งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้คลังความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้คลังความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้คลังความรู้
Chapter 5 การประยุกต์ใช้คลังความรู้ Kaunrutai Nokkaew

2 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของคลังความรู้ 2
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความสำคัญของคลังความรู้ 2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้คลังความรู้ได้ 3

3 ที่มาของคลังความรู้ การบริหารองค์ความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ได้แก่ การเก็บรวบรวม การจำแนก การแบ่งปัน การวิเคราะห์ และการกระจายองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มหรือพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงาน คลังความรู้ คือ แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดย ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความรู้อีกประเภทหนึ่ง คือ รู้ว่าจะต้องไปหาข้อมูลหรือคำตอบในเรื่องที่ต้องการได้ที่ไหน

4 ความหมายคลังความรู้ สรุป สารสนเทศที่ถูกกลั่นกรองจากฐานข้อมูลถือเป็นความรู้ อีกอย่างหนึ่งที่มีการจัดเก็บอยู่ในระบบสารสนเทศขององค์กร และสามารถถูกนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษา ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

5 ความสำคัญของคลังความรู้
1 เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย 2 เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง 4. เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 5. เป็นแหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์

6 ความสำคัญของคลังความรู้
องค์ความรู้จากภายนอกองค์กร เช่น องค์ความรู้เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีการอธิบายและแปลความหมายที่ชัดเจน องค์ความรู้แบบเป็นทางการภายในองค์กร เช่น การทำรายงานการวิจัย การนำเสนอ วัตถุดิบทางการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) และมีบางส่วนที่ไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) องค์ความรู้แบบไม่เป็นทางการภายในองค์กร เช่น ฐานข้อมูลการอภิปราย ข้อมูลการบริการลูกค้า และข้อมูลที่เก็บสารสนเทศที่มีการสอบถามกันซึ่งกันและกันของบุคลากร เนื่องจากความรู้นั้นได้ใส่ความรู้สึกนึกคิดลงไปด้วย ทำให้ผู้ฟังต้องตีความเอง

7 การใช้ประโยชน์จากคลังความรู้
ข้อมูลวิจัย เอกสารวิชาการ เอกสารบรรยายสรุป เอกสารจากหน่วยงานภายนอก เอกสารจากหน่วยงานภายใน

8 การใช้ประโยชน์จากคลังความรู้
ข้อมูลวิจัย ข้อมูลที่ผู้วิจัย ได้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อตอบปัญหาตามความต้องการของเรื่องนั้นๆ และมีการนำเสนอผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น website วารสาร เช่น

9 การใช้ประโยชน์จากคลังความรู้
เอกสารวิชาการ (academic journal) หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจ คุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ วารสารวิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ บทความปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ งานตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่ไม่มีการตรวจรับคุณภาพเรียกโดยทั่วไปว่า นิตยสารวิชาชีพ (professional magazine)

10 การประโยชน์ใช้คลังความรู้
เอกสารบรรยายสรุป การบรรยายสรุปที่มีความมุ่งหมายเพื่อเสนอข้อเท็จจริงให้แก่ผู้อ่านและผู้ฟังเพื่อให้ผู้รับสารทราบสถานการณ์ปัจจุบันหรือข้อมูลข่าวสารจากผู้บรรยายสรุป การบรรยายสรุปประเภทนี้จึงไม่ต้องการการตัดสินใจใด ๆ แต่จะเป็นการแถลงและรายงานให้ทราบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การบรรยายสรุปแบบนี้จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการบรรยายสรุปแบบอื่น ๆ

11 ตัวอย่างเว็บ

12 ค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาได้จาก

13 ค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาได้จาก เลือก Basic Search เพื่อกรอกข้อมูลงานวิจัยที่ต้องการค้นหา

14 สามารถค้นหาได้จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc
ค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาได้จาก ค้นหาตามรายละเอียด กรอกคำที่ต้องการค้นหา ประเภทงานวิจัย ค้นหาตามสถาบัน

15 ค้นหาข้อมูล

16 ค้นหาข้อมูล

17 กิจกรรมท้ายบท ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษาของตัวเองมาคนละ 3 หัวข้อ จากเว็บ พร้อมทั้งศึกษาและสรุปให้อยู่ในรูปแบบรายงาน


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้คลังความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google