งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Chapter 5 การประยุกต์ใช้คลังความรู้ Kaunrutai Nokkaew.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Chapter 5 การประยุกต์ใช้คลังความรู้ Kaunrutai Nokkaew."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Chapter 5 การประยุกต์ใช้คลังความรู้ Kaunrutai Nokkaew

2 LOGO วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของคลังความรู้ 1 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความสำคัญของคลังความรู้ 2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้คลังความรู้ได้ 3

3 LOGO ที่มาของคลัง ความรู้  การบริหารองค์ความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม หลายกิจกรรม ได้แก่ การเก็บรวบรวม การจำแนก การแบ่งปัน การ วิเคราะห์ และการกระจายองค์ความรู้ เพื่อเพิ่ม หรือพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงาน  คลังความรู้ คือ แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ โดย ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความรู้อีกประเภทหนึ่ง คือ รู้ว่าจะต้องไปหาข้อมูลหรือคำตอบในเรื่องที่ ต้องการได้ที่ไหน

4 LOGO ความหมายคลัง ความรู้ สรุป สารสนเทศที่ถูกกลั่นกรองจาก ฐานข้อมูลถือเป็นความรู้ อีกอย่างหนึ่งที่มีการ จัดเก็บอยู่ในระบบสารสนเทศขององค์กร และ สามารถถูกนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และ ประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สนใจเข้าไป ศึกษา ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อ เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

5 LOGO ความสำคัญของ คลังความรู้  1 เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย  2 เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3. เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง  4. เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  5. เป็นแหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์

6 LOGO ความสำคัญของ คลังความรู้  องค์ความรู้จากภายนอกองค์กร เช่น องค์ ความรู้เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้อง มีการอธิบายและแปลความหมายที่ชัดเจน  องค์ความรู้แบบเป็นทางการภายในองค์กร เช่น การทำรายงานการวิจัย การนำเสนอ วัตถุดิบ ทางการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้แบบ มีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) และมี บางส่วนที่ไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)  องค์ความรู้แบบไม่เป็นทางการภายในองค์กร เช่น ฐานข้อมูลการอภิปราย ข้อมูลการบริการ ลูกค้า และข้อมูลที่เก็บสารสนเทศที่มีการ สอบถามกันซึ่งกันและกันของบุคลากร เนื่องจากความรู้นั้นได้ใส่ความรู้สึกนึกคิดลงไป ด้วย ทำให้ผู้ฟังต้องตีความเอง

7 LOGO การใช้ประโยชน์จาก คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย  เอกสารวิชาการ  เอกสารบรรยายสรุป  เอกสารจากหน่วยงานภายนอก  เอกสารจากหน่วยงานภายใน

8 LOGO การใช้ประโยชน์จาก คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย ข้อมูลที่ผู้วิจัย ได้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อตอบปัญหา ตามความต้องการของเรื่องนั้นๆ และมีการนำเสนอ ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น website วารสาร เช่น

9 LOGO การใช้ประโยชน์จาก คลังความรู้  เอกสารวิชาการ (academic journal) หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และจะต้องผ่านการตรวจ คุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ วารสารวิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำและ นำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทาง วิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการ วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระ ในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ บทความ ปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ งานตีพิมพ์ทาง วิชาการและวิชาชีพที่ไม่มีการตรวจรับคุณภาพ เรียกโดยทั่วไปว่า นิตยสารวิชาชีพ (professional magazine)

10 LOGO การประโยชน์ใช้คลัง ความรู้  เอกสารบรรยายสรุป การบรรยายสรุปที่มีความมุ่งหมายเพื่อเสนอ ข้อเท็จจริงให้แก่ผู้อ่านและผู้ฟังเพื่อให้ผู้รับสาร ทราบสถานการณ์ปัจจุบันหรือข้อมูลข่าวสารจาก ผู้บรรยายสรุป การบรรยายสรุปประเภทนี้จึงไม่ ต้องการการตัดสินใจใด ๆ แต่จะเป็นการแถลงและ รายงานให้ทราบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การ บรรยายสรุปแบบนี้จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของ การบรรยายสรุปแบบอื่น ๆ

11 LOGO ตัวอย่างเว็บ    

12 LOGO ค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาได้จาก

13 LOGO ค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาได้จาก เลือก Basic Search เพื่อกรอกข้อมูล งานวิจัยที่ต้องการค้นหา

14 LOGO ค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาได้จาก กรอกคำที่ ต้องการค้นหา ค้นหาตาม รายละเอียด ค้นหาตามสถาบัน ประเภทงานวิจัย

15 LOGO ค้นหาข้อมูล

16 LOGO ค้นหาข้อมูล

17 LOGO กิจกรรมท้ายบท  ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย ที่ เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษาของตัวเองมาคน ละ 3 หัวข้อ จากเว็บ พร้อมทั้งศึกษาและสรุปให้อยู่ในรูปแบบรายงาน


ดาวน์โหลด ppt LOGO Chapter 5 การประยุกต์ใช้คลังความรู้ Kaunrutai Nokkaew.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google