งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Chapter 5 การประยุกต์ใช้คลังความรู้ Kaunrutai Nokkaew.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Chapter 5 การประยุกต์ใช้คลังความรู้ Kaunrutai Nokkaew."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Chapter 5 การประยุกต์ใช้คลังความรู้ Kaunrutai Nokkaew

2 LOGO วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความหมายของคลังความรู้ 1 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความสำคัญของคลังความรู้ 2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้คลังความรู้ได้ 3

3 LOGO ที่มาของคลัง ความรู้  การบริหารองค์ความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม หลายกิจกรรม ได้แก่ การเก็บรวบรวม การจำแนก การแบ่งปัน การ วิเคราะห์ และการกระจายองค์ความรู้ เพื่อเพิ่ม หรือพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงาน  คลังความรู้ คือ แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ โดย ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความรู้อีกประเภทหนึ่ง คือ รู้ว่าจะต้องไปหาข้อมูลหรือคำตอบในเรื่องที่ ต้องการได้ที่ไหน

4 LOGO ความหมายคลัง ความรู้ สรุป สารสนเทศที่ถูกกลั่นกรองจาก ฐานข้อมูลถือเป็นความรู้ อีกอย่างหนึ่งที่มีการ จัดเก็บอยู่ในระบบสารสนเทศขององค์กร และ สามารถถูกนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และ ประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สนใจเข้าไป ศึกษา ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อ เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

5 LOGO ความสำคัญของ คลังความรู้  1 เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย  2 เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3. เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง  4. เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  5. เป็นแหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์

6 LOGO ความสำคัญของ คลังความรู้  องค์ความรู้จากภายนอกองค์กร เช่น องค์ ความรู้เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้อง มีการอธิบายและแปลความหมายที่ชัดเจน  องค์ความรู้แบบเป็นทางการภายในองค์กร เช่น การทำรายงานการวิจัย การนำเสนอ วัตถุดิบ ทางการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้แบบ มีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) และมี บางส่วนที่ไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)  องค์ความรู้แบบไม่เป็นทางการภายในองค์กร เช่น ฐานข้อมูลการอภิปราย ข้อมูลการบริการ ลูกค้า และข้อมูลที่เก็บสารสนเทศที่มีการ สอบถามกันซึ่งกันและกันของบุคลากร เนื่องจากความรู้นั้นได้ใส่ความรู้สึกนึกคิดลงไป ด้วย ทำให้ผู้ฟังต้องตีความเอง

7 LOGO การใช้ประโยชน์จาก คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย  เอกสารวิชาการ  เอกสารบรรยายสรุป  เอกสารจากหน่วยงานภายนอก  เอกสารจากหน่วยงานภายใน

8 LOGO การใช้ประโยชน์จาก คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย ข้อมูลที่ผู้วิจัย ได้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อตอบปัญหา ตามความต้องการของเรื่องนั้นๆ และมีการนำเสนอ ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น website วารสาร เช่น http://tdc.thailis.or.th/tdc/

9 LOGO การใช้ประโยชน์จาก คลังความรู้  เอกสารวิชาการ (academic journal) หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และจะต้องผ่านการตรวจ คุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ วารสารวิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำและ นำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทาง วิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการ วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระ ในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ บทความ ปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ งานตีพิมพ์ทาง วิชาการและวิชาชีพที่ไม่มีการตรวจรับคุณภาพ เรียกโดยทั่วไปว่า นิตยสารวิชาชีพ (professional magazine)

10 LOGO การประโยชน์ใช้คลัง ความรู้  เอกสารบรรยายสรุป การบรรยายสรุปที่มีความมุ่งหมายเพื่อเสนอ ข้อเท็จจริงให้แก่ผู้อ่านและผู้ฟังเพื่อให้ผู้รับสาร ทราบสถานการณ์ปัจจุบันหรือข้อมูลข่าวสารจาก ผู้บรรยายสรุป การบรรยายสรุปประเภทนี้จึงไม่ ต้องการการตัดสินใจใด ๆ แต่จะเป็นการแถลงและ รายงานให้ทราบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การ บรรยายสรุปแบบนี้จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของ การบรรยายสรุปแบบอื่น ๆ

11 LOGO ตัวอย่างเว็บ  http://th.wikipedia.org http://th.wikipedia.org  http://tdc.thailis.or.th/tdc/ http://tdc.thailis.or.th/tdc/  http://www.gotoknow.org/  http://www.trueplookpanya.com/new/

12 LOGO ค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาได้จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc http://tdc.thailis.or.th/tdc

13 LOGO ค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาได้จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc http://tdc.thailis.or.th/tdc เลือก Basic Search เพื่อกรอกข้อมูล งานวิจัยที่ต้องการค้นหา

14 LOGO ค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาได้จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc http://tdc.thailis.or.th/tdc กรอกคำที่ ต้องการค้นหา ค้นหาตาม รายละเอียด ค้นหาตามสถาบัน ประเภทงานวิจัย

15 LOGO ค้นหาข้อมูล

16 LOGO ค้นหาข้อมูล

17 LOGO กิจกรรมท้ายบท  ให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย ที่ เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษาของตัวเองมาคน ละ 3 หัวข้อ จากเว็บ http://tdc.thailis.or.th/tdc/ http://tdc.thailis.or.th/tdc/ พร้อมทั้งศึกษาและสรุปให้อยู่ในรูปแบบรายงาน


ดาวน์โหลด ppt LOGO Chapter 5 การประยุกต์ใช้คลังความรู้ Kaunrutai Nokkaew.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google