม (Behavior ) พฤติกรรมเสี่ยงของโรค พฤติกรรมเสี่ยงของโรค ความรู้ ความรู้ ทัศนคติ ทัศนคติ

9 การรับรู้ ( perception) ความรู้ ความรู้ ข่าวสาร ข่าวสาร ความเสี่ยง ความเสี่ยง ฯลฯ ฯลฯ

10 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) การเข้าถึงสื่อ การเข้าถึงสื่อ ประสิทธิภาพของสาร ประสิทธิภาพของสาร ตรงประเด็นความอยากรู้ ตรงประเด็นความอยากรู้ ฯลฯ ฯลฯ

11 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการ ถ่ายทอดให้ปชช. รับทราบ / มีความรู้และส่งผลต่อการ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรอบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เป้าหลักที่จะไปถึง 1. องค์ความรู้ที่ได้ มาตรฐาน 2. สื่อที่ออกไปต้อง มีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน 3. มีเครือข่าย สนับสนุนการ ถ่ายทอด สิ่งที่อยากเห็น - การรับรู้ข่าว เร็ว / ชัดเจน - การ ตอบสนองต่อ ข่าวได้ ทันท่วงที ประชาชนเชื่อถือและ ไว้วางใจ

12 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การพยากรณ์โรค. AgentAgent Environment HostHost People Spread Severity Change Vector Epidemiology Behavior Perception Risk com. DIS. การผูกดวงพยากรณ์โรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google